С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Профил на купувача
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Структура
Контакти
Служби
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Вещи лица
Помагала за съдебни служители
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
Адвокати (списък)
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Примерни съдебни бланки  
 Примерни образци за документи


Уважаеми граждани,
В тази секция на интернет-страницата се намират примерни образци на документи, които се подават до Районния съд. За Ваше улеснение можете да ги запазите, да ги попълните на домашния си компютър, и след това да ги подадете до Съда.

Молба за издаване на препис от съдебен акт 
Молба за връщане на документи по дело
Молба за издаване на изпълнителен лист
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка
Молба за сключване на граждански брак
Молба за издаване на документи по брачни дела
Молба за теглене от детски влог на малолетно дете
Молба за теглене от детски влог на непълнолетно дете
Молба за издаване на съдебно удостоверение
Молба за връщане на внесена парична гаранция
Молба за освобождаване от съдебни такси
Молба за подаване на документи
Заявление за отказ от наследство
Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак
Декларация за семейно и имотно материално положение и имотно състояние
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР