С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Профил на купувача
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Структура
Контакти
Служби
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Вещи лица
Помагала за съдебни служители
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
Адвокати (списък)
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 Свободни работни места  
 свободни работни места в Районен съд - Севлиево


 

РАЙОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за заемане на длъжността “съдебен секретар” - 1 щатна бройка в Районен съд - Севлиево

 

I. Кратко описание на длъжността „съдебен секретар“ – съставя протоколи от открити съдебни заседания; подрежа по реда на постъпването книжата от заседанието; изготвя писма до различни институции, в изпълнение на разпорежданията на съда; описва в срочните книги и в автоматизираната деловодна система данни за проведените съдебни заседания; изпълнява и други разпореждания, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. лицето да е пълнолетен български гражданин, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

2. липса на обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;

3. завършено средно образование.

III. Специфични изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на Районен съд – Севлиево:

1. отлични машинописни умения и компютърна грамотност;

2. отлични умения и познания по общи деловодни техники, съвременни офис-процедури, работа със стандартно офис-оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

3. дискретност, експедитивност, организираност, лоялност, умения за самостоятелна работа и в екип.

IVНачин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

Конкурсът ще се проведе на два етапа.

Първи етап по документи - разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап;

Втори етап писмен изпит и събеседване. Писменият изпит включва писмен тест за проверка на знанията по правопис, граматика и пунктуация, писане на текст на компютър под диктовка за проверка на машинописните умения и компютърната грамотност, както и проверка на други умения на кандидатите, по преценка на комисията. Събеседване с кандидатите.

Оценяване на кандидатите – комплексно.

 V.  Минималният размер на основното месечно трудово възнаграждение за длъжността е 606 лева.

VI. Необходими документи, място и срок на подаване:

1. Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);

2. Автобиография тип CV;

3. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност (по образец);

4. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.107а, ал.1 от КТ ( по образец);

5. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (със заверка от кандидата);

6. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (със заверка от кандидата);

7. Свидетелство за съдимост – за работа в Районен съд – Севлиево (оригинал);

8. Медицинско свидетелство за работа (карта за предварителен медицински преглед), включително със заверка от психиатричен кабинет, че кандидатът не страда от психични заболявания (оригинал);

Кандидатите могат да подават и други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността.

При подаване на документите се предоставят и оригиналите на дипломите и сертификатите, които след сверяване с представените копия се връщат на подателя.

Документи за участие в конкурса се приемат на адрес: гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев6, ет. 2, стая № 202.

Срок за подаване на документите –  до 11 декември 2017 г. вкл.

          Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Пълномощното се прибавя към комплекта документи. 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика при подаване на документите.

Образците на формуляри и длъжностна характеристика за длъжността „съдебен секретар” са достъпни на интернет страницата на Районен съд – Севлиево, както и в стая 202 на съдебната палата.

За допълнителна информация - телефон 0675/33880.

VII. Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на съда и на информационното табло до главния вход на Районен съд Севлиево, ул. Стефан Пешев № 6.

 
 

Обявата е публикувана във вестник „Росица“, брой 126 от 10 ноември 2017 г.


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИЯ СЛУЖИТЕЛ

Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);

Автобиография тип CV;

Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност (по образец);

Декларация за липса на обстоятелствата по  чл.107а, ал.1 от КТ ( по образец). 

 
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР