Ok
-
/
()
      2014  
  2014

 

- .


1.10.2014. 31.10.2014.


     

 

No , No , , - , -                                         
1 No 520/2014 ... :
1.10.2014.
...
2 No 860/2014 ... ... :
1.10.2014.
3 No 884/2014 . ... ... :
1.10.2014.
...
4 No 30/2014 ... ... :
2.10.2014.
...
5 No 489/2014 ...,
...
... :
2.10.2014.
...
6 No 395/2014 - ... :
3.10.2014.
.. *** ********** ...
7 No 696/2014 ... ... :
3.10.2014.
... ********** *** ...
8 No 603/2014 ...,
...
,
- ,
-
:
7.10.2014.
...
9 No 681/2014 ... ... :
7.10.2014.
...
10 No 805/2014 ... ... :
7.10.2014.
...
11 No 144/2014 ... ... :
9.10.2014.
... ...
12 No 591/2014 . / ... :
9.10.2014.
...
13 No 394/2014 ...,
...
...,
...,
:
10.10.2014.
14 No 645/2014 . / ... :
13.10.2014.
...
15 No 856/2014 ... ... :
13.10.2014.
...
16 No 733/2014 ... :
16.10.2014.
...
17 No 775/2014 ... - :
16.10.2014.
...
18 No 815/2014 ... :
16.10.2014.
. ...
19 No 552/2014 ... ...,
...
:
17.10.2014.
, ...
20 No 835/2014 . ... ... :
17.10.2014.
...
21 No 919/2014 ... ... :
20.10.2014.
...
22 No 519/2014 ... :
21.10.2014.
......
23 No 1777/2012 ...,
...,
...
...,
...
:
22.10.2014.
...
24 No 730/2014 - ... :
22.10.2014.
...
25 No 770/2014 . ... ... :
22.10.2014.
...
26 No 855/2014 ... ... :
23.10.2014.
...
27 No 858/2014 . ... .... :
23.10.2014.
...
28 No 732/2014 ... :
24.10.2014.
...
29 No 643/2014 - :
27.10.2014.
...
30 No 834/2014 - :
29.10.2014.
...
31 No 773/2014 - ... :
30.10.2014.
...

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID