Ok
-
/
()
      2014  
  . 2014.

  

 

- .


1.4.2014. 30.4.2014.
 

 

No , No , , - , -                                         
1 No 1551/2013 ... - ,
-
:
.
1.4.2014.
...
2 No 115/2014 ... - :
1.4.2014.
...
3 No 258/2014 -1- :
1.4.2014.
...
4 No 20/2012 ... ... :
.
3.4.2014.
... *** **********,
...
5 No 1695/2012 ...,...,
...,...,
...,...,
...
... :
4.4.2014.
...
6 No 1555/2013 . ... ... :
.
7.4.2014.
...
7 No 1543/2009 -90- ... :
.
8.4.2014.
. . . ...
8 No 129/2014 ... :
10.4.2014.
...
9 No 729/2013 ... ...,
...,
...
:
.
11.4.2014.
...
10 No 1321/2013 ... -2000 :
.
11.4.2014.
...
11 No 160/2014 ... ... :
14.4.2014.
...
12 No 1271/2013 ... :
.
15.4.2014.
/ / ...
13 No 28/2014 . ... ... :
15.4.2014.
...
14 No 46/2014 . ... ... :
15.4.2014.
...
15 No 1603/2013 . / ... ,
...
:
.
17.4.2014.
„ ” ...
16 No 1615/2013 ...,
...
...,...,
...,...,
...
:
17.4.2014.
, :...
17 No 141/2014 ... ... :
24.4.2014.
...
18 No 2/2014 :
.
30.4.2014.
„ ” ...5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID