С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Април 2017  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м.Април 2017г.Районен съд - Севлиево
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2017г. до 28
.4.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1057/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД

Д.М.С.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 3.4.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

2

Гражданско дело No 1058/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД

Н.И.Т.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 3.4.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

3

Гражданско дело No 187/2017

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

П.Т.Т.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 6.4.2017г.
ОСЪЖДА

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 18.04.2017 г., за което страните са уведомени в о.з., на осн.чл. 315, ал. 2 ГПК.

4

Гражданско дело No 332/2017

Делба

И.Р.К.

А.Р.К.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 6.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 332 по описа на РС - Севлиево за 2017 г., на осн. чл. 233 ГПК.

5

Гражданско дело No 1248/2016

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Г.М.А.

Я.И.Я.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 7.4.2017г.
ОСЪЖДА Я.И.Я.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

6

Гражданско дело No 146/2017

Искове за развод и недействителност на брака

И.П.Ц.

Ц.М.Ц.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 7.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА брака

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

7

Гражданско дело No 876/2015

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи

А.Н.М.

Л.Е.М.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 10.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

8

Гражданско дело No 289/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ИЦИ ГАЗ ЕООД

Д.Н.С.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 27.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР