Ok
-
/
()
      . 2011  
  . 2011

 

- .


 01.06.2011. 30.06.2011.
 

 

No , No , , - , -                                         
1 No 674/2010 ...,
...
...,
...
:   01.06.2011.
... ********** *** ... ********** ... **********,***, ....
2 No 1926/2010 ...,
...
...,
...
: .   01.06.2011.
... ********** ... **********,*** .108 ... *** ********** **********,
....
3 No 343/2011 - :   02.06.2011.
.. 343/2011 . – , . . 232 .
.
4 No 324/2011 ... : .   03.06.2011.
130/11.05.2011. .. 324/2011. , :...
5 No 326/2011 ... : .   03.06.2011.
132/11.05.2011. .. 326/2011.
:
...
6 No 327/2011 ... : .   03.06.2011.
133/11.05.2011. .. 327/2011.
, :
...
7 No 379/2011 ... : .   03.06.2011.
... *** ********** *** “” .” ” 17 107592662 . .. ********** ..
.....
8 No 81/2011 ... ... :   06.06.2011.
.... 
9 No 295/2011 ... ...,
...,
...
:   06.06.2011.
.. 295 /1 1 . , . 108 .
... ***, ********** ,.... 
10 No 415/2011 ... : .   06.06.2011.
“ “ .”.” 41 817087416 . . . ... *** **********
..... 
11 No 416/2011 ... : .   06.06.2011.
“ “ .”.” 41 817087416 . . ., ... *** ********** , ..
......
12 No 302/2011 ...,
...
... :   07.06.2011.
... ********** ... ********** ***, . .,*** ... ********** *** , : .....
 
13 No 470/2011 . ... ... :   07.06.2011.
... ********** *** ... **********,***,
......
14 No 304/2011 :   08.06.2011.
: .., ...... 
15 No 533/2011 ... ... :   08.06.2011.
..., **********,*** , ..., *************, , ,
......
16 No 334/2011 ... - : .   13.06.2011.
“- ” 126050659 . .”.” 39 . . . . .” ” 15 ... ***, ... *** ********** .. ***, .,.,. . 2010. ....... 
17 No 401/2011 . / ... 3 : .   13.06.2011.
. 401/2011 . -, , . . 232 .
“ – 3”, 104549273 . , , . 2, .1, .1 – . . ., ********** *** . , . 8 ... ********** , :
........ 
18 No 498/2011 ... : .   13.06.2011.
, ... *** ********** “ ” -”” .” 7 821919536 :
.......
19 No 291/2011 ... : .   13.06.2011.
... ********** ... *** “ -” 107516497 . . . . . . 01.01.2011. 15.02.2011. ..... 
20 No 524/2011 ... : .   13.06.2011.
... *********** *** .. ” -. “ 107507982 .”.” 147 -.. . .......
21 No 256/2011 ... ... : .   16.06.2011.
... *** ********** ... *** ********** :...... 
22 No 352/2011 ... ...,
...
: .   16.06.2011.
... ********** ***, ... ********** *** ... ********** *** :
..... 
23 No 385/2011 ...,
...
... : .   16.06.2011.
24 No 1049/2010 ... : .   17.06.2011.
... ********** *** 2 „..” 175253495 . 1280 . 19, , .124 .1 , .......
25 No 128/2011 : .   27.06.2011.
“ ” .”” .”” .204 .””,.2 .71 1/1703.93. ..7422/93 .3 369 . 46697 .165 ... “ ”” 812231930 .. ***, ...
....... 
26 No 535/2011 ... ... : .   27.06.2011.
... ********** ***., .. ... ***********
...... 
27 No 634/2011 ...,
...
... : .   27.06.2011.
129/16.04.2007. .. 187/2007. . 548/2007. , :
......
28 No 548/2011 ... : .   28.06.2011.
“” . . 41, 817087416, . . . ., ... *** ********** 202 17.03.2011 . .410 ... 329/11 . ...... 
29 No 556/2011 ... : .   28.06.2011.
“” . . 41, 817087416, . . . ., ... *** ********** 252 13.04.2011 . .410 ... 447/11 .
.... 
30 No 558/2011 ... : .   28.06.2011.
"" . . 41, 817087416, . . . . , ... *** ********** 263 14.04.2011 . .410 ... 441/11 . , :
....
31 No 1620/2010 ...,
...,
...
...,
...,
...,
...
:   30.06.2011.
..., **********,***, ..., ************, ..., **********,***, ..., ********** ***, ..., *********,***. ** . * . *8 , ..., ********** *** . ** . * . * ,..., **********,*** , , . , :...... 
32 No 398/2011 ... ...,
...,
...
:   30.06.2011.
...,***, **********, . .. ***, ... ***, **********, ...-***. ... ***, **********, :
........ 
33 No 611/2011 -2000 : .   30.06.2011.
“” . . 41, 817087416, . ., “- 2000” . ... 1, 107063552, . . . **********
.......

 

 

 

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID