Ok
-
/
()
      2013  
  . 2013.

 

   

 

- .


1.11.2013. o 30.11.2013.
     

 

No , No , , - , -                                         
1 No 245/2013 .V. - .194-197 / .196 / - ...,
...,
...,
...
:
1.11.2013.
...
...
...
...
19.11.2013.
2 No 488/2013 .78 - ... :
4.11.2013.
...
. 354, . 5 . 1 ...
4.11.2013.
3 No 514/2013 .III. . - .172-173, .1 - ...,
...
:
4.11.2013.
......
......
4.11.2013.
4 No 518/2013 .III. . - .172-173, .1 - ...,
...
:
4.11.2013.
...
...
4.11.2013.
5 No 364/2013 ... " " :
5.11.2013.
...
6 No 486/2013 .78 - ... :
5.11.2013.
...
. 331 .1 . . 330 .1 ...
6.11.2013.
7 No 498/2013 .IV. - .183 - ... :
5.11.2013.
...
, ..183 .3 .
7.11.2013.
8 No 517/2013 .III. . - .172-173, .1 - ...,
...
:
5.11.2013.
...
. ...
...
. ...
5.11.2013.
9 No 470/2013 ... - :
6.11.2013.
...
10 No 416/2013 - - :
7.11.2013.
-
11 No 482/2013 .XI. - ...,
...
:
7.11.2013.
...
...
25.11.2013.
12 No 300/2013 ... :
8.11.2013.
...
13 No 417/2013 .78 - ... :
8.11.2013.
...
.131, .1, .12 . .130, .1 ...
12.11.2013.
14 No 445/2013 .V. - .194-197 / .196 / - ... :
8.11.2013.
...
.195 .1 .4 8, ..194 .1...
13.11.2013.
15 No 411/2013 ... ... :
11.11.2013.
16 No 429/2013 ... - :
11.11.2013.
...
17 No 447/2013 .II. - .129 - ... :
11.11.2013.
...
. 129, . 2 ...
27.11.2013.
26.11.2013.
18 No 415/2013 - - :
12.11.2013.
...
19 No 458/2013 .78 - ... :
12.11.2013.
...
.235, .6 . .1 ...
27.11.2013.
20 No 491/2013 .XI. - ... :
12.11.2013.
...
.343, .2 . .1 .54 ..
12.11.2013.
21 No 412/2013 ... - :
12.11.2013.
...
22 No 484/2013 .78 - ... :
12.11.2013.
...
...
12.11.2013.
23 No 426/2013 ... :
13.11.2013.
...
24 No 469/2013 ... - - :
14.11.2013.
-
25 No 288/2013 ...,
...
... :
15.11.2013.
...
29.11.2013.
26 No 325/2013 .V. - .194-197 / .196 / - ...,
...
:
15.11.2013.
......
......
15.11.2013.
27 No 437/2013 .V. - .194-197 / .196 / - ...,
...
:
15.11.2013.
......
......
18.11.2013.
28 No 531/2013 - .23, 25 27 - ... :
15.11.2013.
...
...
29 No 496/2013 .XI. - .343, .1 ."", .3 ."" - ... :
15.11.2013.
...
. .343, .3, . , .””, . . .1, .””, . . .342 .1 .54 ...
27.11.2013.
30 No 499/2013 .V. - .194-197 / .196 / - ... :
18.11.2013.
...
. 196, . 1, . 1 . 194, . 1, . 29, . 1, . „” . 58, . 1 ...
29.11.2013.
31 No 506/2013 .XI. . .- - .354, 354 .5, 354 .1 - ... :
19.11.2013.
...
. 354 . 3 . 1 .55 .1 . 1 ...
19.11.2013.
32 No 462/2013 ... :
20.11.2013.
...
33 No 464/2013 ... :
20.11.2013.
...
34 No 465/2013 ... :
20.11.2013.
...
35 No 552/2013 .XI. . .- - .354, 354 .5, 354 .1 - ... :
20.11.2013.
...
. 354, . 3, . 1 . 1- . 55 . 1 . 1 . 3 ...
20.11.2013.
36 No 423/2013 ... - :
21.11.2013.
37 No 500/2013 .XI. - ... :
21.11.2013.
...
. 343, . 1 . 54 ..
21.11.2013.
38 No 473/2013 ... - :
27.11.2013.
...
39 No 505/2013 ... :
27.11.2013.
...
40 No 567/2013 .V. - .212 / .212, .5/, 212 , 212 - ... :
27.11.2013.
...
.212, .1 .55, .1, .1 .   . 66 . 1 .  
27.11.2013.
41 No 523/2013 ... - :
28.11.2013.
-
42 No 524/2013 ... - :
28.11.2013.
-
43 No 530/2013 ... - :
28.11.2013.
...
44 No 495/2013 .IV. - - ,. - ... :
29.11.2013.
...
.183, .4 . .1 . .28, .1 .54 ...
29.11.2013.
45 No 538/2013 () -. :
29.11.2013.
-.
29.11.2013.
46 No 539/2013 - .23, 25 27 - ... :
29.11.2013.
47 No 565/2013 .XI. . .- - .354, 354 .5, 354 .1 - ... :
29.11.2013.
...
. 354 .3 .1 . 55 .1 .1 . 3 ...
29.11.2013.
 

 

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID