С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    актове по гр.дела 10-12.2008  
 Постановени актове по граждански дела
Октомври - Декември 2008г.


 Решение № 65 т.1 стр.91 от 01.10.2008г. по гр.д. № 499/2008г. по описа на РС Севлиево         
Искът е с правно основание чл.87 ал.3 ЗЗД.
Ищцата твърди в исковата си молба,че с нот.акт № .. том .. нот.д.№ ../…г.на нотариус при С. р. съд е прехвърлила на ответника свои собствени имот,находящ се в с.М.В.С. –дворно място,урегулирано от … кв.м.със собствено място … кв.м.заедно с построените в него двуетажна жилищна сграда,едноетажна постройка-плевня/подробно описани /срещу задължение ответника да и поеме гледането и издръжката до края на живота и .първоначално ответника е бил съгласие.В последствие ответника е започнал да не изпълнява задълженията си по договора,сама пазарува,готви и пере.Налице е неизпълнение на договора.Моли да се уважи искът ведно с законните последици.
Ответника не е подал отговор.В о.с.з. от 29.09.2008г.застъпва становище,че признава искът,но счита,че отразеното в исковата молба не отговаря на истината и моли при това положение делото да бъде решено.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
Безспорно е,че ищцата Р.Н. е собственик на имот описан в нот.акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка № … том …нот.д№ …/…г.на нотариус К. при С.р. съд,подробно описан в исковата молба.
Този имот ищцата Н. е прехвърлила на ответника Г.Т. срещу задължение последният да поеме гледането и издръжката и до края на живота и,като и осигури спокоен и нормален живот.
В исковата молба е посочено,че първоначално ответника Т. е изпълнявал задълженията си,като са живеели заедно в продължение на 20 дни./вж.показанията на свид.М./.В последствие е предприел действия който не са насочени към изпълнение клаузите на договора.
От показанията на разпитаните свидетели Г.Ч.и Р.М. се установява,че ищцата Н. е гладувала,сама се е обслужвала и оказвана и е помощ от нейни близки за нанасяне на дърва.
Съдът приема,че с оглед на така представените гласни доказателства които приема за достоверни,неопровергани от други и ги кредитира в цялост така както са депозирани пред съдът,че в за един продължителен период от време ответника Т. не е изпълнявал задължението си по договора точно по вид,обем и качество,не е полагал грижи и не е давал издръжка.Това неизпълнение е постоянно,системно и непрекъснато.
Ответника Т. не доказва,ищцата Н. да не е оказвала съдействие за изпълнение условията на договора.
Съдът приема с оглед на представените доказателства и становище на ответника Т. ,че е налице изцяло неизпълнение на договора за гледане и издръжка и то по негова вина и е налице интерес от завеждането на искът,който ще следва да се уважи така както е предявен.
Ответника ще следва да заплати на ищцата разноски по делото в размер на 250 лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                  Р Е Ш И :
РАЗВАЛЯ   договор за покупко-продажба на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка сключен с нот.акт № … том … д.№…/….г.на Нотариус при С. р.съд между Р. И. Н. от с.М.В. С. ЕГН ….. и Г. П. Т. от с.с.ЕГН …. върху следният недвижим имот :ДВОРНО МЯСТО находящо се в с.М.В. С. представляващо УПИ … кв….по плана на селото,урегулиран от …кв.м. със собствено място ..кв.м.заедно с построените в него ДВУЕГАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА строена 1948г.с застроена площ от …кв.м.,заедно с други подобрения и насаждения,при граници на целият имот :улица,УПИ … н-и на Г. Д. П.,УПИ …. н-ци на Г. И. Д. поради НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА от Г. Т. на основание чл.87 ал.3 ЗЗД.
Да се уведоми ищтата,че следва да извърши вписване на решението на съда в 6-месечен срок след влизане на решението в сила.
ОСЪЖДА Г. Т. да заплати на Р. Н.разноски по делото в размер на сумата от 250 лв.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 66 т.1 стр.93 от 01.10.2008г. по гр.д. № 526/2008г. по описа на РС Севлиево
Искът е с правно основание чл.55 ЗЗД и е за сумата от …..лв.главница …….. лв.мораторна лихва.
Ищеца твърди в исковата симолба,че доставя на ответника в с.К.питейна вода.Ответника е абонат е с партида № …/….За периода от време от ….г.до …..г.има консумирани количества вода общо в размер на сумата от ….лв.В месечен срок от Общи условия за доставка на В и К услуги ответника не е изплатил дължимата сума.Същият е уведомен с покана,но не е изпълнил задължението си.Моли да се уважи искът с законните последици.
Ответника оспорва искът чрез писмено становище,не е представил доказателства чрез отговор и моли искът да се отхвърли,като неоснователен и недоказан.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
ПО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ НА ИСКЪТ.
Посоченото и поддържано правно основание от ищцовата страна по чл.55 ЗЗД безспорно не е задължително за съдът.Не правната квалификация,а изложените обстоятелства в исковата молба представляват основанието на предявеният иск.
В исковата молба е споменато само текста на закона,без да са посочени елементите на чл.55 ЗЗД.
Евентуалната отговорност на ответника може да се ангажира по този ред/ чл.55 ЗЗД/ само когато между страните не съществува правоотношение и няма друга правова възможност.
Отношенията между страните следва да се уредят на основание договор за покупко-продажба.Съществените условия на покупко- продажбата според чл.183 ЗЗД е индивидуализиране на вещта/водата/ и цената.В конкретният случай липсва валиден договор сключен между страните.
Съдът приема ,че правната квалификация на искът е по чл.183 ЗЗД.С договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или на друго право върху нея срещу цена,която купувача се задължава да заплати.
ПО ДОКАЗАНОСТТА НА ИСКЪТ.
Искът е недоказан.
Представени са по делото ксерокопия от бележки .Двете са с различни №№ на партиди и различни №№ на пломбите,като са посочени и различни населени места Си с.К.В тях са извършени записвания по години и записани са цифри като показания.
Представените ксерокопия от бележки и записвания,не са годни доказателствени средства тъй като са ксерокопия,заверени от лице ,без да е изяснена и отразена неговата представителна власт и неговите пълномощия.
От представените писмени доказателства преценени от съдът в този вид, трудно може да се направи извод и да се ангажира отговорността на ответника, че за периода от време ствително е изразходил питейна вода от 25 куб.к.на стойност от 123 лв.и от тук да възникне задължение за заплащане тази стойност на водата.
Съдът приема,че не е допустимо решението на съдът да се основава на доказателства в този им вид,който са негодни и не пораждат желаните правни последици за ищеца.
Искът ще следва да се отхвърли,като неоснователен и недоказан,ведно с вторичният иск по чл.86 от ЗЗД.
Разноските остават в тежест на ищцовата страна,така както са направени.
Водим от горе изложеното съдът
                                           Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ искът от “Б С” с управител В Й Ю. със седалище и адрес на управление ул.”Н.Д.П.” № … против Ц. Г. Д.от гр.С.ул.”Л.” № . ЕГН …….. за заплащане консумирана питейна вода от 25 куб.м. на стойност от …. лв. за периода от ….г. и мораторна лихва от … лв. воден на основание първоначално чл.55 ЗЗД и прието от съдът основание чл.183 във вр. с чл.86 ЗЗД като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в 14 дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 67 т.1 стр.94 от 01.10.2008г. по гр.д. № 644/2008г. по описа на РС Севлиево
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
Съпрузите са сключили граждански брак на ……..г.в гр.С..От брака им се раждат децата В. ЕГН …….. и А.ЕГН ……..
Налице са изискванията на чл.100 ал.2 СК.
 Съпрузите пред съда поддържат молбата си. Декларирали своето сериозно непоколебимо и взаимно съгласие за допускане на развод.
Съпрузите са изготвили и поддържат в о.с.з. от 29.09.2008г.г. споразумение относно   личните ,имуществени отношения,ползуване семейното жилище,издръжката между съпрузите и фамилното Производството е по чл.100 от СК във вр. с чл.330 ГПК.
съгласно изискванията на чл.101 от СК.
Съдът се убеди в сериозното и непоколебимо съгласие на съпрузите да се разведат,постигнатото споразумение не противоречи на закона , в интерес е на съпрузите и на децата,постигнато е споразумение относно упражняването на родителските права,личностните отношения и издръжка на децата ,ползуването на семейното жилище,фамилното име не жената,като съдът преценява ,че развод следва да се допусне и се утвърди така изготвеното от съпрузите споразумение с настоящето решение.
Водим от горе изложеното съдът
                                         Р Е Ш И   :
ДОПУСКА прекратяване на брака с развод сключен на ……..г. в гр.С. между Г.С. Ц. от гр.С. ж.к.”Д.Б.” бл….вх”…” ет … ап .. ЕГН …. и Д. А. Ц. от гр.С. ж.к.”М.П.” жбл.№.”…” вх”.” ет … ап…. ЕГН …… основание чл.100 от СК във вр. с чл.330 ГПК,без да издирва мотивите поради което бракът се прекратява.
УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО НА СЪПРУЗИТЕ ,както следва :
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА ВЪРХУ ДЕЦАТА В. ЕГН …. и А. ЕГН … на бащата Д.А.Ц. до навършване на пълнолетие или по друга причина,която води до отпадане на основание за даване на издръжка.Майката Г. С. И. е със свободен режим на свиждане с децата по всяко време със съгласието на родителя при когото са предоставени,но не по-малко от всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 9 ч.в събота до 18 часа в неделя и по един месец през лятото,когато бащата не е в годишен отпуск.
ОСЪЖДА Г. С. И. да заплаща на детето В. ЕГН ……. действуваща със съгласието на баща си А. Д. Ц. и последният като баща и законен представител на детето А. ЕГН ….. ежемесечна издръжка за всяко едно от децата от по 50 лв./петдесет лева/ ведно с лихвата върху просрочие,начиная от прекратяване на брака,до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка.
ОСЪЖДА Г. И. да заплати по сметка на съда д.т. върху размера на издръжката от 72 лв.
Всички придобити по време на брака движими вещи съпрузите са си поделили,предварително,извън съдебно и нямат претенции една към друга.
Съпрузите нямат общи влогове,придоби по време на брака,нямат регистрирани фирми и дялове в търговски дружества по отношение на който да имат претенции.
Съпрузите нямат нужда от издръжка и се отказват взаимно от такава.
Семейното жилище :АПАРТАМЕНТ № . в гр.С. ж.к.”М.П.” ж.бл.”…” № … вх..” ет … с площ от …..кв.м. състоящ се от две стай,кухня и сервизни помещения,при съседи:отгоре ап.№….,отдолу-избени помещения,югоизток-стълбище и ап.№ ….,югозапад-двор и ап.№ …….,североизток-ул.”Н.Р.”,северозапад секция”Г”,заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 при съседи:отгоре апартаменти,югоизток-асансъорна клетка,югозапад-коридор,североизток-изба № … ,северозапад-коридор и о.899% ид.части от общите части на сградата и о.899% ид.части от правото на строеж върху урегулиран поземлен имот І в кв…. по действуващият план на гр.С.,придобит по време на брака с нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот № … . рег.№… по нот.д.№… от …..г. на нотариус И. П. с района на действие гр.С..Апартамента е придобит по време на брака в режим на СИО и остава в ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДЯЛ И СТАВА ИЗЦЯЛО СОБСТВЕНОСТ на Д. А.Ц.от гр.С. ж.к.”М.П.” бл….”…І” вх”…” ет… ап … като съпругата Г. С. Ц. е напуснала същото към момента на подписване на споразумението.Данъчната оценка на имота е от 7 131.20 лв.
За уравнение на дяла НА Г. С.Ц.,съпруга Д. А.Ц. е изплатил напълно в брой сумата от 3 56.60лв.
ОСЪЖДА всеки един от съпрузите да заплати д.т. върху стойността на дяла си от по 72 лв.
След развода съпругата ще носи пред брачното си име И.
С това споразумение уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си и за в бъдеще никой няма претенции към другият.
Разноските остават за сметка на съпрузите така както са направени.
ОСЪЖДА всеки един от молителите да заплати по сметка на съда окончателна д.т. по 15 лв.
Решението не подлежи на обжалване.

Р Е Ш Е Н И Е  Номер 68 т.1 стр.96 Град Севлиево, 02.19.2008 г.
 
Гражданско I инстанция дело номер 20084230100247 
по описа за 2008 година, за да се произнесе взе предвид следното: 
Производството е по трудов спор с цена на иска 56 656 лв. / след допуснатото в с.з. изменение на размера на иска/.
В исковата молба ищецът твърди, че по силата на трудов договор и срещу възнаграждение е изпълнявал длъжността прокурист в ответното дружество.Трудовият договор е бил прекратен със заповед № ... г. Ищецът счита, че работодателят не е изпълнил задължението си по чл.13 ал.2 от сключения между страните трудов договор и досега не му е изплатил допълнително трудово възнаграждение за второто и третото тримесечие на 2007 г. Затова моли съда да уважи иска със законните последици.
Ответникът оспорва иска и моли съда да го отхвърли по подробни съображения, изложени и в писмената защита.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от трудов договор /без дата/ между страните е бил сключен писмен договор, по силата на който ищецът е бил назначен на длъжността прокурист в ответното дружество. Ответникът не е оспорил обстоятелството, че този договор е сключен на посочената в исковата молба дата . На тази дата е заверено нотариално пълномощното за учредяване на прокура, представено от ответника. С решение № .. на ГОС ищецът е вписан като прокурист и с това упълномощаването на ищеца е породило действие спрямо третите лица.
Със заповед № .. г. трудовият договор между страните е прекратен, считано от .. г. В тази заповед е посочено какви обезщетения трябва да се изплатят на ищеца.
Спорът между страните касае разпоредбата на чл.13 ал.2 от трудовия договор, съгласно която ответникът дължи на ищеца допълнително трудово възнаграждение в посочения размер и при посочените условия.
За установяване наличието на тези условия и по искане на ищеца беше допусната съдебно-икономическа експертиза, която не се оспори от страните и съдът прие като пълна и мотивирана.
От заключението на икономическата експертиза е безспорно установено, че за процесните два периода – второ и трето тримесечие на 2007 г. приходите от продажби са били повече от 6 000 000 лв. и брутната печалба за съответните тримесечия е била повече от 300 000 лв. Т.е. посочените в чл.13 ал.2 от трудовия договор обективни критерии за изплащане на допълнително трудово възнаграждение в размер на 1,7 промила от приходите от продажби, са били налице. Тези обстоятелства също не се спорят от ответника.
В първото с.з. ищецът призна твърдяното от ответника обстоятелство, че за процесния период – второ и трето тримесечие на 2007 г. той е бил в отпуск при временна неработоспособност и е получил от РУСО обезщетение за този период. Това обстоятелство е установено и документирано и от представените от ответника голям брой писмени доказателства.
При тези установени фактически обстоятелства съдът прави следните правни изводи: касае се за сключен писмен трудов договор между страните, прекратен с посочената по-горе заповед.Съгласно чл.162 ал.3 КТ за времето на отпуск поради временна неработоспособност на работника или служителя се изплаща парично обезщетение в срокове и размери, определени от отделен закон. Този отделен закон е КСО, където в чл.40 изрично е посочено, че при този вид отпуск се изплаща обезщетение. Изплащането се извършва не от работодателя, а от съответното териториално поделение на НОИ, в случая РУСО Габрово. Ищецът е получил обезщетението за целия период.
Недопустимо е за даден период от време, когато служителят е бил в отпуск по болест, да му бъде изплащано и трудово възнаграждение, независимо от вида – основно или допълнително. Задължението на работодателя за изчисление и плащане на трудово възнаграждение, съгласно чл.128 КТ, е обвързано с положения от работника труд по конкретния трудов договор. Т.е. трудово възнаграждение, вкл. и допълнително, се изплаща само и единствено ако работникът изпълнява трудовите си задължения и полага труд.
Обстоятелството, че при ползване на платен годишен отпуск ответникът е изплащал на ищеца допълнителното трудово възнаграждение по чл.13 ал.2 от договора, е правно ирелевантно. В чл.177 от КТ е посочено, че при платен годишен отпуск работодателят заплаща на работника възнаграждение. Правната фигура на платения годишен отпуск има друг режим, различен от отпуска при временна неработоспособност, при която се изплаща обезщетение / а не възнаграждение/ и задължен е не работодателят, а НОИ.
Поради изложеното съдът счита предявеният иск изцяло за неоснователен и недоказан и го отхвърля.
Ищецът следва да заплати на ответника направените от него разноски по делото в размер на 1500 лв., адвокатско възнаграждение.
Разноските по експертизата остават в тежест на държавата, както и дължимата д.т. /тъй като работникът е освободен от д.т.и разноски по производството – чл.359 КТ, а искът е отхвърлен изцяло и работодателят също не дължи такава/.
Водим от гореизложеното съдът
 
                                      Р               Е               Ш                И:
 
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от С.Х.И. иск против “Е..” АД за заплащане на допълнително трудово възнаграждение за второто и третото тримесечие на 2007 г. в размер на 56 656 лв. , като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА С.Х.И. да заплати на “Е..” АД направените по делото разноски в размер на 1500лв. /хиляда и петстотин/
Разноските по икономическата експертиза и дължимата д.т.остават в тежест на държавата.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 03.10.2008 г. , на осн.чл.316 ГПК, за което страните са уведомени в с.з.

Номер 69 т.1 стр.98  от  03.10.2008 г. по гр. дело номер 20084230100441 по описа за 2008 година
Производството е по чл.200 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД и чл. 294 и 327 ТЗ, с    цена на иска: 6 737.37 лв., от които 6 403.92 лв. главница и 333.45 лв. мораторна лихва. 
В исковата молба се твърди, че ответното дружество дължи процесната сума, от закупени стоки и извършени услуги, по фактури, подробно описани в същата. Не е преведена стойността им в размер на процесната сума. Моли съда да осъди ответника да заплати процесната сума и уважи иска със законните последици и присъди разноските по делото.
Ответникът не се явява и не взема становище. В срока по чл. 131 ГПК не е е представил отговор.
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното:
 По делото са представени удостоверения за актуално състояние   на страните .
Представени са фактури   и експедиционни бележки към тях, за закупена стока и извършени услуги, както и справка за мораторните лихви върху главниците по фактурите. 
Според твърденията на ищеца ,ответното дружество “Ф.” ЕООД закупило стоки и получило услуги от “М.” ЕООД, на обща стойност от 6 075.36 лв. с ДДС, за което са издадени фактури, които са приети от ответника и не са оспорени, както следва: Фактури .......
Фактурираното е предадено и услугите са извършени видно от представените експедиционни бележки: ЕБ № .....
Или общото задължение е в размер на 6 403.92 лв. с ДДС, като плащане по описаните документи не е извършено. Върху тази главница , ищецът претендира и мораторна лихва, както следва, по приложена справка: .......
По делото не е назначена съдебно счетоводна експертиза, тъй като в срока за отговор, ответникът не е взел становище по иска, не е оспорил представените обилни и убедителни писмени доказателства, както и размерът на претендираната лихва за забава.
При това положение, съдът намира, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен , така, както е предявен, както следва - главница общо в размер на   6 403.92 лв. с ДДС , която се дължи със законна лихва от 14. 04. 2008 г. до окончателното изплащане , формирана от задължения по фактури № № .......... 
Ответникът ще следва да заплати на ищеца и   направените по делото съдебни и деловодни разноски, включително и адвокатски хонорар общо от 872 лв. .
Водим от гореизложеното съдът
                  
                         Р        Е       Ш         И :
 
ОСЪЖДА “Ф.” ЕООД да заплати на “М.” ЕООД сумата от 6 403.92- шест хиляди четиристотин и три лв. 92 ст., с ДДС , която се дължи със законна лихва от 14. 04. 2008 г. до окончателното изплащане , представляваща сбор по фактури № № .......   с ДДС.,както направените по делото съдебни и деловодни разноски, включително и адвокатски хонорар общо от 872-осемстотин седемдесет и два лв. лв., на осн. чл.200 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД и чл. 294 и 327 ТЗ. 
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е Номер 70 т.1 стр.99  от 06.10.2008 г. по гр.  дело номер 20084230100500 по описа за 2008 година
   Производството е по чл.99 ал.1 СК
.................
Водим от гореизложеното съдът
                           
                        Р                   Е                  Ш                     И:
           
ПРЕКРАТЯВА брака между Г.И.Г.  и М. К. ., сключен на ..., поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО и на осн.чл.99 ал.1 СК.
ВИНОВНИ за дълбокото и непоправимо разстройство са двамата съпрузи.
В бъдеще жената запазва брачната си фамилия Г., на осн.чл.103 СК.
ОСЪЖДА М. К.Г. да заплати по сметка на Районен съд Севлиево допълнителна д.т. в размер на 25 / двадесет и пет / лв.
Разноските остават в тежест на страните така, както са направени, на осн.чл.329 ал.1 изр.2 пр.2 ГПК
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Р Е Ш Е Н И Е Номер 71 т.1 стр.100 от 06.10.2008 г. по гр. дело номер 20084230100373 по описа за 2008 година
 
Производството е по чл.99 ал.1 СК.
......................
Водим от гореизложеното съдът
                           
                                       Р                   Е                  Ш                     И:
           
ПРЕКРАТЯВА брака между Г.Л.М и Г.П.М, поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО и на осн.чл.99 ал.1 СК.
ВИНОВНИ за дълбокото и непоправимо разстройство са двамата съпрузи.
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия П.
ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО на семейното жилище, намиращо се в гр.С. НА ЖЕНАТА.
ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО на семейното жилище, намиращо се в гр.С .- НА МЪЖА.
ОСЪЖДА Г.П.М да заплати по сметка на съда допълнителна д.т. в размер на 25 / двадесет и пет / лв.
Разноските остават в тежест на страните така, както са направени, на осн.чл.329 ал.1 изр.2 пр.2 ГПК
Препис-извлечение от решението да се изпрати на бюро “Съдимост”
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните

РЕШЕНИЕ № 72 т.1 стр.101 от 08.10.2008 г. по гр. дело номер 631 по описа за 2008 година
 
Искът е с правно основание чл.79 СК.
Ищцата твърди в исковата си молба,че с ответника са живeли на семейни начала до м……. ….г.ражда им се детето В. роден на ………….От …….г.ответника не е давал средства за издръжка на детето.Моли ответника да бъде осъден да заплаща ежемесечна издръжка от 70 лв. считано от фактическата раздяла и се уважи искът с законните последици.
Ответника оспорва искът-досежно датата на фактическата раздяла,както и размера ,счита че издръжка следва да бъде определена в размер на 35 лв.и то три месеца назад от завеждането на искът и в този смисъл се уважи искът.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
Безспорно е,че страните по делото са родители на детето В. роден на …………...
Съдът приема, че в действителност издръжка се дължи ,така както е искана считано от ……….имайки в предвид следното :1/ Доказано е по един безспорен начин видно от показанията на свид.Г.П.,че страните са живели заедно до ……….,2/От показанията на свид.Д.-майка на ответника не се установява същият да е давал средства за издръжка на детето.Уточняване от страна на свидетелката времето когато са били заедно и извършването на ремонтни дейности,не е свързано с даването на издръжка.Освен това съдът не кредитира показанията на тази свидетелка с оглед на роднинските връзки с ответника,което предполага заинтересованост. Тези показания не се подкрепят по никакъв начин от други доказателства.,изолирани са и не опровергават твърдяното в исковата молба.
Видно от служебна бележка от “И.С.-В.”АД С. за девет месеца,ищцата е получила средно месечно възнаграждение от 685лв.Бащата понастоящем не работи,но същият е работоспособен и следва да участвува в плащането на издръжка,съобразно нуждите на детето.
С оглед задоволяването на обикновените нужди на детето В. роден на ………..на три години и три месеца понастоящем,от храна,облекло,отопление,детски играчки и др.нужди според стандарта на живот,ще следва да се определи обща ежемесечна издръжка от 110 лв.Ответника няма да бъде материално затруднен,ако заплаща издръжка от 55 лв. като останалите средства се поемат от майката,която ще полага грижи по отглеждането и възпитанието на детето.
Искът до размер на сумата от 70 лв.претендирана издръжка,ще следва да се отхвърли,като неоснователен и недоказан.
Водим от горе изложеното съдът
                              Р Е Ш И :
ОСЪЖДА К. Й.Ц.от С. ул.”И. В.” № ….ЕГН ………. да заплаща чрез Н. Х. Й. ЕГН ……….. като майка и законна представителка на детето В. ЕГН …….. и двамата на адрес С. ул.”Х. А.” № .. бл.”Х..Б.”-.ет. … ап…. ежемесечна издръжка за детето В. в размер на 55 лв./петдесет и пет лева/ начиная от ……...ведно с лихвата върху просрочие,до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка, д.т. по сметка на съда от 79.20лв.и разноски по делото в размер на 40 лв.
ОТЪХВРЛЯ искът до размер на сумата от 70 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е Номер 73 т.1 стр.102 от 09.10.2008 г. по Гражданско I инстанция дело номер 20084230100571 по описа за 2008 г. 
 
Производството е по чл.100 СК.
....................................
Поради изложеното съдът
 
                    Р                Е                Ш               И:
 
ПРЕКРАТЯВА брака между Р.П.С. и Ц.П.С. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ и на осн.чл.100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите, както следва:
В бъдеще жената запазва брачната си фамилия С., на осн.чл.103 ал.1 СК.
Съпрузите не претендират помежду си за издръжка.
Придобитият по време на брака с нотариален акт № .... НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.С.и представляващ ЕДНА ТРЕТА ИД.Ч. от ДВОРНО МЯСТО ..... заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с дървен гредоред на подовите конструкции, на един етаж, състояща се от коридор, три стаи, баня и килер със застроена площ от 45 кв.м и масивна СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА от 32 кв.м се получава в дял и става собственост на Ц.П.С. Данъчната оценка на имота е 5957,20 лв.
Придобитият по време на брака ЛЕК АВТОМОБИЛ ..... се получава в дял и става собственост на Р.П.С . Застрахователната стойност на автомобила е 350 лв.
Съпругата не претендира сума за уравнение на дела си от недвижимия имот. Съпругът не претендира сума за уравнение на дела си от лекия автомобил.
Съпрузите нямат задължения към финансово кредитни учреждения за изтеглени по време на брака кредити.
ОСЪЖДА Р.П.С. да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. общо в размер на 14,50 лв. / четиринадесет лв. 50 ст./, от които 7 лв. по делбата и допълнителна д.т. 7,50 лв.
ОСЪЖДА Ц.П.С. да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. общо в размер на 126,66 лв. / сто двадесет и шест лв.66 ст./, от които 119,16 лв. по делбата и 7,50 лв. допълнителна д.т.
Решението не подлежи на обжалване.

Решение № 74 т.1 стр.103 от 13.10.2008г. по гр.д. № 182/2008г.
Искът е с правно основание чл.108 ЗС.
Ищцата твърди в исковата си молба,че е собственик на ¼ ид.част от следния недвижим имот: Къща находяща се в гр.С… ул……….. ,двуетажна на мазе от ……. кв.м. до нея дюкян от ………. кв.м.съставляващо парцел …….в кв……… по плана на града с построена масивна жилищна сграда от ………. кв.м.състояща се от партер,дюкян и два етажа при стари граници:………… и от две страни улици,а сегашни-…………… и от две страни улици съгласно нот.акт за покупко-продажба № …….. том …… рег……… нот.д.№ ……/……..на И. А.-доп..член на на съдия и.д.нотариус при С. областен съд. .Собствеността е придобила по наследство от баща си б.ж.И.С. З.Първите трима ответници обитават имота без правно основание,първия етаж,а другите ответници обитават втори етаж от имота също без правно основание.Моли да бъде признато за установено по отношение на ответниците по делото,че тя е собственик на на ¼ ид.част от описания в исковата молба имот,като ответниците се М. Н.М.,В. Н. М. и В. Н. М. бъдат осъдени да опразнят и предадат първи етаж от процесния имот,М.К.К.-Недялкова и С. К. Д.да опразнят и предадат втория етаж от процесния имот .Моли да се уважи искът с законните последици.
Ответниците М. Н. М.,В. Н. М.и Ве.Н. М. застъпват становище, че владеят имота на правно основание-собственици са повече от 47 години и никой не е оспорвал правото има на собственост.Молят да се отхвърли искът с законните последици.
Ответниците М. К. К. и С. К. Д. излагат съображения като считат,че ищцата не е активно легитимирана да води настоящият иск,тъй като е загубила правото на собственост и към момента на завеждане на делото те не са собственици и не владеят имота предмет на искът.Молят да се отхвърли искът с законните последици.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
В хронологичен порядък фактите са следните :
1/ Видно от данните на нот.акт за покупко-продажба № . том .. рег.№ …. нот.д.№ ../….на И.А..доп.член съдия и.д.нотариус при С. областен съд б.ж.И. С. З.,заедно с Д.Х.Д.,З.И. Д.,П. Д. С. са закупили къща в С.,двуетажна на маза ….кв.м.до нея дюкян от … кв.м. съставляващо парцел … в кв…. по плана на града, в който сега има построена масивна сграда от ….. кв.м. състояща се от партер,дюкян и два етажа/подробно описана в исковата молба/.
2/С Актове за вземане на недвижим имот за държавен № …-/Д. Х..Д./, № …-П. Д. С.,№ .-/З.И. Д.и № .- И.С.З. от …..г.имота е одържавен по Закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти.
3/По делото е безспорно,че б.ж.И. С. З.починал на …….в С.. е оставил ищцата И.И. Я.-дъщеря ,единствена наследница.
При обсъждане на тези доказателства съдът има в предвид,че актовете за държавните недвижими имоти се съставят от службите”Държавни имоти” във всяка община.От съществено значение е,да се отбележи,че е възможно отписването на имоти от актовете за държавна собственост ,когато са неправилно актувани като държавни и когато основанието за актуването на един недвижим имот е отпаднало.
Съгласно чл.12 от Инструкцията за приложение Правилника за държавните имоти във връзка с чл.25 от Правилника за държавните имоти,изменен с постановление на МС под № 175/04.08.1959г.в”Известия” бр.66/18.08.1959г. актуваните държавни имоти,неправилно завзети за такива,се освобождават и предават на собствениците им по тяхно искане само по нареждане на министъра на финансите./За справка вж.р.№ 23 от 01.02.1960г.по гр.д.№ 121/59г.на ОСГК.
Спорове за неправилно завзети и актувани имоти от народните съвети са подсъдни на съдът.
В конкретният случай ищцата с предявеният против ответниците иск,не твърди,че имотът предмет на искът,неправилно е актуван като държавен,а е предявила иск по чл.108 ЗС,като счита,че ответниците владеят имота,без каквото и да е било правно основание.Обсъждането на тези факти от съда и от страните би имало правно значение,само ако ищцата в исковата си молба е изложила обстоятелства свързани с фактите,че имота е неправилно актуван и завзет като държавен.
Имота предмет на искът е одържавен по силата на Закона за конфискуване на придобитите чрез спекула и по незаконен начин имоти.
С Договори за продажба на държавен жилищен имот,съгласно Наредбата за продажба на жилище от държавния жилищен фонд,предоставен от народните съвети от 01.09.1960г. и от 02.09.1960г.б.ж. Н.П.М. и К. С. К.са придобили имота предмет на искът.Изтъкването на това обстоятелство е за се подчертае,че по време на влизане в сила на ЗВСВОНИ от 24.02.1992г. имота е бил в трети лица,не е бил държавен и не намира приложение реституционния- закон.Ищцовата страна не поддържа тази теза.Застъпените становища от процесуалните представили на ответниците в тази връзка за недопустимост на искът с оглед приложение на чл.7 ЗВСОНИ и че искът е погасен по давност са несъстоятелни,тоест,че собственици на одържавени имоти,които се намират в трети лица,могат да предявят исканията си за възстановяване в едногодишен срок от влизане в сила на ЗВСВОНИ.
Ищцата представя легитимационен документ като собственик на ¼ ид.част от имота.Доколко тя е действителен собственик на имота и е допуснато нарушение в производството по завземането и актуването на имота и възможността да защити своите интереси, има друг процесуален път да защити правата си.
ПО ИСКЪТ ПО чл.108 ЗС.
Ищцата иска от съда да я признае за собственица на ¼ ид.част от имота предмет на искът който притежава в качеството си на наследница на б.ж. И. С. З. придобил имота на основание нот.акт за покупко- продажба нот.д.№ …/…г.,като ответниците бъдат осъдени да предадат първи и втори етаж от жилищната сграда.
Съдът следва да изследва въпросите по принадлежността на правото на собственост и осъществяване владение от страна на ответниците.Безспорно е, че при иск за ревандикация, какъвто е настоящият, тези въпроси са част от основателността на претенцията.
Както бе посочено по горе установено е,че с Договор за продажба на държавен жилищен имот,съгласно Наредба за продажба на жилища от държавния жилищен фонд,предоставен на народните съвети от 02.09.1960г.председател на ИК на ГНС С. въз основа решение № … от ….г. одобрено от Министър на финансите е продал на б.ж.Н.П.М.-първи етаж от държава жилищна сграда,заедно с ½ ид.част от дворно място,избено и таванско помещение.
Съпругата на б.ж.Н. П. М.,М. Н. М./ответница/,видно от нот.акт № .. том ..нот.д.№ ../..г. на нотариус при С. районен съд дарява синовете си В. Н. М. и В. Н. М./ответници по делото/ с първи етаж от жилищна сграда с квадратура от … кв.м.-предмет на исковата претенция.
С Договор за продажба на държавен жилищен имот,съгласно Наредба за продажба на жилище от държавния жилищен фонд,предоставен на народните съвети от 01.09.1960г.председател на ИК на ГНС С.въз основа решение № .. от ….г.одобрено от Министър на финансите продава на К. С. К. втори етаж от държавна жилищна сграда,заедно с ½ от дворно място,избено и таванско помещение.
В последствие К. С. К. и съпругата му П. М. К.подаряват на ответниците М. К. К и С. К. Д./ответници по делото/ чрез нот.акт за дарение по нот.д.№ …/..г.на нотариус при Районен съд С.,втори етаж от жилищна сграда с застроена площ от ..кв.м.предмет на исковата молба.
В течение на производството ищцата И.Я. чрез писменни доказателства до съдът оспорва изцяло договора от ……г. за продажба на първи етаж ,като счита ,че договорът е сключен привидно без реална собственост,излага в тази насока съображения,като счита че същият е нищожен.По същият начин оспорва договора и за продажба на втори етаж от жилището,счита,че договорът е привиден,нарушен е чл.18 от ЗС,тъй като не е нотариално заверен и не поражда правни последици.
В чл.193 ГПК е регламентиран начина по оспорване истинността на документите най-късно с отговора на съдопроизводственото действие, с което той е представен,а когато е представен в съдебно заседание,най-късно до края на заседанието.
Горните документи представени от ответниците,не са оспорени по съответният ред и начин от ищцата в отговорите.Документите са приети в о.с.з. от 15.09.2008г.в присъствието на пълномощник на ищцата съпруг Я.Я.и процесуален представител адвокат К. на последният, като и в това съдебно заседание те не са оспорени.
Бъде ли изрично изразено изявление на заинтересованата страна за оспорване истинността на документите по реда и начина на чл.193 ГПК,чрез откриване производство в тази връзка,съдът се счита за сезиран и предприема процесуални действия за проверка основателността на оспорването и с определение или с решение признава или че оспорването не е доказано или че документът е неистински/ чл.`194 ГПК/.В противен случай,както е в конкретният без да се проведе производство по оспорването в предвидения от закона ред,горните документи са с годна доказателствена стойност.
В горната връзка следва да се отбележи,че съдът не е обвързан от квалификацията на искът,определена от ищцата.Задължение е на съда да определи приложимата законова разпоредба,като изхожда от действително изразеното искане,преодолявайки някой неточности при неговото формулиране.В исковата молба е следвало да залегнат фактически обстоятелства и правни основания обуславящи твърдените пороци на сключените сделки/подробно описани в писмени доказателства от ищцовата страна/ доказващи,че по този начин собствеността неправомерно е станала притежание на държавата и в нарушение на закона е станала собственост на трети лица.
В тази връзка следва да се отбележи,че съдът не е компетентен да разгледа иск на непредявено основание.
Процесният недвижим имот е бил продаден от държавата на наследодателите на ответниците б.ж.Н. П.М. и б.ж. К.С. К.-физически лица по реда, предвиден в Наредбата за продажба на жилища от държавния жилещ н фонд.Тези договори за продажба-както се посочи по-горе, не е доказана тяхната неистинност, не е нищожен на основанията,изчерпателно изброени в чл.26 ЗЗД.Ето защо,извършените продажби но горният ред имат вещнотранслативно действие,тъй като действителния собственик на имота-ищцата е загубила правото си на собственост с Актове за вземане на недвижим имот за държавен №№… от ….г.на Министерство на финансите, като собственик на имота е държавата.В такъв случай предаването на владението и собствеността на купувачите от държавата върху имота е по силата на действителен договор,който поражда желаните правни последици.
Съдът преценява, че следва да включи в съобразителната си част на решението си и своите изводи въз основа на обсъдените доказателства относно релевантни за спора факти и да направи своите изводи, че общите наследодатели и ответниците са придобили собствеността върху спорния имот по давност, като добросъвестни владелци.
Според чл.70 ЗС владелецът е добросъвестен,когато владее вещта на правно основание годно да го направи собственик.Достатъчно е добросъвестността да е съществувала при възникване на правното основание,като според ал.2 на текста добросъвестността на се предполага до доказване на противното.Доказателства в тази насока не се представят от ищцовата страна.
Достатъчно е ,след като има юридическо основание –Договори за продажба на жилищен имот съгласно Наредба за продажба на жилище от държавния жилищен фонд купувачите б.ж. Н.М. и б.ж.К.К.са владели съответните части от имота и в продължение на пет години,непрекъснато,явно и несъмнено и необезпокоявани съгласно , чл.79 ал.2 ЗС.След изтичането на този давностен срок, с начален момент сключването на договорите за продажба общите наследодатели, стават собственици.Собственици по давностно владение са и ответниците.Началният момент е сключеният договор за дарение по нот.акт № ../…г. и нот.акт…/..г. Очевидно е,че и в двата случая, давността е изтекла и искът е предявен след нея.
За да е налице прекъсване на давността,следва да са настъпили определени факти,установени в нормативни документи.От ищцовата страна не е посочени нито едно основание водещо до прекъсване на давността.
Ответниците М. К. К.-Н. и С. К. Д. чрез процесуален представител застъпват становището,че с нот.акт №…/ по нот.д.№ …./..г.на Нотариус И. П.с район на действие С.,те продават на М.П. В. от гр.В. процесният недвижим имот-2-и етаж от сградата заедно с ½ ид.част от двора и от този момент тези ответници не са собственици на имота,не го владеят,като не са легитимни да отговарят по иск по чл.108 ЗС.
Въпросът за активната и пасивна легитимация е въпрос по същество на спора.Съдът преценява,че в действителност тези ответници не са чужди на правният спор,те са надлежни страни по делото и тяхната легитимация се определя от правното твърдение на ищцата в исковата молба.Обстоятелството,че понастоящем не са собственици на имота предмет на искът,не променя тяхното правно положение на страни в процеса.
В определеният срок от съда процесуален представител на пълномощник на ищцата Я. адвокат К. не представи писмена защита.
С оглед на тези съображения и изложени правни основания съдът счита,че искът следва да се отхвърли,като неоснователен и недоказан.
Разноските направени от ищцата остават в нейна тежест.Същата следва да бъде осъдена да заплати на ответниците М.М.,В. М. и В. М.разноски по делото от 550 лв. и на ответниците М. К.-Н. и С.К. Д. от 1000 лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                        Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ искът И. И. Я. с постоянен адрес София ул.”Г.” № 3№ ПК .. ЕГН …. за признаване на установено по отношение на ответниците М.Н. М. от гр.С. ул…..”№ …. ,В.Н.М.от гр.С.ж.к.”….” бл…. п.к.№…,В. Н. М. от гр.С. ул.”…” .. вх”..” п.к. …..,М. К. К.-Н. от гр.С.ул.”….” № . … пк….. и С.К. Д. от гр.С.ж.к.”…” бл… пк.№ ..,че е собственик на ¼ ид.част от следния недвижим имот:КЪЩА находяща се в гр.С.ул.”Б.А.” № .. двуетажна на мазе от … кв.м.,до нея ДЮКЯН от .. кв.м.съставляващо парцел .. в кв…. по плана на гр.С. с построена МАСИВНА СГРАДА от .. кв.м.състояща се от партер,дюкян и два етажа,при стари граници:С.Ц.Б.,З.Ч.и от две страни улици,съгласно нот.акт за покупко-продажба № … том .. рег.№… нот.д.№ ../….на И. А.доп.член съдия и ид.нотариус при С. областен съд и ОСЪЖДАНЕ на ответниците М.Н.М.       ,В.Н. М. и В. Н. М. да опразнят и предадат ПЪРВИ ЕТАЖ от процесния имот и ОСЪЖДАНЕ на ответниците М. К. К.-Н. И С. К.Д.да опразнят и предадат ВТОРИ ЕТАЖ от процесния имот ,воден на основание чл.108 ЗС,като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА И. И. Я. да заплати на М. Н. М.,В.Н.М. и В. Н. М. разноски по делото в размер на 550 лв.
ОСЪЖДА И.И. Я. да заплати на М.К. К.-Н. и С. К.Д.разноски по делото в размер на 1000 лв.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 75 т.1 стр.107 от 14.10.2008г. по гр.д. № 661/2008г.
ПРЕКРАТЯВА брака с развод сключен на ……..г. в с .Л. община И. между Т. А. М. ЕГН …….. и С. С. М. от с.К.община И. обл.Р. ,като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН на основание чл.99 ал.1 СК.
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА.
За в бъдеще жената да носи предбрачното си име К.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителски права върху родените от брака деца С. И С.на майката Т.А.М.,като бащата С. М. ще има право на свиждане с тях всяка първа и трета неделя от месеца от 8 до 18 часа и да ги взема при себе си по един месец през лятото,когато майката не ползува платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА С. С. М. да заплаща чрез Т. А. М.,като майка и законна представителка на малолетните си деца С.,родена на …г. ежемесечна издръжка от …лв. и за детето С. родена …….г. ежемесечна издръжка от … лв.или ОБЩО за двете деца издръжка от … лв.,начиная от …..г. ведно с лихвата върху просрочие,до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка, д.т. по сметка на съда от 93.60лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно определената издръжка.
Съпрузите не притежават семейно жилище.
Разноските остават в тежест на съпрузите така както са направени.
ОСЪЖДА С. М. да заплати окончателна д.т. по сметка на съда от 25 лв.  
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е Номер 76 т.1 стр.109 от 13.10.2008 г. по Гражданско I инстанция дело номер 20084230100603 по описа за 2008   г.
 
Производството е по чл.100 СК.
Поради изложено съдът
                         
                            Р                Е                Ш               И:
           
ПРЕКРАТЯВА брака между И.Х.Т-А. от С.и Д.Р.А. от с.С. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ и на осн.чл.100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите, както следва:
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия Т.
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху непълнолетното дете В.Д.А.  се предоставят на майката И.Х.Т-А. от С., като бащата Д.Р.А. от с.С.ще има право на личен контакт с детето, като го взема при себе си всяка събота от 08 ч. до неделя 18 часа , един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и извън определеното време за личен контакт, при конкретна взаимна уговорка.
Д.Р.А. от с.С. се задължава да заплаща на непълнолетното си дете В.Д.А., действащ със съгласие на майка си И.Х.Т-А. от С. ежемесечна издръжка по 30 / тридесет / лв., ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от 13.10.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й.
Съпрузите не претендират помежду си за издръжка.
Съпрузите нямат семейно жилище.
Придобито по време на брака движимо имущество съпрузите са поделили извънсъдебно.
Съпрузите нямат открити банкови сметки и влогови спестявания по време на брака си.  
ОСЪЖДА Д.Р.А. от с.С.да заплати по сметка на Районен съд С . д.т. върху издръжката в размер на 21,60 лв./ двадесет и един лв.60 ст. /
Решението не подлежи на обжалване.

Р Е Ш Е Н И Е Номер 78 т.1 стр.111 от 17.10.2008 г. по Гражданско I инстанция дело номер 20084230100634 по описа за 2008
 
Производството е по трудов спор – за заплащане на трудово възнаграждение и се разглежда по реда на бързото производство.
В исковата молба ищецът твърди, че е работил по трудово правоотношение, възникнало от избор, в ответната кооперация, прекратено със заповед № 1 от 20.03.2006 г. Ответникът обаче не е изплатил дължимото му трудово възнаграждение за периода м.юли 2005 г. до март 2006 г. в размер на 1 000 лв. Ведно с тази сума ответникът претендира и лихва за забава по чл.245 ал.2 КТ в размер на 500 лв. След приемане заключението на съдебно-икономическата експертиза по искане на ищеца съдът допусна изменение на размера на предявените искове, като същите бяха намалени съответно на 131,16 лв. и 44,41 лв. Ищецът моли съда да уважи исковете, които според него са изцяло основателни и доказани и претендира да му бъдат заплатени всички направени по делото разноски.
Ответникът не оспори предявените искове в размери по заключението на икономическата експертиза, след допуснатото изменение на размера им.
 По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от заповед № 1 от 20.03.2006 г. трудовото правоотношение между страните е било прекратено.
От заключението на икономическата експертиза, неоспорена от страните и приета от съда като пълна и мотивирана, е видно, че за процесния период от м.юли 2005 г. до м.февруари вкл.2006 г. на ищеца е било начислявано по ведомост и съответно изплатено дължимото трудово възнаграждение. Парите обаче той не е получавал на ръка, а същите са били превеждани за погасяване на негов личен банков кредит към “С.” АД , видно от представеното копие от договор за превеждане на трудови и други възнаграждения по банкова сметка от 22.04.2004 г.
За времето от 01 до 17.03.2006 г. обаче, когато е прекратен трудовия договор, на ищеца не е било начислено и изплатено дължимото трудово възнаграждение, което съгласно в.л. е в чист размер от 131,16 лв.
Неизплащането на трудово възнаграждение съставлява неизпълнение на основното задължение от страна на работодателя, посочено в чл.128 КТ и е основание за предявяване на основния иск – за заплащане на трудово възнаграждение.Той е основателен и доказан в пълен размер / след намаляване цената на иска/ и следва да бъде уважен.
Исковата молба съдържа и предявен иск по чл.245 ал.2 КТ в размер на 44,41 лв./ след намаляване размера му/. Този иск представлява обезщетение, дължимо от работодателя при забава на изплащането на трудовите възнаграждения и неговият размер е определен в чл.245 ал.2 КТ. Уважаването на този акцесорен иск се определя от уважаване на главния иск – за дължими трудови възнаграждения и размерът на обезвредата е изчислен от експертизата на 44,41 лв. Тази сума съдът също следва да присъди.
Ответникът ще следва да заплати по сметка на Районен съд С. държавна такса върху присъдените суми в размер на 7,02 лв., както и разноските за експертизата в размер на 70 лв.
Основният спор между страните възникна досежно искането за заплащане на разноските по делото, с оглед намаляване размерите на двата предявени иска. Точно затова повереникът на ищеца счита, че исковете са изцяло уважени и претендира заплащане на всички направени от него разноски.Ищецът обаче не е изпълнил задължението си по чл.80 ГПК да представи списък на разноските, поради което и на осн.чл.80 изр.2 ГПК той няма да има право да обжалва решението в частта за разноските.
По същество на искането съдът е на становище, че на ищеца не се дължи пълния размер на направените от него разноски – 150 лв. адвокатско възнаграждение. Искането за намаляване цената на иска е извършено след приемане на икономическата експертиза и безспорното установяване какви суми всъщност се дължат на ищеца и то с единствената цел – да му се изплати от ответника пълния размер на разноските. Очевидно е, че предявените искове в първоначалните размери са били неоснователни, а точно срещу такива размери се е защитавал ответникът по делото както с отговора си, така и в о.с.з. Ето защо ответникът ще бъде осъден да заплати на ищеца за направените от него разноски сумата от 17,50 лв.
На ответника не се дължат разноски по реда на чл.78 ал.3 ГПК, тъй като няма частично отхвърлени искове.
Водим от гореизложеното съдът
                                   Р                Е                  Ш                    И:
ОСЪЖДА  ПК “П.” с. Г., вписана в Кооперативния регистър при ГОС по ф.д.№ 193/89 г. под партида .... да заплати на Н.Д.П. от С. сумата от 131,16 лв. /сто тридесет и един лв.16 ст./, представляваща чиста сума неизплатено трудово възнаграждение по трудов договор за периода 01.-17.03.2006 г., на осн чл.124 и 128 КТ, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 11.09.2008 г. до окончателното й изплащане и сумата от 44,41 лв. / четиридесет и четири лв. 41 ст./ - обезщетение за забава по чл.245 ал.2 КТ.
ОСЪЖДА ПК “П.” с. Г.,да заплати на Н.Д.П. от С. направените по делото разноски съобразно в размер на 17,50 лв. /седемнадесет лв. 50 ст./.
ОСЪЖДА ПК “П.” с. Г., да заплати по сметка на Районен съд С. сумата от 77,02 лв., от които д.т. в размер на 7,02 лв. / седем лв. 02 ст. / и разноски за експертизата в размер на 70 лв./седемдесет/
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок, който тече от 31.10.2008 г., на осн.чл.315 ал.2 ГПК.
Решението в частта за разноските не подлежи на обжалване от страна на ищеца Н.Д.П. от С., на осн.чл.80 изр.2 ГПК.

Р Е Ш Е Н И Е Номер 77 т.1 стр.110 от 16.10.2008 г. по Гражданско I инстанция дело номер 20084230100593 по описа за 2008г
 
Производството е по чл.86 от СК.
В исковата молба ищцата твърди, че ответникът е осъден да заплаща ежемесечна издръжка по 60 лв., считано от 01. 04. 2005 г. Моли съда да увеличи издръжката с 20 лв. или общо 80 лв., начиная от завеждане на иска, както и да уважи иска със законните последици.
Ответникът оспорва искът по размер.
По делото се събраха писмени доказателства. От съвкупната им преценка съдът намира за установено следното: 
Видно от удостоверение за раждане и данните по приложеното гр.д. №... г. СРС, бракът между страните е прекратен, като упражняването на родителската власт за детето Н. е предоставено на майката И.И.Й като бащата е осъден да заплаща на малолетното си дете, чрез нейната майка и законна представителка   ежемесечна издръжка по 60., считано от 01. 04. 2005 г., 
Видно от служебна бележка за доходите на майката , същата получава средномесечно по 260 лв., а бащата- 810 лв. Представено е и медицинско удостоверение , от което е видно, че детето често боледува от инфекции на горните дихателни пътища и се налага системно лечение.
Ответникът представя ответника удостоверение за сключен граждански брак и договор за наем на имот, като твърди, че има ново семейство, което   трябва да издържа, че заплаща наем и претендираната издръжка би съставлявала затруднение за него.
Съдът намира, че искът е основателен и доказан. Установи се, че от определяне на издръжката са изминали около три годни, през които са настъпили промени в условията, обусловили този размер-детето е израснало, изменени са потребностите й , както и размерът на минималната работна заплата, установена за страната. Налице са и данни, че се налагат извънредни разходи за закупуване на лекарства. Данните за доходите на страните , водят на извода, че трудовото възнаграждение на ответника е почти трикратно по-високо, като наличието на друго семейство и разходи, свързани с издръжката са ирелевантни.  
За задоволяване нуждите на детето от храна, облекло , ученически пособия и др. според стандарта на живот следва да бъде определена обща месечна издръжка от 150 лв., от които бащата няма да бъде значително затруднен, ако заплаща по 80 лв.-или увеличение от 20 лв. ,като останалата част се поеме от майката, която освен това ще се грижи за отглеждането и възпитанието на детето.
Издръжката се дължи в увеличения размер от датата на завеждане на иска- 02. 09. 2008 г. ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка. 
Ответникът следва да заплати д.т. върху уважения размер на иска- 28.80 лв. по сметка на Районен съд-гр.С.
Водим от гореизложеното съдът 
 
                          Р      Е       Ш       И       :
 
ОСЪЖДА Е.С.Й от гр. С. да заплаща на И.И.Й   от гр. С. като майка и законна представителка на малолетната Н.И.С. ежемесечна издръжка с още 20- двадесет лв. или общо 80 –осемдесет лв., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, начиная от 02.09.2008 г. до настъпване на законни причини за изменението или отпадането й , на осн. чл. 86 СК.
ОСЪЖДА Е.С.Й да заплати д. т. от 28.80 лв. по сметка на Районен съд- гр. С.Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е Номер 79 т.1 стр.112 от 17.10.2008 г. по Гражданско I инстанция дело номер 20084230100443 по описа за 2008г
 
Производството е по чл.86 от СК .
В исковата молба ищците твърди, че с решение по гр.д. № .. г. СРС, ответницата е осъдена да заплаща ежемесечна издръжка по 60 лв. за детето П. и     за детето Х.   50 лв.. Молят съда да увеличи издръжката , за първото дете- с 20 лв. , а за второто- с 30 лв. или за всяко дете по 80 лв., начиная от датата на завеждане на иска, както и да уважи иска със законните последици.
Ответницата , призована по реда на чл. 47 ал. 5 и 6 ГПК не се явява.
С определение от 16.09.2008 г. и на осн. чл. 47 ал. 6 ГПК съдът е назначил на ответника особен представител и е уведомил ГАК за определяне на адвокат. С уведомително писмо за адвокат е определена адв. М.Г.
По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установено следното:
С решение по гр. д. гр.д. № .. г. СРС, ответницата е осъдена да заплаща ежемесечна издръжка по 60 лв. за детето П. и от 60 лв. за детето Х. от 50 лв.
 От определяне на издръжката са изминали по-вече от три години, през които са настълили промени в условията, обусловили този размер-децата са израснали, изменени са потребностите, както и размерът на минималната работна заплата, установена за страната.
Данните по делото сочат, че майката К.П. от години е извън   страната, като децата живеят при баща си , който се грижи за тях. Данните за доходите на бащата няма, но същият заявява, че работи като строителен работник на части обекти. За майката също няма данни, но тя е в трудоспособна възраст и следва да участва в издръжката на децата си. 
За децата ще следва да бъде определена обща издръжка, Така, за детето П..и Х., с оглед задоволяването на нуждите им от храна, облекло, ученически пособия и др. според стандарта на живот, ще следва да се определи обща ежемесечна издръжка от 150 лв., за всяко дете, или увеличение съответно с 20 лв. за първото и с 30 лв.- за второто, или за всяко дете по 80 лв. Майката няма да бъде значително материално затруднена, ако заплаща така определената издръжка, като останалата част се поеме от бащата, който ще полага грижи по отглеждането и възпитанието им. 
Издръжка се дължи, считано от 25. 06. 08 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка
 В този смисъл искът се явява основателен и доказан.Съдът намира, че издръжката следва да бъде определена в този размер-съобразно ПМС 48/ 91 г., тъй като възрастта на децата предполага значителни разходи, които дори не могат да бъдат задоволени с тези средства.
Ответницата ще следва да заплати по сметка на ищеца разноски по делото от 100 лв., и 72 лв. по сметка на съда. 
   Водим от гореизложеното съдът
 
                                        Р   Е   Ш   И :
 
ИЗМЕНЯ решение по гр.д. № .. г. СРС, в частта относно присъдената издръжка, както следва :
ОСЪЖДА К.П.С. от гр.С., с неизвестен адрес, да заплаща на    П.А.В. , непълнолетен, действащ със съгласието на баща си А.В.А. от с. К. ... , ежемесечна издръжка с още 20 лв. или общо 80- осемдесет лв. и на А.В.А. от с. К. ..., като баща и законен представител на детето Х.А.В. .ежемесечна издръжка с още 30 лв. или общо 80- осемдесет лв., ведно с лихвите върху просрочие, считано от 25. 06. 2008 г. до настъпването на законни причини за изменението или отпадане то на така определената издръжка, на осн. чл. 86 СК
ОСЪЖДА К.П.С. от гр.С, с неизвестен адрес да заплати на А.В.А. от с. К. ... разноски от 100 лв.   
ОСЪЖДА К.П.С. от гр.С, с неизвестен адрес да заплати   д. т. от 72 лв.   по сметка на Районен съд гр. Севлиево.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 81 т. 1 стр. 115/23.10.2008 г. по Гр.д. № 515/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
 
Производството е по чл.75 ал.1 т.1 и 2   от СК.
Водим от гореизложеното, съдът 
                      Р       Е       Ш       И       :
 ЛИШАВА Н.М.И. от гр. С...., ЕГН ...., от родителски права по отношение на децата й М.Х.И. ЕГН ....., Х.Х.И. ЕГН ....., Т.Х.И. ЕГН ...., Р.Х.И. ЕГН ..., на осн. чл. 75 ал.1 т.1 и 2 от СК.  
            ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на Н.М.И. от гр. С. с децата М.Х.И. ЕГН ...., Х.Х.И. ЕГН ....., Т.Х.И. ЕГН ....., Р.Х.И. ЕГН ...... по един неделен ден на всеки месец от 12 до 18 ч. общо за двамата родители, на осн. чл. 76 СК.
 Препис от настоящото решение, след влизането му в сила да се изпрати на Община Севлиево за вписване на лишаването от родителски права, на осн. чл. 78 СК.
 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.                                                          
                                    РАЙОНЕН   СЪДИЯ : (п) не се чете
 
                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п) не се чете
                                                                                    2. (п) не се чете

Решение № 82, т. 1, стр. 117/24.10.2008 г. по Гр.д. № 296/2008 г. по описа на Районен съд/ Севлиево
Искът е по чл. 108 ЗС.
В исковата молба се твърди, че ищецът е собственик на процесния недвижим имот, подробно описан в исковата молба, който закупил с нот. акт № .... на нотариус Н.К. Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че е собственик на процесния имот, да присъди разноските и уважи иска със законните последици.
Ответникът оспорва иска. Предявява насрещен иск.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното:
Според твърдението на ищеца, по силата на нот. акт № ..... на нотариус Н. К., приложен към исковата молба като доказателство, на ....... г. закупил от П.Й.П. процесната земеделска земя.
Налице било основание за иск по чл. 108 ЗС, като ищецът моли да бъде признато за установено, че е собственик на описания в исковата молба имот. След смъртта на продавача, наследниците му извършили доброволна делба, с договор № .... г., приложен по делото като доказателство, с която на ответника Й.П. е поставен в дял процесния недвижим имот, което обуславяло правният интерес от иска.
В срока по чл. 131 ГПК ответникът е представил два отговора, с които оспорва иска и предявява насрещен иск, с който моли да бъде признато и установено, че е собственик на 1/2 ид.ч. от процесния имот, както и С.П.М., че е собственик на същата идеална част, като наследници на П.Й.П. Представя писмени доказателства.
По делото са приложени преписка№ ...... г. на ОСЗГ С., нот.акт № ...., нот.д. ...... г. на нот.К.; договор за доброволна делба № ...., акт № .... г.; удостоверение за данъчна оценка; експертно решение от МЗ “МБАЛ-П.” ЕАД; нот.акт № ...., нот.д. .... г.; решение № ... г. на ОСЗГ; протокол за въвод на ОСЗГ; скица; удостоверение за наследници; удостоверение за граждански брак.
От приложения нотариален акт е видно, че процесният имот е закупен от наследодателя на ответника П.Й.П. Според твърдението на ищеца, продавачът е бил собственик на целия имот по силата на решение№ ....... г. на ПК С . Същото е приложено по делото като доказателство, ведно с преписка и от тях е видно, че на П.Й.П., по п. 4 е възстановена собствеността върху процесния имот. Преди смъртта си, наследодателят на ответника се е разпоредил с този имот, това е сторено с цитирания нот. акт № ....г. на нотариус Н. К.
Дори да се приеме, че този имот е съставлявал съпружеска имуществена общност на наследодателя и неговата съпруга, в който смисъл е основното възражение на ответника, но безспорни доказателства за това не са представени, то съдът намира, че с оглед нормата на чл. 22 ал. 3 СК, това възражение не може да бъде споделено.
Сделката е извършена на ..... г. Видно от удостоверение за смърт и наследници ........, съпругата на наследодателя Д.П. е починала на ...... г. По силата на чл. 22 СК, съпрузите имат равни права на владение, ползуване, разпореждане и управление върху общите вещи и права върху вещи. Разпореждане с обща недвижима вещ или право върху такава вещ, извършено от единия съпруг, поражда действие за другия, ако в шестмесечен срок от узнаването той не го оспори по исков ред. Това не е сторено, поради което съдът намира, че насрещният иск, като неоснователен и недоказан следва да бъде отхвърлен изцяло. Съдът не е конституирал като страна и другата сънаследничка - описана в насрещният иск, тъй като не се касае за делба.
Правото на собственост на наследодателя върху процесната нива е било възстановено с цитираното решение на поземлената комисия. То съдържа пълна индивидуализация на възстановения имот - размер, категория, местност, граници, съседи. Това позитивно решение на поземлената комисия, съдържащо всички индивидуализиращи спорния имот белези, е било установено при изповядване на сделката, от която черпи права ищеца. Наличието на този неоспорен в срока нотариален акт, с който е придобил имота е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на състезателното исково производство по чл. 108 ЗС.
С оглед изложеното, съдът приема, че и претенцията предявена с насрещния иск, оспорен от ищеца, е изцяло неоснователна и недоказана. 
 Не са налице предпоставките за отмяна или обезсилване на нотариалният акт по този ред, с който ищецът е придобил правото на собственост върху процесната нива, поради което и съдът не е открил производство по оспорване истинността на нот. акт № .... г. на нот.К. Не се касае за истинността на документ, а за възмездна сделка, чието оспорване не може да бъде стане по този ред.  
 При това положение, съдът намира за установено, че ищецът е собственик на процесния имот, с оглед на което искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен изцяло, така, както е предявен.
 Ответниците следва да бъдат осъдени да отстъпят владението и предадат собствеността на описания в исковата молба недвижими имот, на осн. чл. 108 ЗС.
 Направените по делото разноски от 170 лв. ответникът следва да заплати на ищеца.
Водим от гореизложеното, съдът                
          Р         Е        Ш         И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Й.П.Й. от гр. С., ЕГН ....., че Н.В.М. от гр. С., ЕГН ...... е собственик на НИВА от .... дка, в м. ....., трета кат., имот ...... по плана за земеразделяне на гр. С., в землището на гр. С., на осн. чл. 108 ЗС във вр. с чл. 124 ал.1 ГПК.
ОТХВЪРЛЯ искът на Й.П.Й. от гр. С., ЕГН ...., против Н.В.М. от гр. С., ЕГН ....., с който моли да бъде признато и установено, че е собственик на 1/2 ид.ч. от процесния имот, както и С.П.М. - че е собственик на същата идеална част, като наследници на П.Й.П., с правно основание чл. 108 ЗС, КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. 
ОСЪЖДА Й.П.Й. от гр. С., ЕГН ...., да заплати на Н.В.М., ЕГН .... разноски от 170 лв.   
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в   двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
 
                               
                РАЙОНЕН СЪДИЯ : (п) не се чете

Решение № 83, т. 1, стр. 119/27.10.2008 г. по Гр.д. № 511/2008 г. по описа на Районен съд/ Севлиево
Производството е по чл. 99 ал. 1 от СК.
....................................
Водим от гореизложеното, съдът
            Р       Е        Ш        И    :
ПРЕКРАТЯВА бракът между от Т.С.И. от с. ....., Община ....., ЕГН ..... и И.Г.М.от с.с., ЕГН ....., сключен с акт № ....., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 99 ал. 1 СК.
ДЪЛБОКОТО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ. 
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКАТА ВЛАСТ за детето Г.И.Г., ЕГН .... на майката Т.С.И. от с. ...., Община ...., ЕГН ..... като бащата И.Г.М. от с.с., ЕГН .... ще има право на свиждане с него всяка първа и трета неделя на всеки месец от 08 до 18 ч. и да го взима при себе си по един месец през лятото, когато майката не ползва платения си годишен отпуск.
ОСЪЖДА И.Г.М., ЕГН ..... да заплаща на малолетното си дете Г.И.Г., ЕГН .....чрез неговата майка и законен представител Т.С.И. ежемесечна издръжка     по 60лв., начиная от .....г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка, на осн. чл. 79 СК.              
ОСЪЖДА И.Г.М. да заплати по сметка на РС-С. 86.40лв. и 20 лв.д.т.
ОСЪЖДА Т.С.И. да заплати по сметка на РС – С.10 лв. д.т.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.    
 
                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п) не се чете

Р Е Ш Е Н И Е  № 84 т.1 стр.120 от 27.10.2008 г. по
Гражданско I инстанция дело № 20084230100660 по описа за 2008 г
 
Предявеният иск е с правно основание чл.71ал.2 от СК и чл. 79 СК.
.............................................................
Водим от гореизложеното съдът
 
                         Р        Е        Ш         И :
 
ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето В.Е.К. при МАЙКАТА   В.Н.Н.от   гр. С.
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху детето В.Е.К. при МАЙКАТА   В.Н.Н.,като БАЩАТА Е.К.М ще има право да се вижда с детето всяка първа и трета неделя на всеки месец от 09.00ч. до 17.00ч. и да го взема при себе си един месец през лятото,когато майката не е в платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА БАЩАТА Е.К.М да заплаща на малолетното си дете В.Е.К. чрез В.Н.Н. като майка и законна представителка, ежемесечна издръжка в размер на 60лв./шестдесет/лв.,начиная от 23.09.08 г.,ведно със законната лихва при просрочие ,до настъпване на законни основания за изменяване или прекратяване на издръжката,на осн.чл.79 СК.
ОТХВЪРЛЯ искът по чл. 79 СК до размер на 100 лв. като неосноателен и недоказан.
ОСЪЖДА Е.К.М да заплати на В.Н.Н. направените от нея съдебни разноски в размер на 130 лв.. ,а по сметка на СРС д.т. в размер на 86.40 лв. върху присъдения размер на издръжката.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
 
РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Решение № 85, т. 1, стр. 121/29.10.2008 г. по Гр.д. № 439/2008 г. по описа на Районен съд/ Севлиево: 
Искът е с правно основание чл.207 ал.1 т.2 КТ за сумата от ….. лв.
Ищеца твърди в исковата си молба,че с ответника е сключен трудов договор и е назначен на длъжността шофьор на специален автомобил-бетон помпа.При управлението му са допуснати липси на гориво –дизел за .…….. на стойност от …… лв.,за ……. на стойност от …….. лв. и за ….. на стойност от ….. лв.До момента не е извършено плащане,което обуславя интереса от завеждането на искът.Моли да се уважи искът с законните последици.
Ответната страна чрез процесуален представител оспорва искът,излага съображения и моли искът да се отхвърли,като неоснователен и недоказан.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
По силата на сключен между страните трудов договор от …….. на основание чл.70 ал.1 във вр. с чл.67 ал.1 т.1 КТ ищцовото предприятие е възложило на ответника ……. да изпълнява функциите на длъжността”шофъор”-категория персонал водачи на транспортни средства и машини.
В изпълнение условията на сключен трудов договор на ответника/предшествуващ горният,не е приложен към делото/ е издадена заповед № ……от ……./не е приложена към делото/ на управителя на дружеството за определяне разходни норми на горива под № …… на бетон-помпа,като ответника е запознат с разходните норми/ за справка вж. Заключението на вещото лице ……. прието от съда като правилно и мотивирано/.
Назначена е комисия с заповед под № ……..за проверка на документацията свързана с експлоатацията на бетон помпа марка”…….” с рег.№ ……..Комисията е констатирала липси на гориво за периода от време от …….до ……..общо в размер на сумата от ……. лв.
С заповед № ……...на основание чл.330 ал2 т.6 във вр. с чл.190 т.4 и 7 КТ е прекратено трудовото правоотношение между страните по делото.Уволнението не е оспорено от ответника.
От заключението на вещото лице …… прието от съда,като правилно и мотивирано ,неоспорено от страните по делото,базиращо се на данни от делото и справка в канцеларията на ищцовото дружество е установено,че за горният период от време ответника при управлението на автомобил бетон-помпа е следвало да изразходи ……… л.дизелово гориво,изразходил е ……. л. и е реализиран е преразход ………. л. На стойност от ……… лв.
Въз основа на тези доказателства,който са безспорни съдът приема за установено следното :
1/Наличие на трудово правоотношение между страните в периода ………….
2/Заемане на ответника на длъжност,включваща трудови функции,свързани ежедневно с получаване и отчитане на материални ценности-зареждане с гориво и представяне в счетоводството на фискални бонове.Успоредно с това ответника …… е изготвял рапорти с описание на пропътуваните километри ,начално и крайно показание на километропоказателя,налят бетон с бетон помпата и т.н.Следва да се отбележи,че действителните трудови функции и задължения с който ответника е бил натоварен и който е приел да изпълнява са били с заповед № ……от …….г.чрез която ответника се е задължил срещу подпис за начина на получаване и отчитане на горивото.В негова тежест е да докаже,че документите който е подписвал в тази връзка,са с невярно съдържание,което не е направил.
3/Съдът приема,че е налице противоправно поведение от страна на ответника-наличие на невнесени парични суми и увреждане на ищеца-липси в размер на сумата от …… лв.и от тук наличието на причинна връзка между противоправно поведение и вредата.
4/Съдът приема,че ответната страна не е оборила събраните доказателства по реда на чл.193 ГПК и презумпцията на чл.207 ал.1 т.2 КТ за причиняване на щета от ответника и за наличие на вина.
Налице е интерес от завеждането на искът,същият ще следва да се уважи в размер на сумата от …… лв. и разноски съобразно уважената част от …… лв. и д.т. по сметка на съда от …….. лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                      Р Е Ш И :
ОСЪЖДА Я. А. Я. от гр.С. ул.”…..” № … ЕГН ……да заплати на “……….”със седалище и адрес на управление С.,представлявано и управлявано от Б. И. П. от С. ЕГН …… сумата от …..лв.-липса в пълен размер с законната лихва от деня на откриване на липсата -…….г.до изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от …лв.и разноски по делото съобразно уважената част от …… лв. на основание чл.207 ал.1 т.2 КТ.
ОТХЪВРЛЯ искът до размер на сумата от ……… лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Решението може да се обжалва пред ГОС,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е № 86 т.1 стр.123 от 30.10.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100525 по описа за 2008 г 
Производството е по облигационен иск с цена 216,60 лв. и за заплащане на лихва за забава в размер на 56,99 лв.
В исковата молба ищецът твърди, че доставя на ответника питейна вода на посочения адрес. За периода от 01.09.2004 г. до 30.04.2008 г. ответникът е консумирал 361 куб.м вода на стойност 216,60 лв., която не е заплатил. Ищецът моли съда да уважи иска със законните последици. Претендира и лихва за забава, представляваща обезщетение за забавено парично вземане в размер на 56,99 лв.
Ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се яви в открито съдебно заседание.
С протоколно определение от 30.10.2008 г. е уважено искането на ищеца за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 ГПК.
Неприсъственото решение се основава на наличието на предпоставките за постановяването му – формални или процесуални, по чл.238 ал.1 ГПК, и изискване по същество – по чл.239 ал.1 ГПК.
Съдът приема предявения иск за главницата за вероятно основателен с оглед фактическите твърдения на ищеца и представените към исковата молба писмени доказателства. Тези твърдения оправдават заявения с исковата молба петитум.Вероятно основателен е и искът за заплащане на лихва, която се дължи от падежа до предявяване на иска като обезщетение за забавеното парично плащане.
На осн.чл.239 ал.2 изр.1 ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.
Водим от гореизложеното съдът
Р                 Е                Ш                   И:
ОСЪЖДА М.А.Б да заплати на “Б. – ЕООД” гр.Севлиево сумата от 216,60 лв., представляваща доставено от ищеца и консумирано от ответника количество от 361 куб.м питейна вода за периода от 01.09.2004 г. до 30.04.2008 г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от предявяване на иска 07.08.2008 г. до окончателното й изплащане, сумата от 56,99 лв. , представляваща лихва за забава до предявяване на иска, както и направените разноски по делото в размер на 120 лв..
Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
На осн.чл.240 ал.1 ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на ответника, който има право на защита срещу неприсъственото решение по чл.240 ал.1 и 2 ГПК.

Р Е Ш Е Н И Е № 87 т.1 стр.124 от 30.10.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100452 по описа за 2008 г
 
Производството е за сумата 1604   лв. 
В исковата молба се твърди, че между страните е сключен договор за изработка, за рши ремонт на микробус марка „Форд”, модел”Транзит” с рег. № .., Ремонтът бил некачествен, поради което моли съда да осъди ответника на осн. чл. 79 от ЗЗД да му заплати сумата от 1 604 лв.-обезщетение за неизпълнение на договора, ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане и да присъди разноските по делото, е да уважи иска със законните последици.   
Ответникът оспорва иска.
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното:
Според твърденията в исковата молба, на 10.03.2008 г. страните сключили договор за изработка, по силата на който, ответникът се задължил да извърши ремонт на собствения на ищеца микробус марка „Форд”, модел”Транзит” с рег. № ..., а именно: смяна на предни калници, предни вежди, два прага, ремонт на задна лява врата и боядисване на целия автомобил.
Договорено било възнаграждение за труда в размер на 800 лв., които ищецът заплатил изцяло и в брой предварително, в присъствие на двама свидетели.   За изпълнение на работата, ищецът, по искане на ответника, закупил и му предал материали- 2 бр. предни калници, комплект 2 бр. предни вежди, 2 бр. прагове, шкурка-30 м., 1 лист ламарина 0, 8 мм, боя”Форд”, шприц кит, боди, втвърдител и разредител, комплект с боята. Стойността на тези разходи била 804 лв. 
След извършване на ремонта, ответникът сам заявил, че не е доволен от качеството.
Това установил и ищецът-както по отношение на тенекеджийските услуги, така и на боядисването. Видимо не били са спазени разстоянията между предните врати и веждите, допуснат бил по-голям луфт. Това се отнасяло и за страничната плъзгаща врата. При дъжд навлизала вода процепи, мокрела се ел. инсталацията на автомобила. В резултат на това колата започнала да дава дефекти- гаснела, в мокро време автомобилът станал неизползваем поради тази причина. Въпреки, че закупил оригинална боя”Форд”, след боядисването микробусът станал на петна и нямал гланц.  
Счита, че ответникът не е изпълнил задължението си по чл. 261 от ЗЗД и работата не е годна за обикновеното предназначение.
С нот. покана от 23.05.2008 г. направил възражение за тези недостатъци, развалил договорът на осн. чл. 265, ал. 4 от ЗЗД и приканил ответника да му заплати обезщетение на осн. чл. 82 от ЗЗД в размер на претърпените загуби от 1 604 лв. , което ответникът не сторил в дадения срок и това обуславяло правният интерес от иска.      
Представя като доказателства свидетелство за регистрация и нотариална   покана.
По делото е допусната и изслушана, автотехническа експертиза от едно вещо лице, което да извърши оглед на автомобила и да установи: отговаря ли извършения ремонт на техническите изисквания на БДС, какви отклонения се констатират, да изчисли стойността на вложените материали в некачествения ремонт. Експертизата не е оспорена от страните и се приема от съда, като правилна и мотивирана. Данните по заключението, изготвено след оглед на автомобила, сочат, че по купето на автомобила има следи от ръжда, на много места лаковото покритие било матирано, не е добро качеството на боядисването. Плъзгащата врата и капака на двигателя отпред не били паснати добре и при натиск поддавали, не били плътно прилепнали към купето. Предните две врати   били деформирани. Тези дефекти се явявали при неправилна регулировка на вратите.  
От показанията на св. Г.А.М и И.А.И, които съдът кредитира, тъй като кореспондират с данните по делото, съдът приема, че твърденията в исковата молба се установяват безспорно. Показанията на св. Й.Т.Д. и Х.П.А. не внасят яснота по спорните въпроси- само установяват безспорното обстоятелство, че ответникът е извършил ремонта на процесния автомобил.
При това положение, съдът намира, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен, така както е предявен. 
Не се спори, че между страните е сключен договор за изработка, по реда на чл. 258 ЗЗД, по силата на който, с договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна, а последната - да заплати възнаграждение
С оглед нормата на чл. 265 ЗЗД, ако при извършване на работата изпълнителят се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, поръчващият може да иска поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане или заплащане на разходите, необходими за поправката, или съответно намаление на възнаграждението. Ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, поръчващият може да развали договора. В случая сме изправени пред хипотезата на ал. 2 – данните от изслушаната експертиза, преценени в съвкупност с показанията на свидетелите на ищеца и съдържанието на нотариалната покана водят на този извод.
При това положение, искът следва да бъде уважен, така, както е предявен .Установи се по безспорен начин, че работата не е изпълнена добросъвестно и са налице отклонения и недостатъци, които са съществени и автомобилът ще следва да бъде отново ремонтиран, с други части и материали и отново да бъде заплатена стойността, както на материалите, така и на труда.
Ищецът е изпълнил задълженията си по цитирания текст и след установяване на тези недостатъци е възразил с отправената нотариална покана,   развалил е договорът и е заявил, че не приема изпълнението.
Установен е безспорно размерът на възнаграждението за труд- 800 лв. а стойността на частите и материалите, които ищецът е предоставил на ответника за ремонта е 804 лв., т.е., ответникът следва да заплати на ищеца сумата от 1604 лв., ведно със   законната   лихва от датата на завеждане на иска – 27.06.08 г. до окончателното изплащане и разноските по делото от 314 лв.    
Водим от гореизложеното съдът
                  
                         Р        Е       Ш       И :
 
 Осъжда К.П.К. от с.С. да заплати на   Х.Д.К. от гр. С. ...,     чрез    адв. П.Д. сумата от 1604 – хиляда шестстотин и четири лв., представляваща 800 лв. за труд   и 804 лв., стойност на части и материали, ведно със   законната   лихва от датата на завеждане на иска – 27. 06. 08 г. до окончателното изплащане и   разноските по делото от 314 лв., на осн. чл. 258 вр. чл. 79 ЗЗД.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
                                            
                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Р Е Ш Е Н И Е № 88 т.1 стр.126 от 30.10.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100489 по описа за 2008 г
 Производството е по чл. 55 ЗЗД с цена на иска 1500 лв.  
В исковата молба се твърди, че с ответницата сключили устен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в с. С, при договорена цена от 13 000 лв. , като ищецът заплатил    капаро в размер на 1 500 лв., за което имало съставена разписка. Сключването на окончателен договор било осуетено по нейна вина, поради което моли съда да осъди ответницата да му заплати сумата от 1 500 лв., получени като задатък на отпаднало основание, ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане и да му присъди разноските по делото
Ответницата оспорва иска. Прави възражение за прихващане стойността на щетите, които ищецът е причинил в имота, без да има право на това, в размер на 1000 лв.   
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното: Според твърденията в исковата молба, страните сключили устен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в с. С. при договорена цена от 13 000 лв. За доказателство относно сключването му и обезпечаване на изпълнението ответницата поискала от ищеца задатък/капаро/ в размер на 1 500 лв., които й изплатил на 06.09.2007 г. Съставена била разписка, в присъствието на свидетел-И.Г.Н., приложена по делото като доказателство и неоспорена от ответницата.
Поела задължение, в месечен срок, да се снабди с документи за собственост на имота, да набави скица, данъчна оценка и да осигури явяването на останалите съсобственици, за които не е скривала , че съществуват и , да снабди ищеца с нотариален акт. Дала   разрешение да влезе във владение на имота, да започне да разчиства и ремонтира,   предала му и ключовете на имота. Ищецът   предприел   действия по разчистване на имота, при което досъборил и намиращата се в този имот лятна кухня- навес. След изтичане на този срок, ответницата не изпълнила уговорката. Обяснила, че има затруднения с осигуряване присъствието на всички сънаследници, част от които извън страната. Направила уговорка, че цените на имотите са се увеличили .
При среща, ответницата заявила, че е съгласна да върне даденото капаро.
С нотариална покана от 03.07.2008 г. , ищецът поканил ответницата да изпълни задължението си по прехвърляне на собствеността на имота , като при неизпълнение, заявил, че в противен случай разваля договора поради причина, за която тя отговаря и му се дължи сумата от 1 500лв. 
Ответницата не оспорва, че е получила 1500 лв. Счита сумата, като дадена в подготовка за сключване на предварителен договор, но такъв не бил сключен в предвидената от закона форма, не били договорени съществени условия-   не била посочена евентуалната цена, за която да се продаде имота. Счита, че ищецът на свой риск   дал сумата, на свой риск   започнал промени в имота и почистване. Чрез нотариалната покана,    отказал сключването на тази сделка.
С оглед твърдяните от ответницата щети в имота, които понижавали неговата стойност, счита, че следва да бъде извършено прихващане със стойността им – в размер на 500 лв. Касаело се за еднородни искове и били налице условията за прихващане.
Съдът е назначил и изслушал експертиза, чието заключение не се оспори от ответницата и съобразно което, стойността на съборената лятна кухня в процесния имот е 580 лв. Ищецът оспорва заключението, тъй като сградата не съществува вече, не било възможно установяването на   нейните параметри- височина, конструкция и пр.  
По делото са представени и гласни доказателства- разпитани са св. И.Г.Н. и Г.Я.А., присъствали на договарянето и Б.М.Й. Първите двама установяват твърденията в исковата молба и съдът ги кредитира, тъй като показанията им кореспондират с останалите доказателства по делото.
Ищецът излага съображения, че    възражението за прихващане не следва да се уважава. Не се спорело, че имотът е съсобствен с други лица, т.е. не се касаело до еднородни задължения между едни и същи страни, за да се направи прихващане. Освен това не било доказано по размер, предвид оскъдните данни на свидетелите, и оспореното заключение на вещото лице.
Съдът намира, че това възражение за прихващане следва да бъде отхвърлено като неоснователно и недоказано. Данните за състоянието на описаната постройка са противоречиви- не е установена нито конструкцията, нито параметрите й. Спорно и неизяснено остана състоянието , в което е била заварена от ищеца. 
По силата на чл. 103 ЗЗД, когато две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи, всяко едно от тях, ако вземането му е изискуемо и ликвидно, може да го прихване срещу задължението си. При данните по делото, установени и обсъдени по-горе, съдът възприема това възражение. Безспорно е, че процесната сума представлява капаро, дадено , с оглед сключване на сделка с недвижим имот лично на ответницата. Установи се, че тя е действала без пълномощно, но без да оспорва, че процесният имот има и други съсобственици.
Ответницата възразява, че по силата на чл. 19 ЗЗД,предварителният договор за сключване на определен окончателен договор, за който се изисква нотариална или нотариално заверена форма, трябва да се сключи в писмена форма и, че предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор- в случая- цената, възражения, които съдът споделя.
Но, с оглед така обсъдените по-горе доказателства, съдът намира, че искът е основателен и доказан.
Действително, писмената форма на предварителен договор е условие за действителността, когато за последния се изисква нотариална или нотариално заверена форма -чл. 19, ал. 1 ЗЗД. Доколкото между страните е уговорено да се извърши продажба на мястото и сградата, този договор е нищожен и не може да породи правото на ищеца да иска сключването на окончателния договор, тъй като не е спазена предписаната от закона форма и предварителният договор е нищожен -чл. 26, ал. 2 ЗЗД, защото само в това отношение се изисква писмена форма. 
Нищожният като предварителен договор по смисъла на чл. 19 ЗЗД , обаче, може да бъде действителен като обикновено ненаименувано съглашение, което да поражда права и задължения за страните.
В този смисъл са редица решения на ВКС. Освен това, задатък, даден във връзка с нищожен предварителен договор, подлежи на връщане, напр. Р. № 2173 от 8.I.1996 г. по гр. д. № 602/95 г., V г. о. 
Касае се за сключен между страните устен предварителен договор за покупко-продажба,   обезпечен с дадено от ищеца на ответника капаро.     В случая договорът е устен и поради своята недействителност не е породил желаните от страните правни последици. Но, полученото въз основа на нищожния договор капаро подлежи на връщане като получено при начална липса на основание - чл. 55, ал. 1 ЗЗД. 
Правното основание на искът е чл. 55 ал. 1 ЗЗД .В него са уредени три фактически състава. Според първия подлежи на връщане полученото при начална липса на основание. Според втория подлежи на връщане даденото с оглед на бъдещо основание, което не е могло да бъде осъществено. Според третия подлежи на връщане даденото с основание, което е отпаднало с обратна сила. В случая сме изправени пред хипотезата - при начална липса на основание - чл. 55, ал. 1 ЗЗД, с оглед на което , ответницата следва да бъде осъдена да заплати процесната сума, ведно със законната лихва от 15. 07. 08 г. до окончателното й изплащане.
Ответницата следва да заплати на ищеца   направените поделото разноски от 210   лв.
Водим от гореизложеното съдът
                  
                         Р      Е       Ш       И :
 
ОСЪЖДА Е.К.Р от с. С. .... да заплати на Ф.Ф.Д. от с. К. ... чрез пълномощник адв. П.Д. сумата от 1500- хиляда и петстотин лв., стойност на капаро, ведно със законната лихва от 15. 07. 08 г. до окончателното й изплащане, на осн. чл. 55 ЗЗД, като както и 210 лв. разноски. 
ОТХВЪРЛЯ възражението за прихващане на Е.К.Р в размер на 1000 лв. против Ф.Ф.Д. като неоснователно и недоказано.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
 
                                             
                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Р Е Ш Е Н И Е № 89 т.1 стр.128 от 30.10.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100686 по описа за 2008 г
 
Производството е по чл. 99 СК.
..........................
Водим от гореизложеното съдът
 
            Р       Е        Ш        И    :
 
ПРЕКРАТЯВА бракът между А.С.Т. от С. и Г.Н.Г, от с.гр. на осн. чл. 100 СК.
 УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, както следва:   
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в гр. С. .... на мъжа, като жената няма претенции върху него.
В бъдеще жената ще   носи предбрачната си фамилия-Т.
Издръжка помежду си съпрузите не си дължат.       
Съпрузите нямат влогове, дялове от търговски дружества и застраховки. 
 ОСЪЖДА А.С.Т. от С. да заплати по сметка на СРС 10 лв.д.-т.   и Г.Н.Г, да заплати по сметка на СРС 20 лв.д.т.
 Решението не подлежи на   обжалване.
 
 
                  РАЙОНЕН   СЪДИЯ :

Р Е Ш Е Н И Е № 90 т.1 стр.129 от 27.10.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100181 по описа за 2008 г
 Производството е за делба и се намира във втората фаза. 
С решение по допускане на делбата влязло в сила, между страните е допусната делба при ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ равни дяла, от които ДВАНАДЕСЕТ равни дяла за ищеца, по ТРИ равни дяла за Н.Р.Д. и В.М.Г., по ДВА равни дяла за Ц.А.Д.,   Н.Р.Д. И   А.Р.Д..
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното: В първото по делото заседание след допускане на делбата са изслушани две технически експертизи, за определяне средната пазарна цена на имотите и реална им поделяемост.
Експертизите не са оспорени от страните и се приемат от съда, като правилни и мотивирани.
След проучване на средните пазарни цени на дка в с..... и фирми със дейност покупко-продажба на ЗЗ, експертизата установила , че средните пазарни цени на земеделски земи са както следва: ІІІ кат. – 400лв./дка,V кат. – 250 лв./дка,VІ кат. – 160 лв./дка, т.е. цените на земеделскит земи са : Лозе №...... - VІ кат. –   0.326 дка х 160,00 =    52,00 лв., Лозе №..... - VІ кат. –   0.208 дка х 160,00 =    33,00 лв., Нива №.... - V кат. –   1,100 дка х 250,00 =   275,00 лв.,Нива №..... - V кат. –   3,974 дка х 250,00 =   994,00 лв., Нива №....... - V кат. –   9,579 дка х 250,00 = 2395,00 лв., Нива №........ - V кат. –   2,991 дка х 250,00 =    748,00 лв., ІІІ кат – 1,009 дка х 400,00 =    404,00 лв., т.е. 19,187 дка за     4901,00 лв. , при 22 дяла 0,779 дка/дял на стойност = 204,21 лв за дял .
По отношение на земеделските земи, следва да бъде изготвен проект за разделителен протокол на осн. чл. . 347 ГПК .    След като състави проекта за разделителния протокол, съдът призовава страните, за да им го предяви и да изслуша възраженията им по него. След това той съставя и обявява окончателния разделителен протокол.
По силата на чл. 351, решенията по чл. 346 , 348 , 349 и 350 ГПК подлежат на обжалване с обща жалба в срока за обжалване на най-късното решение. 
На осн. чл.. 352 ГПК, след като решението по разделителния протокол влезе в сила, съдът призовава страните за теглене на жребий.
По отношение на допуснатата до делба гора, заключението на експертизата е в смисъл, че е реално неподеляема, тъй като минималната площ е 1,00 дка, а процесната - имот №410013 е 0,800 дка. Средната й пазарна оценка е 0,800 ДКА х 350,00 = 280, 00лв., 0,800 : 24 = 0,0333 дка/дял, 280,00 : 24 = 11,6666 лв./дял
При това положение и с оглед чл. 348 ГПК    имот, който е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, следва да бъде изнесен на публична продан. Страните в делбата могат да участват при наддаването в публичната продан.
Върху частите си от изнесения на публична продан имот, страните дължат д.т., както следва, първият съделител- 6 лв., а всички останали – всеки по 5 лв.   
Водим от гореизложеното съдът
 
                        Р             Е             Ш              И      :
 
   СЪСТАВЯ ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН между Д.Г.Д от гр. С., Н.Р.Д. от с. Б, В.М.Г. от гр. С., Ц.А.Д. от гр. С., Н.Р.Д. от гр. С. и А.Р.Д. от гр. С., върху следните земеделски земи , в землището на с. С.:
 
№1 получава 12 дяла х 204 лв./дял = 2448,00 лв.
Нива № ....... V кат. –   9,579 дка х 250,00 = 2395,00 лв.    + 53 лв.
 
№2 получава 3 дяла х 204 лв./дял = 612,00 лв.
Лозе №....... - VІ кат. –   0.326 дка х 160,00 =    52,00 лв.
Лозе №....... - VІ кат. –   0.208 дка х 160,00 =    33,00 лв.
Нива №....... - V кат. –   1,100 дка х 250,00 =   275,00 лв.
                                                                               ----------------
                                                                                360,00 лв.   + 252 лв.
 
№3 получава 3 дяла х 204 лв./дял = 612,00 лв.
Нива №....... - V кат. –   3,974 дка х 250,00 =   994,00 лв.     – 382 лв.
 
№4 получава 2 дяла х 204 лв./дял = 408,00 лв.
№5 получава 2 дяла х 204 лв./дял = 408,00 лв.
№6 получава 2 дяла х 204 лв./дял = 410,00 лв.
                                                                ----------------
                                                                   1226 лв.
№4, 5 и 6 получават имота си в съсобственост.
Нива №....... - V кат. –   2,991 дка х 250,00 =    748,00 лв.
     ІІІ кат –   1,009 дка х 400,00 =    404,00 лв.
                                                        ------------------
                                                            1152 лв. + 74 лв.
 
№№2 и 3 имат по 3 дяла = 6 дяла.
№№4,5 и 6 имат по 2 дяла = 6 дяла.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на осн. чл. 348 ГПК ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 0.800 дка.,   местност "Р..",
имот № ....... в землището на с. Д., .., при граници: ...... , с оценка  280, 00лв. След извършване на проданта, сумата получена от нея да се разпредели между съделителите съобразно квотите им, като се образуват ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ равни дяла, от които ДВАНАДЕСЕТ равни дяла за Д.Г.Д , по ТРИ равни дяла за Н.Р.Д. и В.М.Г., по ДВА равни дяла за Ц.А.Д., Н.Р.Д. И А.Р.Д..        
ОСЪЖДА Д.Г.Д   да заплати по сметка на СРС , д.т. от 6 лв., а Н.Р.Д., В.М.Г., по ДВА равни дяла за Ц.А.Д., Н.Р.Д. И А.Р.Д. –всеки по 5 лв. 
Решенията по чл. 346 , 348 , 349 и 350 ГПК подлежат на обжалване с обща жалба в срока за обжалване на най-късното решение, пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено.
                 
                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Р Е Ш Е Н И Е № 91 т.1 стр.130 от 31.10.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100669 по описа за 2008 г
 
Производството е по чл.79 СК.
В исковата молба ищцата твърди, че с ответника са живяли на съпружески начала и от това съжителство се е родило детето им Ш.. Разделили са се през 2003 г. и детето оттогава и досега живее при майката. Моли съда да уважи предявения иск, като осъди ответника да заплаща ежемесечна издръжка по 80 лв., считано една година назад от датата на предявяване на иска, със законните последици.
Ответникът оспорва иска по размер. Счита, че има възможност да заплаща издръжка до 40 лв. месечно. Оспорва и по основание предявения иск за заплащане на издръжка за минало време и моли съда да го отхвърли.
По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от удостоверение за раждане детето Ш. е родена на .. г. и страните по делото са нейни родители. Ответникът не оспорва твърдението на ищцата, че двамата не са сключвали граждански брак, че са разделени от края на 2003 г. и че детето оттогава и досега живее при майка си.
Тези доказани обстоятелства водят до правния извод, че предявеният иск е основателен. Ответникът е длъжен да издържа своето малолетно дете и да му заплаща ежемесечна издръжка чрез неговата майка и законна представителка. Той също не спори иска по основание.
Спор между страните има досежно размера на издръжката. Ищцата претендира максималния размер от 80 лв., и той е   съобразен с нормативната уредба за размера на издръжките, посочен в ПМС № 2/99 г., тъй като съгласно чл.85 ал.1 СК размерът на издръжката се определя в граници, установени от МС. Съгласно последното изменение на това постановление дължимата от родителя издръжка е в граници между 30 и 80 лв. / д.в.бр.117/02 г. /
Ответникът е съгласен да заплаща до 40 лв.
Съдът счита, че за да се задоволят нуждите на детето сега и за един бъдещ период от време, с оглед на обстоятелството, че то е на 7 години и е ученичка, родителите ще следва да му осигурят обща месечна издръжка от 140 лв. При разпределението й съдът преценяват техните възможности. Тук ще бъдат обсъдени и възраженията на ответника относно претендирания от него размер издръжка.
На първо място са доходите на родителите. Ищцата не е представила документ за доходите си, не е регистрирана и като безработна, по признание на повереника й. Установи се, че тя периодично ходи в чужбина и по предположение на ответника работи там. Съдът счита, че майката е трудоспособна и независимо от обстоятелството дали работи или не, тя следва да участва в издръжката на детето си. Няма доказателства, от които да се направи извод, че доходите й са ниски или че въобще няма такива.
От служебната бележка за доходите на ответника е видно, че той получава средно месечно брутно трудово възнаграждение в размер на 1429 лв. От договор за предоставяне на потребителски кредит от 05.07.2007 г. и банкова референция от 28.10.2008 г. на ОББ клон С. се установява, че ответникът изплаща потребителски кредит с месечна вноска по 223 лв.
Съдът е на становище, че задълженията на ответника за погасяване на кредит и всички други негови законови или морални задължения следва да се поемат и изпълняват, след като той е осигурил издръжката на единственото си малолетно дете. Безспорно е и обстоятелството, че пълнолетните деца имат моралното задължение да помагат и на родителите си, но съдът счита, че доходите на ответника му дават тази възможност, както и обстоятелството, че той има и сестра. Очевидно е, че поемайки изплащане на потребителски кредит в този месечен размер, ответникът е преценил възможностите си и то с пълното съзнание, че задължението му към детето е на първо място, както заяви и повереникът му.
Съдът не може да не отбележи, че счита дълбоко неморално поведението на ответника, който има възможност да заплаща на банката всеки месец по 223 лв., а твърди, че за детето си може да отделя само до 40 лв. Като се има предвид стандарта на живота и обстоятелството, че сумата от 40 лв.е почти минималният размер издръжка, то безспорно е,че такъв размер би бил напълно недостатъчен и за най-елементарните нужди на детето.
С оглед изложеното съдът счита, че ответникът няма въобще да бъде затруднен да заплаща ежемесечна издръжка по 70 лв., като по този начин съдът разпределя по равно между родителите общо дължимата издръжка. Тя ще се дължи ведно   със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от предявяване на иска 02.10.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й. До размер от 80 лв. съдът отхвърля иска като неоснователен и недоказан.
Предявеният иск по чл.87 СК за заплащане на издръжка една година преди предявяване на иска се оспорва от ответника по основание и размер. Той счита, че досега е заплащал издръжка за детето си и моли съда да го отхвърли.
Съдът е на становище, че безспорното и категорично установяване факта на заплащане на издръжка за минало време предполага представяне на писмен документ или такъв, изхождащ от майката, на която парите са били дадени. Затова съдът не уважи искането на ответника за разпит на свидетел, тъй като е невъзможно един страничен човек да установява предаване на пари за дълъг период от време - една година. Освен това следва да се има предвид, че закупуването на вещи, играчки и др. за детето не представляват изпълнение на задължение за издръжка, а зависят от волята на бащата.
Ето защо и след като ответникът не може да документира изплащане на издръжка за претендирания период нито по време, нито по размер, съдът счита, че следва да уважи претенцията на ищцата по чл.87 СК. Същата е основателна, но по размер е завишена с оглед на обстоятелството, че за този период детето все още не е било ученичка и във всички случаи се е нуждаело от по-малко средства. Затова за минало време ответникът ще бъде осъден да заплати по 50 лв. месечно, начиная от 02.10.2007 г. до предявяване на иска 02.10.2008 г.
Допуска се и предварително изпълнение на решението, на осн.чл.242 ал.1 ГПК.
Ответникът ще следва да заплати по сметка на СРС д.т. в размер на 100,80 лв., както и възнаграждение на адв.П.Д. в размер на 50 лв.Тъй като ищцата не е представила списък на разноските, съгласно чл.80 ГПК, тя няма да има право да обжалва решението в тази част.
Водим от горното съдът
 
                          Р             Е               Ш              И:
 
ОСЪЖДА А.Ю.Ф. от С. да заплаща на малолетното си дете Ш.А.Ф. чрез нейната майка и законна представителка А.Б.Ф., двете от с.П.С, ежемесечна издръжка в размер на 70 лв. / седемдесет / , ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от предявяване на иска 02.10.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й, на осн.чл.79 СК, а на осн.чл.87 СК да заплати ежемесечна издръжка по 50 лв. /петдесет/ една година назад или за периода от 02.10.2007 г. до 02.10.2008 г., по сметка на СРС д.т. в размер на 100,80 лв./ сто лв. 80 ст./ и възнаграждение на адв.П.Д. в размер на 50 лв. /петдесет/.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на осн.чл.242 ал.1 ГПК.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове по чл.79 и 87 СК до размер на 80 лв. като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок, начиная от 14.11.2008 г., за което страните са уведомени в о.с.з. на 30.10.2008 г. Не подлежи на обжалване от страна на ищцата решението в частта за разноските, на осн.чл.80 ГПК.
                                  
                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

С решение № 92 т.1 стр.132 от 31.10.2008г. по гр.д. № 157 по описа на Районен съд Севлиево за 2008г            Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА брака с развод сключен на …….. в с .Г.   между Ю. И. М. от с.Г.ЕГН ……… и А. М. М. от с.Д. ЕГН .,като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН на основание чл.99 ал.1 СК.
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА съпрузи.
За в бъдеще жената ще носи предбрачното си име Р .
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака деца И. и М. на майската А.М. М.,като бащата Ю. М. ще има право на свиждане с тях всяка първа и трета неделя от месеца от 8 до 18 часа и да ги взема при себе си по един месец през лятото когато майката не ползува годишен отпуск.
ОСЪЖДА Ю. И. М. да заплаща чрез А.М.М. действуваща като майка и законна представителка на децата И. ЕГН …… и М. ЕГН ……. ежемесечна издръжка за детето И.от 70 лв.и ежемесечнса издръжка за детето М. от 60 лв.или ОБЩО в размер на 130 лв. ведно с законната лихва върху просрочие,считано от 18.03.2008г.до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка, д.т. по сметка на съда от 187.20 лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в ЧАСТТА относно издръжката.
ОТЪХВРЛЯ искът от претендирана издръжка от Ю. М. в размер на сумата от по 80 лв. за всяко едно от децата,като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ПРЕДОСТАВЯ ползуването на семейното жилище находящо се в с.Г.на Ю. М.,като ОСЪЖДА А.М. и децата И. и М.да го освободят.
Разноските остават в тежест на страните така както са направени.
ОСЪЖДА А. М.да заплати окончателна д.т. по сметка на съда от 25 лв.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въаззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.

С Решение № 93, т. І, стр. 135/04.11.2008 г. по Гр.д. № 667/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл.86 от СК.
В исковата молба, ищецът, непълнолетен, действащ със съгласието на майка си, твърди че ответникът е осъден да заплаща ежемесечна издръжка по 250/неденоминирани/ лв., по гр. д. № .......г. по описа на СРС. Моли съда да увеличи издръжката с 55 лв. или общо 80 лв., начиная от завеждане на иска, както и да уважи иска със законните последици.
 Ответникът, в срок, е представил отговор, в който твърди, че искът е неоснователен и недоказан. Излага аргументи, че на ....г. е внесъл по сметка на сина си - ищец по делото, сумата от 42 000 / неденоминирани/ лв., с което изпълнил изцяло задължението си по гр. д. № ..... г. по описа на СРС. 
По делото се събраха писмени и гласни доказателства. 
От съвкупната им преценка съдът намира за установено следното:
Първоначално, искът, с правно основание чл. 86 СК е предявен, като се претендира увеличение, считано от 30.10.2007 г. С нарочно определние, съдът е прекратил производството в частта за заплащане на издръжка за една година назад, тъй като началният момент на увеличението на издръжката по чл. 86 СК е от деня на предявяване на иска.
Видно от удостоверение за раждане Ж.М.Т. е роден на ..... г. и в момента е на ...г. . м. С решение по гр. д. № ..... по описа на СРС от 250 лв../преди деноминацията/. От определяне на издръжката са изминали шестнадесет години, през които са настълили промени в условията, обусловили този размер - детето е израстнало, изменени са потребностите му , както и размерът на минималната работна заплата, установена за страната . В съответствие се указанията, дадени от съда, с определение от 09.10.08 г., ищецът представя служебна бележка от ......, от която се установява, че е редовен ученик.
Видно от служебна бележка № ....г. на ПОК "Д...", майката на непълнолетния ищец е получила за 2007 г. и 2008 г. общо около 200 лв. по договор. Бащата, твърди, че е безработен и не представя гласни доказателства – показанията на св. В., негов дядо, който заявява, че винаги е издържал внукът си, тъй като той не работи.
Ответникът прави генерално възражение, че не дължи издръжка на детето си, тъй като на 09.12.1998 г. е внесъл по сметка на сина си - ищец по делото, сумата от 42 000/неденоминирани/лв., с което изпълнил изцяло задължението си по гр. д. № .... г. по описа на СРС. Представя извлечение от сметка, на името на ищеца, без заверка и данни за банката, в която е показано салдо от 48.57 лв. Освен това, счита, че не дължи издръжката и поради обстоятелството, че, цитирам :”На основание чл. 91 ал. 1 СК не може да се иска издръжка от човек, срещу когото се е провинило тежко, затова моля да прекратите издръжката на осн. чл. 86 и да бъде прекратено гражданското дело, тъй като лицето се е провинило тежко спрямо към мен, щом ме е дало на съд.” - край на цитата. Такова възражение е недопустимо, тъй като хипотезата на този текст от закона. Предявявайки иска по чл. 86 СК, ищецът осъществява едно свое право, тъй като по силата чл. 82 СК, родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си и осъществяването натова право , не е тежко провинение по смисъла на чл. 91 ал.1 СК .
  Останалите документи, представени от ответника - копия от спестовна книжка, вносна бележка, писмо, чернови на стихотворения, тъжба, обяснения, писмо от РП Севлиево до ответника, постановление на РП Севлиево и клетвена декларация, като ирелевантни, съдът няма да обсъжда.
С оглед така обсъдените доказателства, съдът приема, че искът е основателен и доказан. Налице е изменение на нуждите на издържания.
Не се спори, че от определяне на предишната издръжка са изминали много години. Данните, че ответникът е внесъл по сметка на детето си сума, според него, равна на задължението му по предходното дело, до навършване на пълнолетие, не променят този извод на съда. Внасянето на тази сума не съставлява изпълнение на задължението за даване на издръжка.
 Съгласно чл. 89 СК паричната издръжка се плаща ежемесечно. Формата на плащане на издръжката, представлява повтарящи се задължения, при забава се дължи законна лихва. Известно е, че целта на сумите за издръжка на деца е да задоволяват ежедневните им потребности от храна, облекло, отопление и др. Внасяйки сума по сметка на детето си, бащата извършва един дарствен акт, но това не го освобождава от задължението ежемесечно да осигурява средства за живот.
 Без значение е и обстоятелството, че ответникът няма доходи. Не се освобождават от задължението за издръжка лицата, които неоправдано не работят, макар и да са трудоспособни. 
 За да се уважи искът по чл. 86 СК, е необходимо да е налице съществено изменение на обстоятелствата, обусловили размерът при предишното определяне на издръжката. Такова изменение е налице.     
За задоволяване нуждите на детето, сега на .... г. ....м. от храна, облекло, ученически пособия и др. според стандарта на живот следва да бъде определена обща месечна издръжка от 150 лв., от които бащата няма да бъде значително затруднен, ако заплаща по 80лв. - или увеличение от 55 лв., като останалата част се поеме от майката, която освен това ще се грижи за отглеждането и възпитанието на детето. Ответникът е в трудоспособна възраст и следва да участва в издръжката на детето си, като неговото участие следва да бъде преценено на база минималната работна заплата, установена за страната.
Издръжката се дължи в увеличения размер от датата на завеждане на иска- 30. 09. 2008   г. ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка. 
По делото е представено пълномощно от адв. К., пълномощник на ищеца, в което вписано възнаграждение от 300 лв. При прекомерно възнаграждение, хипотезата на чл. 78 ал. 5 ГПК, предвижда присъждане на по-нисък размер, при направено искане от насрещната страна, а такова не е направено от ответника, поради което, съдът приема, че ответникът следва да бъде осъден да ги заплати на ищеца. 
Ответникът следва да заплати и д.т. върху увеличението в размер на 79.20 лв. по сметка на Районен съд-гр. Севлиево. 
Водим от гореизложеното, съдът 
 
                          Р      Е       Ш       И       :
 
ИЗМЕНЯВА решение по гр. д. № ....г. по описа на СРС, като вместо това постанови:
 ОСЪЖДА М.И.Т. от гр. С., ЕГН ..... да заплаща на непълнолетния Ж.М.Т., ЕГН ..... действащ със съгласието на майка си Е.Ж.С. ЕГН ....., и двамата от гр. С. ежемесечна издръжка с още 55-петдесет и пет лв. или общо 80–осемдесет   лв., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, начиная от 30.09.2008 г. до настъпване на законни причини за изменението или отпадането й, на осн. чл. 86 СК.
ОСЪЖДА М.И.Т. от гр. С, ЕГН .... да заплати на непълнолетния Ж.М.Т. ЕГН ..... действащ със съгласието на майка си Е.Ж.С. ЕГН ......, и двамата от гр. С., направените по делото разноски от 300- триста лв.   
ОСЪЖДА М.И.Т. от гр. С., ЕГН .... да заплати по сметка на Районен съд- гр. Севлиево д.т. от 79.20 лв..
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 95, том.І, стр. 139 по Гр.д. № 487/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл. 99 ал. 1 от СК.
Водим от гореизложеното съдът
            Р       Е        Ш        И    :
ПРЕКРАТЯВА бракът между от С.М.С. ЕГН ......, гр. С. и В.Н.С. ЕГН ..... от гр. С. като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, по ВИНА НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ, на основание чл. 99 ал. 1 СК.
Предоставя ползването на семейното жилище в гр.С., ж.к....., бл. ...., ет.... ап....на мъжа .
След развода жената ще носи брачната си фамилия С... 
ОСЪЖДА С.М.С. от гр. С., ЕГН ....... да заплати по сметка на РС Севлиево 10    лв.
ОСЪЖДА В.Н.С. ЕГН ..... от гр. С.., да заплати по сметка на РС Севлиево   20   лв. 
 Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 96, т. І, стр. 140 от 05.11.2008 г. по Гр.д. № 355/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл. 100 СК.
Водим от гореизложеното съдът
            Р       Е        Ш        И    :
ПРЕКРАТЯВА бракът между М.С.Ч. ЕГН ..... и Ц.С.Ч. ЕГН ..... и двамата от гр. С., ж.к. ...., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, както следва:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права на детето Р.Ц.Ч. ЕГН .... на майката М.С.Ч. ЕГН ..... като бащата Ц.С.Ч. ЕГН .... ще има право на свиждане с него всяка първа и трета събота и неделя от 09 ч. - в събота до 17 ч. – в неделя, както и да я взима при себе си по един месец през лятото, когато майката не ползва платения си годишен отпуск.  
ОСЪЖДА Ц.С.Ч. ЕГН ..... да заплаща на малолетното си дете Р.Ц.Ч. ЕГН ... чрез нейната майка и законен представител М.С.Ч. ЕГН .... ежемесечна издръжка по 65-шестдесет и пет лв., начина от ..... г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка.
Предоставя ползването на семейното жилище в гр. С., ж.к. ...., бл. ...., вх. ..., ет. ..., ап. ... на жената.
След развода жената ще носи предбрачната си фамилия К.
ЦС.Ч. ЕГН ..... ще поеме изцяло изплащането на кредита в размер на 10000- десет хил. лв., предоставен му по договор № ..... от ..... г., без да има претенции спрямо М.С.Ч. относно това задължение, поето по време на брака им.
ПОСТАВЯ в дял на Ц.С.Ч. ЕГН ..... придобитият по време на брака лек автомобил “....”, с д.к.№ ...., като М.С.Ч. няма претенции за уравнение на дела си., със застрахователна оценка 1730 лв.
ОСЪЖДА Ц.С.Ч. да заплати по сметка на РС Севлиево 87.10 лв.
ОСЪЖДА М.С.Ч. да заплати по сметка на РС Севлиево 10 лв. 
Решението не подлежи на обжалване.

Решение № 97, т. І, стр. 141 по Гр.д. № 625/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл. 99 ал. 1 от СК.
Водим от гореизложеното съдът
            Р       Е        Ш        И    :
ПРЕКРАТЯВА бракът между от С.К.С. от гр. С., ул. ....., ЕГН ........ и Д.В.С. от гр. Т., ул. ..... ЕГН ......, сключен с акт № ... г. гр. С., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 99 ал. 1 СК.
ДЪЛБОКОТО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА съпрузи.
В бъдеще жената да носи предбрачната си фамилия С.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в гр. С., ул. .... на   С.К.С.
ОСЪЖДА Д.В.С. от гр. Т., ул. .... да заплати по сметка на РС Севлиево 30лв. 
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 98, т. І, стр. 142 по Гр.д. № 632/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Производството е по чл. 99 ал. 1 от СК.
Водим от гореизложеното съдът
            Р       Е        Ш        И    :
ПРЕКРАТЯВА бракът между от Н.И.И. от с. Д., Община С., ЕГН ...... и И.Т.И. от гр. С., ул. ... , ет. .., ап. ..., ЕГН ..... сключен с акт № .... г. гр. С., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 99 ал. 1 СК.
ДЪЛБОКОТО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА съпрузи.
В бъдеще жената да носи брачната си фамилия И.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в гр. С., ул. ...., ет. .., ап. ..,    на И.Т.И.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето П. ЕГН .... на бащата И.Т.И. като майката Н.И.И. ще има право на свиждане с нея всяка първа и трета неделя на всеки месец от 08 ч. до 18 ч., както и да я взима при себе си по един месец през лятото, когато бащата не ползва платения си годишен отпуск. 
ОСЪЖДА Н.И.И. да заплаща на малолетното си дете П. ЕГН ... чрез нейния баща и законен представител И.Т.И., ежемесечна издръжка по 50-петдесет лв., начиная от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка, на осн. чл. 79 СК. 
ОСЪЖДА Н.И.И. да заплати по сметка на РС Севлиево 82 лв. 
ОСЪЖДА И.Т.И. да заплати по сметка на РС Севлиево 10 лв. 
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 99, т. 1, стр. 143 по Гр.д. № 731/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Предявеният иск е с правно основание чл.100 СК.
Водим от гореизложеното съдът
                    Р           Е         Ш           И :
ПРЕКРАТЯВА бракът между С.Ц.С. ЕГН .... от гр. С., ул. ... № .., ет. ... и Д.Л.С. ЕГН ... гр. ...., ул. .... № .., сключен с акт за граждански брак № ... г., гр. С., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, на осн. чл. 100 СК.
ОДОБРЯВА споразумението между съпрузите както следва:
В бъдеще жената ще носи брачната си фамилия - С.
Предоставя ползването на семейното жилище – АПАРТАМЕНТ в гр. С., ул. ... № ... ет. ..., на мъжа, като жената го е напуснала.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.Ц.С. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка “...” с рег.№ ...., със застрахователна стойност 1500 лв., като Д.Л.С. е получила равностойността на дела.
Страните не притежават друго общо имущество, придобито по време на брака си, нямат общи вземания, влогове, застраховки, дялови участия в търговски предприятия или друго общо имущество и нямат никакви имуществени претенции един към друг.
Страните не си претендират издръжка като бивши съпрузи.
ОСЪЖДА С.Ц.С. ЕГН ... и Д.Л.С. ЕГН ... да заплатят по сметка на Районен съд гр. Севлиево допълнителна д. т. в размер на 15-петнадесет лева всеки от тях.
ОСЪЖДА С.Ц.С. ЕГН ... да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево д. т. в размер на 30 лв. 
Решението не подлежи на обжалване.

Р Е Ш Е Н И Е № 100 т.1 стр.144 от 11.11.2008 г. по
Гражданско I инстанция дело № 20084230100639 по описа за 2008 г
 
Производството е по чл.100 СК / след преминаване към производство за развод по взаимно съгласие по реда на чл.321 ал.5 ГПК/.
Поради изложеното съдът
                    Р                Е                Ш               И:
ПРЕКРАТЯВА брака между В.Г.П.   и С.И.П., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ и на осн.чл.100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите, както следва:
В бъдеще жената запазва брачната си фамилия П., на осн.чл.103 ал.1 СК.
Съпрузите не претендират помежду си за издръжка.
Семейното жилище в ....... ще се ползва от мъжа.
Придобитият по време на брака ЛЕК АВТОМОБИЛ ......... се получава в дял и става собственост на В.Г.П. Застрахователната стойност на автомобила е 200 лв.
В.Г.П. получава в дял и става изключителен собственик на следните движими вещи – спалня, гардероб, скрин, диван, телевизор “Джи Ви Си”-портативен, ДВД, готварска печка и секция, на обща стойност 500 лв., както и на всички подобрения в семейното жилище, извършени през време на брака.
С.И.П. получава в дял и става изключителен собственик на следните движими вещи – пералня и хладилник, на обща стойност 300 лв.
В.Г.П. се задължава да заплати на С.И.П. за уравнение на дела й и за извършените в недвижимия имот подобрения по време на брака сумата от 3 000лв. /три хиляди/, платими на две вноски по банкова сметка в срок до 31.12.2008 г.
Съпрузите нямат влогове, дялове от търговски дружества и застраховки.
ОСЪЖДА В.Г.П. да заплати по сметка на СРС д.т. в размер на 28 лв. / двадесет и осем/
ОСЪЖДА С.И.П. да заплати по сметка на СРС д.т. общо в размер на 27 лв. / двадесет и седем /, от които 12 лв. по делбата и 15 лв. допълнителна д.т.
Решението не подлежи на обжалване.

Р Е Ш Е Н И Е № 101 т.2 стр.1 от 11.11.2008 г. по
Гражданско I инстанция дело № 20084230100145 по описа за 2008 г
 
Производството е за допускане съдебна делба на наследствени земеделски имоти, гори и движими вещи .
В исковата молба ищцата твърди, че с ответницата са законни наследници на б.ж. на родителите си, в чието наследство са останали процесните земеделски имоти, гори и движими вещи и тя моли съда да допусне делбата им при законните квоти.
Ответницата е съгласна да се допусне делба на земите и горите, останали в наследство от родителите. Не е съгласна да се допускат до делба процесните движими вещи и моли съда да отхвърли иска в тази част.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от 2 бр. удостоверения за наследници на б.ж. на гр.С. Х.И.П. и Ц.К.П. страните по делото са единствените законни наследници – дъщери.
С решение № 394 от 16.07.1999 г. и № 828 от 20.03.2008 г. по преписка № 4229/92 г.и приложените към него скици и с решение № 356 от 23.04.1999 г. по преписка № 20968 на ОбСЗГ С. и скицата към него се установява по безспорен начин,че наследодателите са били собственици на тези земеделски имоти и че процедурата по ЗСПЗЗ за реституцията им е завършена изцяло, поради което наследниците са станали собственици.
Ето защо предявеният иск за делба по п.1 – 5 вкл. и п.7 от молбата на адв.Т. от 09.04.2008 г., с която са отстранени нередовностите по исковата молба, следва да бъде уважена и от имотите да се образуват два равни дяла, по един за всяка от съделителките.
С решение № Г12 от 30.06.2000 г. по преписка № 4112/99 г. на ОбСЗГ Г. и скицата към него е видно, че наследодателят е бил собственик на гори и в нови реални граници е реституирана описаната гора в п.8 от молбата на адв.Т. Искът за делба и на този имот не се оспорва и съдът следва да допусне делбата му при два равни дяла, по един за всяка съделителка.
Видно от писмо от 03.06.2008 г. на Община С. и приложената към него скица, както и от нот.акт № 32 том ІІІ д.№ 837/96 г. на Районен съд С., че този земеделски имот е възстановен по реда на пар.4 от ЗСПЗЗ и родителите са го получили по време на брака си. Наследодателката – майка на страните, и ответницата, са се снабдили с описания нот.акт за своите ид.ч., съответно ½ за майката и ¼ за ответницата. Очевидно поради влошените отношения, за последната ¼ от този имот, която е наследство на ищцата, нотариален акт не е изваден. Безспорно е обаче, че тази част е на ищцата по наследство от баща й. Фактически и от този имот квотите на двете страни са равни, тъй като след смъртта на майката те наследяват нейната ½ ид.ч. и я делят по равно. По този начин делбата на имота следва да се допусне също при два равни дяла. Предмет на делбата трябва да е целият имот, а не само 2/4 ид.ч., както е посочено в писмените бележки на повереника на ищцата. Още по-неясно и немотивирано е становището на ответницата за делбата на този имот , с претенцията ищцата да получи ¼, а останалите ¾ да бъдат за ответницата.
Спор между страните имаше и по иска за делба на движимите вещи – 4 бр.китеници с размери 1,80 /2,20 – два модел “Балкански букет” и два модел “Царска корона”. В исковата молба се твърди, че тези китеници се държат от ответницата. По делото бяха разпитани като свидетели дъщерята на ищцата и съпругът на ответницата, но съдът счита, че показанията им са заинтересовани от изхода на делото с оглед конкретната им роднинска връзка. Извън това обстоятелство, от тези показания е невъзможно да се установи основният релевантен за делба на движими вещи факт – съществуват ли вещите сега и къде се намират. Безспорен е фактът, че отношенията между двете сестри съделителки са много влошени и то отдавна. Свид.Б. е виждала китениците при баба си “за последно през 1995 г., бяха прострени лятото на слънце”. Свид.Г. пък твърди, че вещите са били отнесени във В., при ищцата, още по времето, когато майката на страните е живяла във В. – т.е. преди 1995 г./когато се е върнала в С./. Пълното противоречие на свидетелските показания досежно един-единствен факт – къде са китениците- не дава възможност на съда да приеме по категоричен начин, че тези вещи съществуват и се намират на конкретно място.
Затова искът за делба на движимите вещи следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.
Водим от гореизложеното съдът
              Р                Е                 Ш                И:
ДОПУСКА съдебна делба между М.Х.И. от В. и И.Х.Г. от С. за следните земеделски имоти и гора:
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА гр.С., възстановени с решение № 394 от 16.07.1999 г. и решение № 828 от 20.03.2007 г. на ОбСЗГ С. по преписка № 4229:
1. НИВА от 4,499 дка V кат. м......, имот № ... по плана за земеразделяне, при граници: .........
2. НИВА от 7,530 дка ІІІ кат. м....., имот № ... по плана за земеразделяне, при граници: .........
3. Нива от 7,720 дка ІV кат. м...., имот № .... по плана за земеразделяне, при граници: .......
4. Ливада от 3,025 дка ІІІ кат. м..... имот № ... по плана за земеразделяне, при граници.......
5. Нива от 2,700 дка ІІІ кат.м......... № ....... по плана за земеразделяне, при граници: ........
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. Р., възстановена с решение № 356 от 23.04.1999 г. на ОбСЗГ С. по преписка № 20968 :
6. Ливада от 7,130 дка ІV кат. м...., имот № .. по плана за земеразделяне, при граници: ........
7. Поземлен имот № 562.151 с площ 561,3 кв.м , собствено място от 500 кв.м, по плана на новообразуваните имоти на м....., землището на гр.С., код по ЕКАТТЕ 65927, при съседи: ........;
8. Гора в землището на с.З., Г. община, възстановена с решение № Г12 от 30.06.2000 г. по преписка № 4112/99 г. на ОбСЗГ Г.: Широколистна гора с площ от 14,800 дка, представляваща имот № ....... по картата на възстановената собственост в м.Б., при граници: .........
ОТХВЪРЛЯ иска за делба на 4 бр.китеници с размери 1,80 /2,20 – два модел “Балкански букет” и два модел “Царска корона”, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Делбата да се извърши, като от имотите се образуват два равни дяла, по един за всяка съделителка.
Делбата да се извърши с помощта на лицензирана експертиза, определена от съда , със задача: реалната поделяемост на имотите и средната им пазарна оценка. Експертът да се определи и призове, ако в 5- дневен срок от съобщението всяка от страните внесе по сметка на Районен съд С. депозит в размер по 150 /сто и петдесет/ лв.
ОСЪЖДА М.Х.И. от В. да заплати по сметка на Районен съд С. държавна такса по чл.9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, в размер на 25 /двадесет и пет/ лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Р Е Ш Е Н И Е № 102 т.2 стр.3 от 12.11.2008 г. по
Гражданско I инстанция дело № 20084230100574 по описа за 2008 г
 
Производството е по чл.99 ал.1 СК.
ВОДИМ ОТ ГОРНОТО СЪДЪТ
                       Р              Е               Ш                 И:
ПРЕКРАТЯВА брака между Н.А.А. от с.От с.М. общ.С. и И.С.С. от от с.О. общ.Л., сключен на 24.02.1994 г. в с.О. с акт № /не е посочен/, поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО и на осн.чл.99 ал.1 СК.
ВИНОВЕН за дълбокото и непоправимо разстройство е МЪЖЪТ.
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия Г.
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху децата Ф.И.А и С.И.А на майката Н.А.А. от с.От с.М. общ.С., като бащата И.С.С. от от с.О. общ.Л. ще има право на личен контакт с децата всяка първа и трета неделя от месеца от 9 до 18 часа и да ги взема при себе си един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА И.С.С. от от с.О. общ.Л. да заплаща на непълнолетното си дете Ф.И.А., действащ със съгласие на майка си Н.А.А. и на малолетното си дете С.И.А. чрез неговата майка и законна представителка Н.А.А. от с.От с.М. общ.С. ежемесечни издръжки по 80 / осемдесет/ лв. за Ф. и по 70 лв. /седемдесет/ за С., ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная една година назад преди предявяване на иска 27.08.2007 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането им, на осн.чл.79 и 87 СК.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за издръжката .
ОТХВЪРЛЯ предявения иск за издръжка за детето С. до размер на 80 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА И.С.С. от с.О. общ.Л. да заплати по сметка на СРС   държавна такса в размер на 241 лв. / двеста четиридесет и един/, от които 216 лв. върху издръжките и 25 лв. допълнителна д.т.
ОСЪЖДА И.С.С. от от с.О. общ.Л. да заплати на Н.А.А. от с.От с.М. общ.С. направените от нея разноски по делото в размер на 245 лв. /двеста четиридесет и пет/.
Препис-извлечение от решението да се изпрати на бюро “Съдимост” при Районен съд Л.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Решение № 103, т. 2, стр. 5 по Гр.д. № 498/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Искът е по чл.108 ЗС.    
В исковата молба се твърди, че ищцата живяла с ответника на семейни начала няколко години, в дома му в с. С., Община С.. По време на съжителството обзавели напълно жилището, като закупували различни вещи, всеки на свое име. Вещите, закупени от ищцата - сглобяема холова секция, цвят ”медена елша”, състояща се от следните части: ТВ барче, 2 бр. поставки за музикална уредба СД, два броя секции с етажерки, както и маса, повдигателна марка ”Вега”, Кухненски ъгъл състоящ се от голям и малък диван с дамаска ”Барселона бийч” и четири стола. след раздялата, останали в дома му и той отказва да й ги предаде. Моли съда, да постанови решение, с което да осъди ответника да й предаде владението и собствеността на посочените вещи, със законните последици и й присъди разноските по делото.
Ответникът оспорва иска.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното: Ответникът не оспорва обстоятелството, че от м. юли 2005 г. до 28. 05. 2008 г. с ищцата са живели на съпружески начала, в дома му в с. С., Община С. Не спори, че по време на съжителството са закупувани различни вещи, но оспорва, че описаните в исковата молба са собственост на ищцата. Твърди също, че част от тях са взети от нея, но не конкретизира кой точно са изнесени.
Според твърдението на ищцата, вещите, закупени от нея - сглобяема холова секция, цвят ”медена елша”, състояща се от    барче за телевизор, две. поставки за музикална уредба СД, два броя секции с етажерки, маса, повдигателна марка ”Вега”, кухненски ъгъл състоящ се от голям и малък диван с дамаска "Барселона бийч” и четири стола, след раздялата останали в дома на ответника и той отказва да й ги предаде. 
Оспорва писмените възражения, изложени в отговора на ответника. Твърденията на ответника, в смисъл, че ищцата не е участвала в обзавеждането на дома, тъй като имала по-ниски доходи, а той, ответникът, изтеглил банков заем, който употребил и за закупуване на движими вещи.
Ищцата твърди, а е видно и от приложения по делото договор, че се касае за целеви кредит и в същия изрично е регламентирано, че е за закупуване и ремонт на недвижим имот, а не за обзавеждане. 
Ответникът възразява, че независимо от това обстоятелство/ в смисъл, че получения кредит бил целеви/, с част от средствата закупил вещите, за които ищцата няма принос. Не конкретизира кои вещи и кога ги е закупувал, нито представя доказателства, в подкрепа на това.
В с.з., представя, оригиналната поръчки за мебелите с касовия ордер, като моли съда да приобщи това доказателства към делото, въпреки, че не е посочено в отговора. Обяснява, че е намерено от него в дома му, след представяне на отговора.
Съдът счита, че е преклудирана възможността да бъдат представени нови доказателства, поради което няма да обсъжда това писмено доказателства, въпреки, че е прието с определение по делото.
Ответникът представя гласни доказателства - показанията на св. С.И.И. и И.М.П., за установяване на обстоятелството, с какви средства са платени движимите вещи и тези вещи взети ли са от ищцата при напускане на дома му, но тези показания не внасят яснота по сочените проблеми, тъй като са неясни и колебливи.
Видно от представените от ищцата поръчка № ... от .... г. и поръчка № .. от ..... г. , вещите описани в същите са поръчани и заплатени от ищцата. Няма доказателства, които да оборват този извод. Житейски обосновано е, че поръчващият да плати и сумата по поръчката. 
От показанията на св. П.Н.Б., преценени в съвкупност с така описаните писмени доказателства и от данните по приложената преписка ..... г., съдът намира, че искът е основателен и доказан.       Безспорно е установено, че процесното обзавеждане е било в дома на ответника , придобито е по време на съжителството му с ищцата, а също, че след напускане на дома му, ищцата е взела само личен багаж. В този смисъл съдът кредитира показанията на цитираната свидетелка Б., която установява, че ищцата е отишла директно в дома й, само с личния си багаж и една кафе машина.
Възраженията на ответника, че не било установено, с какви средства са били закупени процесните вещи, съдът не възприема, тъй като противоречи на изводите, обосновани по-горе.
След като страните не са били в брак, съответно не се касае за съпружеска имуществена общност, то придобитите от всеки от съжителствалите вещи, са негова лична собственост. В този смисъл, безспорни писмени доказателства са налице, описани са по-горе и не могат да наложат обратния извод, нито да се обсъжда евентуален принос, за какъвто претендира ответникът. 
Твърдения му, че ксерокопията на представените към исковата молба доказателства се ”разминават” - според израза му, с представените от него в оригинал поръчки, съдът не възприема. Първо, поради обстоятелството, че тези документи, съдът изключва от доказателствата, тъй като е преклудирана възможността да се сочат такива след изтичане на срока за отговор. На второ място - не са оспорени от ответника по съответния ред.     
Ревандикационният иск по отношение на ответника, срещу когото е предявен, предполага последният да притежава едно от двете качества по отношение на вещта – да е владелец или държател на същата. Освен това той трябва да упражнява фактическа власт върху тази вещ без да има основание за това.   Поради това иска по чл. 108 от ЗС се обозначава като иск на невладеещият собственик срещу владеещия несобственик. Това правно състояние между страните всъщност ищцата доказа по настоящото дело, като установи също, че е собственик на вещите и, че те се владеят неправомерно от ответника. Ето защо, ответникът следва да бъде осъден да отстъпи владението и предаде собствеността им. Ответникът следва да заплати на ищцата направените по делото разноски от 150 лв.  
Водим от гореизложеното съдът                 
                                 Р         Е        Ш         И :
ОСЪЖДА И.К.Х. от с. С., Община С., ул. .... № .., ЕГН ... да отстъпи владението и предаде собствеността на С.Х.И. от гр. Г., ул. .... №.., ЕГН ...., чрез пълномощника си - адв. ... от гр. С. - същият и съдебен адрес следните движими вещи, сглобяема холова секция, цвят ”медена елша”, състояща се от следните части: ТВ барче, 2 бр. поставки за музикална уредба СД, два броя секции с етажерки, както и маса, повдигателна марка "Вега”, Кухненски ъгъл състоящ се от голям и малък диван с дамаска ”Барселона бийч” и четири стола, на стойност 793 лв., на осн. чл. 108 ЗС.
ОСЪЖДА И.К.Х. от с.С.,Община С., ул. .. № .., ЕГН ... да заплати на С.Х.И. от гр.Г. направените по делото разноски от 150лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 104,т.2,стр.7 по Гр.д. № 701/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево /бързо производство/:
Искът е с правно основание чл.82 ал.2 във вр. с ал.3 СК.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
Ищцата Л.И.П. е родена на …... и понастоящем е навършила пълнолетие.Ответника е неин баща.
Видно от уверение под №…/…..г.от Технически университет Г. ищцата е записана за учебната 2008/2009г. за студентка във факултет Електротехника и електроника.
Съдът приема,с оглед становището на ответната страна,че независимо от затрудненото положение в което се намира,че може да отделя издръжка в размер на сумата от 50 лв. и дължи издръжка на навършилото пълнолетие дете,ако последното не може да се издържа от доходите си,когато учи във висши учебно заведение.
Ответната страна е представила доказателства , два бр.удостоверения за раждане на децата А. роден на …….. ученик в гр.Т. и Д. родена на …..ученичка в гр.С.,удостоверение за доходите на съпругата си С./за една година средно месечно възнаграждение от 676лв./ и служебна бележка за доходите си за една година от 1 080 лв.
Съдът преценява,че издръжка ответника дължи,тъй като същата няма да съставлява особени затруднения,имайки в предвид доходите му,както и тези на съпругата,които обезпечават необходимите средства за задоволяване на нуждите на децата им.
С оглед задоволяване на обикновените нужди на ищцата от храна,отопление,учебни помагала и др.нужди,съдът приема,че следва да се определи обща ежемесечна издръжка от 180 лв.Бащата няма да бъде особено затруднен,ако заплаща 100 лв.,като останалите средства се поемат от майката,която е с възнаграждение от 258лв.Издръжка се дължи от завеждането на искът.
Искът до размер на сумата от 150 лв. ще следва да се отхвърли, като неоснователен и недоказан.
Ответника следва да заплати на ищцата разноски по делото от 50 лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                       Р Е Ш И :
ОСЪЖДА И.П.П.от с.Р.. ЕГН …. да заплаща на Л.И. П.от С.ул.”Д.” № … ЕГН …… издръжка в размер на сумата от 100 лв./сто лева/,ведно с законната лихва върху просрочие начиная от 16.10.2008г.до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка, д.т. по сметка на съда от 144.40 лв. и разноски по делото от 50 лв. на основание чл.82 ал2 във вр. с ал.2 СК.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 150 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд ,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението че е изготвено.

Решение № 105, т. 2, стр. 8 по Гр.д. № 252/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Производството е по чл. 99 ал. 1 от СК.
Водим от гореизложеното съдът
            Р       Е        Ш        И    :
ПРЕКРАТЯВА бракът между Х.С.Х. ЕГН .... от с. Ш., Община С.    и Д.Ф.Х. ЕГН .... от с. с., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 99 ал. 1 СК.
В бъдеще жената да носи предбрачата си фамилия П.
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА ЖЕНАТА.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. Ш., Община С. на Х.С.Х.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето С. ЕГН .... на бащата Х.С.Х. ЕГН ... от с. Ш., Община С., като майката Д.Ф.Х. ЕГН ... ще има право на свиждане с детето всяка първа и трета неделя на всеки месец, от 08ч. до 18 ч. и по един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА Д.Ф.Х. ЕГН ... да заплаща на малолетното си дете С.ЕГН ..., чрез неговия баща и законен представител Х.С.Х. ЕГН ... от с. Ш., Община С., ежемесечна издръжка по 80-осемдесет лв., начиная от ... г., до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка, на осн. чл. 79 СК.
ОСЪЖДА Д.Ф.Х. ЕГН ... да заплати на Х.С.Х. ЕГН ... направените по делото разноски от 330лв.
ОСЪЖДА Д.Ф.Х. ЕГН ... по сметка на РС - Севлиево 145.20 лв. 
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е № 106 т.2 стр.10 от 14.11.2008 г. по
Гражданско I инстанция дело № 20084230100702 по описа за 2008 г
Производството е по чл. 85 ал.3 във вр. с чл. 86 СК.
В исковата молба ищцата твърди, че ответникът е осъден да заплаща на малолетното си дете З. ежемесечна издръжка по 50 лв., определена по гр.д.№ 905/03 г. по описа на СРС. Счита, че съществено са се изменили обстоятелствата от предишното определяне на издръжката и моли съда да уважи иска със законните последици.
Ответникът счита, че не са налице изискванията на чл. 85 ал. 3 СК. Съгласен е издръжката да бъде увеличена с 10 лв. 
По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от спогодба  от 13.01.2004 г. по приложеното гр.д.№ ... г. на СРС, ответникът се е съгласил да заплаща на детето си З. ежемесечна издръжка по 50 лв.
Изминали са близо 5 години от предишното определяне на издръжката. Безспорно е, че за този дълъг период от време е настъпила промяна в жизнения стандарт на живота, която е трайна и обуславя основателността на предявения иск по чл.86 СК. Това е видно и от размера на минималната работна заплата, който при предишното определяне е била 120 лв., а сега е 220 лв.В писменото си становище и ответникът не оспорва иска по основание.
Претендираният размер е за ежемесечна издръжка от 100 лв.Тази сума е над максимално определения размер издръжка, посочен в ПМС № 2/99 г.във вр. с чл. 85 ал. 1 СК. Съгласно последното изменение на това постановление дължимата от родителя издръжка е в граници между 30 и 80лв./д.в.бр.117/02 г./
Според ищцата изключителните нужди на детето се изразяват в следното: детето посещава курсове по пеене и рисуване, за които на месец са необходими по 35 лв. общо, видно от обясненията на пълномощника на ищцата З.М..Доказателства обаче за заплащане на такива суми ищцата не представи.
 Ответникът оспорва иска по чл.85 ал.3 СК и твърди, че изложените факти нямат характер на изключителни нужди на детето.
Съдът е на становище, че не е налице хипотезата на чл. 85 ал. 3 СК за определяне на издръжка над максималния размер при кумулативно наличие на “изключителни нужди” на детето и възможност на родителя да заплаща такава издръжка “без особени затруднения”. “Изключителни нужди” по смисъла на цитираната разпоредба са нетипични по своето естество, за чието задоволяване са необходими значителни средства. Като такива съдебната практика сочи трайно тежко здравословно състояние, което налага непрекъснати грижи на специално ангажирано лице; специфични грижи за обучението на детето; проява на особени способности и таланти, чието развитие е свързано с високо платени услуги и др. Т.е. нуждите трябва да са извън обичайните.
Ищцата не представи никакви доказателства, от които да се направи извод за “изключителните нужди” на детето З., което сега е на 10 години. Посещаването на курсове за пеене и рисуване вече е част от стандарта на живота и в никакъв случай не предполага средства, различни от обичайните. Извън това, такива разходи би следвало да се докажат със съответните документи.
Поради изложеното съдът счита, че искът по чл. 85 ал. 3 СК е неоснователен и недоказан.
По-горе обаче съдът прие, че са налице изискванията на чл. 86 СК и този факт не е спорен от ответника. Като се има предвид, че детето е на 10 години, то за неговата издръжка родителите следва да осигуряват ежемесечна сума от 130 лв.
При разпределението й съдът преценява възможностите на родителите . Ищцата не е представила документ за доходите си, но същата е трудоспособна. Освен това се установи, че всъщност тя трайно живее в чужбина и може да се предполага, че работи. От служебната бележка за доходите на бащата е видно, че той получава средно месечно брутно трудово възнаграждение от 580 лв. Съдът счита, че ответникът няма да бъде затруднен да заплаща от общо дължимата издръжка сума в размер на 70 лв.ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от 16.10.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й.
До претендирания размер от 100 лв. искът се отхвърля като неоснователен и недоказан.
Допуска се и предварително изпълнение на решението, на осн.чл.242 ал.1 ГПК.
Ответникът ще следва да заплати по сметка на Районен съд-Севлиево д.т. в размер на 28,80 лв.
Водим от горното съдът
                          Р             Е               Ш              И:
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, определена по спогодба от 13.01.2004 г. по гр.д.№ 905/03 г. на СРС , като го УВЕЛИЧАВА,както следва:
ОСЪЖДА П.М.Д. да заплаща на малолетното си дете З.П.Д. чрез нейната майка и законна представителка М.А.Д., ежемесечна издръжка с 20 лв./двадесет/ повече, или общо по 70/седемдесет/лв., ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от 16.10.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й, на осн.чл.86 СК и   по сметка на Районен съд Севлиево д.т. в размер на 28,80 лв./двадесет и осем лв. 80 ст./
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на осн. чл. 242 ал. 1 ГПК.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск по чл. 86 във вр. с чл. 85 ал. 3 СК до размер на 100 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок, начиная от 28.11.2008 г., за което страните са уведомени в с.з.

Решение № 107, т. 2, стр. 12 по Гр.д. № 356/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е за допускане съдебна делба на наследствени недвижими имоти.
В исковата молба ищците твърдят, че с ответницата са законни наследници на б.ж. на с.Д.,С.община, Р.М.Р., починал на ... г. В наследство са останали процесните недвижими имоти. Наследодателят е направил и саморъчно завещание. Ищците молят съда да извърши делба на имотите съобразно правата на страните по ЗН и завещанието.
Ответницата е съгласна да се допусне делба на имотите при четири равни дяла, по един за всяка ищца и два за нея. Оспорва автентичността на саморъчното завещание, тъй като не е писано и подписано от наследодателя. Счита го също и за нищожно, поради липса на подпис.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от нотариален акт № ... том .. д. № .... г. Р.М.Р. е признат за собственик на три недвижими имота в с.Д.,С.община.Идентичността на имотите по нотариалния акт и действащия план на селото е установена с удостоверение на Община С. и приложените два бр. скици. Фактически процесните имоти по този нотариален акт са т. 1 и 3, тъй като имотът по т. 2 е дарен от собственика на дъщеря му М. с нот.акт № ... г., представен като сравнителен материал.
От удостоверение за смърт и наследници на Р.М.Р. съдът установява, че е починал на .... г. и към откриване на наследството негови законни наследници са били двете му дъщери Г. /ответницата по делото/ и М. Дъщерята М. е починала през .... г. и нейни законни наследници са били синът й М. и съпруг И.Д.И.. Синът М. е починал преди баща си и негов законен наследник е останал баща му И.Д.И.. Той е починал през м. август ... г. и негови единствени законни наследници са децата на брат му С., починал преди него – ищците по делото.
Приживе наследодателят е направил саморъчно завещание – от .... г. – л. 8, като е завещал на дъщеря си М. и зет си И.Д.И. “една четвърт ид.ч. от дворно място с.Д. заедно с построените в него къща и кухня – парцел ... имот № ... в квартал ..”.
По искане на ответницата беше открито производство по чл. 343 ГПК по оспорване истинността на саморъчното завещание. Според нея то не е написано от завещателя и няма негов подпис. Затова ищцата твърди, че завещанието е нищожно по смисъла на чл. 25 ЗН.
За установяване автентичността на почерка беше допусната съдебно-графическа експертиза и видно от заключението на експерта, може да се допусне, “че ръкописният текст, с който е написано завещанието /вкл. текста “Р.М.Р.”/ и подписите с буквена транскрипция, положени срещу името на Р.М.Р. във ведомостта за заплати и нот.акт № ... г. са писани от едно и също лице”.
В с.з. експертът изясни, че не може да даде категорично заключение, тъй като сравнителният материал е малко, малко са и частните признаци, от които може да се направи категоричен извод.
Именно на базата на вероятността на заключението ответницата твърди, че завещанието не е писано и подписано от завещателя и е нищожно.
Съдът обаче счита, че събраните по делото доказателства установяват, че саморъчното завещание е писано от завещателя, вкл. и текста “Р.М.Р.” под съдържанието. Изводите съдът прави основно от съдебно-графическата експертиза и представения от ищците сравнителен материал. Видно от нот. акт за дарение № ... г. дарителят – завещател е положил лично подписа си и този факт не може да бъде оспорен. По същият начин именно той е полагал подписите си на ведомостите за получаване на трудовото си възнаграждение и този факт също не е оспорен. И след като експертът сравнява тези подписи с ръкописния текст на завещанието и стига до извода, че са писани от едно и също лице, е безспорно, че това лице е наследодателят Р.М.Р.. Вероятността на заключението произхожда от малкия по обем сравнителен материал, който освен това е доста отдалечен от времето, когато е писано завещанието.
Във всички случаи съдът има предвид и обстоятелството, че ответницата, която е дъщеря на завещателя, не представи никакъв сравнителен материал с твърдението, че не е намерила. Очевидно обаче трябва да се има предвид, че липсата на сравнителен материал би била единствено в нейна полза с оглед оспорване на завещанието. Съдът счита, че тя е заинтересована да няма материал за сравнение или той да е малко по обем, точно поради вероятността на експертизата. Съдът не приема от подобно поведение да се черпят права и е убеден, че завещанието е писано изцяло от завещателя.
Вторият спорен момент е подписано ли е завещанието. Ответницата счита, че изписването на имената Р.М.Р. не е подпис по смисъла на чл. 25 ЗН. И тъй като е безспорно, че липсата на подпис прави завещанието нищожно, то в случая завещанието /дори и да е писано от завещателя/ е нищожно поради липса на подпис.
Подобно възражение е в противоречие със закона и съдебната практика.Подписът може да бъде в съкратен вариант, както е положен от завещателя на нот. акт, и в разширен вариант, или пълно изписване на трите имена.Абсолютно никакъв законов текст не задължава гражданите по какъв начин да полагат подписа си под различни документи. Това е преценка на всеки човек и зависи от волята му. Тук, при завещанието завещателят е изписал и трите си имена. Съдът в никакъв случай не приема тълкуването на ответницата, че липсва подпис, тъй като след поставеното двоеточие след думата “завещател” няма подпис, а точно там е трябвало да се подпише. Напротив, тъй като името е по-дълго завещателят е започнал изписването му на нов ред. Подписът е поставен след завещателното разпореждане, с което е изпълнено изцяло изискването на чл .25 ал. 1 ЗН.
С оглед на гореизложеното съдът счита, че оспорването на завещанието не е доказано, че същото е написано и подписано от завещателя, поради което е действително и е породило действие.
Много по-сложен обаче е третият спорен момент между страните – за съдържанието на завещанието досежно постройките в завещаното дворно място. Безспорно е, че завещанието представлява едностранна сделка и съдът следва да тълкува волята на завещателя съобразно чл. 20 ЗЗД. Тълкуването на завещанието е от изключително значение, защото е свързано с делбата на постройките, които бяха включени в делбата, на осн. чл. 341 ал. 2 ГПК.
Съдът е на становище, че волята на завещателя Р.М.Р., изразена в саморъчното му завещание, е била да завещае на двамата заветници ¼ ид.ч. както от дворното място, така и от постройките в него, по следните съображения: през ... г. той е дарил на дъщеря си М. един от описаните три недвижими имоти, които е притежавал по нот. акт № ... г. Останали са другите два имота. В завещанието си наследодателят се е разпоредил с един от тях и то в идеални части. В обратния случай остава напълно неясно защо се завещават изцяло постройките и част от дворното място, при което само дворното място остава наследствено. Очевидно подобно разпореждане създава проблеми както на заветника, така и на другите наследници досежно ползването на имота. Съдът счита, че завещателят, по свои лични подбуди, е дарил и след това завещал на една от дъщерите си част от имотите си, като останалата част – един от имотите и ¾ от втория - е наследствена. Вероятно точно по този начин е тълкувано завещанието и от дъщерята М. и съпругът й И., които са поискали отваряне на завещанието едва през .... г., видно от протокола от ... г. по нот.д.№ ... г. След смъртта на дъщерята М. през ... г. нейните законни наследници – син и съпруг, починали 15 години по-късно, през .... г., са имали възможност да се снабдят с нотариален акт за собственост на този имот, ако са считали, че всички постройки са били завещани на тях и ако са ги владяли през тези години като лични. Очевидно обаче те не са ги приемали по този начин. Едва ищците по делото – законни наследници на заветниците, тълкуват по друг начин волята на завещателя и този начин е единствено в техен интерес.
Поради това съдът счита, че постройките в имота по п. 2 от исковата молба следва да се допуснат до делба, тъй като от тях са завещани ¼ ид.ч., а останалите ¾ са наследствени между двете дъщери /или техните наследници/ и такава е била волята на завещателя.
Ответницата по делото е наследник с право на запазена част, но тя не направи искане за намаляване на завещателните разпореждания по чл. 30 ал. 1 ЗН, поради което не следва да се образува обща маса от наследството.
Делбата следва да се допусне, както следва: за имота по т. 1 – при четири равни дяла, от които по един за всяка ищца и два дяла за ответницата.
От имота по п. 2 ¼ се получава по завещанието общо от ищците, или всяка по 1/8. Останалите ¾ се делят на две, между двете колена /дъщери на наследодателя/, при което ответницата получава 3/8, а всяка от ищците – по 3/16. По този начин всяка ищца получава по 1/8 / по зав./ + по 3/16 по насл. = 5/16. Затова от имота следва да се образуват общо 16 равни дяла, от които по 5 дяла за всяка ищца и 6 дяла за ответницата.
Водим от горното съдът
                Р                Е                 Ш                  И:
ДОПУСКА съдебна делба между Р.С.Н. от С., ж.к. ... № .. вх. .. ет. .. ап. .. ЕГН ...., С.С.Д. от С., ж.к. .... № .. вх. .. ет. .. ап. .. ЕГН ... и Г.Р.Р. от гр.С., обл. С.З.,ул. ... ЕГН ... за следните недвижими имоти: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ .... в кв. .. по плана на с. Д., С.община, урегулиран от 528 кв.м със собствено място от 520 кв.м, при граници: ....., ведно с построената в него стопанска паянтова постройка от 12 кв.м, подобрения и насаждения; 2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ .... в кв. ... по плана на с. Д., С. община, урегулиран от 592 кв.м, при граници: .... ЗАЕДНО с построените в него жилищна сграда – едноетажна, масивна с дървен гредоред, частично на маза със застроена площ от 61 кв.м, етаж - състоящ се от три стаи и коридор; пристройка – лятна кухня със застроена площ от 40 кв.м, състояща се от стая, кухня, баня и тоалетна, подобрения и насаждения.
Делбата да се извърши, като от имота по п. 1 се образуват ЧЕТИРИ РАВНИ ДЯЛА, от които по ЕДИН равен дял за всяка ищца и ДВА равни дяла за ответницата. От имота по п. 2 да се образуват общо ШЕСТНАДЕСЕТ РАВНИ ДЯЛА, от които по ПЕТ дяла за всяка ищца и ШЕСТ дяла за ответницата.
Делбата да се извърши с помощта на техническа експертиза, определена от съда, със задача: реалната поделяемост на имотите и средната им пазарна оценка. Експертизата да се призове, ако ищците внесат в 5-дневен срок от съобщението депозит в размер на 150(Сто и петдесет)лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Решение № 108, т. 2 , стр. 14 по Гр.д. № 166/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е за делба и се намира във втората фаза.
С решение № ... т. .. стр. .. от ...г. е допусната съдебна делба на процесния недвижим имот и са определени квотите на страните.
В първото с.з. след допускане на делбата беше изслушана техническа експертиза по реалната поделяемост на имота и средната му пазарна оценка.
 По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от техническата експертиза, която не беше оспорена от страните и съдът прие като пълна и мотивирана, че процесният недвижим имот е реално неподеляем и има средна пазарна оценка от 6 500 лв.
В първото с.з. след допускане на делбата никоя от страните не направи искане за възлагане на имота по чл. 349 ГПК или искане по сметките по чл. 346 ГПК. Очевидно е,че за никоя от страните не са били налице кумулативните изисквания на чл. 349 ал. 2 ГПК.
Съдът е на становище, че делбата следва да се извърши единствено и само по реда на чл. 348 ГПК, като имотът се изнесе на публична продан чрез съдебен изпълнител.
След извършване на продажбата продажната сума следва да се разпредели между съделителите, съобразно решението за допускане на делбата.
Всяка от страните ще следва да заплати по сметка на Районен съд Севлиево държавна такса върху дела си, както следва: всяка от ищците - по 65лв., отв. Г.Т.С. – 28,88 лв. и всеки от отв. В.С. и Т.С. – по 50,55 лв.
Други искания страните не са направили и съдът счита, че по този начин следва да се ликвидира съсобствеността им досежно процесния недвижим имот.
Водим от гореизложеното съдът
                       Р                 Е               Ш                    И:
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, чрез съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд Габрово, на осн. чл. 348 ГПК, следния недвижим имот, съсобственост между Д.К.С. ЕГН ..., К.Ц.В. ЕГН .., двете от Т., ул. .. № .., Г.Т.С. от с. Д., С. община, ЕГН ..., В.С.Д. ЕГН ... от С., ул. ... № .. и Т.С.Д.от С., ул. .. № .., ет. .. ЕГН ... за следния недвижим имот: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ... в кв. .. по плана на с.Д., С.община с площ от 1175 кв.м., ЗАЕДНО с построените в него полумасивна двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА от 54 кв.м, състояща се първи етаж – от две мази и коридор, втори етаж – от три стаи и антре; СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА двуетажна на площ от 57 кв.м.; СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА едноетажна паянтова с площ от 20 кв.м, подобрения и насаждения, при съседи:..., който имот има средна пазарна оценка от 6 500 лв./шест хиляди и петстотин/.
След извършване на продажбата продажната сума да се разпредели между съделителите, като от нея се образуват 36/тридесет и шест/равни дяла, от които по 9/девет/равни дяла за Д.К.С. и К.Ц.В., 4/четири/ равни дяла за Г.Т.С. и по 7/седем/ равни дяла за В.С.Д. и Т.С.Д..
ОСЪЖДА Д.К.С. ЕГН ... и К.Ц.В. ЕГН ..., двете от Т., ул. ... № .. да заплатят по сметка на Районен съд Севлиево държавна такса върху дела си всяка по 65 лв./шестдесет и пет лв./
ОСЪЖДА Г.Т.С. от с. Д., С.община, ЕГН ... да заплати по сметка на Районен съд Севлиево държавна такса върху дела си в размер на 28,88 лв./двадесет и осем лв. 88 ст./
ОСЪЖДА В.С.Д. ЕГН ... от С., ул. ... № .. и Т.С.Д. от С., ул. ... № .., ет. .., ЕГН ... да заплатят по сметка на Районен съд Севлиево държавна такса върху дела си всеки по 50,55 лв./петдесет лв. 55 ст./
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Решение № 109, т.2, стр. 15/17.11.2008 г. по Гр.д. № 460/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е за сумата 9467.19лв.
В исковата молба се твърди, че с фактура № ... г. и фактура № ... г., ищцовото дружество продало на ответника 798 .”Профил Бор 72/86”. По първата фактура е извършено частично плащане на стойност 778 лв., остатъка не е платен. Ищецът моли съда да осъди ответното дружество да му заплати сумата от 9467.19лв., стойност на доставена, но незаплатена стока, както и лихва за забава, ведно със законната лихва от 26.03.2008 г. и да уважи иска със законните последици.
Ответникът не е дал отговор в срока по чл. 131 ГПК. 
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното:
От УАС № ... г. на П.о.с. и ... г. на ГОС е видно, че дружествата са вписани в регистрите и се представляват от сочените в исковата молба лица.
По делото са представени фактура № .. г. и фактура № ... г., от които е видно, че ищцовото дружество продало на ответника 798 .”Профил Бор 72/86”.    
Предявен иск по чл. 79 ал. 1 във вр. 86 ЗЗД с цена на исковете 9054,32лв. главница и 412,87 лихва за забава. В срока по чл. 131 ГПК, ответникът не е представил отговор и не е оспорил доказателствата. Не е направил възражение, нито е оспорил истинността на представените документи.
В с.з. ищецът е направил искане на осн.195 ГПК, да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза със задача, описана в същото. 
Съдът е приел, че искането за експертиза не следва да бъде уважено - възможността за това е преклудирана по силата на чл.127 ал. 2 ГПК- ищецът е бил длъжен да посочи в исковата молба всички доказателства.
При положение, че ответникът не е взел становище по иск,а не е оспорил представените писмени доказателства, съдът приема, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен, така, както е предявен.
По силата на представените и неоспорени фактури, съдът намира за установено, че ответникът дължи главница, в размер на 9054.32 лв. и 412.87 лихва за забава, както следва: по фактура № ... г. за периода 25.06.07 г. до датата на завеждане на иска и по фактура № ... г. за периода 01.02.08 до завеждане на иска. За този размер е приложена неоспорена справка. Главницата от 9054.32 лв. се дължи ведно със законната лихва от 26.03.08 г. до окончателното й изплащане.
Съдът приема за установено наличието на облигационна връзка между страните, по смисъла на чл. 79 ЗЗД - двустранна правна сделка, валидно договорно задължение, от което да възниква задължение за изпълнение нито неизпълнение (пълно или частично) на договорното задължение.   
С оглед горните изводи, ответникът следва да заплати на ищеца    направените по делото разноски от 826.68 лв.
Водим от гореизложеното съдът
                        Р      Е       Ш       И :
ОСЪЖДА “Б.“ АД , със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. ..., представлявано от М.В.М. изп. Директор, ЕГН ... да заплати на “С.“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. ..., представлявана от С.Б.Г. ЕГН .., сумата от 9054.32 лв. ведно със законната лихва от 26.03.08 г. до окончателното й изплащан, стойност на доставена, но незаплатена стока - Профил Бор 72/86” , по фактури № ... г. и № ..., както и 412.87 лихва за забава, както следва: по фактура № .... г. за периода 25.06.07 г. до датата на завеждане на иска и по фактура № ... г. за периода 01.02.08 до завеждане на иска. За този размер е приложена неоспорена справк, на осн. чл. 79 ал.1 и чл.86 ЗЗД.
ОСЪЖДА “Б.“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. ..., представлявано от М.В.М. изп. Директор, ЕГН ... да заплати на “С.“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. ..., представлявана от С.Б.Г. ЕГН ..., направените по делото разноски от 826.68лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 110, т.2, стр. 16/19.11.2008 г. по Гр.д. № 281/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл.26 ал.1 и 2 ЗЗД.
В исковата молба ищецът твърди, че с нотариален акт № .. том .. рег.№ .. д.№ .. г. на Нотариус П. пълномощникът му адв.М. от Севлиево е извършила продажба на собствените му недвижими имоти на първата ответница по време на брака й с втория ответник. Посочено е, че всичките имоти са продадени за 2 960 лв. и че сумата е получена от него напълно и в брой. Ищецът счита сделката за недействителна /нищожна/ поради липса на основание по смисъла на чл.26 ал.2 ЗЗД, тъй като не е била договорена цена, не е постигнато съгласие относно този елемент и такава не е заплащана от купувачката. Твърди също, че пълномощникът при сключване на сделката е излязъл извън обема на представителната власт съгласно чл. 39 ЗЗД и че е налице споразумение в негова вреда между представляващия го адвокат и купувачката, съгласно чл. 40 ЗЗД. Моли съда да прогласи нищожността на сделката. Претендира и за разноските по делото.
Ответницата оспорва иска по основание и размер и моли съда да го отхвърли. Счита, че сделката е сключени при съгласие относно цената и това е отразено в нотариалния акт, а преди това и в пълномощното. На становище е, че не са налице основанията на чл. 39 и 40 ЗЗД. Прави възражение за изтекъл три годишен давностен срок за атакуване на сделката.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от приложения нотариален акт № .. том .. рег.№ .. д. № .. г. на Нотариус П. на ... г. е извършена сделка продажба на голям брой недвижими имоти от продавача П.Т.П. чрез пълномощника му адв.С.М. на купувачката П.М.О.. От обясненията на страните се установи, че ищецът и първата ответница са първи братовчеди. Сделката е сключена по време на брака между ответниците.
Първото основание за нищожност на сделката е липса на съгласие относно продажната цена между страните по договора. Ищецът има предвид, че в пълномощното е посочена цена само за първия имот, а за останалите такава липсва. В нотариалния акт обаче, без да е налице конкретно упълномощаване, е посочена като продажна цена за всичките имоти сумата 2960 лв. и е направено изявление от името на пълномощника, че ищецът е получил тази сума напълно и в брой.
Безспорен факт е, че в нотариалния акт, с който е осъществена сделката покупко - продажба, след описание на шестте имота в т.6 е посочена продажната цена 2960 лв. и е направено изявление от името на пълномощника, че ищецът е получил тази сума напълно и в брой. Фактически посочената продажна стойност е сбор от данъчните оценки на имотите, видно от стр.3 на нотариалния акт, където са описани данъчните оценки по удостоверенията.
В случая обаче продавачът е действал чрез пълномощник и не е присъствал при сключване на сделката. Ето защо клаузите в нотариалния акт следва да се съпоставят с пълномощното, с което ищецът е упълномощил адв.М. да подпише вместо него сделката.
В този документ очевидно е налице разминаване с нотариалния акт, както следва: единствената продажна цена, която е посочена в пълномощното е при описанието на първия имот – дворното място с постройките в с.Б.,С.община. Видно е, че упълномощителят /ищец/ е заявил като продажна сума за този имот 2000 лв., но пък не е отразено, че той е получил тази сума от купувачката. При описание на останалите пет земеделски имота никъде не е посочена продажната им цена, както поотделно за всеки, така общо за всичките. В самия край на пълномощното е записано “при запазено право на ползване пожизнено и безвъзмездно на всички земеделски земи, описани в т.2 до т.6 от настоящето пълномощно при цена, която съм договорил с купувача”. Тази цена обаче не е отразена. Липсва и изявление на продавача, че е получил тази договорена сума.
Или, съпоставяйки двата документа, се стига до извода, че ищецът в своето изявление е посочил продажна цена само за първия имот, липсва продажна цена за останалите пет земеделски имота, липсва и признание, че е получил продажната цена на имотите. Безспорно е, че тези изявления е следвало да бъдат отразени в пълномощното, защото само чрез него продавачът е отразил волята си за бъдещата сделка. Употребеният израз “при цена, която съм договорил с купувача” не може да замести конкретната цифра, отразяваща тази уговорка.
Съдът е на категоричното становище, че непосочването на продажната цена не е формален пропуск, а е основен елемент на този вид сделки. Както е посочено в решение № 493/99 г. на ВКС ІІ г.о. – Бюлетин на ВКС бр.7 –8/99 г. стр.25 “цената, по която се продава вещта, се включва в същественото съдържание на сделката. Нейният размер не следва по силата на закона и затова липсата на съгласие между страните за нея обуславя недействителност по чл.26 ал.2 ЗЗД “.
Фактически между продавача и купувача трябва да има съвпадащи волеизявления за конкретната вещ и за цената й. В случая волеизявленията на страните съвпадат само досежно имотите, а за цената липсват такива за пет от продажните имоти. Посочената данъчна оценка на имотите в нот. акт не може да се приеме за цена, защото липсва воля на продавача, отразена в пълномощното.
И тъй като сделката е сключена чрез пълномощник, следва да се прецени дали той е действал съгласно чл. 39 ЗЗД. Според този законов текст обемът на представителната власт се определя само и единствено според това, което упълномощителят е изявил. По-горе съдът подробно посочи различията между отразеното в пълномощното и отразеното в нотариалния акт относно цената на имотите и получаването й от продавача. Едно лице може да представлява друго по волята на представлявания и когато тази воля не е отразено дословно, то от същия порок ще страдат и правните действия, извършени от пълномощника. Последният не извършва правните действия за себе си, а от името и за сметка на упълномощителя. Затова той не може да отрази в нотариалния акт цена, която не е посочена в пълномощното, нито да заяви, че тази цена е получена от упълномощителя, след като той самият не е изявил това в пълномощното. Разпоредбата на чл. 26 ал. 3 ГПК не може да намери приложение.
Следователно, при посочването на продажната цена при сключване на сделката упълномощителят е излязъл извън обема на представителната му власт, определена от продавача в пълномощното. Ето защо е налице липса на съгласие между страните за продажната цена, което е едно от изчерпателно изброените основания по чл. 26 ал. 2 ЗЗД за нищожност на сключената сделка.
Повереникът на ответницата се позовава на погасителна давност за атакуване на сделката, която според него е тригодишна и отдавна е изтекла. Съдът счита това становище за незаконосъобразно, тъй като разпоредбите на чл. 110 и сл. ЗЗД се отнасят за вземания. Обявяване на една сделка за нищожна не представлява вземане и не е обвързано със срок, тъй като нищожната сделка просто не поражда правни последици. Разликата в двата вида недействителност на сделките – нищожност и унищожаемост е видна и от факта, че унищожаването на дадена сделка винаги е свързано със срок, докато обявяване на сделка за нищожна може да се поиска винаги, без значение кога е била сключена.
Нищожният договор не съществува в правния мир и затова от него не могат да се черпят права. Такава сделка обаче следва да бъде обявена от съда за нищожна, тъй като касае гражданския оборот и изясняване на отношенията.
Ищецът твърди също, че сделката не произвежда действие за него и на осн.чл.40 ЗЗД, тъй като неговият представител и купувачката са се споразумяли в негова вреда. Съдът обаче е на становище, че събраните доказателства не установяват фактическия състав на чл.40 ЗЗД. Споразумение във вреда на представлявания е налице, ако има съгласие между представителя и третото лице купувач. Споразумението изисква страните – и то и двете, да са имали намерение да увредят представлявания. При наличие на условията на чл.40 ЗЗД съглашението е недействително по отношение на представлявания, като правните последици са като тези при нищожност по чл. 26 ал. 1 ЗЗД – накърняване на добрите нрави, поради действия против интереса на представлявания. Абсолютно никакви доказателства в тази насока не бяха представени.
Едва в писмената защита повереникът на ищеца обсъжда и друго основание за нищожност на сделката – че сключеният договор е привиден и прикрива договор за гледане и издръжка. Това негово твърдение вероятно е в резултат на обясненията на страните пред съда, които бяха напълно противоречиви относно намеренията им за сделката.
Съдът счита, че тези твърдения не следва въобще да се обсъждат, тъй като не е предявен иск за нищожност на договора поради привидност, което е отделно основание по чл. 26 ал. 2 ЗЗД.
В заключение съдът следва да отбележи, че отношенията между страните - близки роднини, по повод на сделката, очевидно имат сериозен морален аспект. Вероятно е години наред ответницата да е подпомагала ищеца, тъй като първо е бил безработен, а след това е заболял /въпреки че няма за това конкретни доказателства/. Съдът обаче взема своите решения съгласно действащите закони и нарушението им се санкционира така, както изисква българското законодателство. Несъответствието между моралните и законови норми остава да тежи на съвестта на тази страна или страни, които са се възползвали от законовото нарушение, пренебрегвайки морални норми.
Въз основа на гореизложеното съдът счита предявения иск за основателен и доказан. Сделката покупко-продажба, сключена между страните с нот.акт № .. том .. рег.№ ... д.№ .. г. на Нотариус П. е нищожна поради липса на съгласие за цената на недвижимите имоти – предмет на продажбата – чл. 26 ал. 2 пр. 2 във вр. с чл. 39 ЗЗД и затова съдът следва да обяви нейната нищожност.
Ищецът ще бъде уведомен, че след влизане в сила на решението, следва да извърши вписването му съгласно ПВ /така, както е вписана и исковата молба/.
С оглед уважаване на иска и направеното искане ответниците ще бъдат осъдени да заплатят на ищеца солидарно направените от него разноски по делото в размер на 462 лв.
Водим от горното съдът
              Р                Е                 Ш                 И:
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на договор за покупко-продажба на недвижими имоти, сключен с нотариален акт № .. том .. рег.№ .. д.№ .. г. на Нотариус П., с който П.Т.П. от с.Б., С.община ЕГН ... чрез пълномощника си адв.С.М. е продал на П.М.О. ЕГН ... и Р.Д.О. ЕГН ..., двамата от С., ж.к. ... бл. .. вх. .. ет. .. ап. .. шест бр.недвижими имоти, подробно описани в нот.акт, поради липса на съгласие за продажната цена и на осн. чл. 26 ал. 2 пр. 2 във вр. с чл. 39 ЗЗД.
ОТХВЪРЛЯ искането заобявяване нищожност на посочения по-горе договор поради противоречие със закона чл. 26 ал. 1 във вр. с чл. 40 ЗЗД, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО И НЕДОКАЗАНО.
ОСЪЖДА П.М.О. ЕГН ... и Р.Д.О. ЕГН ..., двамата от С., ж.к. .. бл. .. вх. .. ет. .. ап. .. заплатят солидарно на П.Т.П. от с.Б., С.община ЕГН ...направените по делото разноски в размер на 462(Четиристотин шестдесет и два)лв.
Да се уведоми П.Т.П.,че следва да извърши вписване на решението, след влизането му в сила, съгласно Правилника за вписванията.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Решение № 111, т.2, стр. 18/19.11.2008 г. по Гр.д. № 334/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
 Производството е по чл. 26 ал..2 пр. 4 ЗЗД и чл.87 ал. 3ЗЗД и чл.108 ЗЗД..
 В исковата молба се твърди, че страните са живяли   на семейни начала през периода ………. г., по време на което, ищецът прехвърлил описаният в същата недвижими имот- 1/2 ид.ч. , за сумата …… лв., а другата – 1/2 ид.ч. -срещу задължението от страна на ответницата да поеме грижите по гледането и издръжката на ищеца. Твърди, че при продажбата, сумата   не е броена, за което   ответницата е подписала декларация и моли в тази част,     сделката да бъде обявена за нищожна поради липса на основание, на осн. чл. 26 ал. 2 ЗЗД. Относно другата 1/2 ид.ч.   от имота- да бъде развален договора за издръжка и гледане, поради неизпълнение, на осн. чл.87 ал.3 ЗЗД. Моли съда,   да бъде осъдена   ответницата да му предаде владението и отстъпи собствеността на целия имот , на осн. чл.108 ЗС, да му заплати направените по делото разноски и да уважи исковете със законните последици.
       Ответницата оспорва исковете. Твърди, че е заплатила сумата по продажбата на половината от процесния имот. Относно другата половина , твърди, че ищецът я е изгонил, сменил патрона на вратата и не й позволявал да изпълнява задълженията си по договор за издръжка и гледане. Оспорва представената декларация, като нищожна и моли да бъде открито производство по чл. 193 ал.3   ГПК. Прави искане по   чл. 176 ГПК, с въпроси към ищеца, както следва: 1.Имала ли е дрехи, не само дрехи, но и багаж в апартамента, собственост на ответницата?; 2.Тя искала ли е   да си ги вземе и той давал ли е на нея ключа за апартамента?;3.Заключвал ли е апартамента, вземал ли е ключа за апартамента и допускал ли я до апартамента, след раздялата им?
       По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното:
       Не се спори, че страните са живяли   на семейни начала през периода ………. г., по време на което, ищецът прехвърлил описаният в същата недвижими имот- 1/2 ид.ч. , за сумата ……… лв., а другата – 1/2 ид.ч. -срещу задължението от страна на ответницата да поеме грижите по гледането и издръжката на ищеца. 
         С нотариален акт № …………. год. по описа на Севлиевския районен съд на ……… г. Ищецът продал на ответницата описаният в исковата молба   недвижим имот, негова собственост, както следва: 1/2 ид. ч. за сумата …….. лв. /неденоминирани/ и другата 1/2 ид. ч.   от имота- срещу задължението от страна на ответницата да поеме грижите по гледането и издръжката му, като му осигури един нормален и спокоен живот, какъвто е водил дотогава и докато е жив.
Въпреки, че в текста на нотариалния акт да било вписано, че цената от ……. лв. /неденоминирани/ е получил от купувачката изцяло и в брой, сумата фактически не била броена. Като доказателство за този факт,    ответницата подписала декларация, която да   послужи на ищеца, според израза му, цитирам” за анулиране на сделката, ако се наложи”. Копие от декларацията е приложена към делото, като доказателство.
    Същата е оспорена от ответницата, като нищожна, за което е открито производство по чл. 193 ал.3 ГПК.
      По делото е назначена и изслушана графическа експертиза, със задача да установи идентични ли са положените подписи под “купувач” и “декларатор” по № …….. по описа на Севлиевския районен съд на 28.01.1997 г. и представената декларация.
       Експертизата не е оспорена от страните и се приема от съда, като правилна и мотивирана. Заключението е, че подписите са идентични- т.е. положени от ответницата и в двата случая 
       Експертизата е приела горните изводи, на база представеното от ищеца    ксерокопие на декларация, тъй като, според твърдението на ищеца, оригиналът е останал у ответницата, която отрича това обстоятелство. С оглед нормата на чл. 190 ГПК, съдът е  задължил ищецът да представи този документ в оригинал, което не е сторено, но приема, че непредставянето му се дължи на независещи от страната обстоятелства, тъй като житейски логично е, с оглед интереса от делото, ищецът да представи този оригинал, ако той се намира у него. 
    Съдът приема, че     производството по   оспорване на декларация, приложена в ксерокопие към исковата молба с дата …….. г., по реда на чл. 193 ал.3 от ГПК ,   е недоказано. Съобразно разпоредбата на същия текст- ал.3, изр. Последно, тъй като се оспорва истинността на частен документ, който носи подписа на страната, която го оспорва, тежестта за доказване истинността пада върху страната, която го е оспорила. Ответницата не представи годни доказателства в подкрепа на твърдението си- напротив, данните по делото сочат на обратния извод.
     Касае се за частен документ , подписан от ответницата и той съставлява доказателство, че изявлението, което се съдържа в тях, е направено от ответницата- чл. 180 ГПК. При тези изводи и с оглед чл. 164 ГПК, свидетелски показания са недопустими за опровергаване на съдържанието на изходящ от страната частен документ, а други доказателства няма. Обратното- данните от цитираната експертиза сочат, че подписите на цитирания нотариален акт и оспорената декларация са идентични и положени от ответницата. .
    При това положение, съдът счита за доказано по несъмнен начин, че сделката, по н.а. № …………. год. по описа на Севлиевския районен съд на 28.01.1997 г., в частта, с която ищецът продал на ответницата 1/2 ид. ч. от описания в исковата молба   недвижим имот, негова собственост, за сумата ……… лв. /неденоминирани/ е нищожна поради липса на основание.
      По силата на чл.26 ал.2 ЗЗД - нищожни са договорите,   при които липсва , основание . Основанието се предполага до доказване на противното.
       Действително, събраните по делото доказателства сочат на това, че при сключване на сделката ответницата не е заплатила на продавач –ищец, сумата от ……… лв. /неденоминирани/ , посочена в нотариалния акт като цена на закупената част от имота . Това се установява от изслушаната експертиза. Т.е. сделката, така както е оформена в нотариалния акт, е симулативна , следователно и нищожна, тъй като, когато собствеността е прехвърлена привидно и без основание, сделката е нищожна. Ако е оформена като покупко-продажба и се установи, че продажната сума не е платена, както е в настоящия случай, то е налице липса на основание. В този смисъл са редица решения на ВС и ВКС.
       Следователно, искът по чл. 26 ал.2 ЗЗД е основателен и доказан и следва да бъде уважен изцяло.
      Със същия н.а. ………….. год. по описа на Севлиевския районен съд на ……….. г.,   ищецът продал на ответницата другата 1/2 ид.ч.
от описания в исковата молба   недвижим имот, негова собственост, срещу задължението от страна на ответницата да поеме грижите по гледането и издръжката му, като му осигури един нормален и спокоен живот, какъвто е водил дотогава и докато е жив.
      Според твърденията му в исковата молба, потвърдени от показанията на свидетелите М., Ц., А. М., от 2000 г., страните окончателно се разделили. Ищецът многократно й напомнял, че има задължение към него за гледане и издръжка, но тя му заявявала, че не разполага със средства и няма възможност да го гледа и издържа. През време на съвместния им живот, сам осигурявал гледането и издръжката си. Съдът кредитира тези показания, тъй като са правдиви, обективни, базирани на непосредствените им впечатления и незаинтересовани от изхода на делото.
     При тези данни, необорени с доказателства от ответницата, по отношение на   1/2  ид. ч. от имота , продадена срещу гледане и издръжка, е налице неизпълнение на задължението на длъжника, за което ответницата отговаря,   договорът следва да бъде развален по реда на чл.87 ал.3 ЗЗД.
      По силата на този текст , когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора. Основен принцип на облигационното право на Република България е изпълнението на поетите по договор задължения и постигането на тези реални цели, които страните са преследвали със сключването на договора.
     След обективен анализ на събраните доказателства, които изясняват напълно спора и в тази му част от фактическата страна, съдът приема, че ответницата- приобретателка по сключения с   ищеца алеаторен договор не е изпълнила   задължението да му осигурява   издръжка и гледане, поради което следва да бъде уважен и иска, като на основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД да развали договора.
     С оглед горните изводи, следва да бъде уважена и претенцията на ищеца по чл. 108 ЗС, тъй като доказателствата сочат, че ответницата   разполага с ключ от процесното жилище и   тя следва да бъде осъдена да му предаде владението и отстъпи собствеността на целия имот на осн. чл.108 ЗС. 
Ответницата следва да заплати на ищеца направените по делото разноски от 356 лв..
Водим от гореизложеното съдът
 
 
               Р             Е             Ш              И      :    
                                                            
 
    ПРИЗНАВА договорът за покупко-продажба на АПАРТАМЕНТ № …………………., състоящ се целият от: спалня, дневна, кухня, баня-клозет, две антрета и една тераса, на обща застроена площ от … кв.м., при съседи: изток – дворно място, запад – ап.Г. Х., север – ап. П. и Е. И., юг –ап. Г. Х., отгоре – ап. Н. Н., отдолу – ап.Р. Ц.; с принадлежащите му таванско помещение № .. от … кв.м., при съседи: запад – коридор, изток – дворно място, север – таван-на М. и Я. П., юг – таван на Н. Н., отдолу – апартаменти; 0,262% идеални части от правото на строеж върху мястото, на което е построена сградата, съставляващо по нот.акт парцел ІІ кв.8, и 1,486 % ид.части от общите части на сградата, сключен между К. Х. М. ЕГН ……Гр. С……. ул. …….. № .., и С. К. И. ЕГН …….
Гр С.,ул ……….. №.., или Държавна психиатрична болница С. /готвачка/,страните с нотариален акт № …………….. по описа на Н. при С. р. съд от …… г. за НИЩОЖЕН в частта, с която 1/2- една втора -ид.част от имота е продаден за ….. лв. поради липса на основание, съгл. чл.26 ал.2 ЗЗД
 РАЗВАЛЯ договорът за продажба срещу задължение за гледане и издръжка сключен между К. Х. М. ЕГН……. Гр. С. ул. ………..№ .., И С. К. И. ЕГН ……Гр С., ул ……………. № .., или
Държавна психиатрична болница Севлиево /готвачка/, в частта, с която втората 1/2- една втора -ид.част   от имота е продаден срещу задължение за гледане и издръжка поради неизпълнение , на осн. чл.87 ал.3 ЗЗД.
ОСЪЖДА С. К. И. ЕГН ……… да   предаде владението и отстъпи собствеността на К. Х. М. ЕГН….. върху АПАРТАМЕНТ № … на ..етаж от жилищен блок … вх…. в ж.к…… гр.С….., състоящ се целият от: спалня, дневна, кухня, баня-клозет, две антрета и една тераса, на обща застроена площ от …. кв.м., при съседи: изток – дворно място, запад – ап.Г. Х., север – ап. П. и Е. И., юг –ап. Г. Х., отгоре – ап. Н. Н., отдолу – ап.Р. Ц.; с принадлежащите му таванско помещение № .. от ..кв.м., при съседи: запад – коридор, изток – дворно място, север – таван-на М. и Я. П., юг – таван на Н. Н., отдолу – апартаменти; 0,262% идеални части от правото на строеж върху мястото, на което е построена сградата, съставляващо по нот.акт парцел ІІ кв.8, и 1,486 % ид.части от общите части на сградата,   на осн. чл.108 ЗС.
ПРИЗНАВА, че ОСПОРВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯ от 28. 01. 1997 г. не е доказано, на осн. чл. 194 ал.3 ГПК    
           ОСЪЖДА    С. К. И. ЕГН ……… заплати на К. Х. М. ЕГН…….    направените по делото разноски от 356 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 112, т. 2 стр.20/19.11.2008 г. по Гр.д. № 630/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Искът е с правно основание чл.226 ал.1 т.1 във вр. с ал.3 във вр. с чл.228 КТ и е за сумата от 9 820лв.
Ищцата твърди в исковата си молба,че на …………..е избрана за председател на ППК с.Ш. и на …………..е сключен трудов договор между нея и кооперацията.Определено е брутно трудово възнаграждение от 272.80 лв.на 21.05.2005г.От.м.май на 2005г.не е допускана до работното си място,не са и издадени от работодателят и от членовете на ликвидационният съвет/ответниците по делото/ заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с ответната кооперация,както и справка за доходите и през последната година.Моли за периода от време от м.септември 2005г.до м.септември 2008г.ответниците по делото солидарно да заплатят обезщетение за причинени вреди в размер на сумата от 9 820 лв.и в този смисъл се уважи искът с законните последици.
Работодателят ППК”Ш.” в ликвидация/ и членове на управителният съвет,оспорват искът,излагат съображения и молят да се отхвърли,като неоснователен и недоказан.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
Безспорно е ,че на …………..на общо събрание на член-кооператори на ППК с.Ш.,ищцата Н. И. Д. е избрана за председател на кооперацията.
В последствие по делото на 05.07.2003г.е представен трудов договор за срок от три години и трудово възнаграждение от 272.80лв.сключен между Н. Д.в качеството и на председател и на работник Н. Д. за изпълнение на длъжността Председател на ППК”Ш. за срок от три години.Този договор според съдът не поражда желаните правни последици за ищцата, той противоречи на закона,но съдът не обсъжда неговата недействителност по реда на чл.74 КТ.
В конкретният случай, трудовото правоотношение между страните е възникнало по силата на избор- чл.15 ал.4 т.2 ЗК с начална дата 18.04.2003г.
Ищцата счита,без изрично да е посочила,че правомощията и, в качеството на председател на кооперацията са прекратени през м.май на 2005г.,когато Общо събрание на кооперацията в с.Ш.взема решение да обяви в ликвидация кооперацията.
Пълномощията на председателя се прекратяват по установен в закона ред, като в компетенциите на общото събрание на кооперацията е и да освободи председателят съобразно изискванията на закона -чл.26аЗК.
В действителност по делото не е представен протокол на общото събрание за освобождаване на ищцата от председател на кооперацията.Липсата на освобождаване по установеният от закона ред,довежда до незаконно уволнение.В тази насока ищцата евентуално може да реализира правата си по чл.225 КТ.
В конкретният случай такъв иск не е предявен и съдът няма правната възможност да обсъжда доказателствата в тази връзка.
Ищцата твърди в исковата си молба и в последствие,че ответниците в качеството на членове на ликвидационен съвет с виновното си бездействие са- “Не издали заповед за прекратяване на трудовото правоотношение,както и справка за дохода и през последната година”.
Касае се до две обстоятелства,който според ищцата са основания за отговорност на работодателят и на виновните длъжностни лица в размер на исковата сума.
Относно не издаване на необходим документ-заповед за прекратяване на трудовото правоотношение.
Основанието на искът е чл.226 ал.1 т.1 КТ,като съдът приема,че при липсата на валидно сключен трудов договор между страните,то липсва и правна възможност да бъде прекратен с заповед,тъй като не може да се прекрати трудово правоотношение което не е възникнало по силата на трудов договор.Вярно е,че по силата на избор възниква трудовото правоотношение между страните подчинено на условията на КТ,което поражда права на ищцата,която може да претендира по друг ред и начин/посочени по –горе/.
Относно не издаване на необходим документ-“справка за дохода през последната година”.Уточнено е,че се касае за 2005г.
За да е налице основанието за отговорност на ответниците в конкретният случай   относно не издаване на исканият необходим документ е необходимо наличие на следните предпоставки :обективно неизпълнение на задължението на ответника работодател да издаде горният документ,тоест да е налице отказ-мълчалив или изричен,от не издаването му да са настъпили вреди за ищцата и наличието на причинна връзка между неизпълнение на задължението и настъпил вредоносен резултат.
В тежест на ищцата е да докаже тези обстоятелства.Твърденията на ищцата в тази насока са свързани с неблагоприятни последици свързани с незаконно задържане на трудовата книжка,като напр.възможността му да постъпи на работа,да се регистрира в бюрото по труда и т.н.Тези последици,не се нуждаят от доказване-те се предполагат по закон,но в иск по чл.226 ал.2 КТ,който не е предмет на настоящето дело.
Съдът преценява,че исковата претенция и в тази част е неоснователна и недоказана,като съдът приема,че такъв документ не е издаден,но не са доказани вредите от не издаването му,като се твърдят такива свързани с приложението на чл.226 ал.2 КТ.
Съдът приема,че не е налице причинна връзка между виновно действие или бездействие на работодателят и длъжностните лица и настъпил вредоносен резултат за ищцата,даващ основание за присъждане на обезщетение.
По делото бяха разпитани свид.М.К.,М. М.М.М. и П. М.,както и приети от съда като необходими и относими писмени доказателства:финансово-икономически анали на дейността на ППК “Ш.”Постановление на Районна прокуратура С. от 14.04.2006г. с което е прекратено наказателно производство по дознание водено срещу Н. Д. и т.н., който доказателства не допринасят за изясняване на приетата от съда фактическа обстановка.
Искът срещу ответниците ще следва да се отхвърли,като неоснователен и недоказан,като ищцата заплати разноски по делото в размер на 120 лв.Разноските направени от ищцата остават в нейна тежест.
Водим от горе изложеното съдът
                                   Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ искът от Н. И. Д. от с.Шу.ЕГН ……. против ППК”Ш.”/в ликвидация/ с.Ш.. Председател М. М. Т. от с.с.ЕГН … и ликвидатори Р.П. Г.ЕГН …. от гр.С.,М.С.Д. ЕГН . от с.Ш.. и Д. Т. М.ЕГН …. от с.с.за солидарно заплащане на сумата от 9 820 лв.представляваща обезщетение за причинени вреди в резултат на-“не издаване на заповед за прекратяване на трудово правоотношение с ответната кооперация и не издаване на справка за доход през 2005г.” от работодателят и виновните длъжностни лица воден на основание чл.226 ал.1 т.1 във вр. с ал.3 във вр. с чл.228 КТ,като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Н. И. Д.да заплати на ППК”Ш.” в ликвидация с.Ш. разноски по делото от 120 лв.
Решението може да се обжалва пред Г..окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 113, т. 2 стр.22/21.11.2008 г. по Гр.д. № 527/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по облигационен иск с цена 133,80 лв. и за заплащане на лихва за забава в размер на 35,35 лв.
В исковата молба ищецът твърди, че доставя на ответницата питейна вода на посочения адрес. За периода от 01.05.2005 г. до 30.04.2008 г. ответницата е консумирала 223 куб.м вода на стойност 133,80 лв., която не е заплатила. Ищецът моли съда да уважи иска със законните последици. Претендира и лихва за забава, представляваща обезщетение за забавено парично вземане в размер на 35,35 лв.
Ответницата не е представила отговор на исковата молба, но се яви в открито съдебно заседание.
По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
Видно от представените от ищеца писмени доказателства – удостоверение № ... от ... г., копие от карнетите на титуляра на сметката, писмената покана, че за процесния период ответницата е била абонат в ищцовото дружество и е получила и консумирала питейна вода 223 куб.м на стойност 133,80 лв., която не е заплатила.
Ответницата не е оспорила в законния срок истинността на представените от ищеца писмени доказателства, нито обстоятелствата и твърденията в исковата молба.
Едва в о.с.з. тя обясни, че преди години е продала къщата си и не живее там. Установи се обаче, че тази продажба не е извършена по законния нотариален ред, поради което собственик на имота все още е ищцата.. Пак по нейно признание се установи, че партидата не е променена, вероятно поради отказ на живущите в къщата.
Съгласно чл. 2 ал. 1 т. 1 от Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К “...” ЕООД С. физически лица – собственици или ползватели на имоти са потребители на тази услуга. На всеки потребител се открива партида, която може да се променя по реда на чл. 58 “при промяна на собствеността или на вещното право на ползване”. Очевидно е, че този ред за промяна на партидата не е бил спазен, поради което ответницата продължава да е абонат на водоснабдителното дружество и носи отговорност за неизплатените количества вода.
Поради изложеното съдът счита, че предявеният облигационен иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен. Ищцовото дружество е изпълнявало задълженията си да доставя питейна вода в имота на ответницата, но тя не е изпълнила основното си задължение – да заплаща стойността й.
Съгласно чл. 42 /а не чл. 31 ал. 2 както е посочено в исковата молба/ при неизпълнение в срок на задължението си потребителят дължи обезщетение в размер на законната лихва съгласно чл. 86 ал. 1 ЗЗД. Претендираният размер обезщетение е 35,35 лв. и също не е оспорен от ответницата.
С оглед уважаване на иска и направеното искане за заплащане на разноски, посочени в списъка на разноските съгласно чл. 80 ГПК, на осн. чл. 78 ал. 1 ГПК ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца разноските в размер общо на 115 лв.
Водим от гореизложеното съдът
Р                 Е                Ш                   И:
ОСЪЖДА Б.М.И. от с.С., м.А., общ.С., ЕГН ... да заплати на “... – ЕООД” гр.С., ул. ... № .., вписано с решение № .. от .. г. в Регистъра за търговски дружества под партида № .. том .. стр. .. по ф.д. № .. г. на ГОС, ЕФН ... БУЛСТАТ ..., представлявано от Управителя инж.В.Й.Ю. ЕГН ... сумата от 133,80(Сто тридесет и три лв. 80 ст.)лв., представляваща доставено от ищеца и консумирано от ответника количество от 223 куб.м питейна вода за недвижим имот в с.Б., С.община за периода от 01.05.2005 г. до 30.04.2008 г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от предявяване на иска 07.08.2008 г. до окончателното й изплащане, сумата от 35,35(Тридесет и пет лв.35 ст.)лв., представляваща обезщетение в размер на законната лихва за забава до предявяване на иска, както и направените разноски по делото в размер на 115(Сто и петнадесет)лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Решение № 114, т.2, стр.23/20.11.2008 г. по Гр.д. № 352/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е за делба и се намира в първата фаза.
В исковата молба се твърди, че страните наследници на А.Е.Д. б. ж. с. Р., Община С., поч. ... г., който оставил в наследство   недвижим имот, описан подробно в исковата молба. Не могат доброволно да се поделят, като молят съда да допусне и извърши делба на процесния имот съобразно наследствените права на страните и да уважи иска със законните последици.
Ответниците Н.Н., А.Х. и М.Д. твърдят, че процесният имот няма наследствен характер и не следва да се допуска до делба.
Ответниците З.К. и А.Ч. не отричат, че имотът е останал в наследство от А.Е.Д., но не възразяват да остане за наследниците на Ю.Д., т.е. считат, че не следва да се допуска до делба.
Ответникът Ю.И. не оспорва иска.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка накоито, съдът намира за установено следното:
Видно от удостоверение за наследници № ... г. км. Р., удостоверение № ... г., Община С., страните са наследници на А.Е.Д., б. ж. на с. Р., поч. ... г.,- негови деца и внуци.
От скица на УПИ ... в кв. .. по плана на с. Р., Община С., и у-ние № ... г. на Община С., неоспорено от страните е видно, че, наследодателят е оставил в наследство, недвижимият имот, описан подробно в исковата молба. Същото е видно и от представената от ответниците скица № ... г. на Община С.
Ответниците Н.Н., А.Х. и М.Д. твърдят, че процесният имот няма наследствен характер и не следва да се допуска до делба, тъй като наследниците на Ю.Д. завладели имота и са го придобили по давност, за което са се снабдили с нотариален акт по давностно владение акт - № ... том .. н.д. .. от . г. СРС. Този акт е оспорен от ищците, като неистински, като на осн. чл. 193 от ГПК е открито производство по оспорване истинността на това доказателство.
Видно е от представените удостоверения, че имота е   наследствен, оставен от наследодателя А.Д.. По делото няма данни, а и не се твърди от страните, между тях да е    извършвана делба на този имот. Известно е, че правото да се иска делба не се погасява по давност - чл. 34 ЗС.
По делото са събрани гласни доказателства, разпитани са свидетели, оформени в две групи.
Според първата група - тези на ищците -свидетелите М. Д., Ю.И. и С.М., съседи на имота и незаинтересовани от изхода на делото, в с.з. на 28.10.2008 г. установяват, че имотът е останал в наследство от общия наследодател, в него живеел синът на наследодателя Ю.Д., до смъртта си и приживе на наследодателя. Същите свидетели знаят, че дъщерите на наследодателя били омъжени и живеели в други имоти. Единодушни са и относно обстоятелството, че е имало стара къща, която била съборена и синът Ю.Д. изградил сега съществуващата жилищна сграда, като вложил и част от материалите на съборената стара къща. В този имот живял до смъртта си през ... г., след което никой от наследниците не го е ползвал и към момент не се поддържа. Всички свидетели са единодушни също и относно обстоятелството, че не е била извършвана устна или друга делба между сънаследниците, че дълго време били в добри отношения, заедно и поотделно посещавали този имот.
Другата група свидетели - тези на ответниците – Ю.Х., съпруг на ответницата А.Х., А.С., дъщеря на Н.Н., както и свид. Ц.Д. и А.Д., твърдят, че след смъртта на общия наследодател само синът Ю.Д., а след смъртта му - неговите наследници, живеели в имота и се грижели за него. Другите наследници не посещавали имота. И двете групи свидетели единодушно твърдят, че Ю.Д. е построил съществуващата сега къща, обстоятелство, което не се спори от ищците.
Ответниците Н.Н., А.Х. и М.Д. твърдят, че когато било открито наследството от общия наследодател, действала разпоредбата на чл. 50 от ЗН /отменен 1992г. ДВ бр.60/92г./. От откриването на наследството и до настоящия момент имота се владее от тях. Поради горното, са се снабдили с нотариален акт, който в 5-годишния срок по чл. 50 от ЗН /отменен/, не било оспорен и ищците не предприели действия по приемането на наследството, оставено от общия наследодател. 
При анализът на така описаните доказателства, съдът счита, че искът е основателен.
След смъртта на общия наследодател, наследникът Ю.Д. е владеел имота за сметка на всички наследници, бил е владелец на своята идеална част и държател на частите на останалите сънаследници. За да превърне в самостоятелно владението, той е трябвало да “отнеме”, да “отблъсне” владението на другите, а не е достатъчно само да манифестира неопределено самостоятелността на владението. Не е налице промяна в намерението, с което се държи имота, която трябва да бъде установено по положителен начин. Доказателствата, представени от част от ответниците за плащането на данъка за този имот, не променя основанието на владението, тъй като няма данни намерението да е проявено против останалите сънаследници.
По отношение на изградената от Ю.Д. едноетажна жилищна сграда, следва да се приеме, че е придобита от него, а след смъртта му - от неговите наследници, по давност и следва да бъде изключена от делбата.
Издаденият по обстоятелствена проверка нотариален акт за собственост № ... т. .. д. № ... г. на СРС, който е оспорен от ищците по надлежния ред, като неверен и на основание чл. 537 ал. 2 ГПК следва да бъде отменен в частта относно дворното място, едноетажна стопанска сграда една част /съборена/ и останалата част лятна кухня.
Съдът не споделя становището на ответниците Н.Н., А.Х. и М.Д. относно твърдението, че по силата на чл. 50 от ЗН /отменен 1992г. ДВ бр.60/92г./, правото да се приеме наследството, открито в страната, се погасява с изтичането на петгодишна давност от откриването му. След смъртта на общия наследодател, поч. през ... г., в имота е останал синът му, който обаче, не е отблъснал владението на другите. Обратното - показанията на цитираните свидетели установяват, че в този имот са идвали всички, отношенията им са били добри и това обстоятелство е пречка, да се направи извод в обратния смисъл. След отмяната на чл. 50 от ЗН с измененията на ЗН - ДВ, бр. 60/92 г. правото да се приеме наследството не се погасява с изтичане на петгодишен срок, както разпореждаше отмененият текст. Налице е съсобственост и искът за делба е основателен. 
При това положение, делба за дворното място едноетажна стопанска сграда една част /съборена/ и останалата част лятна кухня, ще следва да се допусне, като се образуват 24 равни дяла, от които с оглед наличието на четири колена - по два дяла за Н.Х.Н., А.Ю.Х. и М.М.Д. /А.Ю.Д./, и по три дяла за Х.И.К., З.И.К., Х.Ю.Д., Ю.Х.И., А.Ю.Ч. и И.Ю.П.
Едноетажната жилищна сграда, частично на маза, изградена в процесния имот, следва да се изключи от делбата.
Водим от гореизложеното съдът
              Р             Е             Ш              И      :
ДОПУСКА съдебна делба между Х.И.К. ЕГН ... от с. Р., Община С., Х.Ю.Д. ЕГН ... от с.с., И.Ю.П. ЕГН .. Гр. Г, ул. .. № .., Н.Х.Н. ЕГН ... от с. Р., Община С., А.Х.Х. ЕГН ... от с. П.С. Община С., А.Ю.Д. /М.М.Д./, ЕГН ..., Гр. Б., ж. к. С., бл. .., вх.   ет. .., З.И.К., ЕГН ... от с. П.С., Община С., Ю.Х.И. ЕГН ... от с. Р. Община С. и А.Ю.Ч., ЕГН ... от с. П.С., Община С., ВЪРХУ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ: ДВОРНО МЯСТО находящо се в с. Р., Община С., съставляващо урегулиран поземлен имот ... в кв. .. по сега действащия план на селото, с обща площ 860 кв.м., ведно с построените в него едноетажна стопанска сграда една част /съборена/ и останалата част лятна кухня, подобрения и насаждения, при граници: улица, н-ци К. и Н.Х., наследници на И.Д. и Х.Х.Б.
Делбата да се извърши като се образуват ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ РАВНИ дяла, от които по два дяла за Н.Х.Н., А.Ю.Х. и М.М.Д./А.Ю.Д./, и по ТРИ дяла за - Х.И.К., З.И.К., Х.Ю.Д., Ю.Х.И., А.Ю.Ч. и И.Ю.П.
Изключва от делбата едноетажна жилищна сграда, частично на маза, находяща се в ДВОРНО МЯСТО находящо се в с. Р., Община С., съставляващо урегулиран поземлен имот ... в кв. .. по сега действащия план на селото, с обща площ 860 кв.м.
Делбата да се извърши с помощта на икономическа експертиза, със задача да се произнесе за реалната поделяемост и средната   пазарна цена на имота, при депозит от 100 лв., внесени от ищците в петдневен срок от съобщението, по депозитната сметка на РС Севлиево.
ПРИЗНАВА, на осн. чл. 193 ГПК, че оспорването на нот. Акт № ... т. .. д. № ... г. на СРС, е доказано, като на основание чл. 537 ал. 2 ГПК ОТМЕНЯ н.а. № ... т. .. д. № ... г. на СРС, като неверен в    частта относно дворното място, едноетажна стопанска сграда една част /съборена/ и останалата част лятна кухня.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.


Решение № 115, т.2 ,стр. 25/24.11.2008 г. по Гр.д. № 457/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл. 14 ал. 3 ЗСПЗЗ.
Жалбоподателката Г.Х.Н. от гр. С. е обжалвала решение № ... г. по заявление с вх. № ... от ... г. В жалбата си развива оплаквания свързани с липса на предпоставки за приложение на чл. 14 ал. 7 и ал. 7а ЗСПЗЗ, счита, че правата върху имота, предмет на спора, е признато с влязло в сила решение по гр. д.№ ... г. по описа на съда, развива и други съображения. Моли съда да го отмени, като недопустимо, незаконосъобразно и необосновано.
Ответникът - ОСЗГ гр. С. моли същата да бъде оставена без уважение, като неоснователна и недоказана.
По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
Касае се за производство по чл. 14 ал. 3 ЗСПЗЗ. Съдът приема, че жалбата е в срок и следва да бъде разгледана, констатирано в доклада на съда по чл. 146 ГПК и не са оспорени.
Предмет на жалбата е протоколно решение № ... г. по заявление с вх. № ... г. от Г.Х.Н. за възстановяване право на собственост на наследници на Х.В.Т., с което е отказано да бъде признато правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне на имоти в землището на с.А., Общ. С.
Имотите, описани в същото са идентични с тези по решение № ... г. на ПК С., по заявление от Х.В.Т. от с. А., Общ. С., по преписка с вх. № ... г., с което е възстановено правото на собственост на наследници на В.Х.Л., което не е оспорено.
С влязло в сила решение на ... г., № ... г. по гр. д. № ...г. по описа на СРС, с правно основание чл.14 ал.4 ЗСПЗЗ, е отхвърлен искът от Х.В.Т. от с. А. Общ.С. против П.В.Х., Ж.Г.П. и Н.Г.Д., за признаване правото на собственост върху земеделски земи, подробно описани в заявление по преписка с вх.№ ... г. на ОбПК със заявител Х.В.Т.
Безспорно е, че в производството по чл. 14 ал. 3 ЗСПЗЗ съдът упражнява контрол върху актовете на ОСЗГ.
От решението на съда зависи съдържанието на акта на поземлената комисия - има преюдициален характер за възстановяване собствеността върху земеделски земи, внесени в ТКЗС, като в конкретния случай, комисията е длъжна да се съобрази с решението,т.е. земеделските земи при внасянето им в ТКЗС са били собственост на В.Х.Л. по преписка с вх. № ...г., а не на Х.В.Т.
Този извод е в основаната на протоколно решение под № .... г. на ОбСЗГ С. да се произнесе по заявление с вх.№ ... г. от жалбоподателката Г. Х. Н. за възстановяване правото на собственост на наследници на б. ж. Х.В.Т., като е отказано да се признае правото на възстановяване на собственост с план за земеразделяне на описаните имоти предмет на настоящият спор.
Съдът счита, че жалбата е неоснователна.
Процесуална предпоставка за предявяване на жалбата, не може да представлява решение на комисията/ протоколно решение под № ... г. по заявление с вх.№ ... г., с което е признато и определено за възстановяване правото на собственост на н-ци на Х.В.Т. върху земеделски земи-предмет на иска, тъй като е налице решение на съд, влязло в сила, което е породило своите правни последици,следователно ОбСЗГ С. е обвързана с решението на съда и е задължена да се съобрази с него.
Съдът приема, че жалбата е недоказана.
Жалбоподателката твърди в жалбата, че е налице влязло в сила решение по гр. д. № ... г. СРС, като по този начин правото на собственост върху процесните земи е признато с влязло в сила решение.
Видно от данните по делото, жалбоподателката Г.Х.Н. от гр. С., е подала искова молба по чл. 11 ал. 2 ЗСПЗЗ за възстановяване на пропуснат срок. Съдът, с решение № ... г. е признал за установено по отношение на ОбСЗГ С., че н-ци Х.В.Т./Л./, са пропуснали в срока да поискат да им бъде възстановено правото на собственост върху описаните земеделски земи.
Очевидно, касае се за възстановяване на пропуснат срок, а съдът не е компетентен да възстанови правото на собственост. Правото на собственост се възстановява по административен ред от ОбСЗГ, като решението на съда постановено по чл. 11 ал. 2 ЗСПЗЗ няма задължителен характер за службата. ОбСЗГ С. е следвало да постанови отказ да реституира собствеността върху тези земи, който подлежи на обжалване в друго производство и по друг ред.
По-късно, с протоколно решение № ... г., е постановен отказ по заявление № ... г. - предмет на настоящото дело. Основен аргумент тук, е приложението на чл. 14 ал. 7 във вр. с ал.7а ЗСПЗЗ от ОбЗГ С. Съдът приема, че се касае за ”откриване на ново обстоятелство”, което е влязлото в сила решение от ... г. по гр. д. № ... г. по описа на СРС и в срока е постановен отказ. Това ново обстоятелство по смисъла на закона - влязлото в сила решение на съда, е относимо към правния спор, като изключва правото на наследници на Х.В.Т.да претендират възстановяване право на собственост върху земеделски имоти,предмет на делото.
С оглед на тези обстоятелства съдът приема, че жалбата следва да бъде оставена без уважение, като разноските остават в тяжест на жалбоподателката, така както са направени, а тя следва да бъде осъдена да заплати на ОбСЗГ гр. С. разноски от 160 лв. възнаграждение за юрисконсулт.
Водим от горе изложеното съдът
                                       Р   Е Ш И :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Г.Х.Н. от С., ул. ... № .. ЕГН .... за ОТМЯНА на протоколно решение № ... г. на ОСЗГ гр. С., по заявление с вх.№ ... г. от Г.Х.Н., за възстановяване правото на собственост на наследници на Х.В.Т., с което е отказано да бъде признато правото на възстановяване на собственост с план за земеразделяне на имоти в землището на с. А., Общ. С. по чл. 14 ал. 7 във вр. с ал.7а от ЗСПЗЗ, на основание чл. 14 ал. 3 ЗСПЗЗ.
ОСЪЖДА Г.Х.Н. да заплати по сметка на ОСЗГ гр. С. възнаграждение за юрисконсулт от 160лв.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Габровски административен съд в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено, по реда на АПК.

Р Е Ш Е Н И Е 116.т.2 стр.27 от 24.11.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100803 по описа за 2008 г
 
Производството е по чл.99 ал.1 СК.
Водим от гореизложеното съдът
                           
                          Р                   Е                  Ш                     И:
           
ПРЕКРАТЯВА брака между П.Д.Г. и Г.С.Г., сключен на 04.03.2008 г. в гр.Севлиево с акт № ... , поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО и на осн.чл.99 ал.1 СК.
ВИНОВНИ за дълбокото и непоправимо разстройство са ДВАМАТА СЪПРУЗИ.
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия С.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, собственост на родителите на ответника, намиращо се в гр...... , на МЪЖА.
ОСЪЖДА Г.С.Г. да заплати по сметка на СРС допълнителна д.т. в размер на 25 / двадесет и пет / лв.
Разноските остават в тежест на страните така, както са направени.
Препис-извлечение от решението да се изпрати на бюро “Съдимост” при СРС.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Р Е Ш Е Н И Е № 117 т.2 стр.28 от 24.11.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100670 по описа за 2008 г
Производството е по чл.86 СК.
В исковата молба ищецът, действайки като непълнолетен със съгласието на майка си, твърди, че ответникът е осъден да му заплаща ежемесечна издръжка в размер на 50 лв., определена по гр.д.№ 812/05 г. на СРС. Считат, че съществено са се изменили обстоятелствата от предишното определяне на издръжката и молят съда да уважи иска със законните последици.
Ответникът,чрез представителя си по чл.47 ал.6 ГПК, оспорва иска по размер.
По делото се събраха писмени   доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от приложеното гр.д.№ 812/05 г. на СРС, чрез спогодба от 19.12.2005 г. ответникът се е задължил да заплаща на детето си Д. ежемесечна издръжка по 50 лв.    
Изминали са 3 години от предишното определяне на издръжката.Това е един доста дълъг период от време, през който е настъпила съществена промяна в жизнения стандарт на живота, която е трайна и обуславя основателността на предявения иск за увеличение на издръжката.
Затова като основателен искът следва да се обсъди по размер.
Ищецът, който сега е на 14 г.7 м., претендира издръжка от 80 лв., като този размер е съобразен с нормативната уредба за размера на издръжките, посочен в ПМС № 2/99 г., тъй като съгласно чл.85 ал.1 СК размерът на издръжката се определя в граници, установени от МС. Съгласно последното изменение на това постановление дължимата от родителя издръжка е в граници между 30 и 80 лв. / д.в.бр.117/02 г. /
За да се задоволят нуждите на ищеца, родителите ще следва да му осигурят обща месечна издръжка  по 150 лв.
При разпределението на издръжката съдът преценява възможностите на родителите. Майката е представила документ за доходите си, от който е видно, че тя получава брутно средно месечно трудово възнаграждение в размер на 444 лв. Ответникът не е представил такъв документ, а по делото има данни, изхождащи от баща му, че той работи в чужбина. Основното е, че не са представени доказателства за нетрудоспособност на ответника, поради което и с оглед на обстоятелството, че майката полага и непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето, бащата няма да бъде материално затруднен да поеме по-голямата част от общо определената издръжка – в максималния размер от 80 лв., които ще се дължат ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от предявяване на иска 02.10.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й.
В този смисъл предявеният иск е основателен и доказан в пълен размер.
Допуска се и предварително изпълнение на решението.
Ответникът ще следва да заплати по сметка на СРС д.т. в размер на 43,20 лв., както и да заплати на ищеца направените от него разноски по делото в размер на   110 лв.
Водим от горното съдът
 
                                Р             Е               Ш              И:
 
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, определена по спогодба от 19.12.2005 г. по гр.д.№ 812/05 г. на СРС , като го УВЕЛИЧАВА,както следва:
ОСЪЖДА Д.С.Д. да заплаща на непълнолетния си син В.Д.В., действащ със съгласие на майка Н.С.Х.   ежемесечна издръжка с 30 лв. /тридесет / повече, или по 80 / осемдесет / лв., ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от 02.10.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й, на осн.чл.86 СК, както и направените от тях разноски в размер на 110 лв. /сто и десет/, а по сметка на СРС д.т. в размер на 43,20 лв./ четиридесет и три лв. 20 ст. /
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на осн.чл.242 ал.1 ГПК.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от 09.12.2008 г., за което страните са уведомени в о.с.з.

Р Е Ш Е Н И Е № 118 т.2 стр.29 от 25.11.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100682 по описа за 2008 г
 
Производството е по чл.99 ал.1 СК.
Водим от горе изложеното съдът
                                 Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА брака с развод сключен на ……. в с.Ш.между С. К. С. ОТ.Ш. ЕГН ……… понастоящем в Република Г. и Р. Д. И. от с.с. ЕГН …… понастоящем в Република Г.,като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН на основание чл.99 ал.1 СК.
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА.
За в бъдеще жената да носи брачното си име И .
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителски права върху роденото от брака дете К.роден на ….. на майката Р.Д.като бащата С.С. ще има право на свиждане с него всеки първи и трети неделен ден от месеца от 8 до 18 часа в с.Ш.и да го взема при себе си по един месец през лятото по споразумение с майката в с.Ш. 
Издръжка за детето К. роден на ….. е определена с влязло в сила решение по гр.д.№…/….арх.№…/….по описа на съда в размер на сумата от 80 лв.
Съпрузите не притежават семейно жилище.
Разноските остават в тежест на съпрузите така както са направени.
ОСЪЖДА Р.И.да заплати окончателна д.т. по сметка на съда от 25 лв.       
Решението може да се обжалва пред Г .окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 119, т.2 ,стр. 30/26.11.2008 г. по Гр.д. № 655/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Предявеният иск е с правно основание чл.100 СК.
Водим от гореизложеното съдът
                    Р           Е         Ш           И :
ПРЕКРАТЯВА бракът между Л.Т.Т. ЕГН ... от гр. Г., ул. ... вх... , ет. .., ап. .. и П.И.Т. ЕГН ... от с. П., Община Г., ул. ... сключен на ... г. в гр. С. акт за граждански брак № ... г. в гр. С., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, на осн. чл. 100 СК.
ОДОБРЯВА споразумението между съпрузите както следва:
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия - Б.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ в гр. Г., ул. ... вх. .., ет. .., ап. .. на Л.Т.Т.
По време на брака не са придобити движими вещи, недвижими имоти, общи влогове, фирми, дялове в търговски дружества и недвижими имоти. 
Съпрузите не претендират за издръжка помежду си. 
ОСЪЖДА Л.Т.Т. и П.И.Т. да заплатят по сметка на Районен съд гр. Севлиево допълнителна д. т. в размер на 15-петнадесет всеки от тях.
         Решението не подлежи на обжалване.

Решение № 120, т.2, стр. 31/26.11.2008 г. по Гр.д. № 467/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е за делба и се намира в първата фаза.
В исковата молба се твърди, че страните са наследници на починалите им родители С.Н.Т. б.ж. гр. С., поч. ... г. и Т.Н.Т. б.ж. с.гр, поч. ... г., които оставили в наследство недвижим имот, описан в исковата молба. Не могат доброволно да се поделят, като ищецът моли съда да допусне делба, като се образуват два равни дяла - по един за всяка от страните относно описаните постройки, 1/4 ид.част за ищеца и 3/4-три четвърти идеални части за ответниците относно дворното място.
Ответницата оспорва иска. В срока е постъпил отговор, в който заявява, че следва да бъдат конституирани и други ответници - като наследници на починалия й съпруг – И. Г. Г. починал на ... г., тъй като са закупили по време на брака си 1/3 ид.ч. от процесното дворно място без постройките. Това е сторено, с нарочно определение и са конституирани С.И.К. – негова дъщеря и М.Е.Г. и Я.Е.Г., деца на починалия преди наследодателя негов син – Е.И.Г. Съпругата на последния - Е.Д.Г., не следва да участва в процеса, по силата на чл. 10 ал. 1 ЗНасл.   
По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното: Видно от представените по делото нот.акт № ... г. на Севлиевския околийски съдия, у-ние за наследници № ... г., у-ние за идентичност № ... г. и удостоверение № ... г., и скица № ... г., всички издадени от Община С., страните са наследници на С.Н.Т. б.ж. гр.Севлиево, поч. ... г. и Т.Н.Т. б.ж. с.гр, поч. ... г. оставили наследници ищеца негов син и М.С. - дъщеря. Оставили в   наследство и описания в исковата молба недвижим имот:
С решение по гр.д.№ ... г. по описа на СРС било извършено разпределение на ползването на описания имот между страните, след което ищецът изградил входното антре, баня с тоалетна с облицовка от фаянс и нов покрив, изградил отново съществувал навес /сушината/ до лятната кухня и с метална двукрила врата и нова тухлена ограда откъм ул. ..., с нова метална врата, направил и нова настилка в двора с циментови плочки.
С нот.акт № ... г. ответницата придобила приживе от родителите си 1/2 ид.ч. от дворното място, без постройките, по време на брака си с И.Г.Г., починал на ... г., поради което са   конституирани и С.И.К. – негова дъщеря и М.Е.Г. и Я.Е.Г., деца на починалия преди наследодателя негов син – Е.И.Г. поч. на ... г. Съпругата на последния - Е.Д.Г., не следва да участва в процеса,   по силата на чл.10 ал.1 ЗНасл.   
При това положение, съдът приема за установено и доказано, че следва да се допусне делба по отношение на постройките, при равни части за ищеца и първата ответница, като наследници на родителите си С. и Т. Т. и относно дворното място - при части 1/4-една четвърт ид.част за ищеца и 3/4-три четвърти идеални части за ответниците относно дворното място, тъй като се установи по несъмнен начин, че приживе родителите С. и Т. Т. са продали на ответницата М.С. 1/2 ид.част от двора без постройките. Установи се, че при изповядване на сделката М.С. е била в брак с И.Г.Г., починал на ... г., и оставил С.И.К. – негова дъщеря, М.Е.Г. и Я.Е.Г., деца на починалия преди наследодателя   негов син – Е.И.Г., поч. на ... г. т.е, три четвърти от дворното място, съобразно наследствените права, ще следва да се подели между описаните ответници, като се образуват 24 равни дяла, от които 6 равни дяла за ищеца, 14 дяла за ответницата М.С., два дяла – за С.И.К. и по един равен дял - за отв. М.Е.Г. и Я.Е.Г.      
Съдът не възприема становището на ответниците, че постройките в дворното място не следва да се допуска делба, тъй като било извършено разпределение и всяка от страните е владяла съответните части необезпокоявана. Наличието на такова решение - приложено по делото, по силата на което всеки от съсобствениците е ползвал определената му по реда на чл. 32 ЗС част, не променя характера на тези постройки. Те имат наследствен произход и следва да се допуснат до делба, по описания по-горе начин. Към този етап на делбата е без значение и твърдението, че са извършени значителни подобрения в така разпределените части, и това не е пречка да се допусне делба. След конкретизирането им и след като бъде доказвано извършването им, интересите на подобрителя ще бъдат осигурени в производството по сметки във втората фаза.  
Водим от гореизложеното съдът
              Р             Е             Ш              И      :
ДОПУСКА съдебна делба   между Н.С.Н., ЕГН ... от гр. С., кв. ... , ул. ... № .. бл. .., Ет. .., ап. .., М.С.И., ЕГН ... от гр. С. ул. ... № .., С.И.К. ЕГН ... от гр. С., ул. ... № .., М.Е.Г. ЕГН ... от гр. Р. ж. к. ..., бл. .. ет. .. ап. .., и Я.Е.Г. ЕГН ... от гр. Р., ж.к. ... бл. .. ет. .. ап. .., върху следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град С., ул. ... № .., съставляващо урегулиран поземлен имот ... в квартал .. по сега действащия план на гр.С., с обща площ 540 /петстотин и четиридесет/кв.метра, при съседи: ..., ведно с реално построените в него ЕДНОЕТЖАНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, строена 1940 г. със застроена площ от 93 кв.м., състояща се от две спални, дневна, кухня, входно предверие, коридор и баня с тоалетна, а така също и ЛЯТНА КУХНЯ с НАВЕС към нея от 27 кв.м.
ДЕЛБАТА да се извърши, като от ДВОРНОТО МЯСТО се образуват ДВА РАВНИ ДЯЛА - по ЕДИН РАВЕН ДЯЛ за Н.С.Н. и М.С.И., а от ПОСТРОЙКИТЕ - КАТО СЕ ОБРАЗУВАТ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ РАВНИ ДЯЛА, от които ШЕСТ равни дяла за ищеца, ЧЕТИРИНАДЕСЕТ РАВНИ дяла за ответницата М.С., ДВА РАВНИ дяла – за С.И.К. и по ЕДИН РАВЕН дял - за М.Е.Г. и Я.Е.Г.       
Делбата да се извърши с помощта на икономическа експертиза, със задача да се произнесе за реалната поделяемост и средната   пазарна цена, при депозит от 120 лв., внесени от ищеца в петдневен срок от съобщението по депозитната сметка на РС Севлиево.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е № 121 т.2  стр.33  от 27.11.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100734 по описа за 2008 г. 
Производството е по чл.100 СК.
Поради изложеното съдът
                    Р                Е                Ш               И:
 
            ПРЕКРАТЯВА брака между Е.П.Х.и И.М.Х., сключен на 24.07.1999 г. в гр.С. с акт № 0079, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ и на осн.чл.100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите, както следва:
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия И.
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетното дете П.Е.Х. се предоставят на майката И.М.Х., като бащата Е.П.Х.ще има право на личен контакт с детето, като го взема при себе си всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца от събота сутрин в 08 ч. до неделя вечер до 19 ч. с пренощуване в неговия дом, както и по един месец през календарната година, когато майката не е в годишен отпуск, както и в друго време извън определеното, при съгласие на родителите.
Е.П.Х. ще заплаща на малолетното си дете П.Е.Х. чрез неговата майка и законна представителка И.М.Х. ежемесечна издръжка по 50 / петдесет/ лв., начиная от 01.11.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й .
Съпрузите не претендират помежду си за издръжка.
И.М.Х. получава в дял и става изключителен собственик на придобития по време на брака с нотариален акт № 26 ........ недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 2 на първия етаж от ж.бл. ........, състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня-тоалетна, две антрета и една тераса с площ от 61,24 кв.м, при съседи на апартамента ...........; ТАВАН № 10, при съседи: .........; МАЗА № 9, при съседи: ........, ЗАЕДНО с 7,31 % ид.ч. от общите части на сградата, построена върху държавна земя, представляваща УПИ І в кв.41 по плана на града.
Данъчната оценка на имота е 13 313 лв.
Съпругът не претендира парично уравнение на дяла си.
Съпрузите нямат взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежава всеки от тях.
Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.
Придобитото по време на брака движимо имущество съпрузите са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер.
ОСЪЖДА Е.П.Х.да заплати по сметка на СРС д.т. върху издръжката в размер на 36 лв. /тридесет и шест/.
ОСЪЖДА И.М.Х. да заплати по сметка на СРС д.т. в размер на 266,26 лв. / двеста шестдесет и шест лв.26 ст./
Решението не подлежи на обжалване.

Решение № 122,т.2,стр.34/27.11.2008 г. по Гр.д. № 676/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Производството е по чл. 99 ал. 1 от СК.
Водим от гореизложеното съдът
            Р       Е        Ш        И    :
ПРЕКРАТЯВА бракът между Р.М.Й. ЕГН ... от с. Р., Община С. и М.Я.Й. от с.с., ЕГН ... от с.с., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 99 ал. 1 СК.
В бъдеще жената да носи предбрачата си фамилия К.
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище на М.Я. Й.
ОСЪЖДА М.Я.Й. да заплати по сметка на РС Севлиево 15 лв.
ОСЪЖДА Р.М.Й. да заплати по сметка на РС Севлиево 10 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 123, т.2,стр.35/27.11.2008 г. по Гр.д. № 385/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Искът е по чл. 265 ЗЗД и за сумата от 12 000 лв.
В исковата молба ищецът, че с ответника са сключили договор за изработка, като е възложил построяване на едноетажна масивна жилищна сграда с застроена площ от 100 кв. м. в с. Д., Община С., за сумата 15 000 евро. При сключване на договора, ищецът изплатил чрез съпругата си на ответника, предплата/задатък/от 6 000 евро и строителни материали на стойност от 3 000 евро. Остатъкът от сумата следвало да бъде изплатен при завършване покрива на къщата. В хода на строителните работи   констатирал, че ответникът, като изпълнител, е допуснал   отклонения  при изливане на основите, което довело да спиране на строителството. Ответникът отказал да внесе корекции в работата си, въпреки, че бил поканен от ищеца. В резултат на това, сключеният между страните договор бил развален, поради неизпълнение от страна на ответника, за което той отговаря. Моли съда да осъди ответника да му заплати процесната сума, ведно със законната лихва до окончателното й изплащане, разноските по делото и да уважи иска със законните последици.
Ответникът оспорва искът по основание и размер, излага доводи във връзка с тезата си. Предявява насрещен иск, приет за съвместно разглеждане и за сумата 2 661 лв., като твърди, че ищецът, с поведението си е допринесъл за спиране на строителството. 
Ищецът оспорва приетият за съвместно разглеждане насрещен иск, излага съображения и моли съда да го отхвърли, като неоснователен и недоказан.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ИСК по чл. 265 ЗЗД, с цена 12 000 лв.
Не се спори, а е видно и от приложения по делото договор, че страните са сключили такъв за изработка на ... г. в с. Д., Община С., по силата на който, ищецът, в качеството си на поръчващ, е възложил, а ответникът - като изпълнител се задължил, да   построи едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв. м., състояща се от три спални, хол, кухня, баня, тоалетна, коридор, килер, тераса в с. Д., Община С., срещу сумата от 15 000 евро. Поръчващият се е задължил да изплати на изпълнителя, договорено възнаграждение от 6 000 евро, платими в деня на подписването на договора и строителни материали /тухли, цигли, арматурно желязо/, на стойност от 3 000 евро, като остатъкът от сумата от 6 000 евро е следвало да бъде доплатен в деня на завършване на покрива на къщата.
Безспорно е, че се касае за договор за строителство, който представлява договор за изработка - чл. 258 ЗЗД - консесуален, двустранен, неформален и възмезден.
Според твърдението на ищеца, в хода на извършване на строителните работи са констатирани редица недостатъци, същите са отразени в конструктивно становище от ... г., на инж. Б.Б., проектант на обекта. В становището му е отразено, че основите на сградата не са изпълнени съгласно проекта и по-конкретно плана на основите, налице били отклонения относно дебелината им - заложените фусове за колоните са с арматурно желязо № 10, а не по проекта - № 14, както и била недостатъчна дължината на снаждане и т.н. В заключение, конструкторът е дал становище, че работата може да продължи, след приемане на основите от проектант или друго правоимащо лице.
Конструктивното становище не е оспорено от ответната страна, като съдът го кредитира изцяло, така както е депозирано.
В обстоятелствената част на исковата молба се твърди, че, цитирам: “....По този повод проведохме неколкократни срещи с ответника, който заяви, че отказва да поправи работата ....ние развалихме сключения договор поради неизпълнение от страна на ответника...”, край на цитата. Горното следва да бъде ценено, във връзка с приложението на т. 20 от договора за изработка.
Съдът, като взе предвид изложеното, намира, че по делото липсва предупреждение в писмена форма от страна на ищеца за прекратяване на договора, като на ответника е следвало да се даде подходящ срок за отстраняване на констатираните недостатъци. Срокът, който възложителят следва да даде на изпълнителя за изпълнение на договора по чл. 87 ал. 1 ЗЗД, е допълнителен, извън срока, уговорен в самия договор. Допълнителният срок е необходимо условие за развалянето му. Развалянето на договора настъпва, едва след изтичането на допълнително дадения срок за изпълнение, с предупреждение за развалянето му.
С оглед на това, както се твърди в исковата молба, ако ответникът вече е станал неизправна страна, ищцовата страна може да отправи предупреждение и да иска развалянето на договора по изключителна вина на ответника. В конкретния случай, такова разваляне при хипотезата на чл. 87 ал. 1 ЗЗД е допустимо, когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма. В случая, не е настъпило и всяка една от страните може да предложи изпълнение на своите задължения. Само на това основание съдът преценява, че договорът за изработка, сключен между страните, не е развален и поради това, не може да намери приложение разпоредбата на чл. 265 ЗЗД. Тя би била възможна, ако при извършване на работата изпълнителят се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, при което поръчващият може да иска поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане; заплащане на разходите, необходими за поправката, или съответно намаление на възнаграждението. Ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, поръчващият може да развали договора.
С оглед изложеното, съдът приема, че претенцията касае   заплащане на незавършено строителство, което е неоснователно. Ищецът приема, че правоотношенията между страните, възникнали въз основа на договора за изработка, следва да се уреждат по правилата касаещи задатъка.
В договора за изработка е изтъкнато, че поръчващият ще заплати договорено възнаграждение от 15 000 евро, от които 6 000 евро предплата/задатък/ платими в деня на подписването на договора.
Съгласно чл. 93 ЗЗД , задатъкът служи като доказателство, че е сключен договор и обезпечава неговото изпълнение. Съгласно чл. 20 ЗЗД, при тълкуване на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните. За да подлежи на връщане под формата на неизпълнено задължение от страна на ответника, задатъкът в размер на исковата сума, както се иска в исковата молба, то е следвало да има изрична клауза в договора, тоест да е постигнато изрично съгласие между страните, че дадените суми под формата на задатък/предплата/ се дават именно за обезщетение за вредите от неизпълнението на договора.
Начинът, по който страните по договора са регламентирали отговорността си е в т.16 от договора, сочи, че неустойката служи за обезщетение от неизпълнение на вредите. Съдът преценява, че и на това основание, искът ще следва да се отхвърли, като неоснователен и недоказан.
По делото е изслушано заключение на вещо лице Н.Щ., което е прието от съда, като правилно и мотивирано, неоспорено от страните по делото. От заключението на вещото лице базирано и на оглед на място, е установени, както стойността на извършените строителни работи от ответника, така и стойността на извършените допълнителни укрепващи строителни работи от ищеца.
Съдът приема, че липсата на архитектурен проект не съставлява   съществен елемент от фактическият състав на договора, защото липсата на строителните книжа не се отразява върху действителността на договора. Ищецът ще следва в друго производство да претендира обезщетение за причинените вреди, след като договора бъде развален и сумите се претендират на отпаднало основание поради разваляне /чл.55 ЗЗД/.
Съдът не обсъжда останалите доказателства по делото - показанията на разпитаните свидетели В.Г.К., Т.А., И. и др., тъй като показанията им са ирелевантни, с оглед на изложените по- горе изводи.
ПО ИСКЪТ ОТ ОТВЕТНИКА в размер на сумата от 2 661 лв.
Съдът счита, че правното основание на претенцията е чл. 59 ЗЗД и представлява разликата между твърдяното от ответника, за вложени средства в изграждането на строителният обект, предмет на иска, в размер на сумата от 14 061лв., и получената от ищеца сума от 11 400 лв. Безспорно е, че се дължи стойността на действително извършените работи, но реализирането и на такава претенция може да се осъществи, при наличието на описаната по-горе предпоставка - при положение, че договорът за изработка бъде развален по предвидения в закона ред. Следователно и насрещният иск следва да бъде отхвърлен, като неоснователен и недоказан.
Разноските остават в тежест на страните така, както са направени.
Водим от горе изложеното съдът
                       Р   Е   Ш   И :
ОТХВЪРЛЯ искът на Е.Р.И. от с. Д., Община С., ЕГН ... против Х.А.Х. от с.с. ЕГН ... за сумата от 12 000 лв., получена на отпаднало основание и за поправяне на работа по договор за изработка от ... г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. на основание чл. 265 ЗЗД.
ОТХВЪРЛЯ насрещен иск от Х.А.Х. против Е.Р.И. в размер на сумата от 2 661 лв. на основание чл. 59 ЗЗД, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.  
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд, Габрово в двуседмичен срок от получаването на съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 124,т.2,стр.38/27.11.2008 г. по Гр.д. № 162/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл. 99 ал. 1 от СК.
         
Водим от гореизложеното съдът
            Р       Е        Ш        И    :
ПРЕКРАТЯВА бракът между М.Р.К. гр. С., ж. к. ..., бл. .., вх. .., ап. .., ЕГН ... и Г.К.К. от с. А., обл. К., Република Г., ул. ... № .., роден на ... г., акт за брак № ... г. на Община С. КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 99 ал. 1 СК.
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ.
В бъдеще жената да носи брачната си фамилия К.
ОСЪЖДА М.Р.К. да заплати по сметка на РС Севлиево 25 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 125,т.2,стр.39/27.11.2008 г. по Гр.д. № 654/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Искът е по чл. 42 б ЗНаследството.
В исковата молба се твърди, че ищците са наследници на починалия Г.С.Г., поч. На ... г. - съпруга и внук, а ответникът - негов брат. На ... г., ответникът представил на нотариус И.П., с район на действие РС-С., саморъчно завещание от Л.П., майка на ответника и на наследодателя на ищците. Завещанието не било написано и подписано от завещателката, поради което било нищожно по смисъла на чл. 42 Б ЗНасл. Молят съда да бъде признато за установено по отношение на ответника, че саморъчното завещание на Л.С.П., поч. На ... г. е нищожно и да уважи иска със законните последици.
В срока по чл. 131 ГПК, ответникът е представил отговор, с който прави признание на иска, представя нотариално заверено копие от декларацията, въз основа на която ответникът е заявил, че се отказва от направените в негова полза завещателни разпореждания на майка си Л.С.П.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното.
Не се спори между страните, а е видно от представените писмени доказателства - незаверен препис от саморъчно завещание, удостоверение изх. № ../... г. от Община С. за наследници на С.Г.П., удостоверение изх. № ../... г. от Община С. за наследници на Г.С.Г., копие от декларация от ... г., ищците са наследници на починалия Г.С.Г., поч. На ... г. - съпруга и внук, а ответникът - негов брат. На ... г., ответникът представил на нотариус И. П., с район на действие РС-С., саморъчно завещание от Л.П., майка на ответника и на наследодателя на ищците. Завещанието не било написано и подписано от завещателката, поради което било нищожно по смисъла на чл. 42 Б ЗНасл.
Както в отговора, така и в с.з., ответникът не оспорва иска - прави признание и моли съда да се произнесе.
По смисъла на чл. 237 ГПК, когато ответникът признае иска, по искане на ищеца съдът прекратява съдебното дирене и се произнася с решение съобразно признанието. В мотивите на решението е достатъчно да се укаже, че то се основава на признанието на иска. Такова искане е направено, поради което съдебното дирене е прекратено и е даден ход на устните състезания.
При това положение, съдът приема, че това признание не противоречи на закона - ал. 3 от същия текст - признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави; и следва да бъде постановено решение, като искът бъде уважен, така както е предявен.
С оглед нормата на чл. чл. 42 б ЗНаследството, завещателното разпореждане е нищожно, тъй като при съставянето му не са спазени разпоредбите на чл. 25, ал. 1ЗНасл., по силата на който, саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от него. Подписът трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания.
Относно претенцията на ищците за заплащане на разноски в размер на 1050 лв., съобразно представения списък по чл. 80 ГПК, съдът намира, че се касае за хипотезата на чл. 78. ал.5 ГПК - заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото. Но, тъй като, съдът може да присъди по-нисък размер на разноските само по искане на насрещната страна, а това не е сторено, то разноските следва да се присъдят в посочения размер.
При това положение ответникът следва да заплати на ищците   направените по делото разноски от 1050 лв.     
Водим от гореизложеното съдът  
                  Р         Е        Ш         И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.С.Г. ЕГН ... от гр. С., ул. ... № .. ет. .., че саморъчно завещание на Л.С.П., поч. ... г. е НИЩОЖНО, на осн. чл. 42 б ЗНаследството и чл. 237 ГПК.
ОСЪЖДА Б.С.Г. ЕГН ... от гр. С., ул. ... № .. ет. .., да заплати на М.А.Г. ЕГН ... и С.А.К. ЕГН ... и двамата от гр. С., ул. ... № .., вх. .., ет. .., ап. .., направените по делото разноски от 1050 лв.      
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 126, т.2,стр.40/02.12.2008 г. по Гр.д. № 522/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл. 55 ЗЗД с цена на иска ............. лв. стойност на заплатен новогодишен пакет от оферта за новогодишни празници.
            В исковата молба се твърди, че през месец ноември ........ г. ищцата прочела офертата на “............” ЕООД за новогодишните празници, като на .............. г. и .................. г. направила резервация за Новогодишния пакет, предлаган от ответника, и му заплатила по банков път изцяло сумата от ..................... лв., стойност на пакета за четирима възрастни и две деца. По-късно и своевременно отказала офертата по причини, обяснени подробно в обстоятелствената част. Заплатената сума не й е върната, поради което моли съда да осъди ответника да й заплати сумата от ................. лв., стойност на заплатен новогодишен пакет от оферта за новогодишни празници , ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане и да му присъди разноските по делото
                Ответникът оспорва иска.
               По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които , съдът намира за установено следното:
           В   производство   по реда на чл.410 ГПК, ищцата е поискала   от СРС издаване на заповед за изпълнение. Това е сторено – издадена е заповед № ........ / ........... г. Същата е съобщена на ответника по делото, който в срок и на осн. чл.414 ГПК е направил възражение. Съдът в з.з. е указал на заявителката да предяви иск, с оглед нормата на чл.415 ГПК. Искът е предявен в срок, като е довнесена дължимата такса.
Видно от представеното по делото УАС на ответника ............/08 Г. гос , ответното дружество е вписано в регистъра и се представлява от соченото в исковата молба лице.
Представени са и новогодишна оферта, копия от 6 броя електронни съобщения, банкови мемориални ордери за преводи по сметка на “...............” ЕООД.
Според твърденията в исковата молба, през месец ноември .........г. в интернет ищцата прочела оферта на “..............” ЕООД за новогодишните празници. На ............ г. и ................. г. направила резервация за предложения новогодишен пакет, предлаган от ответника, и му заплатила по банков път изцяло сумата от .............. лв за четирима възрастни и две деца.
 Резервацията   била от ................ г. до ................ г. На ................. г.   едното дете на ищцата се разболяло, малко по-късно и другото дете. Незабавно- на ................. г. , ищцата се обадила в ответното дружество, разговаряла със служителка на име М.,   след което   уведомила ответника и по електронен път . Заявила,     че се отказва от резервацията и дала съгласие да й бъде удържан   процент от изцяло заплатената сума, като неустойка, а останалата част да й бъде върната. След   коледните празници, попаднала и на репортаж по   БТВ , в който била изнесена информация, че в комплекс “...........” ЕООД С., имало проблеми по време на Коледните празници, свързани с лошо отопление на стаите и липса на топла вода, което затвърдило решението й..
Счита, че отказът на офертата се дължи на независещи от нея причини. Налице бил правен интерес от иска, тъй като предплатила два месеца по- рано услугата и     уведомила   своевременно ответното дружество за невъзможността да ползва   услугите им.
 При плащането на процесната сума,    ответникът не й предложил договор или ваучер, каквато била практиката в други хотели и туристически агенции. Според ищцата, това съставлява нарушение на чл.27   от Закон за туризма, по силата на който, организирани туристически пътувания с обща цена се формират от регистриран туроператор и се предлагат за продажба от него и/или чрез туристически агенти.  Съобразно чл. 29 от същия, туроператорът пряко или чрез туристическия агент трябва да предостави в писмена форма на потребителя всички условия на договора преди неговото сключване. По силата на чл. 30, с договора за организирано пътуване туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена на потребителя срещу заплащане на определена цена. Договорът за организирано пътуване се сключва в писмена форма и екземпляр от него се предоставя на потребителя.
Съобразно нормата на чл.35, ал. 4 ЗТ,когато потребителят се откаже от договора съгласно ал. 1, т. 2, той има право да избира една от следните възможности: точка 3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ по ал. 3.
Всички тези хипотези са налице и следваше да се обсъждат, при положение, че има      договор за организирано пътуване и ако е издаден ваучер – ценна книга, от туроператора. Валидно сключен договор обаче няма – съгл. Чл.30, ал. 2 от ЗТ уговорките с „............” не са в писмен вид , има разменена кореспонденция, но не и издаден от тях писмен договор и съответно ваучер. Ответникът не е регистриран туроператор или турагент и няма право нито да сключва договори по чл.30 от ТЗ, нито да издава ваучери. Дори да е бил сключен договор, то той би бил нищожен и не може да породи правните си последици .
Тези аргументи, ищцата развива , по повод възражението на ответника, че не се касаело за иск по чл. 55 ЗЗД. Ищцата счита, че се е отказала от уговорката   на ................ г.,    поканила е ответника да й върне парите и тъй като това не е сторено, намира, че    се е обогатил неоснователно за нейна сметка. В подкрепа на твърденията си е представила описаните доказателства, както и показанията на свидетел- Д.П.М.
Ответникът оспорва тази теза. Счита, че е налице договор между страните. Развива съображения, че изпълнението на така сключен между тях договор, започнало незабавно, представя договор за наем и 17 бр.фактури за закупуване на хранителни продукти и напитки- включващи разходи от   края на м. ноември и началото на м. декември, с които цели да установи , че е извършил разходи, с цел осигуряване на услугата. Счита, че не били налице предпоставките на иск за неоснователно обогатяване, тъй като бил налице валидно сключен договор и се касаело за договорна, а не деликтна отговорност.
 С оглед изложеното, съдът намира, че искът е основателен и доказан.
   В чл. 55, ал. 1 ЗЗД са уредени три фактически състава. Според първия подлежи на връщане полученото при начална липса на основание. Според втория подлежи на връщане даденото с оглед на бъдещо основание, което не е могло да бъде осъществено. Според третия подлежи на връщане даденото с основание, което е отпаднало с обратна сила. Когато не са налице елементите на някои от тези три фактически състава и когато въобще липсва друга възможност за правна защита, а е увеличено без основание имущество на едно лице за сметка на имуществото на друго лице, обеднелият разполага с иск по чл. 59, ал. 1 ЗЗД
 Налице е получаването на фактическа облага, наличие на определено имуществено разместване, при което ищцата е предала, а ответното дружество е получило имуществено благо – процесната сума., при липса на законно основание и невръщане на полученото от страна на ответника до момента на предявяване на иска. Установи се, че ответникът не е имал право да сключва договор , получил е сумата, а не я е възстановил.
Възражението, че е направил разходи, съдът не възприема, като ги намира за недоказани, тъй като не се установи доколко разходите по представените писмени доказателства- договор за наем и фактури , имат отношение към приета и отказана оферта, освен това са ирелевантни при изложените изводи..        
         Касае се за сключен между страните устен   договор за     сумите по който са изплатени изцяло от ищцата,   а полученото   подлежи на връщане като получено при начална липса на основание - чл. 55, ал. 1 ЗЗД. Фактът на получаване на процесната сума не се оспорва, то е установено и от представените копия от платежни документи.
      С оглед на изложеното, ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати процесната сума, ведно със законната лихва от ......... г. до окончателното й изплащане,както и     направените поделото разноски от   ............ лв.
Водим от гореизложеното съдът
                  
                         Р      Е       Ш       И :  
 
     ОСЪЖДА “.” ЕООД със седалище и адрес на управление : С., ул.............., чрез управител Е.П.Д. ЕГН .................. да заплати на   А.Б.Д., ЕГН .........., с адрес: гр. Б.... . “............” №.... сумата от .......лв. , ведно със законната лихва от . г. до окончателното й изплащане, като и .......... лв. разноски ,на осн. чл. 55 ЗЗД,. 
 Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 127, т.2,стр.41/03.12.2008 г. по Гр.д. № 573/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е за делба и се намира в първата     фаза.
В исковата молба се твърди, че страните са бивши съпрузи, чиито брак е прекратен. По време на брака придобили в съпружеска общност движими вещи , подробно описани в исковата молба. Не могат доброволно да се поделят, като ищцата моли съда да допусне делба при равни части и да уважи иска със законните последици.
Ответникът оспорва иска частично.
   По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното.
   Не се спори между страните, че с решение по гр.д. № ....../........год. по описа на Севлиевския районен съд,   в   сила на ........ год. е прекратен брака им , сключен на ...... год., по време на който придобили в съпружеска общност движими вещи и МПС.
 Ответникът счита,   че следва да не се допуска делба на леките автомобили, като за този по п.3 от исковата молба твърди, че е закупен на ........г., преди ищцата да си тръгне от жилището на ответника, когато   били във влошени отношения и бил закупен изцяло с пари от неговите родителите.   Оспорва мотоциклет Кавазаки, тъй като бил собственост на трето лице, а също и вещите,   които принадлежали на детето на страните. В дома на ответника имало оборудвана детска стая, в която се намирали секция с гардероб, легло, бюро с компютър, полилей, нощна лампа, килим , щори вътрешни и завеси найлонови, Баба Яга, изкуствена елха. Освен това,   мотопед Симсон не съществувал , два от велосипедите не съществували, в наличност бил само детски велосипед. Микровълнова печка Самсунг била придобита преди брака от ответника- дарена от родителите му. От телевизорите-не спори малък телевизор, в детската стая, купен за детето като подарък.
   Относно другите вещи, оспорва да се намират при него- твърди, че      на ....... г., ищцата с родителите си, прибрала и изнесла в чували и кашони следните вещи: цифров фотоапарат по п.13, по п.14 сешоар Самсунг черен; по п.15 епилатор Филипс; по п.16 кафе машина; по п.17.кафеварка, по п.18 фритюрник, по п.19 тенджери комплект със стъклени капаци, по п.20 сервиз за хранене и напитки от дуралекс; по п.21 сервиз за кафе; по п.22 сервиз за безалкохолни 2 бр.; по п.23-сервизи за алкохолни напитки 2 бр.; сервиз за чай п.24, п.25 сервиз за пица, п.27-басейн син 3 м; по п.28 цветарник черен също е взет от нея; п.29 дъска за гладене, п.30 сушило за дрехи метално.
 Счита също, че вещите по п. 30 и п.32 би следвало да бъдат изключени от делбата, тъй като били вещи от нейния чеиз и ответникът изразява желание да й ги върне. Относно вещите по п.33 – телефон, също взет от     и п.38 – това била вещ на детето, но представлявало картинг, правен изцяло от ответника   и също следвало да бъдат изключени от делбената маса, тъй като се намирали при ищцата.
 Във връзка с направеното от ответника оспорване на част от вещите, ищцата заявява че л.автомобил ФОЛСКВАГЕН ГОЛФ по п.2 от исковата молба е закупен по време на брака със семейни средства.По същото време ответникът   изтеглил   заем от ....... клон С., с договор за банков кредит сключен през ........... г.   Във връзка с оспорването на Мотоциклет Кавадзаки и мотопед Симсон ,е представено удостоверение от Община Севлиево, данъчна служба,за декларираните от ответника моторни превозни средства. Останалите оспорени от ответника вещи се намирали при него. Отрича, описаните в становището на ответника вещи, да си е прибрала по описания от ответника начин. По делото са приети като доказателства за оспорените вещи и:
1. гаранционна карта от ...... г. за велосипед КонкордАЕ;2. гаранционна карта от ....... г. за велосипед Шогун-20 – двата п.6;3. гаранционна карта от ......г. за епилатор Филипс п.15;
4. гаранционна карта от ....... г. за ДВД-НЕО п.9;
5. поръчка от ....... г. за ъгловото легло – п.10 от исковата молба;6. гаранционна карта от ......... г. за микровълнова печка Самсунг п.;7. гаранционна карта от ....... г. за телевизор НЕО голямп.8;8. гаранционна карта от ...... г. за телевизор САМСУНГп.8;9. гаранционна карта от ........ г. за телевизор НЕО малъкп.8;10. гаранционна карта от ..... г. ведно с договор за лизинг и 5 бр.квитанции за телевизор САНИО – п.8;11. гаранционна карта от ...... г. за цифров апарат САМСУНГ п.-13;12. гаранционна карта от ....... г. за пералня КРАУН ведно с договор за лизинг и 13 бр.квитанции–п.12.13. фактура от ...... г. за закупен мобилен апарат СОНИ ЕРИКСОН ведно с договор за потребителски кредит и 11 бр.кредитни преводи. Относно вещта по п.33 – твърди, че телефонът от самото закупуване и досега се ползва само от ответника
          Представя и гласни доказателства- показанията на св. Ц.Х.Ц., П.И. А. и А.А. А.. Показанията на първия свидетел, Ц., съдът цени в съвкупност ос останалите писмени доказателства и показанията на вторите двама, като приема за правдиви обясненията му, че по описания способ, ищцата не е била в състояние да изнесе от дома на ответника описаните вещи, тъй като е практически невъзможно, още по-вече, че той лично е видял с какво разполага тя след напускане на дома на ответника, като покъщнина.
        При това положение, съдът приема, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен, по следните съображения:
      Относно описаните в исковата молба автомобили, съдът приема, че са представени убедителни доказателства, неоспорени от ответника -   договори за придобиването и декларации    на името на ответника, от които е видно, че    ги е декларирал пред данъчните органи. От същите се установява, че   тези   МПС са придобити по време на брака и следва да се допуснат до делба..
        Относно мотоциклет Кавадзаки, видно от представения договор с нотариална заверка от ..... г. на нотариус М.В. гр. Ц. , същият е закупен от ответника от продавач на име И.К. от гр. Ц., но    не го е регистрирал в КАТ, ,а го е декларирал в Данъчна служба, гр. Севлиево, като с оглед представения от него договор за покупко–продажба, безспорно е , че собствеността е преминала в купувача, по време на брака му с ищцата, поради което и тази вещ следва да бъде допусната до делба. По отношение на леки автомобил Фолксваген Голф , установи се, че на ..... г.,-видно и от показанията на   родителите на ответника , той изтеглил банков кредит от ..... в размер на ...... лв. и тези средства са употребени незабавно за закупуване на л. А.Фолксваген и мотоциклет Кавадзаки- през ....... г. Горните изводи се базират и на      представените   тринадесет броя писмени доказателства, неоспорени от ответника, от които е видно, че по време на брака   са закупени велосипед Конкорд, велосипед Шогун, епилатор Филипс, ДВД Нео, ъглово легло, микровълнова печка Самсунг, телевизор Нео голям, телевизор Самсунг, друг телевизор Нео малък, телевизор Санио с лизингов договор с посредничеството на свид. Ц., цифров апарат Самсунг, перална Краун, отново с договор за лизинг чрез свид. Ц., изцяло за тяхна сметка и в тяхна собственост придобита, също така има закупен и мобилен апарат Сони Ериксон, да се ползва детето, но закупен по време на брака, с договор за потребителски кредит и се ползва от ответника.
       По отношение на вещите, представляващи оборудване за детска стая, съдът приема, че това са вещи на значителна стойност, представляват обзавеждане и следва да се допуснат до делба, тъй като детето е при ищцата.
Във връзка с твърденията на ответника и при преценка на представените и описани по-горе доказателства, съдът приема, че Мотоциклет КАВАДЗАКИ 125 к с рег.№ ...... е деклариран от ответника С.И.П. като негова собственост.
        Мотопед СИМСОН 50 к с рег.№ ......, съдът приема за установено, че   е бил продаден от ответника на трето лица, с договор от ..... год. , поради което тази вещ следва да бъде изключена от делбата, тъй като не е налице. Ответникът се е разпоредил   с тази вещ ,   като относно половината от равностойността му, ищцата ще реализира правата си в производството по сметки във втората фаза..
          Показанията на свидетелите на ответника- К.П., И.П., Г.Г.Х. и Д.Х.Д., съдът не кредитира, тъй като не кореспондират с писмените доказателства по делото, част от тях за заинтересовани от изхода на делото и показанията им са базирани на повърхностни впечатления..   Те не установяват конкретни вещи, тъй като не са видели такива. Твърденията им са и житейски и логически   недостоверни, тъй като не е възможно в лека автомобил марка Лада, да пътуват петима и да се натоварят   седем чувала и пет кашона с неизвестно съдържание,за които твърдят свидетелите- в които, евентуално са били вещите, оспорени от ответника, като липсващи при него .
       Съдът не кредитира и показанията на св. Г.Г., която твърди, че тя и съпругът й са дали пари   сума за придобиването на лекия автомобил през ...... г., тъй като те изхождат от   заинтересовано лице   и тези показания не са подкрепени от никакви писмени доказателства- за наличието и прехвърлянето на такава сума, в сочения период. По същите съображения, съдът не кредитира и показанията на свид. И. П., че единият велосипед бил откраднат, тъй като също е заинтересован от изхода на делото и не се представиха данни   такава кражба да е била заявявана, още по-вече, че противоречи на становището на ответника, в смисъл, че бил продаден.
            При това положение, делбата следва да бъде допусната , така, както е поискана, с изключение на Мотопед СИМСОН 50 к с рег.№ ...... , като се образуват два равни дяла- по един за всеки съделител, с направените уточнения за вида и местонахождението на движимите вещи.
Водим от гореизложеното съдът
 
              Р             Е             Ш              И      :
 
        ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА между П. А.А., ЕГН .... от гр. ...., ж. к. ...... бл. ... вх. .... ет. .... ап. .....,
 и С. И. П. ЕГН ......... Гр......, ул. ..... № ... върху следните движими вещи и МПС, както следва:
 1. Л.автомобил ФОРД ЕСКОРТ с рег. № ....., 2. Л.автомобил ФОЛСКВАГЕН ГОЛФ ......; 3. л.автомобил ФОЛСКВАГЕН ГОЛФ .......; 4. Мотоциклет КАВАДЗАКИ 125 к.с. рег.№ ....... велосипеди 3 бр. – Шогун20, Конкорд AE и детски; 7. Микровълнова печка САМСУНГ; 8. Телевизори – 3 големи: НЕО, СОМСУНГ, САНИО; и 1 малък НЕО; 9. ДВД – НЕО; 10. Ъглово легло единично 82 см с табла; 11. Бюро от естествено дърво; 12. Автоматична пералня КРАУН модел LL1042ST; 13. Цифров фотоапарат САМСУНГ Дигимакс С-500 силвер; 14. Сешоар САМСУНГ – черен; 15. Епилатор ФИЛИПС; 16. Кафемашина 17. Кафеварка; 18. Фритюрник; 19. Тенджери комплект със стъклени капаци–алпака6бр. 20. сервиз за хранене ДУРАЛЕКС, състоящ се от купа голяма, чинии за хранене 6 бр., чинии малки 6 бр., чинии за супа 6 бр., чаши за безалкохолни 6 бр., чаши за кафе с чинийки 6 бр., купички за ядки 6 бр., пепелник. 21. сервизи за кафе 2 бр. по шест чаши с чинийки, единият бяло и синьо, другият бяло и червено 22. сервизи за безалкохолни – 2 бр. по 6 чаши стъклени, единият със ъгловати чаши, а другият с обли чаши; 23. сервизи за алкохолни напитки 2 бр. по 6 чаши – същите модели като    п.22 ; 24. сервиз за чай – 6 бр. чаши с чинийки в бяло и червено като п. 21,   25. сервиз за пица - 6 малки чинии и една голяма, 26. Компютър с монитор, кормило и педали; 27. Басейн син 3 м.; 28.Цветарник черен; 29. Дъска за гладене; 30.Сушило за дрехи метално; 31. китеник за ъглово легло – бял; ; 32. Юрган – розов; 33. ДжиЕсЕм –Сони Ериксон К-800; 35. Полюлей в детска стая; 36. Детска формула с дистанционно управление голяма; 37. Изкуствена елха; 38. Картинг; 39. Нощна лампа в детска стая; 40. Фигура Баба Яга голяма около 60 см. висока с батерии, която се движи при пляскане с ръце, находящи се при ответника С.И.П., ЕГН .... в гр. ..... ул. ......, № .....
      ИЗКЛЮЧВА от делбата Мотопед СИМСОН 50 к.с. с рег.№ ......
       ДЕЛБАТА да се извърши , като се образуват ДВА РАВНИ ДЯЛА – по един равен дял за всяка от страните.
       ДЕЛБАТА да се извърши с помощта на икономическа експертиза, със задача да се произнесе относно реалната поделяемост и средната пазарна оценка на допуснатите до делба движими вещи и автотехническа експертиза- за оценка на допуснатите до делба моторни превозни средства, при депозит- по ...... лв., за всяка експертиза, внесени от ищцата в петдневен срок   по депозитна сметка наСРС.
       Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е № 128 т.2 стр.44 от 03.12.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100810 по описа за 2008 г
 
Производството е по чл.100 СК.
Поради изложеното съдът
                    
                              Р    Е   Ш   И:
           
ПРЕКРАТЯВА брака между Е.В.Г. от с.К. и Г.С.Г. от С., сключен на 12.10.1997 г. в гр.С. с акт № .., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ и на осн.чл.100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите, както следва:
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия И.
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетното дете Х.Д.Г.се предоставят на майкатаЕ.В.Г. от с.К., като бащата Г.С.Г. от С. ще има право на личен контакт с детето всяка първа и трета неделя от месеца от 08 ч. до 18 часа, един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, както и в други дни при конкретна взаимна уговорка.
 Бащата Г.С.Г. от С. ще заплаща на малолетното си дете Х.Д.Г. чрез неговата майка и законна представителка Е.В.Г. от с.К. ежемесечна издръжка по 80 / осемдесет / лв.,ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от 03.12.2008 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й, на осн.чл.79 СК.
Съпрузите не претендират помежду си за издръжка.
Съпрузите са поделили извънсъдебно придобитото по време на брака движимо имущество.
Семейното жилище, находящо се в гр.С. е собственост на бабата на мъжа, е напуснато от съпругата и детето и тя няма претенции за ползването му.
Съпрузите нямат сключени застраховки на свои имена, регистрирани ЕТ, дялове в търговски дружества, банкови сметки и други бъдещи общи вземания.
ОСЪЖДА Г.С.Г. от С. да заплати по сметка на СРС д.т. върху издръжката в размер на 57,60 лв. / петдесет и седем лв.60 ст. /
Разноските остават в тежест на страните така, както са направени.
Препис от решението да се изпрати на бюро “Съдимост” при СРС.
Решението не подлежи на обжалване.

Р Е Ш Е Н И Е № 129 т.2 стр.45 от 04.12.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100836 по описа за 2008
 
Производството е по чл.100 СК.
Поради изложеното съдът
 
                    Р         Е         Ш         И:
 
ПРЕКРАТЯВА брака между П.Х.Н и В.М.Н., двамата от с.Д., сключен на 16.11.1981 г.   с акт № 11, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ и на осн.чл.100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите, както следва:
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия Г.
Съпрузите не претендират помежду си за издръжка.
Съпрузите не притежават движимо и недвижимо имущество, подлежащо на делба, придобито по време на брака им.
Съпрузите не притежават семейно жилище.
Съпрузите нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки банкови сметки.
Задълженията към трети лица остават в тежест на всеки от съпрузите така, както са направени.
Препис-извлечение от решението да се изпрати на бюро “Съдимост” при СРС
Решението не подлежи на обжалване.

РЕШЕНИЕ № 130 т.2 стр. 46 от 03.12.2008 г. по Гражданско І инстанция дело №20084230100464 по описа за 2008
 
Производството е по чл. 99 ал. 1 от СК.
         Водим от гореизложеното съдът
  
                    Р       Е        Ш        И    :
  
ПРЕКРАТЯВА бракът между Ф.И.А. ЕГН ...... от гр. С., ул. .... а, в момента в с. ..... , Община   ...., и В. Б.М. ЕГН ..... ,       от гр. С., ул. ..... а,   сключен с акт за брак № .../... г. на    Община Севлиево, на ..... г. като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 99 ал. 1 СК.
Дълбокото и непоправимо разстройво на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ.
В бъдеще жената да носи предбрачната си фамилия К.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху децата Н.В.М. ЕГН ..... и Б.В.М. ЕГН ...., на майката Ф.И. А. като бащата В.Б.М.ЕГН .... ще има право на свиждане с тях всяка първа и трета неделя на всеки месец от 08 до 18 ч. и да ги взема при себе си по един месец през лятото, когато майката не ползва платения си годишен отпуск.
          ОСЪЖДА В. Б. М. ЕГН .... да заплаща на малолетните Н.В. М. ЕГН .... и Б.В. М. ЕГН ....., чрез тяхната майка и законен представител Ф.И.А., ежемесечна издръжка по .....лв. За първото дете и по ...... лв.- за второто , или общо   по ...... лв., за двете деца,   начиная от ..... г.   до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка.
         ОТХВЪРЛЯ искът за издръжка до размер на ... лв. За всяко дете, като недоказан.
      ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, представляващо къща   в гр. С., ул. ...... на Ф. И. А. и децата Н.В.М. ЕГН ..... и Б.В.М. ЕГН .......
ОСЪЖДА В.Б.М.ЕГН .....     да заплати по сметка на СРС допълнителна д. т. от .... лв. И ..... лв.- върху присъдената издръжка
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е № 131 т.2 стр.48 от 05.12.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100390 по описа за 2008
 
Производството е за делба и се намира в първата фаза.
         В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици по наследство на дворни места УПИ .... и УПИ .... в кв. ...по плана на с. К., община С. и постройки   описани в същата . Не могат доброволно да се поделят, като молят съда да допусне делба и уважи иска със законните последици.
          Ответницата   оспорва иска. Твърди, че целият имот УПИ    .....в кв. .....бил собственост на общия наследодател А.Ю.С. ,б.ж. на с.с., поч. На .... г. и съпругата му А.А.С. , поч. На . г. .Преди смъртта си, първият наследодател разделил този имот между двете си дъщери – страните по делото, преди по-вече от 25 години. След това, всяка от тях установила самостоятелно и необезпокоявано, при което ищцата Ф. А. А. завладяла УПИ ...., а ответницата Г. А. И.- УПИ.... и УПИ .... Евентуално , прави искане да бъде включен в делбата и другия парцел а именно УПИ .... в кв. ..по плана на с. К., община С., заедно с построените в него двуетажна жилищна сграда, гараж и плевня.
 По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното. 
              Видно от приложено удостоверение за смърт и наследници №.... г., след смъртта на А.Ю.С. ,б.ж. на с.с., поч. На .... г. и съпругата му А. А. С. , поч. На .... г.,   останали наследници страните по делото-техни дъщери.
 Според твърденията в исковата молба, след смъртта на същите са останали в наследство и УПИ ... и УПИ ... в кв. .по плана на с. К., община С. и постройки   описани в същата .Ищцата оспорва искането на ответницата за включване в делбата на УПИ ... в кв. ...по плана на с. К., общ. С. заедно с построените в него двуетажна жилищна сграда, гараж и плевня. Счита, че са нейна собственост, за която тя и покойният й съпруг, са се снабдили с нотариален акт за собственост по давностно владение № ...том ... нот. дело № .../...г. на СРС, който представя. 
     По делото са представени обилни писмени доказателства, както следва: 12 броя   съобщения за платени данъци и такси, ищцата скица № ..от ....г.; препис от съобщения – 2 бр. За дължим данък сгради и такса битови отпадъци за .... г. на Фатме   Али по партиди № .... и № ..... съобщения – 2 бр. За дължим данък сгради и такса битови отпадъци за ... г. на Ф.   А. по същите партиди; съобщения – 2 бр.   за дължим данък сгради и такса битови отпадъци за ...г. на Ф.   А.по същите партиди; квитанция за платени данъци и такси о т Ф.А. по същите две партиди за ...г. ; квитанция за платени данъци и такси от Ф.А. по същите две партиди за ....г.; квитанция за платени данъци и такси от Ф.А. по същите две партиди за ....г. ; квитанция № .../.... г. за платен данък за ...г. по партиден № ....; квитанции № .../.... г. за платен данък за ...г. по партиден № ....; № ...от ..... г. за платен данък за .....г. по партиден № ......; данъчно съобщение № ....от .... г. за деклариран имот по партиден № .....; данъчно съобщение от ...8 г. за деклариран имот по партиден № ..... и данъчно съобщение от .... г. за деклариран имот по партиден № .....; препис от нот. Акт за собственост върху недвижим имот придобит по давностно владение № ...том ..н. дело № .../... г. и скица № ...от .. г., както и   удостоверение за наследници , удостоверение ...на Община Севлиево; данъчна декларация 1.... от ..... г. на ответницата Г.И. и данъчна декларация .... от .... на ищцата Ф. А., четири броя удостоверения за идентичност на лице с различни имена с №№ ........г., удостоверение за наследници № ../1.... от Кметство с. К. и удостоверение изх. № ....../...... г. на Община Севлиево.
        В първото по делото заседание и на осн. чл. 341 ал.1 т.2 от ГПК ищцата е задължена да представи доказателства , от които да е видно дали описаните в исковата молба имоти са записани на наследодателите   А. Ю.С. и А. А. С..
       Във връзка с представения от ищцата нотариален акт за собственост по давностно владение № ....том ...нот. дело № .../.... г. на СРС, ответницата своевременно е направила искане на осн. чл. 193 от ГПК да бъде открито производство по оспорване на истинността на този   нотариален акт ,   като счита, че посочените лица не са собственици по давностно владение на този имот, тъй като представлявал    част от имота на наследодателя.
      Ищцата счита, че от събраните по делото доказателства било установено по безспорен начин, че преди смъртта си, наследодателят А. Ю.С. , разпределил притежаваните от него имоти, като   ответницата е получила УПИ ....., където   заедно със съпруга си , построили нова двуетажна жилищна сграда, кухня и гараж, а ищцата, получила УПИ ...., където, тя, също заедно със съпруга си,   построили жилище и подобрения. Поради изложеното, приема, че делбата следва да се допусне само върху УПИ .....В подкрепа на това свое твърдение, сочи     данъчни декларации и съобщения, от които било видно, че този имот е останал наследствен, поради което ищцата, го е декларирали през ....г., като съсобствен и от тогава   е плащала данък за него. В този смисъл били показанията на свид.   К., 
       По отношение на искането за допускане на делба на УПИ ...., счита, че не следва да бъде включен в делбата, тъй като било установено от показанията на разпитаните свидетели, че при извършеното от наследодателя разпределение, ищцата го е получила и завладяла, като собствен.  
       В хода на делото , след разпита на свидетелите- Н., Г. Х. и К., ищцата е изоставила претенцията си за допускане на делба на имота по п.1 от исковата молба УПИ ....., а поддържа претенцията само по отношение на   УПИ .....в кв. ....по плана на с. К., заедно с построените в него две стари къщи и две стопански постройки. 
      Съдът, като взе предвид изложените твърдения и възражения на страните, както и представените писмени и гласни доказателства, намира, че искът за делба е неоснователен.
       Безспорно е, че преди смъртта си, наследодателят А.С. е разделил притежавания от него поземлен имот с планоснимачен № .., кв. ...по плана на с. К., при което имот парцел ....е получила ищцата, а парцел ...и .... е получила ответницата. След това, в продължение на около тридесет години, всяка от двете дъщери-страните по делото, е владяла и владее своята част, като собствена,   необезпокоявани, непрекъснато и без да са имали претенции една към друга.   Това обстоятелство се признава от ищцата, тъй като след завеждане на иска, претенцията за делба на УПИ .... не се поддържа. Поддържа се само по отношение на тази част от имота съставляваща парцел УПИ......., в която има   две стари къщи, стопански постройки, подобрения и насаждения, без да се изяснява, по какъв начин, след като е установено владение от ответницата върху двата имота, следва да се приеме, че по отношение на УПИ ..... не са относими изводите, направени от самата ищца, относно другият имот. .
      От представеното удостоверение № .../.... г. на Община Севлиево,   е видно, че първоначално дворището е съставлявало два парцела – ..и ...и след .... г. е образуван още един парцел, а именно .... който съществува само по плана, а на място, дворището било разделено на две – едната част съставлява парцел І, а другата обхваща сегашните парцели ІV и V. По действащия план на с. К., Община С., от ...г.   като собственици на съответните парцели, са записани   съпрузите на страните по делото, което прочее е важен аргумент, тъй като , в представената от ищцата скица, няма записани имената на собствениците.. В този смисъл са показанията на свид.   Н. и   Г.. В същите показания се съдържат данни,   че наследодателите са живели до смъртта си и за тях грижи е полагала само ответницата. Това обстоятелство е вероятната причина за така описаното по-горе разпределяне на имота . В цитираните показания, ясно се откроява учудването на свидетелите за предявеният иск за делба, тъй като в продължение на десетилетия, никога не са чували за някакви спорове и претенции между страните , по отношение на така установеното владение върху имотите, останали от баща им. 
       Съдът споделя становището на ответницата, че съсобствеността е преустановена с изтичане на придобивната давност по отношение на всяка от съделителките, за което няма съмнение- видно е , както от цитираните декларации, така и от данните по цитираното удостоверение, а също и от показанията на свидетелите Н.и   Г. които съдът кредитира, тъй като са последователни, обосновани, почиват на лични впечатления и кореспондират с писмените доказателства по делото.
 Безспорно е, че сънаследникът    владее имота както за себе си, така и за останалите сънаследници. Но, след установяването на владението от двете страни в процеса, върху така описаните обособени части от наследствения имот, ответницата е изменила основанието за владение само за себе си, манифестирайки това свое намерение-вписан е на името на съпруга й, извършвани са редица подобрения. Наследникът, който се позовава на придобивна давност, трябва да докаже не само, че е ползвал имота, но и че е променил намерението си и е завладял частите на сънаследниците. Промяната в намерението трябва да бъде демонстрирана чрез предприемане на конкретни действия, които да станат достояние на сънаследниците и да показват несъмнено, че наследникът, който упражнява фактическата власт, отрича техните права върху вещта и я държи само за себе си. Това , по настоящото дело е доказано по несъмнен начин. Ответницата,/ както и ищцата- относно своята част,/ са установили трайно владение върху съответните, определени от баща им, имоти, за което свидетелстват всички, описани по-горе писмени и гласни доказателства. 
            Ето защо, съдът приема, че искът е неосноветелен и недоказан , поради което и не следва да се допусне   делба на описаните в исковата молба имоти.
        С оглед горните изводи, ищцата следва да заплати на ответницата направените по делото разноски от ......лв.
 
 
Р             Е             Ш              И      :
 
   ОТХВЪРЛЯ ИСКЪТ за съдебна делба   между Ф.А. А.ЕГН .....от с. К..., Община С.. и Г. А.И. от с.с., ЕГН ...... върху УПИ ..... и УПИ ..... в кв. ...по плана на с. К., община С. и постройки   описани в същата , Като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.  
 ОСЪЖДА Ф. А.А. ЕГН ..... от с. К., Община С. да заплати на Г. А. И. от с.с., ЕГН .....направените поделото разноски от .......лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 132 т.2 стр. 50 от 08.12.2008 г. по Гражданско І инстанция дело № 20084230100685 по описа за 2008
Производството е по чл. 14 ЗЛС и чл. 549 ГПК   .
   Постъпила е молба от   А.Х.К., която твърди, че е наследник на П. А.З. б.ж. на гр. С.- неин чичо,за обявяване на смъртта му. През ...г. напуснал страната и се установил в САЩ. През ...г. получила информация, че починал , но не разполага с документи за това. Моли съда да обяви   смъртта му и допусне съставянето на акт за смърт, на осн. чл.   549 и сл. ГПК.   
Ответникът     не оспорва иска. 
 Прокурорът счита, че молбата е неоснователна и не следва да бъде уважена.
           По делото се събраха писмени и гласни доказателства. 
          От съвкупната им преценка съдът намира за установено следното:В определенията по чл. 131 и сл. ГПК, съдът е приел, че е компетентен да се произнесе, с оглед нормата на чл. 549 ГПК,по силата на който, молбата за обявяване на отсъствието или смъртта на едно лице е подсъдна на районния съд по последния постоянен адрес на изчезналия, а при липса на такъв - по мястото, където лицето е живяло непосредствено преди изчезването.
          На осн. чл. 550 ГПК, в з.з. ,съдът е постановил да се съберат сведения за отсъстващия от  общината и   информацията е постъпила в с.з. , посредством представянето на   писмени доказателства, които ще бъдат обсъдени по-долу- единствени, с които разполага Община Севлиево- според изявлението на представителя й.
        Според твърденията в молбата, ищцата   е наследник на А.А.З., неин дядо, за което   представя удостоверение за наследници № ../..г. на Община Севлиево. В същото е записан като наследник и П.А.З.б.ж. на гр. С.- негов син .
      Според данните по молбата, подкрепени с гласни доказателства- показанията на св. Г. и П. през ....г. П. А.З. напуснал страната и се установил в САЩ. Дълги години, близките му нямали връзка с него. През ...г. получили информация, че е починал , но не разполагат с документи за това. Счита, че това обуславя правният интерес от настоящото производство, в което моли     да бъде обявена смъртта на П.А.З.-А., роден на .... г., б.ж. на гр. С.. Горното се установявало и отпредставеноото   удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние № ./.... г. на Община Севлиево.
      Представителката на Община Севлиево заявява, че в Община Севлиево не са намерени доказателства, че П. А. З. – А., роден на .... г., е починал . Намерени са два документа, представени от нея по делото - препис-извлечение от семеен регистър от ..г., т. ...., стр. ...и страница от семеен регистър от ...г., в които е отразено, че е роден в С., че към ....г. е бил студент, а в регистъра от ...г., че се намира в Северна Америка.
        Прокурорът намира, че   искането за обявяване на смърт, е неоснователно. Счита, че не са налице основания по на чл. 549   ГПК. Касаело се за лице, което е живяло в САЩ, известна била датата на неговата смърт- ...... г., известна била и причината за смъртта. Според данните в обстоятелствената част на молбата, потвърдени от показанията и на разпитаните свидетелки, наследниците му дори са получили наследство-   сума от около .... долара. Това съставлявало приемане на наследство и изключвало възможността да се обявява смъртта му по този ред.
        От събраните доказателства представени от Община Севлиево и от гласните такива се установи, че лицето преди ....години е заминало за САЩ където е живяло и от тогава по-вече от двадесет години няма каквото и да е било известие. Последното известие,  адресирано   до брат му в гр. С., било за неговата смърт. Не се спори, а се установява и от показанията на св. П. и Г. че на близките на З. е станало известно, че е починал- знаят датата, получили са в наследство и неголяма сума   Не се установи начинът, по който тези факти са били съобщение на брат му, но това е без значение. Важно е, че е безспорно, че на наследниците на П. З., е станало   известно, както , че е починал, така и от какво и точната дата. 
     Ищцата поддържа становището си, че се касае за производство по чл. 14 от ЗЛС, по силата на който, след като изтекат пет години от деня, за който се отнася последното известие за отсъствуващия, съдът обявява неговата смърт. Обявяването на смъртта може да стане и без да е обявено отсъствието на лицето.
      Съдът намира, че искът е неоснователен и следва да бъде отхвърлен
      От буквалното тълкуване на текста на чл. 14 ЗЛС, е видно, че , за да е налице правен интерес от това производство, е необходимо да не е известен на заинтересуваните лица, факта на смъртта му,   да е изтекъл този срок от последно известие за отсъстващия и да се установи този факт пред съда, като решението да съдържа , установени в това производство данни за датата и часа на смъртта и диагнозата.
       В настоящото производство не се спори, че на наследниците/вкл. И на ищцата/ е известно обстоятелството, чието обявяване се иска- това, чеП. А. З. е починал. Нещо по-вече, знае се и датата на смъртта му и диагнозата. Т.е., онези факти, подлежащи на установяване в производството по чл. 14 ЗЛС, които да се съдържат в съдебния акт, чието постановяване се търси, е известно . Не е налице хипотезата на текста по чл. 14 ЗЛС.   
 Доводът, че производството било охранително и по силата на чл. 552   ГПК , по молба на всеки заинтересован , решението за обявяване смъртта на едно лице, можело да бъде отменено или, ако се установи, че отсъстващият е жив или че точната дата на неговата смърт е различна от тази, обявена от съда. , не е аргумент. Няма законно основание да се постановява съдебен акт по този ред, при безспорно установени факти, противоречащи на смисъла на теста. 
   Разноските остават за страните, както са направени.
Водим от гореизложеното съдът
 
Р            Е            Ш              И      :
 
ОТХВЪРЛЯ искът на А. Х.К. ЕГН .... против ОБЩИНА         Севлиево, за обявяване смъртта на П.А.З. от гр. С.,   с правно основание чл. 14 ЗЛС, поч.на .... г., в САЩ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН ,   на основание чл. 14 ЗЛС. 
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е № 133 т.2 стр. 52 от 04.12.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 20084230100711 по описа за 2008
Производството е за допускане съдебна делба на наследствен недвижим имот.
В исковата молба ищците твърдят, че с ответника са единствени законни наследници на б.ж. на С. Р.Х.К. – нейни деца.В наследство е останал процесният недвижим имот и те молят съда да допусне делбата му при три равни дяла.
Ответникът е съгласен да се допусне делбата при три равни дяла.
По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от удостоверение за наследници страните по делото са единствените законни наследници на б.ж. на С. – Р.Х.К. - нейни деца.
От нотариален акт № ... г. и нотариален акт № .. г. на СРС, както и от скица от 17.11.2008 г. на Община С. се установява, че процесният недвижим имот е бил на родителите на страните и след тяхната смърт те са сънаследници в равни идеални части. Идентичността на имота е видна от скицата.
Между страните няма спор досежно участието им в делбата, делбената маса и квотите.
Съдът счита, че предявеният иск е основателен и доказан и следва да се уважи, като се допусне делба на процесния имот съгласно ЗН.
Водим от гореизложеното съдът
            Р                 Е                 Ш                И:
ДОПУСКА съдебна делба между Д.К.С. от гр.С., Н.К.Н. от В. и Х.К.Н. от с.Г. за следния недвижим имот:
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХ-77 в кв.23 по плана на с.Х., Севл.община с площ от 1650 кв.м, при граници: улица, н-ци ....., ЗАЕДНО с построените в него масивна едноетажна жилищна сграда с площ от 52 кв.м, паянтови стопански постройки – плевня и сушина, подобрения и насаждения.
Делбата да се извърши, като от имота се образуват три равни дяла, по един за всеки съделител.
Делбата да се извърши с помощта на техническа експертиза,със задача: реалната поделяемост и средната пазарна оценка на имота. Експертът да се определи и призове, ако в 5-дневен срок от съобщението ищците внесат по сметка на СРС депозит в размер на 150 /сто и петдесет/ лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Р Е Ш Е Н И Е № 134 т.2 стр. 53 от 10.12.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 804 по описа за 2008г.
Искът е с правно основание чл.86 СК.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
Видно от данните на приложеното като доказателство гр.д.№ …/….г.по описа на съда, ответника е осъден да заплаща ежемесечна издръжка за детето З. в размер на 35 лв. начиная от 10.01.2003г.
От данните по настоящето дело е видно,че ищцата З.действуваща със съгласието на майка си,понастоящем е на 14 години и шест месеца.Майката за една година е получила средно месечно възнаграждение от 312 лв.Бащата е работоспособен и е представил доказателства,че получава средно месечно възнаграждение от 275 лв.като твърди,че е безработен.
Безспорно, от предходно определената издръжка в размер на 535 лв.са изминали близо шест години. Детето З. е пораснала, като нуждите по обучението и са завишени, инфлационните процеси в страната, възрастта и дават основание на съдът да приеме, че са налице трайни по своя характер обстоятелства обуславящи интереса от завеждането на искът и от тук увеличение размера на издръжката.
За детето З. родена на …….г. с оглед задоволяването на нейните обикновени нужди от храна, облекло, ученически пособия и др.нужди според стандарта на живот ще следва да се определи обща ежемесечна издръжка от 140 лв.Бащата няма да бъде значително материално затруднена/с оглед на така представените доказателства и липсата на други задължения/ ако заплаща издръжка с още 35 лв. или общо от 70 лв.,като останалите средства се поемат от майката която ще полага грижи по отглеждането и възпитанието на детето.В този смисъл съдът намира че искът е основателен и доказан и следва да се уважи,като до размер на сумата от 80 лв.се отхвърли,като неоснователен и недоказан.
Водим от горе изложеното съдът
                                        Р Е Ш И :
ИЗМЕНЯВА като УВЕЛИЧАВА размерът на присъдената издръжка с решение № …/…..г. по гр.д.№../….г.по описа на съда,както следва :
ОСЪЖДА А. О.К. от с.С. ЕГН …….. да заплаща на З.А.К. действуваща със съгласието на майка си Я. Д. К. ЕГН …. и двете на адрес Севлиево ул.”….” № … ежемесечна издръжка с още 35 лв.или ОБЩО от 70 лв./седемдесет лева/ до настъпването на законни причини за изменение или отпадане на така определената издръжка, д.т. по сметка на съда от 50.40 лв. и адвокатско възнаграждение за адвокат К.от С. в размер на 50 лв., на основание чл.86 СК.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 80 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Г.окръжен съд,като въззивна инстанция в 14 дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е № 135 т.2 стр. 54 от 10.12.2008 г. по Гражданско I инстанция дело № 858 по описа за 2008г.
Искът е с правно основание чл.99 ал.1 от СК.
Водим от горе изложеното съдът
                                 Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА брака с развод сключен на ……... в Севлиево между В. В.И.ВА от гр.С. ж.к.”.” бл.. вх.”..”,ет … ап .. ЕГН ….. и М. Б.И. ЕГН …….. на горният адрес ,като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН на основание чл.99 ал.1 СК.
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА.
За в бъдеще жената да носи брачното си име П.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителски права върху роденото от брака дете Й. на майката В.И.,като бащата М. И. ще има право на свиждане с детето всяка първа и трета неделя от месеца от 9 до 18 часа и да го взема при себе си по един месец през лятото когато майката не ползва годишен отпуск.
ОСЪЖДА М. И. да заплати чрез В. В. И. като майка и законна представителка на детето Й. родена на …...ежемесечна издръжка в размер на сумата от 80 лв.ведно с законната лихва върху просрочие,начиная от 19.11.2008г.до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка, д.т.по сметка на съда от 115.20 лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в гр.С. ж.к.”……..” бл… вх”…” ет .. ап…. с площ от 61.80 кв.м.състоящо се от спалня,дневна,кухня,баня,тоалетна,входно антре и две тераси с избено помещение № 3 от 6.60 кв.м.на В.И. и детето Й. ,като ОСЪЖДА М. И. да го освободи.
Разноските остават в тежест на страните така както са направени.
ОСЪЖДА М. И. да заплати окончателна д.т. по сметка на съда от 25 лв.  
Решението може да се обжалва пред Г .окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 136 т.2 стр. 56 от 08.12.2008 г. по Гражданско І инстанция дело № 20084230100587 по описа за 2008
Предявени са искове по чл. 82 и чл. 71 ал.2 СК
  
Р         Е        Ш         И :
 
            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху Р.С. Р. ЕГН .... на бащата С. Р.Р. ЕГН .....    от с. К., О. С.,   , като майката Г. М.Т. ЕГН ... от с.с има право на свиждане с детето всеки първи и трети неделен ден на всеки месец, от ... ч. до .. ч. , както и по един месец през лятото, когато бащата не ползва платения си годишен отпуск , на осн. чл.72 от СК.
          ОСЪЖДА Г.М.Т. ЕГН ...     да заплаща на малолетното си дете Р. С. Р. ЕГН ...   чрез неговия баща и законен представител   С. Р. Р. ЕГН ....    от с. К., Община С. , ежемесечна издръжка по .... лв., начиная от .... г и се дължи ведно със законната лихва, до настъпване на законни причини за изменението или отпадането й, на осн. чл. 79 СК.
ОТХВЪРЛЯ искът на    С.Р.Р. ЕГН .    от с. К., Община С.    за присъждане на издръжка до размер на .... лв. като НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Г. М.Т. ЕГН ....       да заплати на С.Р. Р. ЕГН ....   от с. К., Община С.   направените по делото разноски   от ..... лв.
ОСЪЖДА Г.М. Т. ЕГН ....         да заплати на Районен съд Севлиево д.т. върху присъдената издръжка от .....лв.
 Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е  № 137 т.2 стр.58
Производството е за допускане съдебна делба на наследствени земеделски имоти.
В исковата молба ищецът твърди, че с ответниците са законни наследници на б.ж.на с.С., И.П.Л. В наследство са останали процесните земеделски имоти – п.1 – 4 от исковата молба и той моли съда да допусне делбата им при посочените квоти. Производството по отношение на имотите по п.п. 5 и 6 беше прекратено.
Ответниците оспорват иска за делба и молят съда да го отхвърли, тъй като ищецът е подписал нотариално заверена декларация за отказ от наследство. Алтернативно, ако съдът не приеме тяхната теза, са на становище, че квотите в исковата молба са правилно определени и не ги спорят.
По делото се събраха писмени доказателства
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
Видно от удостоверение за наследници на б.ж.на с.С. И.П.Л.,страните по делото са единствени негови законни наследници – внуци.
От решение № 384 от 23.06.1999 г. по преписка № 26180/92 г. на ОбСЗГ С. и 4 бр.скици се установява, че наследодателят е бил собственик на описаните земеделски имоти и те са реституирани на законните му наследници. Процедурата по възстановяването е приключила, поради което делбата на имотите е допустима.
В съдебно заседание ответниците представиха оригинала на нотариално заверена декларация от ищеца и неговия вече починал баща, с която те декларират, “че се отказват от наследството на възстановените земеделски земи, полагащи ни се от ...Д.И.С...” Безспорно е, че въз основа на тази декларация не е извършено вписване на отказите в специалния регистър при СРС. Това се признава от ответниците, а ако е било извършено вписване – тази оригинална декларация би се съхранявала в съда, а не у ответниците.
Между страните възникна спор относно правната стойност на декларацията и в крайна сметка – налице ли е отказ от наследство.
Съдът е на категоричното становище, че представената декларация не е достатъчна, за да се приеме, че е извършен отказ от наследство, по следните съображения: приемането и отказът от наследство представляват сложен фактически състав, състоящ се от волеизявление на законен наследник, че се отказва от съответното наследство. Практиката е създала волята да се декларира с нотариална заверка на подписа за сигурност и гаранция, че именно това лице се е подписало и е дало волеизявление. След това тази молба /декларация/ се подава до районния съд, в района на който е открито наследството и се вписва в особената за това книга. Едва от този момент може да се приеме, че отказът от наследство е извършен и е породил правно действие.
В конкретния случай декларацията не е била представена в СРС и съответно не е вписана в регистъра. Т.е. приема се, че всъщност отказ от наследство не е извършен.
Извън този основен аргумент съдът следва да отбележи, че така направена, декларацията вероятно нямаше да се впише в съда /дори и да е представена/, с оглед разпоредбата на чл.54 пр.3 ЗН. От съдържанието й е видно, че отказът се отнася за част от наследството, поради което е недействителен по смисъла на този законов текст. Затова възражението на ответниците, че ищецът се е отказал от наследството, е незаконосъобразно и съдът не го приема.
Мотивиран от горното съдът счита, че предявеният иск за делба е основателен и доказан и следва да бъде уважен. С оглед на обстоятелството, че се касае за две колена наследници, от процесните имоти следва да се образуват четири равни дяла, от които два дяла за ищеца и по един за всеки от ответниците.
Водим от гореизложеното съдът
 
                 Р                 Е                 Ш                И:
 
ДОПУСКА съдебна делба между Г.И.Г.от с.С , В.П.П. от с.С. и М.П.В. за следните наследствени земеделски имоти, намиращи се в землището на с.С.:
 1. ОВОЩНА ГРАДИНА от 1,797 дка V кат. м.Б, имот № .. по плана за земеразделяне , при съседи: .........; 2. НИВА от 6,349 дка V кат. м.Г., имот № ... по плана за земеразделяне, при съседи: ........ 3.НИВА от 2,9 дка , от които 0,841 дка ІІ кат. и 2,059 дка ІІІ кат., м.М., имот № ... по плана за земеразделяне, при съседи: ....... 4. НИВА от 4,8 дка ІV кат. м.з., имот № ... по плана за земеразделяне, при съседи: .......
Делбата да се извърши, като от имотите се образуват четири равни дяла, от които два дяла за Г.И.Г.и по един равен дял за В.П.П. и М.П.В.
Делбата да се извърши с помощта на лицензирана експертиза, със задача: реалната поделяемост на имотите и средната им пазарна оценка. Експертът да се определи от съда и да се призове, ако в 5- дневен срок от съобщението ищецът внесе по сметка на СРС депозит в размер на 150 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РЕШЕНИЕ № 138 т.2 стр. 60 от 11.12.2008 г. по Гражданско І инстанция дело № 20084230100379 по описа за 2008
Искът е по чл. 79 във вр. С чл. 228 и сл. ЗЗД и чл. 86 ЗЗД и за сумата ...... лв. 
 В исковата молба се твърди, че ответникът дължи процесната сума, представляваща неизплатената част от общата сума по извършени със собствен транспорт превозни дейности за него, както и ....лв., представляваща обезщетение за забава върху главницата, считано от ...... г. до датата...... г.     Моли съда да осъди ответника да заплати процесната сума и да уважи иска със законните последици.     
Ответникът оспорва искът.
 По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното:По делото е представено уас на ответника, от което е видно, че е вписан в регистъра на ГОС и се представлява от соченото в исковата молба лице.
 Според твърденията в исковата молба, ищецът е собственик на тежкотоварен автомобил „Шкода Европа" с ДК№....... През м. декември 2006 г., било постигнато споразумение, ищецът да предостави камиона си на ответника,   като превозва негови стоки в различни обекти в страната, за срок от   три месена –от м. декември .2005 г.,до м. януари и февруари 2006 г. , срещу    съответно    уговорено    вьзнаграждение, съобразно броя на курсовете, разстоянието на превоза и количеството превозена стока. За всеки един курс , ищецът изготвял товарителници , приложени към исковата молба от №..... до №...... Въз основа на тези товарителници имало издадени фактури за ответника за сумите, които му дължал, по месеци, както следва:За м.декември 2005 г.-7014.65 лв.,За м.декември 2005 г.-..... лв.,За м.януари 2006г .-...... лв.,За м.януари 2006 г.-..... лв.,За м.февруари 2006 г.-...... лв.или общо дължимата сума по тези фактури възлизала на стойност ...... лв. От нея ответникът   изплатил на ищеца сумата от ..... лв..,като и неизплатени   ....лв., която обуславяло правен интерес от иска.
Направено е искане, за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза. която, след като се запознае с доказателствата по делото и счетоводната документация при ответника, да даде заключение , какъв е размерът на неизплатената част от сумата по фактурите, издадени въз основа на товарителниците и заприходени в счетоводството на ответника за периода м. 12.2005 г.-м.02.2006 г. включително и какъв е размерът на лихвата за забава вьрху   сума за периода от 01.03.2006 г. до 05.06.08 г..
Експертизата е допусната и изготвена, не се оспори от страните и се приема от съда, като правилна и мотивирана. След проверка   на място, в счетоводството на ответника, експертът извършил справка по предоставените му документи за 2005 г. и 2006 г., при което установил, че за периода м. декември 2005 г. до м. януари и февруари 2006 г. няма осчетоводени фактури за извършен превоз от ищеца Л. Г. Б., както и от “......” П. Последната издадена фактура от птицекланицата била от 28. 11. 2005 г., като след тази дата, нямало фактури за извършени превози от ищеца. Не се установило наличие на нито една фактура от името на   ищеца, нито   договор . Екземпляр от представените по делото товарителници, в счетоводството нямало. Експертът изразява становище, че би следвало, на база издадените товарителници, да бъде фактурирана транспортната услуга и съответно осчетоводена в счетоводствата на ищеца и ответника.
        Ищецът представя   фактури и товарителници -№ 54/15.12.2005 г., №056/20.12.2005 г., товарителници 01.12.2005 г., № 011702 и № 011703/02.12.2005 г. №011704 и №011705/ 05.12.2005 г. № 011706 и № 011707/ 06.12.2005 г. № 011708 и № 011709/ 07.12.2005 г. № 011710 и № 011711/09.12.2005 г. № 011712 и № 011713/ 09.12.2005 г. № 011714/ 12.12.2005 г. № 011715/ 12.12.2005 г. № 011716 и № 011717/14.12.2005 г. № 011718, № 011719 и № 011720/ 15.12.2005 г. № 011721 и № 011722/ 16.12.2005 г. № 011723 и № 011724/ 17.12.2005 г. № 011725/ 19.12.2005 г. № 0011726/ 20.12.2005 г.с № 011727, № 011728 и № 011729/ 21.12.2005 г. № 011730 и № 011731/ 22.12.2005 г. № 011732 и № 011733/23.12.2005 г. № 011734, № 011735 и № 011736/ 27.12.2005 г. № 011737 и № 011738, от 28.12.2005 г. № 011739 и № 011740/ 29.12.2005 г. № 011741, № 011742 и № 011743/ 30.12.2005 г. с № 011744 и № 011745, фактура № 063/17.01.2006 г., фактура № 65/18.01.2006 г., товарителници от 03.01.2006 г. № 011746/ 04.01.2006 г. № 011747, от 05.01.2006 г. № 011748 и № 011749/ 06.01.2006 г. № 011750 и № 024785/ 07.01.2006 г. № 024786/08.01.2006 г. № 024787/ 09.01.2006 г. № 024788 и № 024789/10.01.2006 г. № 024790, № 024791, № 024792/ 11.01.2006 г. № 024793 и № 024794/ 12.01.2006 г. № 024795 и № 024796/ 13.01.2006 г. № 024797 и № 024798/ 15.01.2006 г. № 024799 и № 024800/ 16.01.2006 г. № 001951 и № 001952/23.01.2006 г. № 001953 и № 001954/ 26.01.2006 г. № 001955, № 001956 и № 001957/ 27.01.2006 г. с № 001958/ 28.01.2006 г. с № 001960 и № 001961/ 29.01.2006 г. № 001962/30.01.2006 г. № 001964 и № 001965/ 31.01.2006 г. № 1966 .
         Ответникът не   оспорва така описаните писмени доказателства, но заявява,, че не   са относими към спора, тъй като   в тези фактури не бил посочен като получател на доставката ЕТ “......”-ответник по делото, а     търговско дружество “........” ЕООД , което не е   страна по делото.  
          Ищецът поддържа искането си да бъдат ценени като доказателства по делото, тъй като фактурите били издадени   от   ответника и     изготвени на база товарителници , в които е посочен товарният автомобил, с който е превозвана стоката, собственост на ищеца по делото. Като аргумент сочи, безспорно установеният факт, че товарният автомобил, отразен в товарителниците, е собственост на ищеца по делото. 
       Съдът възприема   възражението на ответника , преценено в съвкупност с данните от неоспорената експертиза и показанията на св. . Безспорно е, че ответник по делото е ЕТ “.......”, а по представените от ищеца фактури, описани по-горе, се касае за юридическо лице с друго наименование и друг статут – “......"ООД – С.. При този извод, съдът намира, че искът е неоснователен и недоказан. Доказателствата, че товарният автомобил е собственост на ищеца не се спорят- това е видно от представеното свидетелство за регистрация на МПС, но от него не може да се направи извод, че е налице наемно правоотношение между страните, от което да произтичат описаните задължения. Не се представиха преки доказателства, за задължения на ответника. Не се представиха и косвени доказателства, във връзка с обясненията в обстоятелствената част на исковата молба, че по повод същите отношения между страните има плащания от страна на ответника , т.е.,че ищецът е получил част от сумите, които да са   част от дължимото.
        Ищецът поддържа становището си, че се касаело   за наемен договор. По силата на чл. 228 и сл. ЗЗД,   с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползуване, а наемателят - да му плати определена цена, при което, между страните се създават облигационни отношения. Но, по делото не се представиха доказателства, нито, че наемодателят се е задължил да предостави на наемателя посочената вещ за временно ползуване, нито, че наемателят се е задължил да заплаща определена цена. Договорът е консенсуален и възмезден. Счита се за сключен в момента, в който страните постигнат съгласие относно вещта, която ще се предостави за ползуване и относно наемната цена. Данни за постигнато съгласие   между страните няма по тези въпроси.. Безспорно е, че договорът е неформален и за валидното му сключване не е необходима писмена форма. Писмена форма е необходима не за неговата действителност, а за неговото доказване . При сключване на договор няма пречки страните свободно да определят съдържанието му, доколкото клаузите не противоречат на закона и добрите нрави. Нито едно от тези изисквания не са установени по делото.
    Относно изявлението на ищеца, че съдът неоснователно е отказал изготвянето на допълнителна експертиза, съдът приема, че, ако цената на определени услуги не е уговорена между страните, липсващата уговорка не би могло да се замести със заключение на вещо лице. Това би било допустимо само в случай на определяемост на възнаграждението,   а не при пълната липса на уговорка, както се установи по делото- в последния случай би се оказало, че неизразената воля на страните се замества от заключение на вещо лице, което е недопустимо в условията на договорна свобода. С оглед изложеното,съдът приема за установено, че ответникът не е договарял с   ищеца , че няма задължения към него, установени по основание и размер, поради което и искът, като неоснователен и недоказан, следва да бъде отхвърлен..
С оглед горните изводи, ищецът следва да заплати на ответника направените по делото разноски от    ....лв.   
Водим от гореизложеното съдът
                   
Р       Е       Ш       И :
 
 ОТХВЪРЛЯ искът на Л.Г.Б. ЕГН .... , със съдебен адрес: П., ул. ..... № ... против ЕТ “....”, със седалище и адрес на управление: С., ул. ...., представляван от И. М.И. ЕГН . ,за сумата от .....лв..представляваща неизплатена част от общата сума по извършени от ищеца със собствен транспорт превозни дейности за ответника, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
 ОСЪЖДА Л. Г.Б. ЕГН ... , със съдебен адрес: П., ул...... №. да заплати на ЕТ “......”, със седалище и адрес на управление: С., ул. ......., представляван от И.М.И. ЕГН ...   направените по делото разноски от ....лв. на осн. чл. 79 във вр. С чл. 228 и сл. ЗЗД и чл. 86 ЗЗД
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 139 т.2 стр. 62 от 11.12.2008 г. по Гражданско І инстанция дело № 844 по описа за 2008
Искът е с правно основание чл.79 СК.
Ищцата твърди в исковата си молба,че с ответника са живeли на семейни начала и от съжителството се ражда детето С .От м.август на ……..са се разделили.Ответника от раздялата не е давал никакви средства за издръжка на детето,като моли да се уважи искът и се присъди издръжка в размер на 80 лв.една година назад от завеждането на искът.
Ответника оспорва искът в две направления-досежно неговият размер и претенцията по чл.87 СК,като счита че искът следва да се уважи в минимален размер от завеждането му.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
Безспорно е,че страните по делото са родители на детето С.родена ……….
Видно от удостоверение под № ……... от Център за спешна медицинска помощ Г. майката за една година е получила средно месечно възнаграждение от 600 лв.Бащата видно от служебна бележка от “………….” ООД С.е получил средно месечно възнаграждение от 240 лв.
По делото не се представиха доказателства от страните посочени в доклада на съдът с определение от 24.11.2008г. относно претенцията на ищцата по чл.87 СК.При това положение съдът приема, че издръжка се дължи от завеждането на искът.
С оглед задоволяването на обикновените нужди на детето С. родена на ……... от храна,облекло,отопление,учебни помагала и разходи по обучението и, и др.нужди според стандарта на живот,ще следва да се определи обща ежемесечна издръжка от 130 лв.Ответника няма да бъде материално затруднен,ако заплаща издръжка от 65 лв. като останалите средства се поемат от майката,която ще полага грижи по отглеждането и възпитанието на детето.
Искът до размер на сумата от 80 лв.претендирана издръжка,ще следва да се отхвърли,като неоснователен и недоказан.
Водим от горе изложеното съдът
                              Р Е Ш И :
ОСЪЖДА Е.И.Я.от гр.С. ул.”…..” № …. ет … ап … ЕГН …… да заплаща чрез Б. С. М. ЕГН ….. действуваща като майка и законна представителка на детето С.ЕГН ….. и двете на адрес С. ул…..” № … ежемесечна издръжка в размер на сумата от 65 лв.ведно с законната лихва върху просрочие,начиная от  12.11.2008г.до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка,д.т. по сметка на съда от 93.60 лв.и адвокатско възнаграждение от 50 лв. на основание чл.79 СК.
ОТЪХВРЛЯ искът до размер на сумата от 80 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението може да се обжалва пред Г.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е № 140 Т. 2 СТР.63 от   15.12.2008 г. Гражданско І инстанция дело № 657 по описа за 2008  
Производството е по облигационен иск с цена 267,48 лв.
В исковата молба ищцовото дружество твърди, че с описания нотариален акт ответникът е придобил недвижим имот в с.К.,Севл.община от н-ци П.И.И.. След промяната на собствеността предишният и новият собственик са били длъжни да предоставят на В и К оператора споразумение за плащане на В и К услугата. Дължимите суми по посочената партида са за периода от придобиване на собствеността 19.04.2006 г. до 30.03.2008 г. и въпреки писмената покана, те не са изплатени. Затова ищецът моли съда да уважи иска със законните последици.
Ответникът оспорва иска по основание и размер. Счита, че основанието на иска не е чл.55 ЗЗД, а произтича от договорни отношения между страните във връзка с доставка и ползване на питейна вода. Твърди, че от закупуване на имота и досега не го е ползвал и съответно няма задължения към ищеца.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от приложения от ищеца нотариален акт № .... г. на Нотариус И.П. ответникът е закупил описания недвижим имот в с.К.,Севл.община. Безспорен факт е, признат и от ответника в писмения му отговор, че продавачи на имота са били наследниците на П.И.К., които след нейната смърт са се снабдили с нотариален акт за собственост № ... г.на Нотариус И.П., приложен по делото.
Не се спори също обстоятелството, че В и К услугите за този имот се предоставят от ищцовото дружество. Затова в отношенията между страните по делото действат Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К “Б.” ЕООД Севлиево. Потребителите на тези услуги са посочени в чл.2 от Общите положения и в качеството си на собственик на имота от 19.04.2006 г. ответникът е станал потребител на услугите съответно с права и задължения по Общите условия.
Първото по време задължение на ответника е съгласно чл.58 ал.1 от Общите условия – в 30-дневен срок при промяна на собствеността той е бил длъжен да подаде до ищеца заявление по образец за промяна на партидата, като представи документи, удостоверяващи придобиването на правото на собственост.Тази разпоредба дава право както на новия, така алтернативно на стария собственик или и на двамата да подадат това заявление. Само въз основа на него и на документа, удостоверяващ промяната на собствеността, се променя и партидата и съответно името на собственика – чл.59 ал.2. Т.е. това действие на новия собственик не е обвързано от волята и желанието на стария собственик, затова в чл.58 ал.1 е записано и/ или. По делото липсват данни, от които да се установи , че ответникът е изпълнил задължението си по чл.58 ал.1 от Общите условия.
От показанията на свид.К. и констатацията по оригиналните карнети – документите, на които се отчита консумираното количество вода, се установи, че от ответника се претендира сума за ползвана питейна вода, след като той е станал собственик на имота. Фактически първото засичане на водата е било през м.септември 2006 г., когато е установена разлика от 24 куб.м вода. При следващите засичания на водомера са отразени показанието и разликата. На документа е останало като име на абоната “П.И.К.”, тъй като ответникът не е направил промяна на партидата. Безспорно е обаче, че в имота от м.септември 2006 г. е имало живущи и някой от тях се е подписвал на карнета. Обяснения в тази насока даде свид.К. и от тях е видно, че в имота са живяли хора и са били уведомявани постоянно, че услугата не е заплащана.
Ответникът в писмения си отговор е оспорил двата броя карнети с твърдението, че са нечетливи, неразбираеми и от тях не може да се установи действително ползваната вода. Затова съдът откри производство по чл.193 ГПК.Ответникът обаче не представи никакви доказателства, от които да се направи извод, че за процесния период никой не е обитавал имота и съответно не е ползвана питейна вода.Напротив, доказателствата на ищеца – констатацията от оригиналите на карнетните книги и свидетелските показания установиха по безспорен начин как и кога е отчитана питейната вода. Безспорно и ноторно известно е, че водата може да се отчете, ако на съответния служител се предостави достъп до имота.Записаните показания в карнета от л.10 и положения подпис доказват, че водата е била засичана периодично и съответно – в този имот е имало хора, които са я използвали. Съдът не възприема становището на ответника, че карнетите са неясни и нечетливи. Напротив, както от представените и заверени копия, така и от оригиналите се извеждат основните данни, необходими за точно и ясно установяване на консумираната питейна вода – датата на засичане на водомера, показанието му, разликата с предишното показание и подпис на лицето, присъствало при това засичане. Обстоятелството, че партидата все още се води на предишната и вече починала бивша собственичка, не е основание да се приеме, че оспорването е доказано.Ответникът не може да черпи права от обстоятелството, че сам не е изпълнил задължението си за промяна на партидата и оттам на името на абоната.
Следва да се отбележи, че тежестта за доказване в случая е върху ищеца, тъй като се оспорва документ, който не носи подписа на страната, която го оспорва – чл.193 ал.3 изр.2 ГПК. Затова ищецът представи доказателства във връзка с оспорването.
Предмет на иска е доставена питейна вода от 234 куб.м, констатирана при отчитане показанията на водомера в с.К., Севл.община за периода от първото засичане /след промяна на собствеността/ - м.септември 2006 г. Като се сумират показанията на водомера по карнета от л.10 се получава точно цифрата от 234 кум.м, както е посочено в исковата молба. Т.е. количеството вода, констатирано по карнета от л.9, не е включено като задължение на ответника, тъй като е заплатено от старите собственици.
На базата на тези писмени и гласни доказателства съдът следва да прецени какъв иск е предявен и основателен и доказан ли е.
В исковата молба ищецът е посочил като правно основание чл.55 ЗЗД. Съдът обаче е на становище, че основанието на иска не е неоснователно обогатяване, тъй като ответникът не е получил без основание В и К услугата, за която се претендира. Предявен е облигационен иск по чл.200 ал.1 ЗЗД, произхождащ от сключения между страните договор за доставка /продажба/ на питейна вода. Този договор е сключен от момента на придобиване собствеността на имота в с.К.,Севл.община от страна на ответника, документирано с нотариалния акт за собственост. От този момент започва и действието на Общите условия..., права и задължения по които имат и двете страни. Безспорно е от обстоятелствената част на исковата молба, че според ищеца ответникът не е изпълнил задължението си по договора да заплаща консумираната питейна вода и затова се претендира нейната стойност. Това задължение е отразено в чл.6 т.2 във вр. с чл.31 от Общите условия.
Представените от ищеца и обсъдени по-горе писмени и гласни доказателства установяват основното обстоятелство - че претендираното количество вода от 234 куб.м е доставено на ответника и оттам, че записването на водомера е точно и отразява показанията за посочените дати. Това е много важно обстоятелство и от правна страна, тъй като с точното установяване на консумираната вода се свързват срокове – както давностен срок, така и срокът за обезщетението за забава.
Поради изложеното съдът счита, че предявеният иск е изцяло основателен и доказан. И тъй като се касае за един продължителен период от време, ищецът е изчислил дължимите суми съобразно различните цени на водата, видно от удостоверението от 25.06.2008 г., което не е оспорено от ответника в тази част.
Затова ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 267,48 лв. ведно със законната лихва от предявяване на иска 23.09.2008 г. до окончателното й изплащане.
С исковата молба се претендира и заплащане на лихва в размер 31,76 лв., дължима на осн.чл.31 ал.2 от Общите условия. Действителното правно основание на тази претенция обаче е чл.42 от Общите условия във вр. с чл.86 ал.1 ЗЗД. Касае се за обезщетение при неизпълнение в срок на задължението за заплащане на ползваните услуги от потребителя на В и К услуги / в случая ответникът /, изчислявано в размер на законната лихва, считано от първия ден след настъпване на падежа до предявяване на иска. Уважаването на този иск е пряко свързано с уважаването на главния иск и тъй като той е уважен изцяло, налице са условията и за уважаване на акцесорния иск за обезщетение.Цената му е определена на 31,76 лв. и ответникът не го е оспорил по размер, поради което съдът не допусна съдебно-икономическа експертиза.
Поради направеното от ищеца искане за заплащане на разноски и представяне на списък на разноските, както и с оглед уважаване на предявените искове, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските в размер на 120 лв.
Водим от гореизложеното съдът
Р                 Е                Ш                   И:
 
ОСЪЖДА Г.Ц.Д. от гр.С. ......... да заплати на “Б.” ЕООД със седалище и адрес на управление ......... сумата от 267,48 лв. /двеста шестдесет и седем. лв. 48 ст./, представляваща стойността на 234 куб.м питейна вода, консумирана в недвижим имот в с.К.,Севл.община, придобит с нотариален акт № ..... г. на Нотариус И.П., за периода от 19.04.2006 г. – 30.03.2008 г., на осн.чл.200 ал.1 ЗЗД във вр. с чл. чл.6 т.2 във вр. с чл.31 от Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К “Б.” ЕООД .. , ведно със законната лихва върху сумата, начиная от предявяване на иска 23.09.2008 г. до окончателното й изплащане, сумата от 31,76 лв. /тридесет и един лв. 76 ст./, представляваща обезщетение при неизпълнение в срок на задължението за заплащане на ползваните услуги от потребителя на В и К услуги, на чл.42 от Общите условия във вр. с чл.86 ал.1 ЗЗД и направените по делото разноски в размер на 120 /сто и двадесет / лв.
На осн.чл.194 ал.3 ГПК ПРИЗНАВА, че оспорването от Г.Ц.Д. на истинността на два бр.карнети – л. 9 и 10, не е доказано.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Р Е Ш Е Н И Е № 141 Т. 2 СТР.65 от   15.12.2008 г. Гражданско І инстанция дело № 787 по описа за 2008
Искът е с правно основание чл.222 ал. 3 КТ за сумата от 524лв.
Ищеца твърди и поддържа в исковата си молба, че на ……….е прекратено трудовото правоотношение с ответното дружество на основание чл.328 ал.1 т.10 КТ.На основание чл.222 ал.3 КТ му се дължи обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за два месеца в размер на исковата сума. Ответника отказва да му изплати дължимото обезщетение.Моли да се уважи искът със законните последици.
Ответника оспорва искът, счита, че не се дължи претендираното обезщетение и моли искът да се отхвърли като неоснователен и недоказан.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
ПО ИСКЪТ С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл.222 ал.3 КТ.
Безспорно е, както е и посочено в доклада, че между страните по делото “……..” … с.Д. от една страна и от друга ищеца Й. е съществувало трудово правоотношение,като същото е било прекратено на основание чл.328 ал.1 т.10 КТ-прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие-“при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст...” .Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение не е представена.
Видно от писмо от Р. у.”…….” гр.Г.с разпореждане № …… от …….. на ищеца по делото е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Считано от …….г.Този документ не е оспорен от ответната страна и не са представени други доказателства в тази насока.
От правна страна съдът намира,че искът предявен на основание чл.222 ал.3 КТ е основателен и доказан.Правото на заплащане на обезщетение по чл.222 ал.3 КТ се придобива при наличието на две предпоставки.Първата е да е прекратено трудовото правоотношение, независимо на какво основание е извършено уволнението и втората е-към момента на прекратяване работникът да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.В конкретният случай тези предпоставки са налице.
Съдът докладва делото по реда на чл.146 ГПК,като дава възможност на всяка една от страните да изложи становище във връзка с дадените указания и доклада, както и да се предприемат съответни процесуални действия.Ответната страна не е възразила срещу дадената от съда квалификация,за приетите от съда безспорни обстоятелства ,който не се нуждаят от доказване и не е поискала събиране на доказателства за релевантните към този момент факти.Следва да се отбележи,че в заседанието ответника не се явява.
Съображенията на ответната страна,че обезщетението по чл.222 ал.3 КТ не се дължи,тъй като ответника е работел преди това в дружеството без основание,получавал е трудово възнаграждение поради което не следва да получи исканото обезщетение е лишено от правни аргументи.Както е посочено по-горе,независимо от вида на уволнението,работодателят дължи обезщетение поради пенсиониране,ако лицето отговаря на горните условия.
Налице е интерес от завеждането на искът тъй като са налице законни основания и работодателят отказва да изплати дължимото обезщетение.
От заключението на вещото лице В. Г. прието от съда,като правилно и мотивирано,неоспорено от страните , базиращо се на данни по делото се установява,че брутното трудово възнаграждение на ищеца е в размер на сумата от 455.36 лв. лв.съобразно чл.228 КТ и дължимото обезщетението в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от два месеца .
В този размер искът ще следва да се уважи,като основателен и доказан.
Ответната страна дължи разноски по делото съобразно уважената част на иска в размер на 70 лв.и д.т. по сметка на съда от 161.02 лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                          Р Е Ш И :
ОСЪЖДА “…..“ . с.Д.   представлявано от Ц. И.Ц. от с.с. да заплати на Й.Х. Й. ЕГН … от с.с. обезщетение поради пенсиониране в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца в размер на сумата от 455.36 лв.на основание чл.222 ал.3 КТ, ведно с лихвата считано от 27.10.2008г. до окончателното изплащане на сумата, разноски от 70лв.съобразно уважената част от искът лв.и д.т.по сметка на съда от 50 лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 ГПК.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 524лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Р Е Ш Е Н И Е № 142 Т. 2 СТР.67 от 15.12.2008 г. Гражданско І инстанция дело № 656 по описа за 2008
 
Искът е сумата .... лв. и лихва от ... лв., с правно основание чл. 55 от ЗЗД чл. 59 ал.2 изр.2 ОУПВиК УП .
В исковата молба се твърди, че ответниците, като наследници на М.М.И. в с.Б., дължат процесната сума, произходяща от неизпълнено задължение за консумирани количества питейна вода .    Моли съда да осъди ответниците да заплатят процесната сума и да уважи иска със законните последици.
Ответниците не се явяват , редовно призовани . В срока по чл. 131 ГПК не са подали и отговор.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното:
По делото е представено удостоверение за актуално състояние на   Б... ЕООД №..../.. на АВ ,от което е видно, че е вписано в регистъра и се представлява от соченото в нея лице.
Представени са удостоверение за дължимите суми от партидата на абоната № ТО 01 494, № ТО 01 494, № ТО 01 494, № ТО 01 494, № ТО 01 494 от 25.06. 2008 г.копие от карнетите на абоната,Уведомление-покана № ТО 01 541, № ТО 01 541, № ТО 01 541, № ТО 01 541, № ТО 01 541 от 18.07.2008 г.за изплащане на дължимата сума с обратна разписка.
          От удостоверение за наследници на М.М.И. № ../0...г. на км. с. С.., е видно, че същият е починал и оставил ответниците като законни наследници- съпруга и деца. От приложените , неоспорени и описани доказателства се установява, че ищецът- Б... ЕООД-С. е доставял питейна вода в имота за наследодателя на ответниците М.М.И. в с.Б.,   абонат на питейна вода в с. Б. по партида № ../....
          За периода от ....до .... г. наследодателят на ответниците има консумирани количества питейна вода от 308 куб.м. вода на обща стойност ..... лева. След смъртта му ответниците не са изплатили процесната сума. Не са представили и споразумение   за промяна на партидата от името на наследника на някой от наследниците.
        С оглед изложеното, ищецът и на основание чл. 59 ал.2 изр.2 Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите/ ОУПВиКУП / , ищецът    открил партида на името на всички наследници, пропорционално на квотите им, по удостоверението за наследници, както следва:П.А. Т. , консумирани   количества питейна вода от 185 куб.м. на стойност ..... лв. с лихва за соченият период от .. лв. или общо ...    лв.,М.М.М.,   консумирани    количества питейна вода от 31   куб.м. на стойност .... лв. с лихва за соченият период от ... лв.или обощо ... лв, Н.М.М. ,   консумирани    количества питейна вода от 31   куб.м. на стойност ... лв. с лихва за соченият период от ...   лв.или общо   ...лв., А.М.М., консумирани количества питейна вода от 31 куб.м. на стойност ... лв. с лихва за соченият период от .... лв. ило общо ...лв., А. М.М. консумирани количества питейна вода от 31 куб.м. на стойност .... лв. с лихва за соченият период от ... лв. ило общо ... лв.
На осн. чл.31 ал.2 от ОУПВиКУП на ответниците е даден месечен срок за издължаване на описаните суми, но това не е сторено,което обуславя правният интерес от настоящото производство..
Видно от приложената покана № ТО 01 541 , № ТО 01 541,№ ТО 01 541 и № ТО 01 541 от ....г., връчена с обратна разписка ответниците са поканени доброволно да издължат процесните суми .,
Горното не е оспорено,като съдът приема, че на основание чл.55 от ЗЗД и 59 ал.2 изр.2 и чл.31 ал.2 от Общите условия за доставка на В и К услуги на ответниците, като наследници на М.М.И. в с.Б.,   абонат на питейна вода в с.Б. по партида № ../..., следва да заплатят процесната сума от ....лв., стойност на 308 куб.м. вода, по описания в петитума на исковата молба начин- П.А.Т.,   сумата ... лв. с лихва за соченият период от ... лв. или общо ... лв., М.М.М., сумата ... лв. с лих ва за соченият период от ...лв.или общо ... лв., Н.М.М. - ....лв. с лихва за соченият период от .... лв.или общо .. лв.., А.М.М.     сумата .... лв. с лихва за соченият период от .. лв.или общо ... лв.,А.М.М.     сумата ... лв. с лихва за соченият период от ...лв.или общо ...лв ведно със законната лихва върху описаните по горе суми начиная от датата на завеждане на иска-.... г.до окончателното им изплащане, както и направените по делото разноски от ... лв., общо или- П.Т. - ... лв., а всеки от останалите ответници- по ...лв.           
         Тъй като е направено искане и е налице хипотезата на чл. 238 ГПК-  ответниците не са представили в срок отговор на исковата молба и не се явяват в първото заседание по делото, ще следва да бъде постановено неприсъствено решение .
              На страните    са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. Искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.              
Водим от гореизложеното съдът
                  
                    Р       Е       Ш       И : 
  
ОСЪЖДА   П.А.Т., ЕГН   .... от с.С.,ОБЩИНА С. да заплати на Б... ЕООД-С. с управител инж. В.Й.Ю.,     ЕГН ..., със седалище и адрес на управление: гр. С.,ул.... № ...,регистрирано с решение № .... от ..... г.По ф.д. .../.... г. вписан под партида-..,том. ..,стр....в регистъра на т.д. БУЛСТАТ .... консумирани   количества питейна вода от 185 куб.м. на стойност ... лв. с лихва   от ...   лв. или общо .....лв., както и ...лв. разноски.
ОСЪЖДА М. М.М., ЕГН ...    от с. Д., ОБЩИНА С. да заплати на Б. ЕООД-С. с управител инж. В.Й.Ю.,     ЕГН ....със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. Н. Д.П. № ..        Регистрирано с решение № ... от .... г. По ф. д. .../... г. вписан под парти д а-...,том. .,стр... в регистъра на т.д. БУЛСТАТ ...консумирани    количества питейна вода от 31   куб.м. на стойност .... лв. с   от ...лв. или общо .....лв., както и .. лв. разноски.
ОСЪЖДА Н.М.М.,ЕГН... от  с. С. ОБЩИНА С.    да заплати на Б. ЕООД-С. с управител инж. В.Й.Ю.,             ЕГН ., със седалище и адрес на управление: гр.С., ул. .....       Регистрирано с решение № ..от ... г.По ф.д. .../... г. вписан под парти д а-...,том. ..,стр.... в регистъра на т.д.БУЛСТАТ ... количества питейна вода от 31   куб.м. на стойност ... лв. с лихва от... лв. или общо   ...лв. както и ... лв. разноски.
   ОСЪЖДА    А.М.М.,   ЕГН .... от с. О., ОБЩИНА Т. да заплати на да заплати на Б. ЕООД-С. с управител инж. В.Й.Ю.,     ЕГН ....със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. Н. Д.П. № .. Регистрирано с решение № ... от .... г. По ф. д. .../... г. вписан под парти д а-...,том. .,стр... в регистъра на т.д. БУЛСТАТ ... консумирани количества питейна вода от 31 куб.м. на стойност .... лв. с лихва   от .... лв. или общо ....лв. както и ..... лв. разноски.
      ОСЪЖДА А.М.М., ЕГН .... от         с. С., ОБЩИНА С. да заплати на Б. ЕООД-С.     с управител инж. В.Й.Ю.,     ЕГН ....със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. Н. Д.П. № ..        Регистрирано с решение № ... от .... г. По ф. д. .../... г. вписан под парти д а-...,том. .,стр... в регистъра на т.д. БУЛСТАТ ... консумирани количества питейна вода от 31 куб.м. на стойност ... лв. с лихва за соченият период от .... лв. или общо .....лв. както и .... лв. разноски.
 Решението не подлежи на обжалване на осн. чл. 239 ГПК.

Р Е Ш Е Н И Е № 143 Т. 2 СТР.69 от 19.12.2008 г. Гражданско І инстанция дело № 854 по описа за 2008
Производството е по чл. 86 от СК.
В исковата молба се   твърди, че ответникът е осъден да заплаща на малолетното си дете Н.С.Н. ЕГН ..... , чрез неговата майка и законен представител К.С.С. ЕГН ...   ежемесечна издръжка по ...лв., от .. г.    , по гр. д. № ../... г. на СРС . Ищцата моли съда да увеличи издръжката с още ...лв.     или общо по ...лв., начиная от датата завеждане на иска, както и да уважи иска със законните последици.
 Ответникът     оспорва искът по размер.
 По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установено следното:
Видно от удостоверение за раждане детето Н.С.Н. ЕГН .... , е родено на .... г.     С решение   по гр. д. № ../...г. на СРС ответникът е осъден да заплаща ежемесечна издръжка по ...лв   . От определяне на издръжката са изминали около шест години, през които са настълили промени в условията, обусловили този размер-детето е израстнало, изменени са икономическите условия, размерът на минималната работна заплата, установена за страната, както и нормативната уредба..
Според удостоверение .№ .../... г. от „...”АД гр. С.; служебна бележка за доходи от .... г. издадена от „....”АД гр. С., както и днес представената сл.бележка №.../... г. за доходите на ищцата. , майката   получава средномесечно по .. лв. Данните за доходите на ответника сочат, че получава по ...лв. Съдът намира, че издръжката следва да бъде увеличена, с оглед настъпването на описаните по-горе изменения както във възрастта на детето , така и с оглед продължителния период, разделящ определянето на издръжката от настоящият иск. .
За задоволяване нуждите на детето Н.С. Н., сега на .. год.    от храна , облекло , ученически пособия и др. според стандарта на живот следва да бъде определена обща месечна издръжка от ...лв.,     от които бащата няма да бъде значително затруднен, ако заплаща по ...лв. , или едно увеличение от ...лв. , като останалата част се поеме от майката, която освен това се грижи за отглеждането и възпитанието му. 
В този смисъл искът се явява основателен и доказан до този размер, като в останалата част следва да бъде отхвърлен като неоснователен.
 Издръжката се дължи в увеличения размер от датата на завеждане на иска- ... г. г. ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за изменението или отпадането й.. 
Ответникът следва да заплати д.т.   ... лв. по сметка на Районен съд-гр.Севлиево.
Водим от гореизложеното съдът  
                          Р      Е       Ш       И       :
 ИЗМЕНЯВА размерът на присъдената с решение по гр. д .№ гр. д. .   № .../... г. на СРС    , като вместо това постанови:
ОСЪЖДА     С.Н.С. ЕГН ... от гр. С., ул.”...” №.. да заплаща на малолетното си дете Н.С.Н. ЕГН .... чрез неговата майка и законна представителка К.С.С. ЕГН ... от гр. С., ж.к...,, бл...., вх...,ет... ап.... ежемесечна издръжка от още ... лв., или общо ...лв., начиная от ... г. , ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка. 
ОТХВЪРЛЯ искът на К.С.С. ЕГН ....   до размер на ..лв.. като НЕОСНОВАТЕЛЕН .  
 ОСЪЖДА      С.Н.С. ЕГН ... от гр. С., ул.”№..    да заплати д.т. от ..... лв      по сметка на Районен съд-гр.Севлиево.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Р Е Ш Е Н И Е№144 т.2 стр.70 от 19.12.2008 г. гр.д. № 816   по описа за 2008 г.
Производството е по   трудови спорове с обща цена от 877,77 лв. /след намаляване цената на иска по чл.245 ал.2 КТ/.
В исковата молба ищецът твърди, че трудовото му правоотношение с ответника е прекратено със заповед № 35 от 05.06.2008 г. При освобождаването ответникът не му е изплатил трудови възнаграждения за периода м.март – м.юни вкл. 2008 г. размер от 821,32 лв., поради което моли съда да уважи иска. Освен трудовото възнаграждение за посочения период ищецът претендира и обезщетение за забава по чл.245 ал.2 КТ в размер на 56,45 лв.ведно със законните последици.
Ответникът не се явява и не е взел становище по исковете.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от заповед № 35 от 05.06.2008 г. трудовото правоотношение между страните е било прекратено, считано от 06.06.2008 г.
От заключението на икономическата експертиза, неоспорено от страните и прието от съда като пълно и мотивирано, е безспорно установено, че за претендирания периода по ведомост на ищеца е начислено трудово възнаграждение и удръжки, но не са изплатени чистите месечни суми за получаване, както следва: м.март 2008 г.– 257,35 лв., м.април – 257,63 лв., м.май – 257,34 лв.и м.юни – 49 лв. Общо дължими са останали 821,32 лв. Точно такава сума е посочена и в издадената от ответника служебна бележка от 24.10.2008 г.
Съдът е на становище, че предявеният иск за заплащане на трудови възнаграждения е основателен и доказан в пълен размер. Основното задължение на работодателя по едно трудово правоотношение е да изплаща в установените срокове трудовото възнаграждение за извършената от работника работа - чл.128 във вр. с чл.124 КТ. Като не е изпълнил това свое основно задължение, работодателят е нарушил трудовото законодателство, поради което следва да бъде осъден да заплати сумата , посочена по-горе, представляваща неизплатените трудови възнаграждения за м.март – м. юни 2008 г.
Вторият предявен иск е с правно основание чл.245 ал.2 КТ с цена 56,45 лв. С този иск се претендира обезщетение за забава, произтичащо от неизплатено трудово възнаграждение и размерът му е законово определен в размер на основния лихвен процент за съответния период.Уважаването на този иск е свързано с уважаване на иска за трудовите възнаграждения, тъй като обезвреда се дължи от работодателя-длъжник при забава, която произтича от неизплатени трудови възнаграждения. По-горе беше посочено, че е налице такава забава, което прави този иск основателен.
Размерът на обезщетението е определен от икономическата експертиза, неоспорена от страните и в тази част и е 56,45 лв.
Ответникът ще бъде осъден да заплати по сметка на СРС д.т. в размер на 35,11 лв.и разноските по делото за експертизата в размер на 70 лв. На ищеца ще бъдат изплатени разноските по делото в размер на 60 лв., тъй като е направено искане за това.
Водим от гореизложеното съдът
 
                 Р               Е               Ш                И:
 
ОСЪЖДА “Б.” АД със седалище и адрес на управление ......... да заплати на М.Л.М от гр.С. сумата от 821,32 лв./ осемстотин тридесет и един лв. 32 ст./, представляваща неизплатени възнаграждения по трудово правоотношение за периода м. март - м.юни 2008 г. , на осн.чл.124 във вр.с чл.128 КТ, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 06.11.2008 г. до окончателното й изплащане, сумата от 56,45 лв. /петдесет и шест лв.45 ст./ - обезщетение за забава, произтичащо от неизплатените трудови възнаграждения ,на осн.чл.245 ал.2 КТ и направените по делото разноски в размер на 60 лв. /шестдесет/ .
ОСЪЖДА “Б.” АД да заплати по сметка на СРС сумата от 105,11 лв. / сто и пет лв.11 ст./, от които д.т. в размер на 35,11 лв. и за експертизата в размер на 70 лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на осн.чл.242 ал.1 ГПК.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок, начиная от 06.01.2009 г.

РЕШЕНИЕ № 145 том 2 стр. 71 от 22.12.2008 г. по гр. дело № 663 по описа за 2008 г. на Районен съд гр. Севлиево
Искът е по чл. 32 ЗС.
В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици, при равни части, на недвижим имот, подробно описан в същата в гр. Севлиево. Имат спор относно ползването му. Ищцата моли съда да постанови решение, с което да разпредели ползването и присъди разноските по делото.
Ответницата не оспорва иска.
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното: 
Според твърденията в исковата молба, неоспорени от ответницата, страните са    съсобственици на   недвижим имот,   подробно описан в същата в гр. Севлиево- видно от н. а. № ..../1978 год., н..а. № ..../1992 г. и скица № ....../16.09.2008 г. но Община Севлиево, копие от нотариален акт за дарение на недвижим имот № ......., рег. № ....., дело № ....... г., представляващ дворно място с   построени в него жилищни и стопански сгради. Не могат да постигнат съгласие относно ползването му, което обуславя правният интерес от настоящият иск.
По делото е назначена и изслушана експертиза, чието заключение, не се оспори от страните и се приема от съда като правилно и мотивирано. Заключението е изготвено в присъствието на страните и се възприема   от тях с компромиси,зна които са дали съгласие при изготвянето му.
Съобразно това заключение, дял първи описан подробно в обстоятелствената част на заключението, ще се ползва от ищцата М. С. Д., а дял втори от ответницата М. Т. Д.. Предвидено е   място за общо ползване, с квадратура от 92 кв. м., като в обстоятелствената част е описано, че при разпределението, експертът е взел предвид,     съществуващите   жилищни сгради,   претърпели изменения, неотразени в описаните доказателства.
Ответницата не се противопоставя на така изготвеното разпределение.
Съдът като взе предвид становището на страните, както и данните от експертизата, извършена след оглед на място и в тяхно присъствие , намира, че следва да бъде извършено разпределение на ползването на имота , при което на ищцата да се предостави дял първи, а дял втори –на   ответницата , с   място за общо ползване   от 92 кв. м., съобразно скица, неразделна част от решението.
   Ищцата претендира да й бъдат присъдени разноските по делото, ответницата не изложила аргументи против тази претенция, поради което, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищцата     разноските от 220 лв.
Водим от гореизложеното съдът
                 Р        Е        Ш         И :
РАЗПРЕДЕЛЯ между М. С. Д. ,и М. Т. Д., ползването на  
ДВОРНО МЯСТО съставляващо поземлен имот ... в квартал ... по плана на гр.Севлиево, с обща площ ..... кв.м., ведно с построените в него жилищни сгради, при съседи: ул.Св.Княз Борис І, п.и. 91 – Й. А.Й., п.и.№ ... – М. А.Р., п.и. № .... – П. Ц. П., п.и. 76 – А. Я. Ф., п.и. № ...– Г. А. А., п.и. ... – А. С. А., съобразно скица, неразделна част от настоящото решение, на осн. чл. 32 ЗС, както следва: 
А. М. С. Д. ПОЛУЧАВА ДЯЛ ПЪРВИ, оцветен на скицата със ЗЕЛЕН ЦВЯТ и заемащ южната част от имота с участие 5/8-пет осми ид.ч.от целия имот/по нотариален акт , квадратурата на имота е .... кв.м., а на място- ... кв.м./- равни на 181- сто осемдесет и един кв.м. и МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА от .... кв.м. и второстепенна постройка-лятна кухня, от ... кв.м., разположена в североизточния ъгъл на поземления имот, като този дял владее по-голямата част от недвижимия имот към ул. ..., с лице от 4.90 м., ведно с новопоставена желязна единична и двойна врати, с облицовани колони на уличната регулация През този вход ще се осъществява и влизането за ДЯЛ ВТОРИ. Застроената част на този дял е ..... кв.м., включваща .... кв.м. жилищна сграда, .... кв.м.- стълбище с прилежащ терен и .... кв.м. лятна кухня и ..... кв.м. от дворното място.
 Б. М. Т. Д., ПОЛУЧАВА ДЯЛ ВТОРИ, оцветен на скицата с ЖЪЛТ ЦВЯТ, заемащ площ с ширина 1/един/м. от улицата и кадастралната граница с П.И.91 на север по протежение на 1..... м. или ....кв.м. , с ЖИЛИЩНА СГРАДА ..... кв.м. от север, долепена до жилищната сграда на ищцата, с място пред входа на същата , както и 8-осем, кв.м. място от запад за застрояване на лятна кухня върху съществуваща лятна кухня на ищцата. Застроената част на този дял е .... кв.м., включваща .... кв.м. жилищна сграда, .... кв.м. място пред входа на жилищната сграда и ..... кв.м. от дворното място, вкл. И 8 кв.м.- отредени за лятна кухня/.
В. ОТРЕЖДА ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ, оцветено с БЯЛ ЦВЯТ на скицата, неразделна част от решението, .....кв.м.-от изток, север и запад на поземления имот .
ОСЪЖДА М. Т. Д., да заплати на М. С. Д. , направените по делото разноски от ...... лв.
Решението подлежи на обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 146 том 2 стр. 72 от 22.12.2008 г. по гр. дело № 572 по описа за 2008 г. на Районен съд гр. Севлиево
Производството е по чл. 234 КТ и за сумата 4395. 36 лв.  
В исковата молба се твърди, че страните са сключили договор от ..............г. , по силата на който ответникът бил изпратен в Германия за повишаване на квалификацията му, във фирма "......", при което поел задължение да работи в "......." АД в продължение на 5 г. считано от датата на завършване на обучението или 5 години от 24.07.2004 г.- до 24.07.2009 г. Преди изтичането на срока ответникът напуснал работа на 09.06.2008 г. Ищецът счита, че е налице неизпълнение на договора, като моли съда да осъди ответника да му заплати направените за обучението разходи, а в размер на ........лв., ведно със законната лихва от ...... г. и уважи иска със законните последици. 
Ответникът оспорва иска. 
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното:
По делото е представено удостоверение за актуално състояние на ответното дружество- № ....... /2008 г. на АВ , от което е видно, че същото е вписано в дружествения регистър и се представлява от соченото в исковата молба лице.
Не се спори, а е видно и от представения по делото договор от ........г., ищцовото дружество "......" АД и ответникът сключили такъв, по силата на който, ответникът бил изпратен в Германия за повишаване на квалификацията му във фирма ".....". За ищеца възникнало задължение да заплати пътните, дневните и квартирните разходи на ответника, което сторил. Представя отчет, от който се установява, че тези разноски са в размер на .... лв., от които ... лв. пътни разноски, ... лв. дневни разноски и .. лв. квартирни разходи.
Съобразно чл. 2 от същия, ответникът се задължил да работи в "..." АД в продължение на 5 години, считано от датата на завършване на обучението ... г. до .... г. На ... г., преди изтичането на този срок, ответникът напуснал работа , считано от ....... г..
В подкрепа на твърденията си представя трудов договор с ответника, молба за прекратяване на трудовия договор, заповед за прекратяване на трудовия договор на ответника, отчет от ответника за изразходваните от него суми за обучението му, писмо за заплащане на самолетен билет и платежно нареждане, първични счетоводни   документи       по отчета за изразходвани суми. 
Ответникът оспорва иска, като счита, че е неоснователен и недоказан. Развива съображения в следния смисъл. С № ... г. бил назначен на работа с изпитателен срок от 6 месеца, на длъжност “техник”, в цех “универсален”. Не спори, че със заповед № .. г.. на изп. директор на "..." АД, бил командирован в Германия, като в тази заповед, било посочено, че е   назначен на специалността “техник” в ищцовото дружество, със задача, отразена в заповедта, цитирам: на "оперативна командировка със задача обучение във фирма "....", Германия ”, край на цитата.
Становището на ответника е, че цитираната заповед, не било ясно с каква придобита специалност е изпратен на обучение, нито по каква специалност ще се обучава. Същите непълноти се съдържали и в договора от .......г. за повишаване на квалификацията. Излага становище , че по тези документи, е изпратен в Германия с придобита специалност – техник/видно от Заповед № ... г. на изп. директор на "..." АД/, и след като в този договор се сочело само "за повишаване на квалификацията", следвал извода, че ще повишава квалификацията и придобитите познания по специалността техник, а не по друга специалност.
С допълнително споразумение № .. г. на "..." АД, към трудов договор, ответникът бил преназначен на друга длъжност "технолог в производството", до която дата - след завръщането си от обучение, той изпълнявал задълженията си по първоначалния трудов договор. От приложените по делото длъжностни характеристики, е видно, двете специалности са различни.
Допълнителното споразумение, работодателят е предложил по своя инициатива на ответника, при което се е отказал от способностите му като техник, а го е насочил към "технолог в производството", като ответникът счита, че след подписването му, работодателят не може да има претенции по отношението на неизпълнението на договора за повишаване на квалификацията, тъй като сам се е лишил от възможността да използва ответникът, с повишена по тази специалност, квалификация.
Съдът споделя тезата на ответника.
Безспорно е, че след повишаването на квалификацията си, ответникът е работил по специалността техник от датата на своето завръщане от обучение ... г. до датата на подписването на   допълнителното споразумение ... г., ответникът е изпълнявал стриктно задълженията си по договора за повишаване на квалификацията. След тази дата, изпълнението на задълженията му е било осуетено от ищеца, по описаните по горе причини.
Освен това, от .... г. датата на приключване на обучението в Германия и завръщането му на работа в предприятието, до    освобождаването му от длъжност - .....г. са изминали почти четири пълни години, а претенцията на ищеца включва пълно обезщетение съгласно договора за повишаване на квалификация. 
Договорът по чл. 234, ал. 1 от КТ има характер на трудов, тъй като е обусловен от трудовото правоотношение, от което следва обоснования извод, че ответникът не е бил длъжен да работи пет години на каквато и да било друга работа. Задължението на работника по този договор е да работи не на каквато и да било работа при работодателя, а само на работата, за която е придобил квалификацията или за която е повишил квалификацията си. 
След като, както се установи, по причина на работодателя, ответникът е преместен на друга работа и длъжност, различна от тази специалност за която е придобита и повишена неговата квалификация, поради ксоето не е бил в състояние да престира труд по тази повишена квалификация, същият на осн. чл. 81, ал. 1 и чл. 83, ал. 1 от ЗЗД, не следва да носи отговорност за неизпълнението на задължението по т.2 от договора по чл. 234, ал. 1 от КТ, поради което искът, като неоснователен и недоказан, следва да бъде отхвърлен. 
Ответникът излага съображения, че договорът не съдържал задължителните реквизити на чл.234, ал.1 от КТ - не били определени професията и специалността, по която ще се обучава, нито формата на обучението, което го правело нищожен, но съдът няма да обсъжда тази хипотеза, при горните изводи, а именно, че искът е неоснователен и недоказан и, следва да бъде отхвърлен само на това основание. 
Ищецът следва да заплати на ответника направените по делото разноски от ..... лв. Съгласно приложена справка. 
Водим от гореизложеното съдът
                        Р        Е       Ш         И :
ОТХВЪРЛЯ искът на    “"......" АД, рег. с решение на Габровски окръжен съд, постановено по ф.д.№ .... по описа на съда за .....г., със седалище и адрес на управление на дейността: гр. ......, представлявано от изпълнителния директор М. И. Х. ЕГН .... против Б. С. Б. от гр. ...., ул. "...." №..., ет...., ап. ... за сумата ... лв., представляваща стойност на направените за обучение разходи, по договор от .... г. за повишаване на квалификация в размер на .....лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН, на осн. чл. 234 КТ 
ОСЪЖДА "...." АД, рег. с решение на Габровски окръжен съд, постановено по ф.д.№ ...по описа на съда за ....г., със седалище и адрес на управление на дейността: гр. ...., ..... област, ул. "......" № ..., представлявано от изпълнителния директор М. И. Х. ЕГН ...... да заплати на   Б. С. Б. от гр. ...., ул. "......." №..., ет...., ап....     направените по делото разноски от ..... лв..  
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР