С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Декември 2016  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Декември 2016г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2016г. до
31.12.2016г.


 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 935/2016

Искове за трудово възнаграждение

И.Т.Н.

МБАЛ АКТА - МЕДИКА ООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 1.12.2016г.
ОСЪЖДА МБАЛ „АКТА МЕДИКА” ООД ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

2

Гражданско дело No 927/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

А.Т.Н.

П.А.С.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 2.12.2016г.
ИЗМЕНЯ размера ...
Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 02.12.2016 г. пред Габровски окръжен съд.

3

Гражданско дело No 982/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Р.С.А.

Г.И.А.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 2.12.2016г.
ИЗМЕНЯВА постановените ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

4

Гражданско дело No 1002/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

М.Т.П.

И.М.И.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 7.12.2016г.
ИЗМЕНЯ размера ...
Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 07.12.2016 г. пред Габровски окръжен съд.

5

Гражданско дело No 756/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Х.К.Х.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 12.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

6

Гражданско дело No 876/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

С.М.И.

Р.П.И.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 12.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

7

Гражданско дело No 121/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ ООД

М.И.И.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 13.12.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

8

Гражданско дело No 963/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД

П.Й.В.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 13.12.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.

9

Гражданско дело No 984/2016

Делба

Х.И.Х.

С.К.П.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 13.12.2016г.
ДОПУСКА ДЕЛБА

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен н срок от съобщението до страните , че е изготвено.

10

Гражданско дело No 880/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД

И.Г.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 16.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искът на ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.

11

Гражданско дело No 719/2016

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Б.М.М.

ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД,
БАНКА ДСК ЕАД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 19.12.2016г.
ИЗМЕНЯВА решение № 237/ 14. 11.2016 г

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.

12

Гражданско дело No 1040/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

Г.И.Ц.

И.Г.Ц.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 19.12.2016г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд по реда на чл.315 ал.2 ГПК - в двуседмичен срок, начиная от 03.01.2017 г., за което страните са уведомени в о.з.

13

Гражданско дело No 1021/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

М.П.П.

С.В.Т.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 20.12.2016г.
ОСЪЖДА С.В.Т. ЕГН **********

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд по реда на чл.315 ал.2 ГПК - в двуседмичен срок, начиная от 03.01.2017 г., за което страните са уведомени в о.з.

14

Гражданско дело No 1038/2016

Искове за недействителност на правни сделки

В.Т.И.,
Ц.С.И.

Г.С.А.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 20.12.2016г.
Прекратява производството поради оттегляне на иска.

15

Гражданско дело No 1047/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

Й.В.М.

В.М.И.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 22.12.2016г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд по реда на чл.315 ал.2 ГПК - в двуседмичен срок, начиная от 05.01.2017 г., за което страните са уведомени в о.з.

16

Гражданско дело No 967/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.К.П.

С.Г.Г.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 23.12.2016г.
ИЗМЕНЯ, на основание

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

17

Гражданско дело No 751/2016

Делба

В.К.К.

Н.К.К., П.С.К.,
П.Д.П.,
М.Д.П.,
М.С.К.,
К.Х.П.,
С.Х.П.,
К.К.К.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 27.12.2016г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР