С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 Свободни работни места  
 свободни работни места в Районен съд - Севлиево


КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжността “съдебен секретар”и 1 щатна бройка за длъжността “съдебен деловодител в СИС” в Районен съд – Севлиево

I. Кратко описание на длъжностите:
„Съдебен секретар“ – съставя протоколи от открити съдебни заседания; подрежа по реда на постъпването книжата от заседанието; изготвя писма до различни институции, в изпълнение на разпорежданията на съда; описва в срочните книги и в автоматизираната деловодна система данни за проведените съдебни заседания; изпълнява и други разпореждания, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.
„Съдебен деловодител в СИС“ - ежедневно докладва на държавния съдебен изпълнител всички постъпили входящи документи, които се образуват в дела, въвежда в деловодната програма образуваните изпълнителни дела и ги докладва, подрежда книжата в папки по образец, изготвя преводни нареждания по изпълнителни дела, изпълнява указанията на държавния съдебен изпълнител във връзка с обработването на документите и делата, изпълнява и други разпореждания, възложени от председателя на съда и от съдебния администратор.
Приема и обработва документи, по които се образуват граждански и наказателни дела, прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя делата за доклад, изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото.
II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите „съдебен секретар“ и „съдебен деловодител в СИС“:
1. лицето да е пълнолетен български гражданин, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
2. липса на обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;
3. завършено средно образование.
III. Специфични изисквания за заемане на длъжността “съдебен секретар“, определени от административния ръководител на Районен съд – Севлиево:
1. отлични машинописни умения и компютърна грамотност;
2. отлични умения и познания по общи деловодни техники, съвременни офис-процедури, работа със стандартно офис-оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
3. дискретност, експедитивност, организираност, лоялност, умения за работа с граждани и в екип.
IV. Специфични изисквания за заемане на длъжността „съдебен деловодител в СИС“, определени от административния ръководител на Районен съд – Севлиево:
1.отлични умения и познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, компютърна грамотност;
2. отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
3. дискретност, експедитивност, организираност, лоялност, умения за работа с граждани и в екип.
V. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:
Конкурсът ще се проведе на два етапа.
Първи етап – по документи - разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап;
Втори етап – писмен изпит и събеседване. Писменият изпит включва писмен тест за проверка на знанията по правопис, граматика и пунктуация, писане на текст на компютър за проверка на машинописните умения и компютърната грамотност (само за длъжността „съдебен секретар” - диктовка на текст), както и проверка на други умения на кандидатите, по преценка на комисията. Събеседване с кандидатите.
Оценяване на кандидатите – комплексно.
 VI.  Минималният размер на основното месечно трудово възнаграждение за длъжностите „съдебен секретар“ и „съдебен деловодител в СИС“ е 606 лева.
VII. Необходими документи, място и срок на подаване:
1. Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография – тип CV;
3. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност (по образец);
4. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.107а, ал.1 от КТ ( по образец);
5. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (със заверка от кандидата);
6. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит, когато се заявява, че има трудов стаж (със заверка от кандидата);
7. Свидетелство за съдимост – за работа в Районен съд – Севлиево (оригинал);
8. Медицинско свидетелство за работа (карта за предварителен медицински преглед), включително със заверка от психиатричен кабинет, че кандидатът не страда от психични заболявания (оригинал).
В случай, че лицето кандидатства за повече от една длъжност в Районен съд – Севлиево, за втората длъжност се допуска същото да представи копие от медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост, заверени саморъчно от него.
Кандидатите могат да подават и други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността.
При подаване на документите да се предоставят и оригиналите на дипломите и сертификатите, които след сверяване с представените копия се връщат на подателя.
Документи за участие в конкурса се приемат на адрес: гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 6, ет. 2, стая № 202.
Срок за подаване на документите –  до 06 март 2018 г. вкл.
Документите да се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Пълномощното да се прибавя към комплекта документи. 
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика при подаване на документите.
Образците на формуляри и длъжностни характеристики са достъпни на интернет страницата на Районен съд – Севлиево, както и в стая 202 на съдебната палата.
За допълнителна информация - телефон 0675/33880.
VIII. Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват своевременно на интернет страницата на съда и на информационното табло до главния вход на Районен съд – Севлиево, ул. Стефан Пешев № 6.

Обявата в публикувана във вестник „Росица“, брой 14 от 02.02.2018г.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЛОВОДИТЕЛ В СИС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЕЛОВОДИТЕЛ В СИС

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 107а, ал.1 от КОДЕКСА НА ТРУДА

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОСН. ЧЛ.136 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СЪДИЛИЩАТА

АВТОБИОГРАФИЯ ТИП CV

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИЯ СЛУЖИТЕЛ5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР