Ok
-
/
()
      . 2011.  
  . 2011


  

 

- .


01.03.2011. 31.03.2011.

No , No , , - , -                                         
1 No 40/2011 .V. - .194-197 / .196 / - ... :   01.03.2011., 16.03.2011.
...
.196 .1 .1 . .194 .1 . .26 .1 .55 .1 .1 3 .
02.03.2011.
2 No 42/2011 .XI. - ... :   01.03.2011., 16.03.2011.
...
.343 .2 . .1 . .78 . . 1 500 .
02.03.2011.
3 No 45/2011 .XI. - ... :   01.03.2011., 16.03.2011.
...
.343 .2 .1 .58 .1 4 . . . .66 .1 3 ...
02.03.2011.
4 No 57/2011 .V. - .194-197 / .196 / - ... :   01.03.2011.
...
.197 . 9 . .1 2
07.03.2011.
5 No 79/2011 - .243, .4 .5 -,
...
  :   01.03.2011., 21.03.2011.
-. 14.02.2011 ., .. .243, .1, .2 ......
6 No 86/2011 .V. - .194-197 / .196 / - ... :   01.03.2011.
7 No 25/2011 - -,
...
:   08.03.2011., 12.04.2011.
388 21.10.2010 . , .
8 No 47/2011 .VI. - . -.228-240 - ... :   08.03.2011., 23.03.2011.
...
.235 .1 9 1000. - 10 ..
21.03.2011.
9 No 50/2011 .78 ... :   08.03.2011.
...
. . . 2000 .
14.03.2011.
10 No 67/2011 .85-88 ... :   08.03.2011.
 
11 No 72/2011 .XI. - ... :   08.03.2011., 23.03.2011.
...
.343 .2 . .42 .2: .1- 2 .; .2 - 2 . .6-200 .
08.03.2011.
12 No 588/2010 , - - ,
...
:   10.03.2011.
363/2010. 23.11.2010. - .
13 No 69/2011 .V. - .194-197 / .196 / - ...,
...,
...
:   10.03.2011., 25.03.2011.
...
.195 .1 .5 . . 194 .1 . 55 .1 .1 . 9 . . . .. 66 .1 3-. .
...
. 195 .1 .5 . . 194 .1 . . 26 .1 . 55 .1 .1 . 11 . . . . . 66 .1 3 . ..
...
. 195 .1 .5 . . 194 .1 . . 26 .1 . 55 .1 .1 . 11 . . . . . 66 .1 3 . ..
21.03.2011.
14 No 592/2010 ... ,
...
:   11.03.2011.
- 2158/10. - . , .
15 No 38/2011 .V. - .194-197 / .196 / - ...,
...,
...
:   14.03.2011., 29.03.2011.
...
. 195, .1, .4 . .194, .1, . .20, .2 . 58, . 4 . 55, . 1, . 1 . 3 . . . .. 66, . 1 , 3 .. .
...
. 195, .1, .4 . .194, .1, . .20, .2 . 58, . 4 . 55, . 1, . 1 . 3 . . . .. 66, . 1 , 3 .. .
...
. 195, .1, .4 . .194, .1, . .20, .2 . 58, . 4 . 55, . 1, . 1 . 3 . . . .. 66, . 1 , 3 .. .
14.03.2011.
16 No 76/2011 .XI. - ... :   14.03.2011., 29.03.2011.
...
. 343, .2 . . 1, . . 26, . 1 , . . 78 . . - 1300,00.
14.03.2011.
17 No 545/2010 .V. - .194-197 / .196 / - ...,
...
:   15.03.2011., 30.03.2011.
...
.195 .1 .3 . . .194 .1 .54 . 1 . 3 . . . . .66 .1 3 ...
...
21.03.2011.
18 No 608/2010 .V. - .194-197 / .196 / - ...,
...
:   15.03.2011., 30.03.2011.
...
. .195 .1 .4 . .194 .1 . .20 .2 .
...
.196 .1 .2 . .195 .1 .4 . . .194 .1 .55 .1 .1 . 2 . . .
24.03.2011.
19 No 96/2011 .XI. - ... :   16.03.2011., 16.03.2011.
...
.343 .1 . , . 42, . 2, . 1 . 2 6 .
4 .
20 No 36/2011 1 -,
...
:   17.03.2011.
1860/19.11.2010 - “ ” “” “ ” . , .
21 No 75/2011 .V. - .194-197 / .196 / - ... :   18.03.2011., 04.04.2011.
...
.195 .1 .7 . .7. 1 . 3 ..
23.03.2011.
22 No 4/2011 ... ,
...
:   19.03.2011., 07.04.2011.
- 100.554 03.12.2010 . . , .
23 No 59/2011 () ... ,
...
:   19.03.2011.
100.8 26.01.11. , .
24 No 555/2010 .V. - .194-197 / .196 / - ...,
...
:   22.03.2011.
...
.196 .1 .2. 11 .
...
.195 .1 .4 .7 . 6 . 3 ..
22.03.2011.
25 No 85/2011 - .23, 25 27 - ... :   22.03.2011., 06.04.2011.
...
6 .
22.03.2011.
26 No 58/2011 , ... - ,
...
:   23.03.2011.
-
27 No 16/2011 ... ...,
-
:   25.03.2011.
-
28 No 127/2011 .XI. - ... :   25.03.2011., 01.04.2011.
...
.343 .1 . 4 . 3 .
25.03.2011.
29 No 606/2010 .II. - .129 - ... :   28.03.2011.
...
. 129, . 2, . . . 1 . 54 . 1 .. . . . 66, . 1 3- ..
08.04.2011.
30 No 104/2011 .XI. - .346 - ... :   28.03.2011., 12.04.2011.
...
. 346, . 1 . 58, . 4 . . 55, . 1, . 1 , 8 . . .
30.03.2011.
31 No 61/2011 .XI. - ... :   29.03.2011.
...
. 343 .2 . .1 . 58 .1 , 4 .. .
29.03.2011.
32 No 66/2011 () ... ,
...
:   29.03.2011., 13.04.2011.
100.26 25.01.2011 , .
33 No 73/2011 ... ,
...
:   29.03.2011., 26.04.2011.
2311/10 08.11.2010 . - „” . , .
34 No 20/2011 ... ,
...
:   31.03.2011., 19.04.2011.
07 – 0700590 06.12.2010 . “ ” . ”, .
35 No 99/2011 ... - -,
...
:   31.03.2011., 19.04.2011.
07 – 0700679 15.02.2011 . . “ ” . ”, .
 

 

 

 

 

 

 

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID