С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Юли 2017  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м.Юли 2017г.

Районен съд - Севлиево
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2017г. до
31.7.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 333/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

З.С.Ю.

А.Ю.Ю.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 5.7.2017г.
ДОПЪЛВА решение

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

2

Гражданско дело No 342/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Я.И.Я.

Г.М.А.,
К.Я.Я.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 5.7.2017г.
ИЗМЕНЯ размера

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 05.07.2017 г. пред Габровски окръжен съд.

3

Гражданско дело No 486/2017

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи

М.Х.Б.

С.Д.М.,
Д.П.М.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 5.7.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните ,че е изготвено.

4

Гражданско дело No 1346/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Д.Т.Д.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 10.7.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

5

Гражданско дело No 1349/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

А.А.И.

П.М.Х.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Определение от 13.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Габрово в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

6

Гражданско дело No 629/2016

Делба

Г.Г.И., Т.П.С., Б.Д.А., М.Б.И., И.И.И., Ц.И.М., Й.Г.Б., Г.И.Р., Х.И.С., С.И.К., С.И.Н.,
К.М.К.,
Д.К.С.,
Р.К.Г.,
Т.М.Й.,
Т.Й.Т.,
В.Т.Т.,
Й.Т.Й.,
Т.Т.Й.

Д.М.К., И.К.Х., Х.К.Х., И.Ц.К.,
Д.А.Д.,
Б.А.П., П.С.С., Ц.С.Ц.,
Ц.С.П.,
С.И.С., Г.Х.Й., Х.Х.Т., С.Х.Т.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 18.7.2017г.
СЪСТАВЯ И ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
7

Гражданско дело No 535/2017

Искове за развод и недействителност на брака

А.Г.Т.

Р.Б.Т.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 18.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА брака

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

8

Гражданско дело No 154/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД

В.И.Р.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 25.7.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО
…. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

9

Гражданско дело No 21/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ОНИКС АГРО ЕООД

ЕКО ЧИФЛИК РОСИЦА АД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 27.7.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ЕКО ЧИФЛИК РОСИЦА АД

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.

 

 
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР