Ok
-
/
()
      2017  
  . 2017.

-

1.9.2017.
30.9.2017.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 295/2017

,

-

...

:
.

5.9.2017.
...
.343, .3 . .1 .54 .58, .1 ,
5.9.2017.

2

No 333/2017

,

-

...

:
.

5.9.2017.
...
. 196, .1,.1, . .194, .1, . .29, .1,. “” . “” , . . 55 .1 .1

5.9.2017.

3

No 148/2017

,

-

...,
...,
...

:
.

12.9.2017.
...
.195, .1, .3, .4, .5 .7, . .194, .1, . .26, .1 .55, .1, .1

...
.196, .1 .2 . .195, .1, .3, .4 .5, . .194, .1, . .26, .1 .55, .1, .1

...
.195, .1, .3, .4 .5, . .194, .1, . .26, .1 .55, .1, .1

12.9.2017.

4

No 299/2017

.78

-

...

:
.

12.9.2017.
...
.343, .2 , . .78, .1

12.9.2017.

5

No 306/2017

,

-

...

:
.

13.9.2017.
...
.343””, .3 . .1 .55, .1, .2, .““

13.9.2017.

6

No 303/2017

...

-

:
.

14.9.2017.

7

No 304/2017

...

-

:
.

14.9.2017.

8

No 154/2017

.78

-

...

:
.

18.9.2017.

9

No 292/2017

.78

-

...

:
.

18.9.2017.
...
. 343, . 3 . . 1 , . . 78, . 1

18.9.2017.

10

No 270/2017

-

...

:
.

19.9.2017.
...
.195, .1, .3, . .4, . . .194, .1 .58, .4 . .55, .1, .1

19.9.2017.

11

No 334/2017

.78

-

...

:

19.9.2017.
...
... . 191, . 1

19.9.2017.

12

No 354/2017

-

...

:
.

19.9.2017.
...
. 354, . 3, . 1 . . 55, . 1, . 1

19.9.2017.

13

No 113/2017

, ,, , - ,

-

....

:
.

20.9.2017.
....

21.9.2017.

14

No 260/2017

...

:

20.9.2017.
..

15

No 248/2017

,

-

...

:
.

21.9.2017.
...
. 343, . 2 .58, . 4 . . 55, . 1, . 1 . 2

4.10.2017.

16

No 22/2017

...

...

:
.

25.9.2017.
...
, .131 .1 .4 . . .130 .1 . .78

17

No 129/2017

-

...

:
.

26.9.2017.
...

2.10.2017.

 

 

5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID