С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Бюджет  
 

БЮДЖЕТ

На Районен съд – Севлиево, утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/25.01.2018г.

БЮДЖЕТ ЗА 2018г.

РС – Севлиево

 

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2018

Разходи общо

998111

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

663624

Други възнаграждения и плащания за персонала

61590

Осигурителни вноски

201706

Издръжка

71191

Платени данъци, такси и адм. Санкции

0

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

 

Публикуван в изпълнение на чл. 57, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г.

5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР