Ok
-
/
()
      2016  
  . 2016.

 

 

- .


1.6.2016. 30.6.2016.

 

 

 

No , No , , - , -                                         
1 No 193/2016 - ... :
.
3.6.2016.
...
.343, .3, ., .””, . . .1, .””, . . .342, .1 .58, .4 . .55, .1, .1 ...
3.6.2016.
2 No 222/2016 - ... :
.
6.6.2016.
...
.343, .1 .55, .1, .1 ...
6.6.2016.
3 No 184/2016 ... - :
9.6.2016.
...
4 No 237/2016 - ... :
.
9.6.2016.
...
.343 .1 .55 .1 .1 .2 ...
9.6.2016.
16.6.2016.
5 No 110/2016 - ... :
.
10.6.2016.
...
.195, .1, .4, . . .194, .1 . .26, .1 .54 ...
23.6.2016.
6 No 86/2016 .78 - ... :
.
13.6.2016.
...
. 131, . 1, . 2 . 4, 2 – . 130, . 2 , . 78, . 1 ...
28.6.2016.
7 No 220/2016 ... - :
.
13.6.2016.
...
8 No 199/2016 - ... :
.
14.6.2016.
...
14.6.2016.
9 No 240/2016 - ... :
14.6.2016.
...
...
14.6.2016.
10 No 232/2016 . 23-27 ( – . 306, . 1, . 1 ) - ... :
.
16.6.2016.
...
11 No 197/2016 - ...,
...
:
.
21.6.2016.
...
. 235 . 3 .1 . .1 . 55 .1 .1 . 3 ...
...
. 235 . 3 .1 . . 1 . 55 .1 .1 . 3 ...
28.6.2016.
12 No 221/2016 - ... :
.
23.6.2016.
...
. 194, . 1 . 54
...
13 No 230/2016 - ... :
28.6.2016.
...
.354, .3, .1 .55, .1, .1
...
14 No 155/2016 ... - :
.
29.6.2016.
...
15 No 209/2016 ... - :
.
30.6.2016.
...
16 No 217/2016 ... - :
30.6.2016.
...
17 No 264/2016 - ... :
.
30.6.2016.
...
.234, .1 .55, .1, .1 . 3 ...
30.6.2016.
 

 

 

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID