С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    актове по гр.дела 04-06.2008  
 Постановени актове по граждански дела
април-юни 2008Решение Номер 1, том 1, стр. 1 от 23.04.08 по гр.д. 20084230100158 на СРС
Производството е по чл.86 СК.
В исковата молба ищцата твърди, че ответникът е осъден да й заплаща като майка и законна представителка на малолетното им дете М. ежемесечна издръжка по 50 лв., определена по гр.д. № 578/2004 г. на Севл. районен съд. Счита, че съществено са се изменили обстоятелствата от предишното определяне на издръжката и моли съда да уважи иска със законните последици.
Ответникът оспорва иска по размер. Счита, че има възможност да заплаща издръжка по 60-65 лв. по съображения, изложени в отговора по исковата молба.
По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от решение № 23 от 18.01.2005 г. по приложеното гр.д. № 578/04 г. на Севл. районен съд, ответникът е бил осъден да заплаща на детето си М. ежемесечна издръжка по 50 лв.
Изминали са повече от три години от предишното определяне на издръжката. През този период от време е настъпила промяна в жизнения стандарт на живота, която е трайна и по този въпрос между страните няма спор. Това е видно и от размера на минималната работна заплата, който при предишното определяне е бил 150 лв., а сега е 220 лв.
Предявеният иск е основателен и следва да бъде обсъден по размер.
Ответникът оспорва размера и счита, че има възможност да заплаща издръжка от 60-65 лв., тъй като за втората си дъщеря Д. плаща по 80 лв. месечна издръжка, има влошено здравословното състояние, за което изразходва средно месечно не по-малко от 80 лв. за лекарства, подпомага и болната си майка.
Видно от служебните бележки за доходите ищцата получава много ниско брутно трудово възнаграждение, което дори е под минималната работна заплата и тъй като работи в частна фирма, съдът се съмнява във верността на сочените цифри и действително получаваното трудово възнаграждение. Ответникът получава средно брутно трудово възнаграждение в размер на 477 лв. Досежно здравословното си състояние ответникът е представил удостоверение от личния си лекар от 05.03.2008 г., от което е видно, че той има здравословни проблеми и се нуждае от лекарствени продукти ежемесечно на стойност около 80 лв. Представил е също два медицински документа за Д.Х.Н. – негова майка /по твърдение, което не е оспорено/, в които са посочени заболяванията на майката и нужните средства за поддържащото лечение. Твърди също, че извън издръжките редовно купува на децата си дрехи и други дребни неща.
Безспорно е, че родителите отделят средства за издръжката на децата си съобразно своите конкретни материални възможности. Безспорно е също, че нуждите на детето растат през годините и поради това все по-голяма част от доходите се ползват именно за децата. Родителите имат правното и морално задължение да осигурят нормални условия за живот на децата си, съобразени с жизнения стандарт, което пък неминуемо води до ограничение на техните лични разходи. В тази връзка ответникът следва да подпомага своята майка парично, след като осигури най-напред издръжката на децата си. Не е без значение и обстоятелството, че пенсията на майка му е по-висока от посочения от ищцата неин месечен трудов доход.
Ето защо съдът счита, че ниските доходи и здравословните проблеми на някой от родителите не е основание за по-нисък размер на издръжката, след като нуждите на детето чувствително са се увеличили, а родителите са трудоспособни хора и следва да осигурят средства не за лукс, а за храна, дрехи, отопление, учебни пособия и др.
Претендираният максимален размер от 80 лв. е съобразен с нормативната уредба за размера на издръжките, посочен в ПМС № 2/99 г., тъй като съгласно чл. 85 ал. 1 СК размерът на издръжката се определя в граници, установени от МС. Съгласно последното изменение на това постановление дължимата от родителя издръжка е в граници между 30 и 80 лв. /д.в.бр.117/02 г./
Съдът счита, че за да се задоволят нуждите на детето, което сега е на 13 години, родителите ще следва да му осигурят обща месечна издръжка от 140 лв. Като има предвид, че майката полага непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето, а бащата получава по-висок средно месечен доход, съдът счита, че ответникът следва да поеме по-голямата част от общо определената издръжка, в размер на 80 лв. месечно. Съдът е длъжен да отбележи личното си становище, че тези две суми от 140 и 80 лв. са изключително ниски с оглед стандарта на живота и по никакъв начин не могат да задоволят нуждите на детето, но такава е нормативната уредба за режима на издръжките към настоящия момент и съдът е длъжен да се съобразява със закона.
Освен това доходите на ответника позволяват заплащане на максималния размер издръжка, независимо от обстоятелството, че той заплаща такава сума и за голямата си дъщеря. Заплащане на издръжка с 30 лв. повече в никакъв случай няма да бъде за сметка на собственото съществуване на бащата, който се нуждае и от лекарства за себе си и за свои други ежедневни нужди.
Приложеното по искане на ищцата гр.д.№ 478/07 г. на Севл.РС се отнася до определената издръжка за другото дете на страните Д. и нейното здравословно състояние е ирелевантно за предявения иск. Затова съдът не обсъжда това доказателство.
Новата издръжка ще се дължи ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от предявяване на иска 18.03.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й.
Допуска се и предварително изпълнение на решението, на осн.чл.238 ал.1 ГПК.
Ответникът ще следва да заплати по сметка на Районен съд-Севлиево д.т. в размер на 43,20лв. Искането на ищцата за заплащане на адвокатско възнаграждение в размер на 50 лв. следва да бъде уважено, но тъй като не е представен списък на разноските по чл. 80 ГПК, тя няма да има право да обжалва решението в тази част.
Водим от горното съдът  Р    Е      Ш     И:
 
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, определена с решение № 23 от 18.01.2005 г. по гр.д.№ 578/04 г. на Севл.районен съд, като го УВЕЛИЧАВА, както следва:
ОСЪЖДА В.М.Н. от гр.Севлиево да заплаща на малолетното си дете М.В.Н. чрез нейната майка и законна представителка П.И.В., двете от гр. С. ежемесечна издръжка с 30/Тридесет/лв. повече, или общо по 80/Осемдесет/лв., ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от 18.03.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й, на осн. чл. 86 СК , по сметка на Районен съд Севлиево д.т. в размер на 43,20/Четиридесет и три лв. 20 ст./лв. и възнаграждение за адв.в размер на 50/Петдесет/ лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на осн.чл.242 ал.1 ГПК.
Препис от решението да се изпрати на страните.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, начиная от 08.05.2008 г.

С Решение Номер 2, том 1, стр. 3 от 25.04.08 по гр.д. 20084230100150   Севлиевски районен съд 
ПРЕКРАТЯВА брака между М.В.П. и Ц.К.П., сключен 2006 г. в гр.С. с акт № 0019, поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО и на осн.чл.99 ал.1 СК.
ВИНОВНИ за дълбокото и непоправимо разстройство са ДВАМАТА СЪПРУЗИ.
В бъдеще жената запазва брачната си фамилия П., на осн.чл.103 ал.1 СК.
ОСЪЖДА Ц.К.П., да заплати по сметка на Районен съд Севлиево допълнителна д.т. в размер на 25 / двадесет и пет / лв. Разноските остават в тежест на страните така, както са направени.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Решение Номер 3, том 1, стр. 4 от 07.05.08 по гр.д. 20084230100149 на СРС
 Производството е по чл.86 СК.
В исковата молба ищцата твърди, че ответникът е осъден да заплаща за малолетните им деца А. и П. ежемесечни издръжки в размер съответно на 60 и 50 лв., определени по гр.д.№ 340/05 г. на Севл.районен съд. Счита, че съществено са се изменили обстоятелствата от предишното определяне на издръжките и моли съда да уважи иска със законните последици.
Ответникът, чрез назначения му по реда на чл.47 ал.6 ГПК особен представител, оспорва исковете по основание и размер.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от решение № 363 от 11.10.2005 г. по приложеното гр.д.№ 340/05 г. на Севл.районен съд , ответникът е бил осъден да заплаща на малолетните си деца А. и П. ежемесечни издръжки в размер съответно на 60 и 50 лв.  
Изминали са две години и седем месеца от предишното определяне на издръжките. Съдът е на становище, че и през този период от време, който сам по себе си не е голям, е настъпила съществена промяна в жизнения стандарт на живота, която е трайна и обуславя основателността на предявените искове за увеличение на издръжките.Това е отразено и в размера на минималната работна заплата, която при предишното определяне на издръжките е била 150 лв., а сега е 220 лв.Много съществено е обстоятелството, че малкото дете ще бъде ученичка през новата учебна година, който факт сам по себе си е изменение на обстоятелствата от предишното определяне на издръжката с оглед нуждата от много повече средства.
Оспорвайки исковете по основание, ответникът не сочи конкретни обстоятелства, поради които счита, че не са се изменили обстоятелствата, т.е. , че не са налице изискванията на чл.86 от СК.
 Ето защо съдът счита, че исковете са основателни и следва да се обсъдят по размер.
 Претендираните размери от 80 лв.за всяко дете са съобразени с нормативната уредба за размера на издръжките, посочен в ПМС № 2/99 г., тъй като съгласно чл.85 ал.1 СК размерът на издръжката се определя в граници, установени от МС. Съгласно последното изменение на това постановление дължимата от родителя издръжка е в граници между 30 и 80 лв. / д.в.бр.117/02 г. /
Съдът счита, че за да се задоволят нуждите на детето А., което е на 10 г., родителите ще следва да му осигурят обща месечна издръжка от 130 лв., а за детето П. – на близо 7 г. – издръжка от 120 лв.При разпределението им съдът преценяват техните възможности. Майката получава средно месечно трудово възнаграждение по 443 лв. Ответникът е в чужбина и няма данни за неговите доходи, но е трудоспособен и затова следва да участва в издръжката на децата си. Показанията на свид.И. – майка на ответника следва да се преценяват с оглед на роднинската връзка. Не може да не направи впечатление, че на свидетелката й е известно от телефонни разговори, че от м.март синът й не работи, защото има здравословен проблем с ръката си, но в същото време тя не знае с какви доходи разполага той, след като е работил в строителството. Съдът счита, че тези свидетелски показания не са убедителни и достатъчни, за да се приеме за установено, че ответникът е временно нетрудоспособен или че няма възможност да плаща издръжките.Без съмнение обаче е доказано обстоятелството – чрез свидетелство за раждане, че той има и трето дете – А., което е на 16 години и живее в Украйна и на което също е длъжен да изплаща издръжка.
 Като се има предвид, че майката полага непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на децата, съдът счита,че ответникът следва да поеме по-голямата част от общо определените издръжки и да заплаща за всяко от децата си по 80 лв., които ще се дължат ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от предявяване на иска 11.03.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането им. Останалата част от издръжките ще се поеме от майката.
Съдът счита, че както общо определените размери на двете издръжки, така и сумите, които ще заплаща ответникът, са напълно недостатъчни за задоволяване дори и на елементарните нужди на двете деца, като се имат предвид стандарта на живота и официално изнесените данни за средствата, необходимо за издръжка на едно лице.Но такъв е в настоящия момент законовият режим за определяне на издръжките и е ноторно известно, че фактически родителят, упражняващ родителските права заплаща много повече средства от другия родител. Разпоредбата на чл.85 ал.3 СК също е неприложима, тъй като в повечето случаи не са налице изключителни нужди по смисъла на този текст.
В този смисъл предявените искове са основателни и доказани в пълен размер и съдът ги уважава .
Допуска се и предварително изпълнение на решението, на осн.чл.242 ал.1 ГПК.
Ответникът ще следва да заплати по сметка на Районен съд-Севлиево д.т. в размер на 72 лв.
Искането на ищцата за заплащане на разноските следва да бъде уважено и ответникът осъден да й заплати сумата общо от 100 лв., от които 50 лв. адв.възнаграждение и 50 лв. за особения представител на ответника. Тъй като в срока по чл.80 ГПК ищцата не е представила списък на разноските, тя няма право да обжалва решението в частта за разноските.
Водим от горното съдът  Р    Е      Ш     И:
 
ИЗМЕНЯВА размера на издръжките, определени с решение № 363 от 11.10.2005 г. по гр.д.№ 340/ 05 г. на Севл.районен съд , като ги УВЕЛИЧАВА, както следва:
ОСЪЖДА С.В.Ц да заплаща на малолетните си деца А. и П. чрез тяхната майка и законна представителка Р.И.Д. ежемесечни издръжки с 20 / двадесет лв. / повече за детето Анна и с 30 /тридесет/ лв. повече за детето Преслава, или по 80 /осемдесет/ лв. за всяко дете, ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от 11.03.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането им, на осн.чл.86 СК и по сметка на Районен съд Севлиево д.т. в размер на 72 лв. /седемдесет и два/
ОСЪЖДА С.В.Ц да заплати на Р.И.Д. направените от нея разноски по делото в размер на 100 /сто/ лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за издръжките, на осн.чл.242 ал.1 ГПК.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от 09.05.2008 г., на осн.чл.315 ал.2 ГПК.
Решението в частта за разноските не подлежи на обжалване от ищцата, на осн.чл.80 изр.2 ГПК.
Решение Номер 4, том 1, стр. 6 от 08.05.08 по гр.д. 20084230100147 на СРС
ДОПУСКА промяна на фамилното име на Г.А.Ч от с.Г.а, като ПОСТАНОВЯВА да носи предбрачното си фамилно име на осн.чл.19 ал.1 ЗГР.
Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на ТЗ “ГРАО” Габрово за отбелязване промяната на фамилното име по акта за раждане и регистрите за населението, както и на бюро “Съдимост” при Районен съд Павликени.
Решението не подлежи на обжалване, на осн.чл.537 ал.1 ГПК.
Решение Номер 5, том 1, стр. 7 от 12.05.08 по гр.д. 20084230100226 на СРС
ПРЕКРАТЯВА брака между Д.И.Н. и Н.Т.Н., сключен 2001 г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ и на осн.чл.100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите, както следва:
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия А..
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетното дете М. се предоставят на майката Д.И.Н., като бащата Н.Т.Н. ще има право на личен контакт с детето всяка втора събота и неделя и четвърта събота и неделя от 09 ч. в събота до 18 ч. в неделя – с пренощуване, един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, както и в други дни при конкретна взаимна уговорка и съгласие на майката и детето.
 Бащата   Н.Т.Н. ще заплаща на малолетното си дете М.чрез нейната майка и законна представителка Д.И.Н.  ежемесечна издръжка по 60 / шестдесет / лв.,ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от 01.05.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й, на осн.чл.79 СК. Издръжката е платима до 15-то число на текущия месец.
Съпрузите не претендират помежду си за издръжка.
Съпрузите нямат придобито по време на брака недвижимо и движимо имущество.
Семейното жилище не е придобито по време на брака, напуснато е от съпругата и детето и се ползва от мъжа.
Съпрузите нямат задължения за изтеглени по време на брака кредити.
ОСЪЖДА Н.Т.Н. да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. върху издръжката в размер на 43,20 лв. / четиридесет и три лв.20 ст. /
Разноските остават в тежест на страните така, както са направени.
Препис от решението да се изпрати на бюро “Съдимост” при Районен съд Севлиево.
Решението не подлежи на обжалване.
Решение Номер 6, том 1, стр. 8 от 27.05.08 по гр.д. 20084230100183 на СРС
ПРЕКРАТЯВА брака между А.Н.М. и Т.Т.М., сключен на 24.10.1993 г. в с.Д., С..община с акт № 0001, поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО и на осн.чл.99 ал.3 СК.
УТВЪРЖДАВА писменото споразумение между съпрузите,както следва:
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия Д..
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетното дете В. на майката Т.Т.М., като бащата А.Н.М. ще има право на личен контакт с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09 ч. на съботния ден до 18 ч. на неделния ден, един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и винаги, когато съпрузите се договорят за това .
А.Н.М. ще заплаща на малолетното си дете, чрез нейната майка и законна представителка Т.Т.М. ежемесечна издръжка с 10 /десет/ лв. повече от определената издръжка с решение №132 от 31.03.2005 г. по гр.д.№ 131/05 г. по описа на Севл.РС, или общо по 80 / осемдесет/ лв., ведно със законната лихва върху всяка забавена вноска, начиная от 01.06.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за издръжката.
Семейното жилище в с.Д.0, се предоставя за ползване от Т.Т.М..
Съпрузите не претендират издръжка помежду си.
Съпрузите не притежават недвижимо имущество, подлежащо на делба.
Придобитият по време на брака лек автомобил “Опел Кадет”, се получава в дял и става собственост на Т.Т.М, като А.Н.М.не претендира сума за уравнение на дела си.
Съпрузите нямат регистрирани действащи фирми и търговски дружества.
Влогове и застраховки остават за всеки от съпрузите, който е титуляр по договора.
ОСЪЖДА А.Н.М. да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. върху издръжката в размер на 7,20 лв. / седем лв. 20 ст/.
ОСЪЖДА Т.Т.М. да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. в размер на 31 /тридесет и един/ лв.
Препис от решението да се изпрати на бюро “Съдимост” при Районен съд Севлиево.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
С Решение Номер 7, том 1, стр.10 от 11.06.08 по гр.д. № 157 по описа на СРС за 2008г.
ДОПУСКА РАЗВОД на брак сключен 1984г. в с.Р. между Д.С.Г. и И.Д.Г. без да издирва мотивите за прекратяване на брака на основание чл.100 и сл. СК във вр. с чл.330 ГПК,като
УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО както следва :
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето С. на майката Д.С.Г.,като бащата И.Д.Г. ще има право на свиждане с детето всяка първа и трета събота от месеца от 9 до 19 ч.и 15 дни през лятото,когато майката не е в платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА И..Г. да заплаща на детето С. действуваща със съгласието на майка си Д.С. ежемесечна издръжка в размер на 60 лв. шестдесет лева,считано от 10.06.2008г.ведно с лихвата върху просрочие,до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка, д.т.по сметка на съда 43.120 лв.
Съпрузите нямат претенции един спрямо друг за ползуването на семейното жилище,тъй като няма такова.Във фактическата раздяла всеки сам е решил проблема с жилището си.
Съпрузите нямат претенции за издръж ка един спрямо друг след прекратяване на брака,тъй като такава не се следва.
Съпрузите декларират,че по време на брака си,не са придобили движимо и недвижимо имущество,нямат семейни влогове,а към личните такива нямат претенции един спрямо друг.
След прекратяване на брака,жената да носи предбрачното си име Д.
Разноските остават в тежест на съпрузите така както са направени.
С настоящето споразумение съпрузите декларират,че окончателно са уредили своите лични и имуществени отношения и за в бъдеще нямат претенции един към друг.
ОСЪЖДА Д. Г.да заплати окончателна д.т. по сметка на съда от 15 лв.
Решението не подлежи на обжалване.
Решение Номер 8, том 1, стр.11 от 11.06.08 по гр.д. № 164 по описа на СРС за 2008г.
Искът е с правно основание чл.79 СК.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
Безспорно е,че-1/ страните не са сключвали граждански брак,като от съвместното им съжителство се ражда детето Г. ,2/Страните не живеят заедно в продължение на четири години,като бащата не е давал средства за издръжката на детето.В този смисъл са показанията на свид.Г.И.-баща на ищцата.Показанията на този свидетел,не са опровергани като съдът ги кредитира в цялост,така както са депозирани пред съдът.
Ответната страна не представя доказателства,като застъпва становище,че издръжка в такъв размер е висока с оглед възрастта на детето и моли размера да бъде намален.
Налице е интерес от завеждането на искът.Страните не представят доказателства за доходите си,като съдът прпиема,че същите са работоспособни и следва да участвуват в плащането на издръжка,съобразно нуждите на детето.
За детето Г. понастоящем на пет години и седем месеца с оглед задоволяването на обикновените и нужди от храна,облекло,детски играчки и др.нужди според стандарта на живот ще следва да се определи обща ежемесечна издръжка от 100 лв.Ответника няма да бъде значително материално затруднен,тъй като един продължителен период от време не е давал средства за издръжка на детето,да заплаща по 60лв. като останалите средства се поемат от майката която ще полага грижи по отглеждането и възпитанието на детето.
Издръжка се дължи от 25.03.2007г. ,като искът ще следва да се уважи с законните последици така както е предявен.
Водим от горе изложеното съдът  Р Е Ш И :
ОСЪЖДА И.К.М. понастоящем с неизвестен адрес,назначен му е особен представител на разноски на ищцата да заплаща на К.Г.К. действуваща като майка и законна представителка на малолетното си дете Г. и двете на адрес с.Д.,ежемесечна издръжка за детето Г. в размер на 60 лв./шестдесет лева/ ведно с законната лихва върху просрочие,начиная от 25.03.2007г.до настъпването на законни причини,за отпадането на така определената издръжка, д.т по сметка на съда от 86.40 лв.и разноски по делото от 150 лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен ,като въззивна инстанция в 14 дневен срок от посоченият ден,от който тече срокът на обжалването.
 С Решение Номер 9, том 1, стр.12 от 12.06.08 по гр.д. № 185 от 2008г. Районен съд Севлиево
 ПРЕКРАТЯВА с развод брака сключен 1990г. в гр.С. между С.Д.С. от гр.С. понастоящем с неизвестен адрес и Т.К.С.понастоящем с неизвестен адрес,като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН на основание чл.99 ал.1 СК.
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА МЪЖА.
За в бъдеще жената ще следва да носи предбрачното си име С..
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето В. на майката С.С. като бащата Т. С.ще има право на свиждане с него всяка първа и трета неделя от месеца от 8 до 18 часа и да го взема при себе си по един месец през лятото,когато майката не ползува отпуск.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето Г. на бащата Т.К.,като майката С. С. ще има право на свиждане с детето всяка първа и трета неделя от месеца от 8 до 18 часа и да го взема при себе си по един месец през лятото,когато бащата не е в отпуск.
ОСЪЖДА Т.К.С.. да заплаща на детето В.действуваща със съгласието на майка си С.С. ежемесечна издръжка в размер на 80 лв. ведно с лихвата върху просрочие,начиная от 08.04.2008г.до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка,д.т.по сметка на съда от 115.20 лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
ОСЪЖДА С.Д.С. да заплаща ежемесечна издръжка за детето Г.действуваща със съгласието на баща Т.К.С.ежемесечна издръжка от 70 лв.ведно с лихвата върху просрочие,начиная от 08.04.2008г.до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка, д.т. по сметка на съда от 100.80 лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
ПРЕДОСТАВЯ ползуването на семейното жилище находящо се в С. на С.С. и детето В., като Т.К.С. и детето Г. са го напуснали.
ОСЪЖДА Т.К.С. да заплати на С.С.разноски по делото в размер на 330 лв.и по сметка на съда окончателна д.т. от 30 лв.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в 14 дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.
Решение Номер 14 том 1 стр. 20 от 01.07.08 по гр.д. 20084230100161 на СРС
Производството е за делба и се намира в първата фаза.
В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици на недвижим имот, описан в същата в гр. С. Не могат доброволно да се поделят, като ищецът моли съда да допусне делба и уважи иска със законните последици.   
Ответницата не оспорва   иска.
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното. Видно от приложените към исковата молба писмени доказателства- договор за продажба на НИ по НПЖДЖФ, нот.акт № 152 т.1 д. № 413 /1985г. на СРС, Решение № 15 по гр.д.№ 776 / 1997г. на СРС, Удостоверение за идентичност на имот № 441 / 28.03.08г.на Д-я " УТСИП " при Община Севлиево, Решение № 556 по гр.д.№ 840 от 1997г. на СРС , удостоверение за наследници № 000476 / 25.03.08г. на Община С., ищецът е единствен син   на В.Д.Й и Н.Б.Й.   По време на брака им е придобит описаният в исковата молба апартамент в гр. С. След смъртта на първата наследодателка, ищецът и баща му   останали съсобственици на този имот в равни части.
С нот.акт № 152 т.1 д. № 413 /1985г. на СРС,   Н. Й прехвърлил своята 1/2 идеална част от този имот срещу задължение за издръжка и гледане, на ищеца, в брак   с К.М.И. Тъй Като задълженията по този договор не се изпълнявали,   с Решение № 15 по гр.д.№ 776/ 1997 г. Севлиевски районен съд ,на осн. чл. 87 ЗЗД договорът бил развален, след което ищецът се развел със съпругата си.
След влизане в сила на цитираното решение на СРС, ищецът бил отново съсобственик с баща си, при равни части на процесния имот. Бащата сключил   брак с ответницата П.Ц.П, и след при смъртта му -на 01.03.1999г. останали наследници на неговата част от процесния имот.
Ответницата не оспорва тези твърдения.
С оглед горното и на осн. Чл. 9 ЗНасл., по силата на който, съпругът, наследява част, равна на частта на всяко дете, то след смъртта на общия наследодател, неговата Ѕ от процесния имот се поделя по равно между страните по делото. Или Делба ще следва да се допусне, Като се образуват ЧЕТИРИ РАВНИ ДЯЛА, от които ТРИ равни дяла – за ищеца и ЕДИН РАВЕН дял за ответницата.
Страните не си оспорват участието в делбата, нито квотите, поради което съдът
     Р    Е    Ш     И   :
ДОПУСКА съдебна делба между Б.Н.Й. и П.Ц.П. върху следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 6 на П етаж в жил. бл. № 155, находящ се на ул. С.П. № 105 А в гр.С., целият от 63, 83 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня, килер, антре, изолирано антре и тераса при съседи: изток- ап. на Н.Т., запад- ап. № 19 , север- улица, юг- двор, отдолу - ап. на завод " .", отгоре- ап. на Д. Д., ведно с избено помещение № 7 при съседи: изток- двор, запад - мазе на М.М., север-коридор, юг- двор, отгоре - ап. на П.Т., ай 2, 20 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя, представляваща УПИI в кв. 19 по сега действащия план на гр.С. от 2565 кв.м., при граници: от три страни улици, имот на н - ци на Н.А.
Делбата да се извърши, като се образуват ЧЕТИРИ РАВНИ ДЯЛА, от които ТРИ РАВНИ дяла – за ищеца и ЕДИН РАВЕН дял за ответницата. 
Делбата да се извърши с помощта на техническа експертиза, със задача да се произнесе за реалната поделяемост на имота и средната му пазарна цена , при депозит от 100 лв., внесени от ищеца в петдневен срок от съобщението по депозитната сметка на Р С С..
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 14 дневен срок от съобщението до страните , че е изготвено.
Решение Номер 15, том 1, стр. 21 от 01.07.08 по гр.д. 20084230100168 на СРС
Производството е по чл. 21 ал.1   СК .
В исковата молба ищецът твърди, че страните са бивши съпрузи, сключили брак на 24.07.1998 год., прекратен с решение по гр. д.№ 528/2004 г. по описа на СРС, в сила от 10.12.2004 г. По време на брака е придобит недвижим имот, подробно описан в исковата молба. Ищецът счита, че   имотът е придобит изцяло с негови лични средства , поради което моли съда да признае за установено, че   е изключителен собственик на описания недвижим имот в с. К., Община С., да уважи иска със законните последици и   присъди разноските по делото.
Ответницата оспорва иска. Твърди, че в придобиването на имота са вложени семейни средства, както и такива на родителите й. Моли съда да отхвърли иска, със законните последици.
 По делото се събраха писмени и гласни доказателства. От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
Не се спори, че страните са бивши съпрузи, сключили брак на 24.07.1998 год., прекратен с решение по гр. д.№ 528/2004 г. по описа на СРС, в сила от 10.12.2004 г. По време на брака е придобит недвижим имот, подробно описан в исковата молба, видно   от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 184 том I рег.№ 1838 дело № 146 от 23 май 2001 година на Нотариус Н.К. гр.С., рег.№ 298 на Нотар.камара.
Според твърдението на ищеца, въпреки, че този имот е закупен по време на брака, е лична негова собственост, тъй като е придобит в резултат на пълна трансформация на друго негово лично имущество, придобито от него преди брака.
Представя нотариален акт за покупко-продажба № 63 том II рег.№ 1925 дело № 180 от 18 май 2001 г. на Нотариус И.П. гр.С. рег.№ 300 на Нотар.камара, от който е видно, че със съгласие на ответницата, по реда на чл.23 СК, е продал собственият си апартамент № 20 от вх."В" на ЖСК "С. Б." находящ се на ул."Н. р." в гр.С. Този апартамент бил негова лична собственост на ищеца, придобит по Делба, шест години преди да сключи брака с ответницата , с решение № 364 от 19.07.1991 г. по гр.д.№ 5017/1990 год. на Севлиевския районен съд на осн. чл.288 ал.7 ГПК. С част от парите от   продажбата закупил процесният имот , което обуславя правният интерес от иска.
Ответницата счита искът за неоснователен. Излага съображения, че не е налице преобразуване на лично имущество. Процесният имот бил придобит при съвместен принос. Не спори, че от продажба на собствен на ищеца апартамент е вложил част от средствата за закупуване на процесния имот, но тя също вложила 500 лв. в придобиването на този имот. Останалата част от продажбата, ищецът използвал за закупуване на лек автомобил. 
По делото са разпитани свидетели. Така, Т. А. и Е. Я., установяват, че ищецът е имал апартамент от предишен брак, който получил по делба и изплатил на бившата си съпруга , сума, за уравнение на дела й. Продал това жилище, вече в брак с ответницата, за около 13000 лв., и с част от тази сума- около 4000 лв., вложил в закупуване на имота в с. К.. Съдът кредитира тези показания , тъй като са последователни, базирани на лични впечатления и кореспондират с писмените доказателства по делото.
Разпитани са и свидетели на ответницата. Първата-св.Н.Н. установява, че е близка на родителите на ответницата, често им заемала пари, включително и за закупуване на къщата в с. К. Но в хода на обясненията й, се установи, че бащата на ответницата решил да   помогне при ремонта на закупеното вече жилище през 2001 г., а след около година й върнал парите на няколко части. Показанията на св. и А. С., баща съм на ответницата, не внасят яснота. На него също било известно, че апартамента- лична собственост на ищеца, продал за около 13000 лв. , а процесният имот закупен за около 4000 лв. Заявява, че след закупуването давал пари-за ремонт. 
При изложените фактически данни, могат да се направят следните правни изводи.
Безспорно е, че ищецът е притежавал   апартамент в гр. С., преди да сключи брак с ответницата Този имот продал със съгласието на ответницата, тъй като е представлявал семейното жилище на 18. 05. 2001г., за сумата 13000 лв. Незабавно закупил а процесния имот в с. К., Община С.- на 23.05.2001г.- за около 4000 лв. Няма данни по делото, които да оборват твърдението му, че процесното жилище е закупил изцяло със средства, придобити от продажбата на личният му апартамент.
Т.е , този имот, макар закупен по време на брака,   е придобит изцяло с лични средства на ищеца. Презумпцията за съвместен принос е оборима, като в настоящия случай, краткият период, разделящ продажбата на личното имущество и незабавното влагане на получените от продажбата средства, в закупуване на процесното жилище, дават основание на съда да приеме, че придобиване ,е резултат на пълна трансформация на лични средства. Ирелевантни са наведените аргументи, че ответницата изпълнявала съпружеските си задължения в домакинството, което сочело на съвместен принос, тъй като средствата от продажбата незабавно са били вложени в придобиването на имота в с. К.. Без значение е и установеното възражение, че ищецът закупил лек автомобил с част от средствата, тъй като придобивната стойност на процесното жилище е около три пъти по ниска от получената при продажбата на личния му апартамент, и разходването на част от тези средства не променят изводите на съда, че е настъпила пълна трансформация.
Възражението, което ответницата прави, за влагане на лични средства, подарени от родителите й, не се доказа, обратното и двамата нейни свидетели бяха сигурни, че сумата от 500 лв. е взета в заем от първата свидетелка, след придобиването на жилището и евентуалното влагане на тези средства в ремонт, не променят изводите, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен изцяло.
Съобразно чл. 21 ал.1 СК лични са вещите, правата върху вещи и паричните влогове, придобити през време на брака изцяло с лично имущество по чл. 20, ал. 1 или с друго лично имущество, придобито преди брака.   Установителните искове по чл. 21 СК имат за цел да установят едно фактическо положение, което се явява правоизключващо по отношение на съпружеската имуществена общност и основание за признаване на изключително право на собственост по отношение на цялата вещ или на части от нея, макар и юридически придобивен момент на правото на собственост или друго вещно право да е настъпил по време на брака на страните . 
Общият принцип е, че е общо съпружеско имущество, щом е придобито през време на брака. За да бъде уважен искът за признаване изключителна собственост върху такъв имот е необходимо да се докаже по несъмнен начин, че това придобиване е станало с изключително лични средства на ищеца. Това е сторено , налице е пълна трансформация по смисъла на чл.21 от СК , поради което ищецът ще следва   да бъде признат за изключителен собственик на този имот. 
С оглед направените изводи, ответницата следва да заплати на ищеца направените по делото разноски от 250 лв..
Водим от гореизложеното съдът Р Е Ш И :
 ПРИЗНАВА за установено по отношение на Р А М., че Е. Ю. А. Е ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ДВОРНО МЯСТО в с.К., общ.С., парцел Х1-70 в квартал 15 по плана на селото, от 760 кв.м., при граници: улица, н-ци К.И.В, н-ци Г.Ч, С.Х.С., със собствено място в него 745 кв.м., заедно с построените в него: къща, застроена върху 54 кв.м. на един етаж, състояща се от две стаи, коридор и килер, частично на маза, плевня и геран,   осн. чл. 21 ал. 1 СК, като 
ОСЪЖДА Р А М. да заплати на Е. Ю. А.   направените по делото разноски от   250 лв. 
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
Решение Номер 16, том 1, стр. 23 от 27.06.08 по гр.д. 20084230100146 на СРС
Производството е за делба и се намира в първата фаза. Страните са наследници на Г. Д. Н б.ж на с. С., общ. С., починал 1973 година, който оставил   недвижими имоти, описани в същата. Не могат доброволно да се поделят, Като молят съда да допусне Делба, Като се образуват 24 равни дяла, от които 12 равни дяла за ищеца, по 3 равни дяла за Н.Р.Д., и В.М.Г.,по 2 равни дяла за Ц.А.Д. ; Н.Р.Д. и А.Р.Д.и да уважи иска със законните последици
Ответниците не оспорват иска. 
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното:
В исковата молба се твърди, а е видно от представените, Удостоверение за наследници № 78 / 20.03.2008г. изд. от Кметство с. С., общ. С., Решение № 384 / 23.06.1999г. на Общинска служба "З. и г." гр. С., Решение № 383 / 23.06.1999г. на ОС "З. и г." гр. С., Решение № 52 / 30.06.2000г. на ПК С., Протокол № 406 / 08.09.1999г. на ПК гр. С., Протокол № 152 / 09.11.2000г. на ПК гр. С., Скици № Ф00745 валидна към 20.03.2008г., № Ф02703 / 28.03.2008г., № 4971 валидна към 20.03.2008г., № 4966 валидна към 20.03.2008г., № 4967 валидна към 20.03.2008г, № 4968 валидна към 20.03.2008г и № Ф00807 валидна към 20.03.2008х. на Общинска служба "З. и г.” гр. С., че страните са наследници на починалия Г. Н. б.ж на с. Сенник, общ. Севлиево, починал 1973 година, оставил им в наследство описаните в същата недвижими имоти. Ищецът е негов син, а ответниците са наследници на неговия брат- М Д. , починал след наследодателя си- на 20. 4. 1988 г. и оставил Н.Р.Д.- съпруга, В.М.Г.- син и останалите трима ответници- наследници на Р. Д., негов син- поч- на 06.05. 2004 г. Т.е, ищецът получава половината от цалото наследство, а останалата половина се разделя между ответниците- първите двама – по една трета от нея, а последните трима ответници- общо една трета.
Или, ще следва да се образуват двадесет и четири равни дяла, от които дванадесет за ищеца,   по три дяла за Н.Р.Д. и В.М.Г., и по два дяла за Ц.А.Д. 2 Н.Р.Д.и   А.Р.Д..
Страните не си оспорват участието в делбата, нито размерът на квотите, както и имотите, поради което делбата ще следва да бъде допусната по описания начин. 
Водим от гореизложеното съдът  Р    Е    Ш     И   :
  ДОПУСКА съдебна делба   между Д. Г.Д. от гр. С., Н.Р.Д. от с. Б., В.М.Г. от гр. С., Ц.А.Д. от гр. С., Н.Р.Д.от гр. С. и А.Р.Д.от гр. С., върху следните земеделски земи , в землището на с. С., Община С. и гори, находящи се в землището на с. Д., Община С.:
1.           ЛОЗЕ от 0.326 дка, шеста категория, местност "БАИРА", имот № 003020 в землището на с. С., общ. С., ЕКАТТЕ 66216 при граници: № 003021 лозе на Х. Х., № 003106 полски път на Община С. - полски пътища, № 003019 лозе на М.И.К, № 003011 лозе на Община С. - земи по чл. 19. Ограничения при ползване на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
2.           ЛОЗЕ от 0.208 дка., шеста категория, местност "БАИРА", имот № 003042 в землището на с. С., общ. С., ЕКАТТЕ 66216 при граници: № 022079 полски път на Община С. - полски пътища, № 003043 лозе на насл. на П. Н., № 003106 полски път на Община С.полски пътища, № 003044 лозе на Община С. - земи по чл.19. Ограничения при ползване на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок
3.           НИВА от 1.100 дка., пета категория, местност "ПОД СЕЛО", имот № 055038 в землището на с. С., общ. С., ЕКАТТЕ 66216 при граници: № 055039 нива на М. Т., № 000238 жил. територия на с. С., № 055037 нива на наел. на Г. П., № 146042 полски път на Община С. - полски пътища.
4. НИВА от 3.974 дка, пета категория, местност "ЧЕНЧЕВИ БРЕСТИ", имот № 089110 в землището на с. С., общ. С., ЕКАТТЕ 66216 при граници: № 089043 нива на П. П., № 089058 нива наел. на И. С. К., № 089057 нива наел. на Б. Б., № 089023 нива наел. на П. И., № 089044 нива на Д. Х., № 089093 полски път на Община С. - полски пътища. Ограничения при ползване на имота, основания: Отклонение от магистрален газопровод до 300 мм. В охранителна зона на 100 м от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова система.
5. НИВА от 9.579 дка, пета категория, местност "ЧЕНЧЕВИ БРЕСТИ", имот № 090007 в землището на с. С., общ. С., ЕКАТТЕ 66216 при граници: № 090006 нива насл. на Г. Ц., № 089036 нива насл. на Р. Н., № 089035 нива на М. С., № 090008 нива на С. Ц. и др., № 090139 полски път на Община С. - полски пътища.
6.        НИВА от 3.999 дка., 1.009 дка. трета категория, 2.991 дка. пета категория, местност "ТОПАЛСКО", имот № 135026 в землището на с. С., общ. С., ЕКАТТЕ 66216 при граници: № 135025 нива наел. на М.П., № 135024 използв. ливада на В. Г., № 135027 използв. ливада на В. Г., № 135035 полски път на Община С. - полски пътища.
7.        ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 0.800 дка., местност "РЪТЛИНИ", имот № 410013 в землището на с. Д., общ. С., ЕКНМ 24178, при граници: № 410014 широколистна гора на насл. на В. С., № 409009 - широколистна гора на Й. П., № 409008 широколист. гора на нал. на И. К., № 410012 широколистна гора наел. на С. И., № 410048 горски път на НУГ към МЗГ. Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника   за   приложението   му.   4 Санитарно - охранителна зона   на водоснабдителен обект - Пояс В. Има ограничителен характер по отношение на селско - стопанска дейност.
ДЕЛБАТА да се извърши като се образуват ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ равни дяла, от които ДВАНАДЕСЕТ равни дяла за ищеца, по ТРИ равни дяла за Н.Р.Д. и В.М.Г., по ДВА равни дяла за Ц.А.Д.   Н.Р.Д.И   А.Р.Д.
Делбата да се извърши с помощта на две експертизи и със задача да се произнесат за реалната поделяемост и средната пазарна цена, при депозит от 100 лв. за земеделските земи и 50 лв.-за гората, внесени от ищеца в петдневен срок от съобщението по депозитната сметка на Р С Севлиево.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 14 дневен срок от съобщението до страните , че е изготвено.
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР