С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Ноември 2016  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м.Ноември 2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2016г. до 30.11.2016г.
 

 

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 410/2016 Делба Р.Д.К. Д.К.В.,
В.К.Х.
Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 2.11.2016г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
2 Гражданско дело No 828/2016 Искове по СК - издръжка, изменение В.Т.С. А.Б.М. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 2.11.2016г.
ОСЪЖДА А.Б.М., с ЕГН **********...
Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 02.11.2016 г. пред Габровски окръжен съд.
3 Гражданско дело No 697/2015 Делба Ц.М.Ц. Д.И.Х. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 7.11.2016г.
ДОПЪЛВА диспозитива ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено.
4 Гражданско дело No 354/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ЕТ И.- Х.Г. РЕС ООД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 7.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
5 Гражданско дело No 941/2016 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА С.Е.И. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 10.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на ...
Решението подлежи на касационно обжалване от страните по реда на АПК в 14 -дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено, пред Административен съд гр. Габрово.
6 Гражданско дело No 764/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК З.С.Ю. А.Ю.Ю. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 11.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА брака между...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 Гражданско дело No 623/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК П.С.Й. С.С.П. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 14.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
8 Гражданско дело No 685/2016 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА К.В.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 14.11.2016г.
ОБЯВЯВА, по жалбата на...
Решението може да бъде обжалвано от страните в четиринадесетдневен срок от съобщението за изготвянето му пред Административен съд - Габрово с касационна жалба.
9 Гражданско дело No 719/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.М.М. ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД,
БАНКА ДСК ЕАД
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 14.11.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено пред ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО
10 Гражданско дело No 1083/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Т.П.К. К.В.К. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Определение от 14.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството ...
11 Гражданско дело No 1059/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК П.К.П. Д.И.П. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Определение от 16.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството...
12 Гражданско дело No 869/2016 Искове за трудово възнаграждение Р.Н.П. БЕТА- БУС ООД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 17.11.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 128, т. 2 вр. чл. 294, т. 7 КТ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
13 Гражданско дело No 870/2016 Искове за трудово възнаграждение Б.Х.Б. БЕТА- БУС ООД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 17.11.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 128, т. 2 вр. чл. 294, т. 7 КТ
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
14 Гражданско дело No 426/2016 Делба А.Н.А. С.И.А.,
Н.А.М.,
Н.А.А.
Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Определение от 30.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата ...
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в едноседмичен срок от днес с частна жалба.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР