С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    актове по нак.дела 10-12.2008  
 до 20.12.2008г.
ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ  
Чл. 6 т. 2 “Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона”.  
НАКАЗАТЕЛНО- ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Чл. 14 ал. 2 “Обвиняемият се счита невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното”.

Присъдите и решенията по наказателни дела не са окончателни и те могат да бъдат обжалвани пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок, считано от деня на тяхното постановяване.
С Присъда от 30.09.2008 г. по НОХД № 121/2008 г. по описа на РС Севлиево (влязла в сила) ПРИЗНАВА подсъдимия НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ КОЛЕВ от с. Ряховците, общ. Севлиево, роден през 1978 г., за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2007 г., в местността “Текето” в землището на с. Ряховците, общ. Севлиево, при условията на опасен рецидив по чл.29 ал.1 б."а" от НК, с помощта на технически средства-гаечни ключове и с помощта на моторно превозно средство- товарен автомобил марка "Ифа" с рег. № ЕВ 3851 АМ, собственост на Д.П.Д. от Севлиево, като посредствен извършител- използвайки заблудените от него и действащи безвиновно К.И.К., А. С.М., Ю. И. Б. и Ц. Л. Ц., всички от гр. Севлиево, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 2 броя покривни столици и 10 броя покривни ферми, всичко на обща стойност 2510 лв., общинска собственост, от владението на Община Севлиево, без съгласие на ръководството на Общината с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196 ал.1 т.2 във вр. с чл.29 ал.1 б."а" във вр. с чл.195 ал.1 т.2 и т.4 предл. първо и второ във вр. с чл.194 ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на осн.чл.47 ал.1 б."б" от НК.
ОСЪЖДА подсъдимия да заплати направените по делото разноски в размер на 75 (седемдесет и пет) лв.

С Присъда от 07.10.2008 г. по НОХ № 291/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.В. от с. Крушево, общ. Севлиево, роден през 1986 г., за ВИНОВЕН в това, че през периода от 28.01.2008 г. до 25.02.2008 г. в с. Крушево, общ. Севлиево, действайки в съучастие като извършител с подсъдимия Н.В.П., при условията на продължавано престъпление- на четири пъти, чрез използване на МПС- лек автомобил “Опел Кадет” с рег. № ......., собственост на подсъдимия П. и чрез използване на техническо средство- тръбен ключ, от сградата на бившата детска градина в селото отнел чужди движими вещи – 10 броя алуминиеви радиатори на обща стойност 2745.60 лева, от владението на Кметство с. Крушево, общ. Севлиево, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ, на основание чл.46 б.”б” от ЗИН.
ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия А.К.В., със снета по-горе самоличност, едно общо наказание за изтърпяване от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, на осн. чл.25 във вр. с чл.23 ал.1 от НК, по Присъда № 144 от 10.06.2008 г. по НОХД № 196/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд, влязла в законна сила на 25.06.2008 г.; по Присъда № 24 от 09.07.2008 г. по НОХД № 24/2008 г. по описа на Плевенски военен съд, влязла в сила на 22.07.2008 г. и по настоящата присъда по НОХД № 291/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд.
ОПРЕДЕЛЯ на А.К.В., със снета по- горе самоличност, първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване на общо определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.25 ал.2 НК, ПРИСПАДА от така определеното по реда на чл.23-25 от НК общо наказание, изтърпяната от подсъдимия А.К. В. изцяло или отчасти част от наказанията по която и да е от присъдите, до привеждане в изпълнение на настоящата присъда.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. В. П. от с. Крушево, общ. Севлиево, роден през 1972 г., в гр. Севлиево, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 28.01.2008 г. до 25.02.2008 г. в с. Крушево, общ. Севлиево, действайки в съучастие като извършител с подсъдимия А.К.В., при условията на продължавано престъпление- на четири пъти, чрез използване на МПС- лек автомобил “Опел Кадет” с рег. № ......., негова собственост и чрез използване на техническо средство- тръбен ключ, от сградата на бившата детска градина в селото отнел чужди движими вещи – 10 броя алуминиеви радиатори на обща стойност 2745.60 лева, от владението на Кметство с. Крушево, общ. Севлиево, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 ал.1 НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното на подсъдимия Н.В.П., със снето по-горе самоличност, наказание лишаване от свобода, като му ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимия А.К.В. от с. Крушево, общ. Севлиево, . и подсъдимия Н. В. П. от с. Крушево, общ. Севлиево, да заплатят солидарно на Община Севлиево, представлявана от Кмета на Общината, обезщетение за причинени от престъплението по чл.195 ал.1 т.4 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 НК имуществени вреди в размер на сумата от 2745.60 (две хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и 60 ст.) лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на причиняване на вредата- 28.01.2008 г.- до окончателното изплащане на сумата, на осн.чл.45 от ЗЗД.
ОСЪЖДА подсъдимия А.К.В. и подсъдимия Н. В. П. да заплати по сметка на Районен съд- Севлиево държавна такса върху размера на гражданския иск в размер по 54.91 (петдесет и четири лева и 91 ст.) лв. за всеки от двамата, както и разноските по делото в размер по 31.80 (тридесет и един лев и 80 ст.) лв. за всеки от двамата.
На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА вещта, принадлежаща на виновния Н.В.П. и послужила за извършване на престъплението кражба, както следва: лек автомобил “Опел Кадет” с рег. № .........., собственост на подсъдимия Н.В. П. от с. Крушево, общ. Севлиево.
На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА вещта, която принадлежи на виновния А. К. В. и е послужила за извършване на престъплението кражба, както следва: един брой тръбен ключ. След влизане на присъдата в сила, отнетата вещ да се унищожи.
(Делото е разгледано по реда на глава 27 от НПК- Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция. Двамата подсъдими признават изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дават съгласието си да не се събират доказателства за тези факти. В това производство и по силата на чл.373 ал.2 от НПК съдът е задължен да определи наказанието за всеки от подсъдимите под най-ниския предел (размер), предвиден за съответното престъпление в Наказателния кодекс.) 

Споразумение от 13.10.2008 г. по НОХД № 404/2008 г. по описа на Районен съд гр. Севлиево ОДОБРЯВА споразумението между Районен прокурор Д. А. и защитника на подсъдимия РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕЧЕВ, адв.Х. Х., съгласно което:
         Подсъдимият РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕЧЕВ се признава за ВИНОВЕН в това, че на15.03.2008 г., около 03 ч., в с. Малък Вършец, общ. Севлиево, чрез използване на МПС – л.а. “Тойота Корола” с рег.№ ЕВ 7305 АА, в близост до обществена чешма “1-ви май”, противозаконно отнел чужди движими вещи, които не били под постоянен надзор – 2 бр. метални тръби с дължина по 80 см. и диаметър по 43 см., 2 бр. метални тръби с дължина по 75 см. и диаметър по 43 см., 2 бр. части от метални тръби с дължина по 50 см., и ширина 43 см., 2 бр. метални тръби с дължина по 60 см. и ширина 43 см.-всичко на обща стойност 220 лева, собственост на кметство с. Малък Вършец, общ. Севлиево, без съгласието на кметството и с намерението противозаконно да ги присвои, като след деянието отнетите вещи били върнати, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.197 т.3 във вр. с чл.195 ал.1 т.2 и т.4 предл. първо във вр. с чл.194 ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК му се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ - ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл.42а, ал. 2, т.т.1 и 2 НК, както следва:  
-задължителна регистрация по настоящ адрес в гр. Севлиево за срок от 6/шест/ месеца;
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца;
ОСЪЖДА подсъдимия да заплати направените по делото разноски в размер на 40 /четиридесет/ лева.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Споразумение от 14.10.2008 г. по НОХД № 380/2008 г. по описа на Районен съд гр. Севлиево ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура Севлиево споразумение между прокурор Т. П. и защитника на подсъдимия ТОМА АТАНАСОВ ТОМОВ, адв. С. К., съгласно което:
Подсъдимият ТОМА АТАНАСОВ ТОМОВ от гр. Севлиево, роден през 1982 г., се признава за ВИНОВЕН за това, че на 24.05.2008 г., около 08,15 часа, в гр. Севлиево, на ул. „Неофит Рилски” в участък пред дом № 11, управлявал МПС – л.а. „……….” с ДК№ ……, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 2,03 на хиляда, установено по надлежния ред чрез химически анализ на проба от кръвта му с протокол за химическа експертиза № ……. г. на НТЛ при ОДВР Габрово, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343б, ал.1 и чл. 55 ал. 1 т. 2 , б.”Б” предл.1 от НК му се налага наказание пробация, като на основание чл. 42а, ал. 2, т.1 и т.2 от НК се определят пробационни мерки :
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. Севлиево за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия да заплати по сметка на Районен съд-Севлиево разноски по делото в размер на 19 /деветнадесет/ лв.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
(Подсъдимият не е лишен от право да управлява МПС, тъй като е неправоспособен)  

Споразумение от 17.10.2008 г. по НОХД № 398/2008 г. по описа на Районен съд гр. Севлиево ОДОБРЯВА споразумението между прокурор Д. Х. и защитника на подсъдимия ПАВЛИН ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ, адв. П.Д., съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ ПАВЛИН ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ, роден през 1980 г., живущ в гр. Севлиево, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2008 г., около 03.00 часа, при условията на повторността по чл.28 ал.1 НК, чрез използване на моторно превозно средство /лек автомобил „Опел Астра”/ от сградата на склад, находящ се в комплекс „Малибу”, в землището на гр. Севлиево, е отнел чужди движими вещи – 25 стека натурални сокове марка „Флорина”, на стойност 576,00 лв., собственост на „Ера-Елит” ЕООД гр. Севлиево, от владението на дружеството без съгласие на ръководството му с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е немаловажен случай, с което е извършил престъпление, за което и на основание чл. 195 ал.1 т. 4 предл. първо и т. 7 във вр. с чл. 194 ал.1 и чл.54 от НК му се налага НАКАЗАНИЕ ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага, като на подсъдимия ПАВЛИН ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ се определя ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от датата на одобряване на споразумението.
ОСЪЖДА подсъдимия ПАВЛИН ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ да заплати направените по делото разноски в размер на 40 лв. /четиридесет лв./.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Споразумение от 17.10.2008 г. по НОХД № 434/2008 г. по описа на Районен съд гр. Севлиево ОДОБРЯВА
споразумението между Районен прокурор Д.А. и защитника на подсъдимия ПАВЛИН НЕДЕЛЧЕВ ТУШЕВ, адв. П.Д., съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ ПАВЛИН НЕДЕЛЧЕВ ТУШЕВ, роден през 1952 г., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.10.2008 г. в гр. Севлиево управлявал МПС-л.а. „Мазда 626” с рег. № ЕВ 88-37 АМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /1,54 на хиляда/, установено по надлежния ред, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му се НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, което да включва пробационните мерки чл.42а ал.2 т.т.1 и 2 НК, както следва:
-          задължителна регистрация по настоящ адрес в гр. Севлиево за срок от 6 (шест) месеца;
-          задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
На осн. чл. 343г вр. с чл.343б от НК подсъдимият ПАВЛИН НЕДЕЛЧЕВ ТУШЕВ се лишава от право да управлява МПС за срок от 8/осем/ месеца, считано от датата на отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред.
На осн.чл.59 ал.3 НК, при изпълнение на наказанието лишаване от право да се управлява МПС, да се ПРИСПАДНЕ времето, през което подсъдимият ПАВЛИН НЕДЕЛЧЕВ ТУШЕВ за същото деяние е бил лишен от това право по административен ред.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

С Присъда от 21.10.2008 г. по НОХД № 516/07 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимата Е.Г.Т., родена през 1977 г., за ВИНОВНА в това, че в периода от началото на м.юни 1999 г. до края на м.август 2007 г. в гр.Севлиево, след като е осъдена да издържа малолетния си син К.М.А., изплащайки му ежемесечна издръжка в размер съответно на: 30.00 лв., считано от 10.06.1999 г., 50.00 лв., считано от 20.01.2003 г. и 80.00 лв., считано от 30.09.2004 г., чрез неговия баща и законен представител М.И.А., съзнателно не изпълнила това си задължение в размер на повече от две месечни вноски – 99 месечни вноски, всичко на обща стойност 5129.00 лв., с което е извършила престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, като преди постановяване на присъдата от първата инстанция изпълнила задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия, поради което и на осн. чл.183, ал.3 от НК съдът не й НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.
ОСЪЖДА подсъдимата Е.Г.Т. да заплати направените по делото разноски в размер на 469.20 (четиристотин шестдесет и девет лв. и 20 ст.) лв.

С Присъда от 21.10.2008 г. по НОХ № 381/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Х.Ю. от с. Крушево, общ. Севлиево, роден през 1985 г., за ВИНОВЕН в това, че на 22.04.2008 г. в гр.Севлиево, от мъжка чанта, собственост на М.А.М., отнел чужда движима вещ – мобилен телефон „Нокиа 5310”, на стойност 290.00 лв., собственост на М.А.М., от владението на М.А.М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в с. Крушево, общ. Севлиево за срок от една година;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.     
ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х.Ю. да заплати направените по делото разноски в размер на 55 (петдесет и пет) лв.

С Присъда № 242 от 23.10.2008 г. по НОХД № 300/2008 г. по описа на РС Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия М. А. К. от гр. Севлиево, роден 1986 година за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец август 2007 година, действайки при условията на опасния рецидив – чл. 29, ал. 1, б. “б” от НК, от сградата на стопанска постройка в двора на къща, намираща се в с. Ряховците, община Севлиево, отнел чужда движима вещ – един моторен трион марка “Щил 39” на стойност 300 лева, от владението на пострадалия С. С. от гр. Севлиево, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.
ОСЪЖДА подсъдимия М. А. К. да заплати направените по делото разноски в размер на 77,80 /Седемдесет и седем лева и осемдесет стотинки/.
           Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

С Присъда № 243/24.10.2008 г. по НОХД № 449/2008 г. (Бързо производство) по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Т.И.И. от гр.Севлиево, роден през 1988 г., за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2008г. по пътя с. Ряховците – гр. Севлиево, в землището на с. Ряховците, общ. Севлиево, управлявал МПС – лек автомобил марка "Ауди А3" с рег.№ ...., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда (1,32 на хиляда), установено по надлежния ред, с което е извършил престъпление за което на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в с. Ряховците, общ. Севлиево за срок от шест месеца;
- периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
На осн. чл.343г във вр. с чл.343б, ал.1 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК съдът ЛИШАВА Т.И.И. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
На осн. чл. 59, ал. 3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият Т.И.И. за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.
ОСЪЖДА подсъдимия Т.И.И. да заплати направените по делото разноски в размер на 19(Деветнадесет)лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 7-дневен срок от днес.

С Присъда от 27.10.2008 г. по НОХД № 458/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Й. Г.Й. от гр. Ябланица, роден през 1957 г. в с. Гложене, общ. Тетевен за ВИНОВЕН в това, че на 12.10.2008 г., около 21.05 часа, по главен път І-4 (София-Варна), в района на гр. Севлиево, до паркинга на “Идеал Стандарт-България” АД гр. С., управлявал МПС- лек автомобил марка “Фолксваген Голф” с рег. № ........, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.52 на хиляда, установено по надлежен ред, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. Я. за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК.
На осн. чл.343г във вр. с чл.343б ал.1 от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия Й.Г.Й., със снета по- горе самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
На осн.чл.59 ал.3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият Й. Г.Й., със снета по- горе самоличност, за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.
ОСЪЖДА подсъдимия Й.Г.Й. да заплати по сметка на Районен съд-С. разноските по делото в размер на 19 (деветнадесет) лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 7- дневен срок от днес.

С Решение от 27.10.-2008 г. по НАХД № 399/08 г. по описа на РС Севлиево ОСВОБОЖДАВА обвиняемия П. И. П. от с. Душево, община Севлиево, роден през 1947 година от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на500,00 /петстотин/ лева за това, че на 25.11.2007 година, около 14:30 часа, на футболен стадион в с. Душево, община Севлиево, чрез нанасяне на удари с юмруци в областта на главата и тялото, причинил лека телесна повреда /закрита черепно-мозъчна травма, изразяваща се в мозъчно сътресение без загуба на съзнание/, причинила временно разстройство на здравето, неопасно за живота, на В. П. Н. в качеството му на длъжностно лице – делегат на Български футболен съюз – ОС гр. Габрово, на футболна среща от областна група мъже между отборите на ФК “Младост” с. Горна Росица, община Севлиево и ФК “Ера” гр. Севлиево, при изпълнение на функциите му - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1 предложение 1–во във връзка с чл. 130, ал. 1 от НК.

С Присъда от 28.10.2008 г. по НОХД № 408/2008 г. по описа на РС Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Я. А. Я. от с. Върбовка, общ. Павликени, роден.1985 г., за ВИНОВЕН в това, че на 20.03.2008 г., около 22.40 часа, в гр. Севлиево, в ж.к. “Димитър Благоев” пред блок № 1, управлявал МПС- лек автомобил марка “Опел Астра” с рег. № ………., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.29 на хиляда, установено по надлежен ред, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 6 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. Върбовка, общ. Павликени за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК; както и БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО в размер на 100 (сто) часа за една година, на осн.чл.42а ал.3 т.3 от НК.
ПРИЗНАВА подсъдимия Я. А. Я., със снета по-горе самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 20.03.2008 г., около 22.40 часа, в гр. Севлиево, в ж.к. “Димитър Благоев” пред блок № 1, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление (с наказателно постановление № ………….., издадено от Началника на РПУ-Павликени, влязло в сила на 04.07.2007 г. и с наказателно постановление № ………. издадено от Началника на РПУ- Павликени, влязло в сила на 06.11.2007 г.), управлявал МПС- лек автомобил марка “Опел Астра” с рег. № ………., без съответно свидетелство за управление, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343в ал.2 във вр. с ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 6 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. Върбовка, общ. Павликени за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК; както и БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО в размер на 150 (сто и петдесет) часа за една година, на осн.чл.42а ал.3 т.3 от НК.
На основание чл.23 ал.1 НК, по правилата на съвкупността, съдът ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Я. А. Я., със снета по-горе самоличност, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ за изтърпяване- ПРОБАЦИЯ, което да включва пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 6 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. Върбовка, общ. Павликени за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК; както и БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО в размер на 150 (сто и петдесет) часа за една година, на осн.чл.42а ал.3 т.3 от НК.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

Със споразумение от 31.10.2008г. по Б.П. НОХД № 465/2008г. по описа на Районен съд гр.Севлиево ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура С.споразумение между Районен прокурор Д.А. и защитника на подсъдимия П. Б. Б., адв. З. Г., съгласно което:
      Подсъдимият П. Б.Б., роден на ….. г. в гр. С., живущ в гр. С., ул. И.П. № …, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, работник във …….…. гр. С., ЕГН ……. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ……г. около 2,15 часа на ул. „Б.” в гр. С., управлявал МПС – л.а. „Тойта Корола” с рег. № ……, със съдържание на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,51 на хиляда, установено по надлежния ред, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343б ал.1 от НК и чл. 54 ал. 1 от НК му определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като определя ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизането на споразумението в сила.
На основание чл. 343г и чл. 37 т. 7 от НК лишава подсъдимият П. Б. Б. от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца.
На осн. чл. 59, ал. 3 от НК се зачита времето през което подсъдимият Б. е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред.
 ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подсъдимия П. Б. Б.- “ПОДПИСКА.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 465/2008г. по описа на Районен съд Севлиево.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

С Решение от 31.10.2008 г. по НАХД 438/08 г. по описа на Районен съд Севлиево ПРИЗНАВА И.А.И. от гр. Севлиево, роден през 1952 г., за ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата до 19.06.2008 г. в гр. Севлиево, в минимаркет на ЕТ “.........” гр. Севлиево, намиращ се на улица “.........” № ....., държал на склад акцизни стоки без бандерол- 34 броя бутилки с 56,785 литра алкохолна напитка (ракия), на стойност 454.27 лв.- когато такъв се изисква по Закона за акцизите и данъчните складове, като случаят е немаловажен, с което е извършил престъпление по чл.234 ал.1 от НК, като на осн. чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 500 (петстотин) лв.
На осн.чл.234 ал.3 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещите, които са предмет на престъплението- 34 броя бутилки с 56,785 литра алкохолна течност (ракия) без акцизен бандерол- веществени доказателства по делото.
ОСЪЖДА И.А.И. от гр. Севлиево да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд- Севлиево разноски по делото в размер на 365 (триста шестдесет и пет) лв.

С Присъда от 03.11.2008 г. по НОХД № 416/2008 г. по описа на РС Севлиево
ПРИЗНАВАподсъдимия А. Р. А. от с. Кормянско, община Севлиево, роден през 1968 г., заВИНОВЕНв това, че в периода от началото на месец април 2007 г. до края на месец май 2008 г. в село Кормянско, община Севлиево, при условията на повторност по чл. 28, ал. 1 от НК, след като е осъден за изплаща на децата си ….. и ……… ежемесечна издръжка в размер на ….. лева за всяко от тях чрез тяхната майка и законна представителка М. Р., живуща в същото село, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – 10 месечни вноски за детето Р. и 14 месечни вноски за детето Г., всичко на обща стойност 840 лева, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 183, ал. 4 във връзка с ал. 1 и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода на подсъдимия А. Р. А., като му определя ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
Наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да се изтърпи с прочитане на присъдата по Общинско радио гр. Севлиево.

С Решение от 04.11.2008 г. по НАХД № 406/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА С.Е.А. от гр. Севлиево, роден през 1989 г., за ВИНОВЕН в това, че на 02.03.2008 г., в гр. Севлиево, при управляване на МПС – лек автомобил „..... " с рег.№ .... нарушил правилата за движение по чл. 15, ал. 1, предл. първо и чл. 20, ал. 2 от ЗДвП - при движение по пътното платно не се движил възможно най-вдясно на същото и при възникнала опасност за движението не спрял и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на К.А.К., изразяваща се в счупване на лявата бедрена кост над коляното, довела до трайно затрудняване движението на долния ляв крайник, при което след деянието направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия, с което е извършил престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. ”а”, предл. второ във вр. с чл. 343, ал. 1, буква „б”, предл. второ във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, като на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 500(Петстотин)лева.
На осн. чл. 78а, ал. 4 във вр. с чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът ЛИШАВА С.Е.А. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДВА МЕСЕЦА, считано от влизане на решението в сила.
ОСЪЖДА С.Е.А. да заплати направените по делото разноски в размер на 304(Триста и четири)лева.

С Присъда от 04.11.2008 г. по НЧХД № 359/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.Д. от гр. Севлиево, роден през 1973 г., за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2008 год., в с.Д., общ.С., нанесъл на С.К.С. от с.Д., общ.С. удари по главата и лицето и с това си деяние му причинил разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, с което е извършил престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, като на основание чл.78А от НК съдът го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 500(Петстотин)лева.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.П.Д. да заплати на С.К.С. от с. Д., общ.С. сумата от 800(Осемстотин)лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от престъплението по чл.130, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 02.08.2008год. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск в частта му за претендираните неимуществени вреди до размера на 1 200(Хиляда и двеста)лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН..
ОСЪЖДА подсъдимия Д.П.Д. да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД гр.Севлиево държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50(Петдесет)лева.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.П.Д. да заплати на С.К.С. направените от него разноски по делото в размер на 292(Двеста деветдесет и два)лева.

С Присъда от 04.11.2008 г. по НОХД № 373/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.Я. от с. Сенник, общ. Севлиево, роден през 1981 г., за ВИНОВЕН в това, че на 11.10.2007 г., около 20.00 часа, в с. Сенник, общ. Севлиево, в дворно място на къща, намираща се на улица “.......” № ......, чрез нанасяне на удари с метална вила, унищожил противозаконно чужди движими вещи- предно панорамно стъкло и стъкло на предна лява врата на лек автомобил “ВАЗ” с рег. № ........ и повредил преден капак на същия автомобил, собственост на А.Г.П. от гр. Трявна, намирал се във владението на С.Х.Ф., с което му нанесъл вреди на стойност 130 лв., като случаят е маловажен, с което е извършил престъпление, за което на осн.чл.216 ал.4 във вр. с ал.1 и чл.54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ГЛОБА в полза на държавата в размер на 200 (двеста) лв.
ОСЪЖДА подсъдимия И.К.Я. да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд-Севлиево разноски по делото в размер на 45 (четиридесет и пет) лв.

С Присъда № 261/07.11.2008 г. по НОХД № 424/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Г.К.У. от гр.Севлиево, роден през 1977 г., за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2008год. в гр.С., на улица „....”, при управляване на МПС - лек автомобил марка "...." с рег .№ ....., нарушил правилата за движение по чл. 5, ал. 2, т. 3, предл. първо; чл. 20, ал.1 и чл.21, ал.1, предл.второ, пункт първи от ЗДвП (управлявал МПС под въздействие на алкохол, превишил допустимата стойност от 50км/час за движение в населено място, като се движил със скорост от 75км/час и загубил контрол над управляваното от него превозно средство) и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на М.Н.А. от гр.С., изразяваща се в счупване на лявата бедрена кост, довела до трайно затрудняване движението на долния ляв крайник, като деянието е извършено в пияно състояние (с концентрация на алкохол в кръвта от 0,77 на хиляда, установено по надлежния ред), с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 343, ал.3, предл. първо, б. ”а”, предл. второ във вр. с ал. 1, буква ”б”, предл. второ във вр. с чл. 342, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал. 2, т.т. 1, 2 и 6 НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в гр.Севлиево за срок от 2(Две) години;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2(Две) години;
- 200(Двеста)часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.
ОСЪЖДА подсъдимия Г.К.У. да заплати направените по делото разноски в размер на 267.82(Двеста шестдесет и седем лв. и 82ст.)лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Присъда № 262/07.11.2008 г. по НОХД № 426/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Ф.А.Ф. от гр.Севлиево, роден през 1979 г. за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2006год., в с.К., общ.С., в магазин, стопанисван от ЕТ „....” с.К., унищожил противозаконно чужди движими вещи – пластмасов стол и витринно стъкло и повредил противозаконно чужда движима вещ – рекламен чадър, на обща стойност 246,00лева, собственост на Р.К.И. от с.К., общ.С., като деянието представлява маловажен случай, с което е извършил престъпление, за което на осн.чл.216, ал.4 във вр. с ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в гр.Севлиево за срок от 6(Шест)месеца;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6(Шест) месеца;    
ОСЪЖДА подсъдимия Ф.А.Ф. да заплати направените по делото разноски в размер на 45(Четиридесет и пет)лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Решение от 11.11.2008 г. по НАХД № 417/08 г. по описа на Районен съд Севлиево
         ПРИЗНАВА С.Р.С. от гр. Дебелец, роден през1965 г., за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2008 г., около 09:30 часа, на пътя от гр. Севлиево за с. Стоките, общ. Севлиево, на ляв завой след махала “Попска” на с. Стоките, общ. Севлиево, при управление на МПС- лек автомобил “..............” с рег. № .............., собственост на ЕТ “....................” с. Т….., общ. Севлиево, нарушил правилата за движение по пътищата по чл.20 ал.2 изр.1 и 2 от ЗДвП (“…Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия…, със състоянието на пътя,…за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението…”) и по непредпазливост причинил телесни повреди на повече от едно лице: на А Р.К. от гр. Севлиево телесно увреждане с характер на средна телесна повреда по смисъла на чл.129 ал.2 от НК- счупване на долен клон на лявата срамна кост, довело до трайно затрудняване на движението на левия долен крайник; на Е.М.М.от с. Ш., общ. Велико Търново телесни увреждания с характер на средни телесни повреди по смисъла на чл.129 ал.2 от НК- счупване на І-ви и ІІ-ри шиен прешлен, довело до трайно затрудняване на движението на шията; счупване на лявата ключица, довело до трайно затруднение на движението на горния ляв крайник; счупване на шест ребра от ІІ-ро до VІІІ-мо леви ребра, довело до трайно затруднение на движението на снагата; счупване на костите на дясната предмишница в долната им част, довело до трайно затруднение на движението на горния десен крайник; на А.Д.М. от гр. В. Т. телесни увреждания с характер на средни телесни повреди по смисъла на чл.129 ал.2 от НК- счупване на VІ-то, VІІІ-мо, ІХ-то и Х-то ребра в ляво, довело до трайно затруднение на движението на снагата; пневмоторакс (събиране на въздух в гръдната кухина под налягане), довел до разстройство на здравето, временно опасно за живота и травматичен шок, довел до разстройство на здравето, временно опасно за живота на пострадалия- с което е осъществил състава на престъплението по чл.343 ал.3 предл. четвърто, б."а" предл. второ във вр. с ал.1 б.”б” във вр. с чл.342 ал.1 от НК, като на осн. чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000 (хиляда) лв.
На осн. чл.78а ал.4 във вр. с чл.343 от НК съдът ЛИШАВА С. Р. С., със снета по-горе самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА С.Р.С. да заплати по сметка на Районен съд-Севлиево направените по делото разноски в размер на 284.24 (двеста осемдесет и четири лева и 24 ст.) лв.

С Присъда от 12.11.08 г. по НОХД № 425/08 г. по описа на Районен съд Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия В.Т.В. от с. Агатово, роден през 1982 г., за ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2008 г. в с. ............., общ. Севлиево, от сграда на помпена станция, намираща се до язовир “................”, собственост на Община Севлиево и стопанисвана от Кметство с. ................, общ. Севлиево, в съучастие като извършител с подсъдимия А. Р.А., чрез използване на техническо средство-чук, отнел чужди движими вещи – 2 броя чугунени постаменти, 4 броя фланци и 2 броя чугунени корпуси на водни помпи, всички вещи на обща стойност 1934 лева, от владението на Кметство с. ..............., общ. Севлиево, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 ал.1 НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното на подсъдимия В.Т.В., със снето по-горе самоличност, наказание лишаване от свобода, като му ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Р.А. от с. Агатово, през 1975 г., за ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2008 г. в с. ............., общ. Севлиево, от сграда на помпена станция, намираща се до язовир “.............”, собственост на Община Севлиево и стопанисвана от Кметство с. .............. общ. Севлиево, в съучастие като извършител с подсъдимия В.Т.В., чрез използване на техническо средство-чук, отнел чужди движими вещи – 2 броя чугунени постаменти, 4 броя фланци и 2 броя чугунени корпуси на водни помпи, всички вещи на обща стойност 1934 лева, от владението на Кметство с. .........., общ. Севлиево, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 ал.1 НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното на подсъдимия А.Р.А., със снето по-горе самоличност, наказание лишаване от свобода, като му ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимия В.Т.В. и подсъдимия А.Р. А. ., да заплатят солидарно на Община Севлиево, представлявана от Кмета на Общината, обезщетение за причинени от престъплението по чл.195 ал.1 т.4 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 НК имуществени вреди в размер на сумата от 1934 (хиляда деветстотин тридесет и четири) лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на причиняване на вредата- 06.05.2008 г.- до окончателното изплащане на сумата, на осн.чл.45 от ЗЗД.
ОСЪЖДА подсъдимия В.Т.В. и подсъдимия А.Р. А. да заплатят по сметка на Районен съд- Севлиево държавна такса върху размера на гражданския иск в размер по 38.68 (тридесет и осем лева и 68 ст.) лв. за всеки от двамата, както и разноските по делото в размер по 25.87 (двадесет и пет лева и 87 ст.) лв. за всеки от двамата.
Бел. Делото е разгледано по реда на глава 27 от НП-Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция. Двамата подсъдими са се признали за виновни по повдигнатите обвинение и са дали съгласието си да не се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. В този случай съдът е задължен да приложи разпоредбата на чл.55 НК и е определил размера на наказанието за всеки от двамата подсъдими в размер под предвидения в НК минимум от една година лишаване от свобода.

С присъда от 14.11.2008 г. по НОХД № 485/08 г. по описа на Районен съд – Севлиево (Бързо производство)
ПРИЗНАВАподсъдимия Е.И.М. от с. Кормянско, роден през 1985 г., за ВИНОВЕН в това, че на 01.11.2008 г., около 03:10 часа, по път от село Кормянско, община Севлиево за гр. Севлиево, управлявал МПС – л.а. “......” с ДК № .......... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила /1,59 промила/, установено по надлежния ред, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 343б, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

С присъда от 17.11.2008 г. по НОХД № 479/08 г. по описа на Районен съд – Севлиево (Бързо производство)
ПРИЗНАВА подсъдимия И. Й. П., роден през 1973 г., за ВИНОВЕН в това, че на 30.10.2008 г., около 00.47 часа, в гр. Севлиево, по улица “Велика и Георги Ченчеви”, в посока към Старата баня, до магазин за авточасти “Попов”, управлявал МПС- л.а. “.........” с рег. № …….с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.64 на хиляда, установено по надлежен ред, след като е осъден с присъда № …….. по НОХД № …… по описа на Севлиевски районен съд, влязла в сила на 31.10.2003 г., за престъпление по чл.343б ал.1 НК, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343б ал.2 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 6 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. Севлиево за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК, и БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО в размер на 150 (сто и петдесет) часа за една година, на осн.чл.42а ал.3 т.3 от НК; както и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 300 (триста) лв.
На осн. чл.343г във вр. с чл.343б ал.2 от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия И. Й.П., със снета по- горе самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На осн.чл.59 ал.3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият И. Й. П., със снета по- горе самоличност, за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.
ОСЪЖДА подсъдимия И.Й.П да заплати направените по делото разноски в размер на 19 (деветнадесет) лв.

С Присъда № 278 от 18.11.2008 г. по НОХД № 378/08 г. по описа на Районен съд Севлиево.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.Н. от гр. Севлиево, роден през 1975 г., за ВИНОВЕН в това, че през нощта на 02/03.05.2008 г., в местността “К.б.” в землището на гр. С., след предварителен сговор с подсъдимия В.С.В., при условията на опасен рецидив по чл.29 ал.1 б.б.”а” и “б” от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- счупване на метална решетка на прозорец- проникнал в пристройка на вила, използвана ката склад и отнел чужди движими вещи – помпа за басейн “Онга”, модел BR 462; монофазен проводник 3х1 кв. мм- 25 метра; монофазен проводник за потопяема помпа 3х1 кв. мм- 5 метра и 6 литра домашна гроздова ракия, всички вещи на обща стойност 378 лв.- от владението на М. Й. Й. от гр. С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196 ал.1 т.2 във вр. с чл.195 ал.1 т.3 предл. първо и т.5 във вр. с чл.194 ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл.47 ал.1 б.”б” от ЗИН.
ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия А.К.Н. едно общо наказание за изтърпяване в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, на осн. чл.25 във вр. с чл.23 ал.1 от НК, по Присъда № 146 от 10.06.2008 г. по НОХД № 122/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд, влязла в законна сила на 10.07.2008 г. и по настоящата присъда по НОХД № 378/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд.
ОПРЕДЕЛЯ на А.К.Н., първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на общо определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.25 ал.2 НК, ПРИСПАДА от така определеното по реда на чл.23-25 от НК общо наказание, изтърпяната от подсъдимия А.К.Н. изцяло или отчасти част от наказанието по присъдата по НОХД № 122/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд, до привеждане в изпълнение на настоящата присъда.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.С.В. от гр. Севлиево, роден през 1970 г., за ВИНОВЕН в това, че през нощта на 02/03.05.2008 г., в местността “Крушевски баир” в землището на гр. С., след предварителен сговор с подсъдимия А. К. Н., при условията на опасен рецидив по чл.29 ал.1 б.б.”а” и “б” от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- счупване на метална решетка на прозорец- проникнал в пристройка на вила, използвана ката склад и отнел чужди движими вещи – помпа за басейн “Онга”, модел BR 462; монофазен проводник 3х1 кв. мм- 25 метра; монофазен проводник за потопяема помпа 3х1 кв. мм- 5 метра и 6 литра домашна гроздова ракия, всички вещи на обща стойност 378 лв.- от владението на М.Й.Й.от гр. С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196 ал.1 т.2 във вр. с чл.195 ал.1 т.3 предл. първо и т.5 във вр. с чл.194 ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл.47 ал.1 б.”б” от ЗИН.
ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия В.С.В., едно общо наказание за изтърпяване в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, на осн. чл.25 във вр. с чл.23 ал.1 от НК, по споразумение от 23.10.2008 г. по НОХД № 446/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд, влязло в законна сила на 23.10.2008 г. и по настоящата присъда по НОХД № 378/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд.
ОПРЕДЕЛЯ на В.С. В. първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на общо определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.25 ал.2 НК, ПРИСПАДА от така определеното по реда на чл.23-25 от НК общо наказание, изтърпяната от подсъдимия В.С.В. изцяло или отчасти част от наказанието, определено му по споразумение по НОХД № 446/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд, до привеждане в изпълнение на настоящата присъда.
ОСЪЖДА подсъдимия А.К.Н. и подсъдимия В.С.В. да заплатят по сметка на Районен съд- Севлиево разноските по делото в размер по 27.50(двадесет и седем лева и 50 ст.) лв. за всеки от двамата.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.
С Присъда от 24.11.2008 г. по НОХД № 505/08 г. по описа на Районен съд Севлиево (Бързо производство)
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.Д. от гр. Севлиево, роден през 1970 г., за ВИНОВЕН в това, че на 08.11.2008 г., около 01.05 часа, по улица “..........” в гр. Севлиево, управлявал МПС- лек автомобил марка “............” с рег. № .............. с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.40 на хиляда, установено по надлежен ред, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. Севлиево за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК.
На осн. чл.343г във вр. с чл.343б ал.1 от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия Д.А.Д., със снета по- горе самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На осн.чл.59 ал.3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият Д. А.Д., със снета по- горе самоличност, за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.

С Решение № 288 от 24.11.2008 г. по НАХД № 460/08 г. по описа на Районен съд Севлиево.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия В. М. Н. от гр. Севлиево, роден 1951 година от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 500,00 /петстотин/ лева за това, че на 24.03.2008 година през деня, в кабинет по музика, находящ се в сградата на ……………, в качеството си на длъжностно лице – учител по общообразователен учебен предмет – музика в същото училище, при изпълнение на службата му, чрез нанасяне на удар /шамар/ в областта на лицето, причинил на малолетния М. М. Л. лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдания, без разстройство на здравето – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2 предложение 1 – во, във връзка с чл. 130, ал. 2 от НК, на основание чл. 375 и сл. от НПК.
            ОСЪЖДА обвиняемия В. М. Н. да заплати направените по делото разноски в размер на 70,00 /седемдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

С Присъда от 25.11.2008 г. по НОХД № 392/08 г. по описа на Районен съд Севлиево.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Й.К. от гр. Севлиево, роден през 1983 г., за ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2008 г. в с............,. общ.Севлиево, в къща на Х. Н.Х., от джоб на панталон на последния, отнел чужди движими вещи- сумата от 200 лв., собственост на Х., от владението му, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.194 ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 6 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. Севлиево за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК, и БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО в размер на 100 (сто) часа за една година, на осн.чл.42а ал.3 т.3 от НК.

С Решение от 26.11.2008 г. по НАХД № 472/08 г. по описа на Районен съд Севлиево ПРИЗНАВА С.И.А. от гр. Севлиево, родена през 1956 г., за ВИНОВНА в това, че на 12.07.2008 г., в гр. Севлиево, в заведение- дискотека “Бобруйск”, намерила чужда движима вещ- мобилен телефон марка “Нокиа 6300”, ведно със СИМ-карта- на обща стойност 226 лв., собственост на Н.Т.Н. от гр. Севлиево и в продължение на една седмица не съобщила за нея на собственика й- Н. Н., нито на властта, с което е осъществила състава на престъплението по чл.207 ал.1 от НК, като на осн. чл.78а ал.1 и ал.5 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 200 (двеста) лв.
ОСЪЖДА С.И.А. да заплати по сметка на Районен съд-Севлиево направените по делото разноски в размер на 40 (четиридесет) лв.

С Присъда № 301 от 04.12.2008 г. по НОХД № 428/08 г. по описа на Районен съд-СевлиевоПРИЗНАВА подсъдимия С.М.Й. от с. Добромирка, . роден през 1975 година за ВИНОВЕН в това, че на 19.03.2008 година в село Добромирка, община Севлиево, действайки при условията на опасния рецидив /чл. 29, ал. 1, б. “а” и “б” от НК/, чрез използване на МПС – л.а. “Ваз” с неустановен регистрационен номер и собственост, от дворно място до къща собственост на Н.К.К., отнел чужди движими вещи – девет на брой метални скари от палети – имущество на стойност 90,00 лева, собственост на К., без съгласието на същия и с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.
ОСЪЖДА подсъдимия С.М.Й. да заплати направените по делото разноски в размер на 78,80 /Седемдесет и осем лева и осемдесет стотинки/.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

С Решение № 302 от 04.12.2008 г. по НАХД № 436/08 г. по описа на Районен съд-Севлиево OСВОБОЖДАВА обвиняемия С.А.А. от гр. Севлиево, роден през 1988 година от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на500,00 /петстотин/ лева за това, че на 17.03.2008 година в гр. Севлиево, пред портала на “Хамбергер България” ЕООД, по хулигански подбуди, чрез нанасяне на удари с кол и ритници причинил на длъжностно лице при изпълнение на службата му – В.М.Ф. от гр. С.о, портиер в същото дружество, лека телесна повреда – травма на меките тъкани на главата, изразяващи се в оток и две разкъсно – контузни рани в теменната й област, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1 и т. 12 от НК.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Един брой дървен кол, след влизане на решението в сила ДА СЕ УНИЩОЖИ.
            ОСЪЖДА обвиняемия С.А.А. да заплати направените по делото разноски в размер на 75,00 /Седемдесет и пет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.    
С Присъда № 304/05.12.2008 г. по НОХД № 480/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Г.В. от с. Батошево, общ.Севлиево, роден през 1969г. за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2008г. в гр.Севлиево, управлявал МПС – лек автомобил марка "..." с рег.№ ..., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /1,84 на хиляда/, установено по надлежния ред, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в с.Б., общ.С. за срок от седем месеца;
- периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца.
На осн. чл.343г във вр. с чл.343б, ал.1 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК съдът ЛИШАВА В.Г.В. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На осн.чл.59, ал.3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимия В.Г.В. за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.
ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.В. да заплати направените по делото разноски в размер на 19.00 /Деветнадесет лв. / лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С протоколно определение от 08.12.2008 г. по НОХД № 530/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия Иван Митев Димитров, адв. Павлин Дончев, със следното съдържание:
Подсъдимият Иван Митев Димитров, роден през 1989 г. в гр. Севлиево СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2008 г. около 00.30 часа в гр. Севлиево на ул. Стефан Пешев в посока ж.к. Д-р Атанас Москов, в близост до пицария “Прима”, управлявал МПС – л.а. “ВАЗ” модел “2101” с ДК№ ЕВ 53 87 АА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,39 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер” № 7410/0018, посредством замерване на концентрацията на алкохол в издишаният въздух, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343б, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. 4б” от НК се ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, включваща пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2 т. 1 и 2 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в гр. Севлиево за срок от шест месеца;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
На основание чл. 343г във вр. с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК подсъдимият Иван Митев Димитров се лишава от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, начиная от влизане на споразумението в сила.
На осн. чл. 59 ал. 3 от НК се зачита времето през което подсъдимият Иван Митев Димитров е бил лишен от това си право по административен ред.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 530/2008г. по описа на Районен съд Севлиево.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

С Присъда № 305 от 08.12.2008 г. по НОХД № 474/08 г. по описа на Районен съд-Севлиево  ПРИЗНАВАподсъдимия Ш. А. О. от гр. Севлиево, роден на 1977 година за ВИНОВЕН в това, че на 12.11.2007 година, около 21:00 часа, в гр. Севлиево, пред дом, находящ се на ул. ……….. № 18, по непредпазливост унищожил чужда движима вещ – предно панорамно стъкло на л.а. марка “………” модел “……..Д” с ДК № …….. – имущество на стойност 150,00 лева, собственост на К. И. Д. от с. …………, община …….., с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 216, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 200,00 /Двеста/ лева.
ОСЪЖДАподсъдимия Ш. А. О. да заплати направените по делото разноски в размер на 41,22 /Четиридесет и един лева и двадесет и две стотинки/ лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

С Присъда № 306 от 08.12.2008 г. по НОХД № 464/08 г. по описа на Районен съд-Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия А. А. А. от с. Кръвеник, община Севлиево, роден 1975 година за ВИНОВЕН в това, че за времето от 28.03.2008 година до 30.03.2008 година в местността “……..” в землището на с. Кръвеник, община Севлиево, при условията на опасния рецидив, от подотдел “е1” на отдел “171” в същата местност, без редовно писмено позволително, чрез моторен трион “…..” с фабр. № ….. е изсякъл от горския фонд и извозил с каруца 76 броя дървета /75 броя дървета габър и 1 бр. дърво цер/, представляващи 5,22 плътни кубически метра дървесина, собственост на Държавно дивечовъдно стопанство “Росица” м. Лъгът, на обща стойност 194,18 лева, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 235, ал. 4 предложение второ във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “а” и “б” и чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.
Признава ПОДСЪДИМИЯ Ф. Д. А. от с. Кръвеник, община Севлиево, роден 1960 година за ВИНОВЕН в това, че за времето от 30.03.2008 година до 31.03.2008 година в село Кръвеник, община Севлиево, съхранявал в двора на къщата си, намираща се в същото село 5,22 плътни кубически метра дървесина, незаконно добита от другиго – А. А. А. от с. Кръвеник, община Севлиево /добита от отдел 171, подотдел “е1” в м. “…..” в землището на с. Кръвеник, община Севлиево, собственост на Държавно дивечовъдно стопанство “Росица” м. Лъгът, община Севлиево, на стойност 194,18 лева – маловажен случай, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 235, ал. 6, предложение 2 – ро, във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “в” от НК съдът го ОСЪЖДА на ГЛОБА в полза на държавата в размер на 200,00 /Двеста/ лева.
 ПРИЗНАВА подсъдимия Ф. Д. А. за НЕВИНЕН в това, че за времето от 30.03.2008 година до 31.03.2008 година в село Кръвеник, община Севлиево, съхранявал в двора на къщата си, намираща се в същото село 5,22 плътни кубически метра дървесина, незаконно добита от другиго – А. А. А. от с. Кръвеник, община Севлиево /добита от отдел 171, подотдел “е1” в м. “…..” в землището на с. Кръвеник, община Севлиево, собственост на Държавно дивечовъдно стопанство “Росица” м. Лъгът, община Севлиево, на стойност 194,18 лева, поради което съдът го ОПРАВДАВА по първоначално предявеното му обвинение по чл. 235, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 12 пространствени кубически метра дърва за огрев, предадени с протокол за отговорно пазене на ДДС “Росица” м. Лъгът, да се върнат на собственика им ДДС “Росица” м. Лъгът, община Севлиево.
ОСЪЖДА подсъдимите Ф. Д. А. и А. А. А. да заплатят направените по делото разноски в размер на 22,50 /Двадесет и два лева и петдесет стотинки/ за всеки един от тях.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

С Присъда № 310 от 10.12.2008 г. по НОХД № 433/08 г. по описа на Районен съд-Севлиево.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Н.Б.от с. К., общ. С., роден на ……. в гр. С.  за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от началото на месец септември 2007 г. до края на месец октомври 2007 г., в с. К., общ. С., противозаконно присвоил чужди движими вещи- четири броя метални ферми, на стойност 1200 лв., собственост на С.Х. Д. от гр. С., които пазел, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд присвоените вещи са заместени, с което е извършил престъпление по чл.206 ал.6 т.1 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК съдът го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 800 (осемстотин) лв.
ОСЪЖДА подсъдимия П.Н. Б. от с. К., общ. С., да заплати на гражданския ищец С. Х. Д.от гр. С. направените по делото разноски в размер на 200 (двеста) лв.
Осъжда подсъдимия П.Н. Б.от с. К., общ. С., . да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд- С. направените по делото разноски в размер на 55 (петдесет и пет) лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С Присъда № 311 от 10.12.2008 г. по НОХД № 523/08 г. по описа на Районен съд-Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия О.М.А. от гр. Севлиево, роден през 1973 г., за ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2008 г. в гр. Севлиево управлявал МПС- лек автомобил марка “....” с рег. № ..... – в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява МПС, наложено му с наказателно постановление № 451/07 г. от 07.08.2007 г. на Началника на РПУ на МВР- гр. Павликени (влязло в сила на 12.09.2007 г.), след като бил наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление № 2814/07 г. от 29.11.2007 г. на Началника на РПУ на МВР- гр. Севлиево (влязло в сила на 19.02.2008 г.), с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343в ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 5 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. Севлиево за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК; както и ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА при 15 % (петнадесет процента) удръжки върху трудовото му възнаграждение в полза на държавата.
Подсъдимият О.М.А. да изтърпи пробационната мярка ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД по местоработата си в “.......” АД гр. С., като на основание чл.43 ал.1 изр. второ, времето, през което се изтърпява мярката, да не се зачита за трудов стаж.
На осн. чл.343г във вр. с чл.343в ал.1 от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия О.М.А., със снета по- горе самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С Присъда № 312 от 11.12.2008 г. по НОХД № 481/08 г. по описа на Районен съд-Севлиево
ПРИЗНАВАподсъдимия А. Ю. К. от гр. Севлиево, роден 1978 година за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2008 година в гр. Севлиево, от терена на ...., отнел от владението на ……. оградна мрежа с височина 1,40 м. и общо тегло 170 кг., на стойност 170,00 лева, общинска собственост без нейно съгласие и с намерение противозаконно да я присвои – маловажен случай, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 194, ал. 3, предложение второ, във връзка с ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “в” от НК съдът го ОСЪЖДА на ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 150,00 /Сто и петдесет/ лева.
ОСЪЖДА подсъдимия А. Ю. К. да заплати направените по делото разноски в размер на 55,00 /петдесет и пет/ лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.


С Решение № 313 от 15.12.2008 г. по НАХД № 447/08 г. по описа на Районен съд-Севлиево ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Н. Б. М. от гр. Севлиево, роден 1971 година от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на550,00 /петстотин и петдесет/ лева за това, че на 12.05.2008 година, около 19:30 часа, в гр. Севлиево, на ул. …… до Адвентистката църква, си служил с контролни знаци – регистрационна табела с № ……….., монтирана на товарен автомобил “……….” с номер на рама ……….., издадена за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил ВАЗ ….., собственост на Н. А., с номер на рама …………. - престъпление по чл. 345 от НК.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Регистрационни табели с номера ЕВ …… и ЕВ …….. се ОТНЕМАТ в полза на държавата

С Присъда № 319 от 19.12.2008 г. по НОХД № 511/08 г. по описа на Районен съд-Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.А. от с. Александрово, роден през 1968 г., за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2008 г. на главен път І-4 (София-Варна), в близост до КПП “Хамбергер” в землището на гр. Севлиево, управлявал МПС- л.а. “.....” с рег. № ..... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.02 на хиляда, установено по надлежен ред, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т. 1, 2 и 6 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. А., общ. Л. за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК; както и БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО в размер на 150 (сто и петдесет) часа за една година, на осн.чл.42а ал.3 т.3 от НК.
На осн. чл.343г във вр. с чл.343б ал.1 от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия С.И.А., със снета по- горе самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На осн.чл.59 ал.3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият С.И.А., със снета по- горе самоличност, за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.


5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР