Ok
-
/
()
      . 2013  
  . 2013
  

- .

1.5.2013. 31.5.2013.
 

No , No , , - , -                                         
1 No 193/2013 .V. - .194-197 / .196 / - ... :
9.5.2013.
...
.196 .1 .1 . .194 .1 .55 .1 .1 ....
9.5.2013.
2 No 165/2013 .78 - ... :
10.5.2013.
...
. 1000 .
10.5.2013.
3 No 228/2013 .VI. - . -.228-240 - ... :
10.5.2013.
...
.234"", .1 .55, .1, .2, .""
...
4 No 18/2013 ... - :
13.5.2013.
-
5 No 19/2013 ... - :
14.5.2013.
...
6 No 160/2013 .V. - .194-197 / .196 / - ...,
...
:
14.5.2013.
...
. 195 .1 .3,5 7 . . 194 .1 ....
...
. 195 .1 .3,5 7 . . 194 .1 ...
15.5.2013.
7 No 103/2013 .VI. - - ... :
16.5.2013.
...
.234 .1 .54 ...
12.6.2013.
8 No 106/2013 ... - :
16.5.2013.
...
9 No 109/2013 ... - :
17.5.2013.
...
10 No 166/2013 .XI. . .- - .354, 354 .5, 354 .1 - ... :
17.5.2013.
...
.354 .3 .1 .54 ...28.5.2013.
11 No 235/2013 .XI. . .- - .354, 354 .5, 354 .1 - ... :
20.5.2013.
...
. 354 .3 .1, . 54 . 55 .1 .1 .3 ...
20.5.2013.
12 No 240/2013 .XI. - ... :
20.5.2013.
...
.343 .1 ...
13 No 187/2013 .78 - ... :
21.5.2013.
...
. 343 .1 ."" . 2 . . 342 .1 ...
23.5.2013.
14 No 111/2013 ... - :
22.5.2013.
-
15 No 115/2013 ... - :
22.5.2013.
-...
16 No 138/2013 ... - :
23.5.2013.
-
17 No 108/2013 ... - :
28.5.2013.
-
18 No 110/2013 ... - :
28.5.2013.
...
19 No 132/2013 ... :
29.5.2013.
...
20 No 211/2013 - :
29.5.2013.
-
21 No 173/2013 "" - - :
30.5.2013.
-
22 No 208/2013 - :
30.5.2013.
-
23 No 224/2013 .78 - ... :
30.5.2013.
...
...
30.5.2013.
24 No 163/2013 ()   :
31.5.2013.
...
25 No 164/2013 () ... :
31.5.2013.
...
26 No 172/2013 - :
31.5.2013.
...
27 No 186/2013 :
31.5.2013.
...
28 No 204/2013 .II. - ... :
31.5.2013.
...
. .129 .1 . .2 .54 ...
14.6.2013.5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID