С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Декември 2015  
 

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2015г. до 30.12.2015г.

 

 

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 738/2015 Облигационни искове Д.Х.Х. А.И.Х.,
ОД ПОЛИЦИЯ - ГАБРОВО
Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 4.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 Гражданско дело No 524/2015 Вещни искове К.Ц.П. Т.Д.Д. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 9.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ искът на ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС Габрово в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
3 Гражданско дело No 812/2015 Облигационни искове ИЗГРЕВ 90С ООД К.Т.И. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 9.12.2015г.
ОСЪЖДА К.Т.И. ЕГН ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
4 Гражданско дело No 934/2015 Искове по КТ Ш.Н.Х. СВЕЖЕСТ 12 ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 9.12.2015г.
ОСЪЖДА СВЕЖЕСТ 12 ЕООД...
Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.На осн.чл.240 ал.1 ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на ответника, който има право на защита срещу неприсъственото решение по чл.240 ал.1 и 2 ГПК.
5 Гражданско дело No 1114/2015 Издръжка С.С.С. П.П.П. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Определение от 9.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба ...
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.
6 Гражданско дело No 777/2015 Дела от и срещу търговци САМОСВАЛНИ ПРЕВОЗИ - ВБ ЕООД ФИМО ТРАНС ООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 11.12.2015г.
ОСЪЖДА ФИМО ТРАНС ООД...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС Габрово в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
7 Гражданско дело No 940/2015 Искове по КТ Н.Й.С. ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 12.12.2015г.
ОТМЕНЯ заповед № ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 908/2015 Облигационни искове И.Д.Й. Д.Х.С. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 14.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
9 Гражданско дело No 443/2014 Делби Ф.А.А. Ю.А.И.,
К.Ю.А.
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Определение от 15.12.2015г.
Ф.А.А. ЕГН********** ***, ПОЛУЧАВА в дял и става собственик на:...
Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.12.2015г.
10 Гражданско дело No 936/2015 Облигационни искове КРИСТОФФ КЕПИТЪЛ АД Б.П.Б.,
Х.П.Б.
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 17.12.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
11 Гражданско дело No 937/2015 Облигационни искове КРИСТОФФ КЕПИТЪЛ АД Б.П.Б.,
Г.Б.Б.
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 17.12.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
12 Гражданско дело No 981/2015 Облигационни искове ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД М.Г.А. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 18.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ искът на ЗД ЕВРОИНС АД ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд гр. Габрово.
13 Гражданско дело No 819/2015 Искове по КТ И.П.Х. СИСИ ЕЛИТ ООД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 23.12.2015г.
ОСЪЖДА „СИСИ ЕЛИТ" ООД, с БУЛСТАТ 201311839, ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд
14 Гражданско дело No 763/2015 Изменение на издръжка С.С.Й.,
Д.С.Й.
Д.И.Б.С. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 29.12.2015г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжките...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд по реда на чл.315 ал.2 ГПК - в двуседмичен срок, начиная от 04.01.2016 г., за което страните са уведомени в о.з.
15 Гражданско дело No 820/2015 Облигационни искове М.Б.Х. А.А.Ф. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 30.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск с правно основание...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР