С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 НАЧАЛО    Защита на личните данни  
 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В
РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО

В качеството си на администратор на лични данни, Районен съд - Севлиево има задължение да Ви предостави информация в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

Районен съд – Севлиево с настоящото Ви информира за извършваните от него дейности по обработване на личните данни, целите за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.

 

I.               Данни за администратора и за контакт с него

Районен съд – Севлиево е администратор на лични данни, които се обработват при или във връзка с осъществяване на възложените му от закона правомощия, по повод дейността на съда и за изпълнението на задължения по договори, по които съдът е страна.

 

Седалището на администратора и адресът на управление е град Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 6. На този адрес може да изпращате по пощата искания до Районен съд – Севлиево като администратор на лични данни или лично да подадете исканията си в гражданското деловодство на съда на третия етаж на Съдебната палата в гр. Севлиево, каб. 310.

Исканията може да отправяте и на електронен адрес: sevlievo-rs@justice.bg или да изпращате по факс: +359 675 33880.

 

II.            Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Районен съд – Севлиево

Районен съд – Севлиево обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване:

1.Упражняване на правомощията на Районен съд – Севлиево и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл. 6 § 1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни:

- на лица (страни и техни процесуални представители, свидетели), които сезират Районен съд – Севлиево с молби, жалби, предложения и други искания с цял тяхното индивидуализиране.

С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, социална идентичност, семейна идентичност, данни за съдебно минало, данни относно здравословно и психично състояние, които се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт, като изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела.

- на вещи лица, съдебни заседатели, тълковници, преводачи, назначени по образуваните в Районен съд – Севлиево дела. Това са данни, свързани с физическата, икономическата и социалната идентичност на тези лица, както и данни, свързани с изисквания по повод изплащане на техните възнаграждения.

2.Управление на човешките ресурси, финансово-счетоводна отчетност и контрагенти (на основание чл. 6 § 1, буква „в“ и чл. 9 § 2, буква „б“  от Общия регламент относно защитата на данните).

          За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на магистрати и съдебни служители в Районен съд – Севлиево, стажант - юристи и на субекти, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Обработваните лични данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното и психично състояние на лицата. Използването на лични данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

             Доколкото във връзка с изпълнението на договорите се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

3. Инициативи на Районен съд – Севлиево с обществено значими цели  (на основание чл. 6, § 1, буква „а“ и чл. 9, § 2 буква „а“ от Общия регламент за защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването. В зависимост от инициативата данните могат да са свързани с физическа, културна и др. идентичност. Използването на личните данни е за постигане на целите на инициативата, за изпращане на кореспонденция, за информиране на обществеността за резултатите от нея.

          4. Искания по Закона за достъп до обществена информация.

          Във връзка с обработване на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална и друга идентичност на отделни лица. Районен съд – Севлиево предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

          Когато Районен съд – Севлиево обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването за целта, отразена в съгласието.

          Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обратботват законосъобразнои добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин , несъвместим с тези цели. Информацията се събира и обработва в минимален обем, достатъчен само за изпълнение на конкретно определената от закона цел, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само когато това е посочено в специален закон.

 

III.         Категории получатели на лични данни извън Районен съд – Севлиево

Районен съд - Севлиево разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законно основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни. Категориите получатели могат да бъдат:

1.Държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Национално бюро за правна помощ, Министерски съвет, министерства и други);

2.Банки и други финансови институции при възникнало законово или договорно задължение;

3. За пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица – субекти на данни.

 

IV.          Срок на съхранение на данните

Като администратор на данни Районен съд – Севлиево прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита и научно – историческото или справочното им значение. В зависимост от данните е и срокът на съхранение.

Описните книги и азбучниците се съхраняват за срок от 100 години, а книгите за открити и закрити заседания – 25 години. Документи, свързани с трудово правни отношения се определят със срок на запазване 50 години. Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за съхранение 1, 3, 5 или 10 години, съгласно Номенклатурата на делата със срокове за съхраняването им, образувани от дейността на Районен съд – Севлиево. Определените документи за постоянно запазване се предават в съответния държавен архив на основание чл. 48 от Закона за Националния архивен фонд.

 

V.             Права на физическите лица – субекти на данни

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

1.Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

2.Право на коригиране на неточни или непълни данни;

3.Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679 – лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събирани и други);

4.Право на ограничаване на обработването;

5.Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;

6.Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679;

7.Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващи профилиране;

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Районен съд – Севлиево писмено или по електронен път, което следва да е направено конкретно. В искането следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

 

VI.          Право на жалба до Комисията за защита на личните данни

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, имате  право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

VII.       Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

Районен съд – Севлиево предоставя лични данни в трети страни при наличие на договор за правна помощ, във връзка с изпълнение на съдебни поръчки.

 

VIII.    Въведени от Районен съд – Севлиево мерки за защита на личните данни

В Районен съд – Севлиево се прилагат организационни и технически мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент 2016/679.

 

IX.          Значение на предоставените лични данни

Районен съд – Севлиево обработва вашите лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията му и законовите му задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да ги предоставите за целта, отразена в съгласието. В тези случаи имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието води до преустановяване на събирането и по-нататъшното обработване на личните Ви данни.

 

X.             От какви източници получаваме лични данни

Обработваните от Районен съд – Севлиево лични данни се предоставят от физическите лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените в нормативен акт случаи, като се съдържат в техните молби, предложения, жалби, зaявления и други, или в други документи, предоставяни от публични органи.

 

 

 

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР