С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 Свободни работни места  
 свободни работни места в Районен съд - Севлиево


РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО

ОБЯВЯВА 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжността "Държавен съдебен изпълнител", която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т3 от Кодекса на труда (за заместване на Държавен съдебен изпълнител, който отсъства от работа).

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от ЗСВ.

Необходими документи за кандидатстване: молба, автобиография, свидетелство за съдимост,  медицинско свидетелство, документ за психично здраве, документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж, декларация по чл.162 от ЗСВ, нотариално заверени копия от диплома с приложение за висше образование по специалност „Право" и удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

Срок за подаване на документите: 7-дневен срок от публикуване на обявата във вестник „Росица" – гр. Севлиево и във вестник „100 Вести“ – гр. Габрово.

Документите се приемат: в Районен съд гр.Севлиево, ул."Стефан Пешев" №6 в стая №202 – Съдебен администратор.

Телефон за справки: 0675/33880.

Обявата е публикувана във вестник „Росица“ брой 72 от 27 юни 2018 г. и във вестник "100 Вести" брой 146 от 27 юни 2018г .

 РАЙОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжността “Съдебен секретар” в Районен съд – Севлиево

I. Кратко описание на длъжността: Съдебният секретар съставя протоколи от открити съдебни заседания; описва в срочните книги и в автоматизираната деловодна система данни за проведените съдебни заседания.
II. Изисквания за заемане на длъжността:
1. лицето да е пълнолетен български гражданин, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
2. липса на обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;
3. завършено средно образование.
4. отлични машинописни умения и компютърна грамотност;
5. отлични умения и познания по общи деловодни техники, съвременни офис-процедури, работа със стандартно офис-оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
IІІ. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:
Първи етап – по документи - разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап;
Втори етап – писмен изпит и събеседване - писмен тест за проверка на знанията по правопис, граматика и пунктуация; писане на текст на компютър под диктовка; събеседване с кандидатите.
Оценяване на кандидатите – комплексно.
 ІV.  Минималният размер на основното месечно трудово възнаграждение за длъжността е 606 лева.
V. Необходими документи, място и срок на подаване:
1. Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография – тип CV;
3. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност (по образец);
4. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ ( по образец);
5. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (със заверка от кандидата);
6. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит, когато се заявява, че има трудов стаж (със заверка от кандидата).
7. Свидетелство за съдимост – за работа в Районен съд – Севлиево (оригинал);
8. Медицинско свидетелство за работа (карта за предварителен медицински преглед), включително със заверка от психиатричен кабинет, че кандидатът не страда от психични заболявания (оригинал);
Документи за участие в конкурса се приемат на адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 6, ет. 2, стая 202.
Срок за подаване на документите –  до 06 юли 2018 г. вкл.
    Документите да се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
Образците на формуляри и длъжностна характеристика са достъпни на интернет страницата на Районен съд – Севлиево, както и в стая 202 на съдебната палата.
За допълнителна информация - телефон 0675/33880.

Обявата е публикувана във вестник „Росица“ брой 63 от 06 юни 2018 г.


1. Заявление за участие в конкурс

2. Длъжностна характеристика

3 Автобиография тип CV

4 Етичен кодекс на съдебния служител

5. ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

6. ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл.136 от Правилникa за администрацията в съдилищатa


Допуснати кандидати до конкурс за длъжността "Съдебен секретар" в Районен съд - Севлиево

Резултат от проведен конкурс за длъжността "Съдебен секретар" в Районен съд - Севлиево, публикуван на 13.07.2018 г.


5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР