С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ по граждански и наказателни дела

ЦЕНТРАЛИЗИРАН ИНТЕРФЕЙС ЗА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ВСИЧКИ СЪДИЛИЩА


УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ДОСТЪПА ДО ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Районен съд – Севлиево е сред съдилищата, включени в Единния електронен портал за електронно правосъдие, който позволява достъп до конкретно електронно дело. Достъпът се управлява (разрешава, променя или спира) от компетентния за съответното дело съд, чрез попълване и подаване на писмено заявление. Достъп до конкретно електронно дело и електронно призоваване се заявява чрез заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване. Редът за това е уреден във вътрешни Правила на Районен съд - Севлиево за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие.

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР