С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Октомври 2017  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Октомври 2017г.


Районен съд - Севлиево
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 31
.10.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 795/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Т.П.П.

М.А.О.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 4.10.2017г.
ОДОБРЯВА

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

2

Гражданско дело No 985/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Д.Т.П.

Т.П.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 5.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

3

Гражданско дело No 1111/2017

Утвърждаване на споразумение за родителски права

Т.Б.Б.,
И.П.И.

 

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 6.10.2017г.
УТВЪРЖДАВА споразумението по чл. 127, ал. 1 СК

Решението е окончателно.

4

Гражданско дело No 629/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Ф.М.И.

Р.М.И.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството

5

Гражданско дело No 906/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

МЛЕКА ГРУП ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 18.10.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

6

Гражданско дело No 148/2017

Павлов иск

СИБАНК ЕАД

В.И.Х.,
В.В.И.,
В.М.Й.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 19.10.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

7

Гражданско дело No 558/2017

Искове за трудово възнаграждение

Г.М.Г.

ЕНЕМОНА АД

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 19.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровски окръжен съд.

8

Гражданско дело No 1042/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

П.И.Х.

И.П.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 24.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

 

 
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР