С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Юни 2017  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м.Юни 2017г.


Районен съд - Севлиево
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2017г. до 2
9.6.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 697/2015

Делба

Ц.М.Ц.

Д.И.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 1.6.2017г.

2

Гражданско дело No 428/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Ч.Г.Т.

К.Х.К.,
Г.И.Я.,
Н.И.М.,
М.С.К.,
С.К.С.,
М.К.С.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 1.6.2017г.
ВРЪЩА искова молба

3

Гражданско дело No 943/2016

Делба

Ц.Д.Г.

Е.С.Ф.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Определение от 5.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството

4

Гражданско дело No 124/2017

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

В.Х.В.

ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 5.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искът на

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО в двуседмичен срок от връчването му на страните..

5

Гражданско дело No 393/2017

Искове за развод и недействителност на брака

М.Н.М.

А.С.М.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 5.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА брака

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

6

Гражданско дело No 1210/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

П.Б.П.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 6.6.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

7

Гражданско дело No 291/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Н.Г.Т.

Е.М.Й.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 7.6.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

8

Гражданско дело No 340/2017

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

С.Е.И.

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ "ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ" НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 7.6.2017г.
ОБЯВЯВА, по жалбата на

Решението може да бъде обжалвано от страните в четиринадесетдневен срок от съобщението за изготвянето му пред Административен съд - Габрово с касационна жалба.

9

Гражданско дело No 341/2017

Искове за развод и недействителност на брака

М.Ц.И.

М.А.Р.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 12.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

10

Гражданско дело No 1041/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

И.М.М.

Д.Б.И.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 13.6.2017г.
РАЗРЕШАВА на

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

11

Гражданско дело No 259/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

А.Е.Я.

Е.И.А.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 13.6.2017г.
ИЗМЕНЯВА размерът

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от 20.06.2017 г.

12

Гражданско дело No 438/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

В.И.П.

Я.С.М.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 16.6.2017г.
ИЗМЕНЯВА размерът

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от 29.06. 2017 г.

13

Гражданско дело No 283/2017

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Г.Х.Н.

ЕТ Ф.1.-В.Б.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 19.6.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

14

Гражданско дело No 333/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

З.С.Ю.

А.Ю.Ю.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 19.6.2017г.
ОСЪЖДА А.Ю.Ю. ЕГН ********** ***

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

15

Гражданско дело No 294/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Ц.К.С.

Г.С.К.,
Т.С.К.,
Н.С.К.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 22.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

16

Гражданско дело No 338/2017

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

СПЕКТЪР-5 ЕООД

А.С.С.,
С.А.С.,
А.И.Б.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 22.6.2017г.
ОСЪЖДА А. С.С.

Решението подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че изготвено.

17

Гражданско дело No 532/2017

Утвърждаване на споразумение за родителски права

С.Б.Д.,
Ц.П.П.

 

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 23.6.2017г.
УТВЪРЖДАВА споразумението

Решението е окончателно.

18

Гражданско дело No 629/2016

Делба

Г.Г.И.,
Т.П.С.,
Б.Д.А.,
М.Б.И.,
И.И.И.,
Ц.И.М.,
Й.Г.Б.,
Г.И.Р.,
Х.И.С.,
С.И.К.,
С.И.Н.,
К.М.К.,
Д.К.С.,
Р.К.Г.,
Т.М.Й.,
Т.Й.Т.,
В.Т.Т.,
Й.Т.Й.,
Т.Т.Й.

Д.М.К.,
И.К.Х.,
Х.К.Х.,
И.Ц.К.,
Д.А.Д.,
Б.А.П.,
П.С.С.,
Ц.С.Ц.,
Ц.С.П.,
С.И.С.,
Г.Х.Й.,
Х.Х.Т.,
С.Х.Т.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 27.6.2017г.
СЪСТАВЯ ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

19

Гражданско дело No 531/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Х.М.К.

Д.М.С.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 28.6.2017г.
ИЗМЕНЯВА размера

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд по реда на чл. 315, ал. 2 ГПК - в двуседмичен срок, начиная от 06.07.2017 г., за което страните са уведомени в о.з.

20

Гражданско дело No 419/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.М.М.

З.Х.Т.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР