С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Август 2015  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Август 2015г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2015г. до 31.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 585/2015

Искове по СК

Г.М.А.

Я.И.Я.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 6.8.2015г.
ИЗМЕНЯ
...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

2

Гражданско дело No 210/2015

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

И.Т.И.

СДРУЖЕНИЕ СЕВЛИЕВО ЗА МЛАДИТЕ,
Е.М.Д.Д.

Докладчик:
ГЕРГАНА Н. БОЖИЛОВА

Решение от 7.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения
....
 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

3 Гражданско дело No 674/2014 Дела от и срещу търговци ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДКЦ"АКТА-МЕДИКА" ЕООД Докладчик:
ГЕРГАНА Н. БОЖИЛОВА
Определение от 10.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството ...
4 Гражданско дело No 211/2014 Делби Д.Д.Н. Ц.К.Г.,
Д.Ц.Д.,
Й.Ц.Т.
Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 18.8.2015г.
На осн.чл.349 ал.2 ГПК, ВЪЗЛАГА на Д.Ц.Д. *** ЕГН ********** следния недвижим имот: ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
5 Гражданско дело No 656/2015 Развод и недейств. на брака Т.С.С. Д.С.С. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Определение от 20.8.2015г.
На осн. чл. 321 ал. 1 изр. 2 ГПК.
6 Гражданско дело No 620/2015 Развод и недейств. на брака М.К.Ф. П.И.Ф. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 21.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА брака между ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 Гражданско дело No 634/2015 Облигационни искове АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД Д.П.С. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 27.8.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, ...
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Да се връчат на страните преписи от решението.
8 Гражданско дело No 632/2015 Развод и недейств. на брака Е.А.И. Е.М.И. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 28.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
9 Гражданско дело No 633/2015 Искове по СК Р.Х.Н. С.Б.Р. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Определение от 31.8.2015г5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР