С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Март 2017  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Март 2017г.

Районен съд - Севлиево
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2017г. до
31.3.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1351/2016

Искове за трудово възнаграждение

И.П.К.

ТОПЛИНА М ООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 1.3.2017г.
ОСЪЖДА “ТОПЛИНА М” ООД

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

2

Гражданско дело No 1345/2016

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРИСТИАНА-2004 ЕООД

АГРО-44 ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 10.3.2017г.
ОСЪЖДА “АГРО-44” ЕООД

На осн.чл. 240, ал. 1 ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на ответника, който има право на защита срещу неприсъственото решение по чл. 240, ал. 1 и 2 ГПК.

3

Гражданско дело No 1301/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

И.И.М.

М.Я.М.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 14.3.2017г.
ИЗМЕНЯВА постановените с решение №

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

4

Гражданско дело No 1106/2016

Искове за развод и недействителност на брака

М.Д.С.

С.Н.С.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 17.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА брака

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

5

Гражданско дело No 1300/2016

Искове за развод и недействителност на брака

С.Д.М.

М.Х.М.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 17.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА брака

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

6

Гражданско дело No 984/2016

Делба

Х.И.Х.

С.К.П.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 20.3.2017г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен н срок от съобщението до страните , че е изготвено.

7

Гражданско дело No 24/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Г.П.К.

Р.С.К.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 20.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено

8

Гражданско дело No 1171/2016

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

Ц.С.Й.

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 22.3.2017г.
ОСЪЖДА

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, от съобщението до страните, че е изготвено.

9

Гражданско дело No 38/2017

Искове за развод и недействителност на брака

К.К.Я.

Я.А.Я.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 23.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството

10

Гражданско дело No 230/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.В.К.

И.М.И.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 23.3.2017г.
УТВЪРЖДАВА споразумението, както следва

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ГОС в едноседмичен срок от днес.
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР