Ok
-
/
()
      2014  
  . 2014.

 

- .


1.4.2014. 30.4.2014.
 

 

No , No , , - , -                                         
1 No 103/2014 .XI. - ... :
1.4.2014.
...
.343 .2 . .1 .54
...
1.4.2014.
2 No 68/2014 , - :
2.4.2014.
....
3 No 25/2014 ... - :
3.4.2014.
...
4 No 629/2013 ... - :
4.4.2014.
...
5 No 38/2014 ... - :
4.4.2014.
...
6 No 633/2013 .V. - .194-197 / .196 / - ... :
8.4.2014.
...
7.5.2014.
7 No 93/2014 .XI. . .- - .354, 354 .5, 354 .1 - ... :
8.4.2014.
...
.354 .3 .1 .55 .1 .1 ...
8.4.2014.
8 No 46/2014 ... - :
9.4.2014.
-
9 No 35/2014 - :
10.4.2014.
-
10 No 85/2014 ... - :
10.4.2014.
...
11 No 105/2014 .78 - ... :
10.4.2014.
...
. 131 .1 .12 . . 130 .2 ...
23.4.2014.
12 No 77/2014 ... :
11.4.2014.
...
13 No 102/2014 ... - :
14.4.2014.
...
14 No 128/2014 .V. - .194-197 / .196 / - ... :
14.4.2014.
...
. 197 .1 . . 194 .1 . 55 .1 .2 .""...
14.4.2014.
15 No 98/2014 .IX. - ... :
15.4.2014.
...
. 316 . . 309 .1 . 54 ...
15.4.2014.
16 No 104/2014 .78 - ... :
22.4.2014.
...
. . ...
23.4.2014.
17 No 110/2014 .85-88 ... - :
23.4.2014.
...
18 No 37/2014 ... - :
24.4.2014.
-...
19 No 133/2014 .XI. - ... :
24.4.2014.
...
. .343, .1 .55, .1, .2, .”” ...
24.4.2014.
20 No 135/2014 .XI. - ... :
24.4.2014.
...
.343 .1 ...
21 No 84/2014 ... - :
25.4.2014.
-
22 No 109/2014 .VI. - . -.228-240 - ... :
25.4.2014.
...
. .234, .1, . .55, .1, .1 .3
...
7.5.2014.
23 No 637/2013 ... - :
28.4.2014.
-
24 No 72/2014 ... - :
28.4.2014.
-
20 No 78/2014 :
28.4.2014.
-
25 No 87/2014 ... :
28.4.2014.
-
26 No 585/2013 ... ...,
...,
...,
...
:
29.4.2014.
...
...
...
...
...
...
...
...
19.5.2014.
 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID