С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Май 2017  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Май 2017г.


Районен съд - Севлиево
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2017г. до 31
.5.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 137/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Н.Е.С.

Е.С.Й.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 3.5.2017г.
ИЗМЕНЯВА размерът

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от 11.05.2017 г.

2

Гражданско дело No 152/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД

Н.Т.М.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 3.5.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.

3

Гражданско дело No 997/2016

Делба

С.И.С.

М.И.А.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 9.5.2017г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на

Определението за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Габрово. На осн. чл. 150 ал. 2 ГПК съдът УВЕДОМЯВА страните, че протоколът от съдебното заседание им се предоставя на разположение на 09.05.2017 г. в 16.00 ч. Протоколът се изготви в с.з., което завърши в 09.20 часа.

4

Гражданско дело No 1222/2016

Искове за недействителност на правни сделки

М.Х.А.,
С.А.А.

М.П.М.,
В.Ц.М.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 15.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователни

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

5

Гражданско дело No 23/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Т.М.М.

М.С.М.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 15.5.2017г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

6

Гражданско дело No 279/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МАКС КОЛЕКТ ООД

Х.С.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 16.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искът

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Окръжен съд гр. Габрово.

7

Гражданско дело No 301/2017

Искове за развод и недействителност на брака

П.Б.Ф.

Д.С.Ф.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 16.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪГЕН СЪД ГАБРОВО двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

8

Гражданско дело No 128/2017

Искове за трудово възнаграждение

Д.Н.С.

ИЦИ ГАЗ ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 17.5.2017г.
ОСЪЖДА ИЦИ ГАЗ ЕООД Севлиево

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

9

Гражданско дело No 270/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕТ "К.- Е.Е."

МБАЛ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 17.5.2017г.
ОСЪЖДА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

10

Гражданско дело No 484/2017

Утвърждаване на споразумение за родителски права

С.Т.А.,
В.С.К.

 

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Определение от 22.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството

11

Гражданско дело No 191/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АСП - ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СЕВЛИЕВО

А.Ф.Д.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 25.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

12

Гражданско дело No 155/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД

Г.Ц.Г.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 26.5.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от решението.
В законна сила от 26.5.2017г.

13

Гражданско дело No 184/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД

П.П.П.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 26.5.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от решението.
В законна сила от 26.5.2017г.

14

Гражданско дело No 203/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Е.Ю.Г.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 29.5.2017г.
ОСЪЖДА, на основание

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от решението.
В законна сила от 29.5.2017г.

15

Гражданско дело No 313/2017

Делба

С.Н.Н.

Р.Ц.П.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 29.5.2017г.
ДОПУСКА съдебна делба между

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР