С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    актове по нак.дела 07-09.2008  
 ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ 2008 ГОДИНА

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   
Чл. 31 ал. 3 “Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда”.  

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ  
Чл. 6 т. 2 “Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона”.  
НАКАЗАТЕЛНО- ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Чл. 14 ал. 2 “Обвиняемият се счита невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното”.

Присъдите и решенията по наказателни дела не са окончателни и те могат да бъдат обжалвани пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок, считано от деня на тяхното постановяване.
С Присъда № 176/04.07.2008 г. по НОХД № 260/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Р.И.П. от гр.Севлиево, роден през 1978г., за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2007год. в гр.Севлиево, пред съдебен състав на Районен съд гр.Севлиево, по НАХД №380/2007год. по описа на същия съд, съзнателно се ползвал от официален документ с невярно съдържание, съставен от длъжностно лице, в кръга на службата му (служебна бележка, издадена от „Идеал Стандарт България” АД гр.Севлиево под №1730 от 17.08.2007год.), в който били удостоверени неверни обстоятелства (факта, че на 08.06.2007год., от 14.00 до 22.30часа е бил на работното си място – в „Идеал Стандарт България” АД гр.Севлиево), за да докаже тези обстоятелства, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.316, предл.трето във вр. с чл.311, ал.1, предл.първо и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в гр.Севлиево за срок от една година;
- периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;
- 100(Сто)часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.
ОСЪЖДА подсъдимия Р.И.П. да заплати направените по делото разноски в размер на 55(Петдесет и пет)лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Присъда № 175/04.07.2008 г. по НОХД № 239/2008 г.
по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.Я. от с. Сенник, общ. Севлиево, роден през 1981 г. за ВИНОВЕН в това, че на 12.12.2007год. в с.Сенник, общ.Севлиево, при условията на опасния рецидив - чл.29, ал.1, б.„б” от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – разбиване вратата на метален шкаф, отнел чужди движими вещи – сумата от 860.00лв., собственост на Д.К.Д. от с.Сенник, общ.Севлиево и на ЛРД „Централен Балкан” с.Сенник, общ.Севлиево, от владението на Д.К.Д. от с.Сенник, общ.Севлиево, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196, ал.1, т.2, предл.първо във вр. с чл.29, ал.1, б.„б” във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл.първо във вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл.47, ал.1, б.”б” от ЗИН.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Присъда № 178/08.07.2008 г. по НОХД № 194/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.М. от гр.Севлиево, роден през 1989г. за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2007г., в с.Душево, общ.Севлиево, противозаконно присвоил чужди движими вещи – мобилен телефон „Сони Ериксон” със СИМ-карта, на обща стойност 117.00лева, собственост на В.Н.Н. от с.Душево, общ.Севлиево, които владеел, като деянието представлява маловажен случай, при което като непълнолетен разбирал свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си, с което е извършил престъпление, за което на осн.чл.206, ал.5 във вр. с ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.4 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в гр.Севлиево за срок от осем месеца;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца;
- 120(Сто и двадесет)часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.
ОСЪЖДА подсъдимия А.А.М. да заплати направените по делото разноски в размер на 69(Шестдесет и девет)лева.
След влизане на присъдата в сила, вещественото доказателство – СИМ-карта „Глобул” № 8935905000040355 ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика й – В.Н.Н. от с.Душево, общ.Севлиево.  
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Присъда № 179/08.07.2008 г. по НОХД № 270/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.К. от гр.Севлиево, роден през 1986г., за ВИНОВЕН в това, че в периода 22.09.-13.10.2007год. в гр.Севлиево, при условията на опасния рецидив - чл.29, ал.1, б.„б” от НК и при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, на два пъти, първият път от улица „Дедерица”, пред дом №2 „а” и вторият път от дворно място на ул.”Васил Левски” №7, собственост на Петко Христов Петков от гр.Севлиево, отнел чужди движими вещи – детска количка, на стойност 70.00лева, собственост на А.М.А., 20м. маркуч за високо налягане с манометър, редуцил-вентил и горелка, 150м. меден ел.проводник, чувал с 6,5кг. месингови стружки и поялник, на обща стойност 144.20лева, собственост на П.Х.П., всички вещи на обща стойност 214.20лв., от владението на А.М.А. и П.Х.П., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.„б” във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл.47, ал.1, б.”б” от ЗИН.
ОСЪЖДА подсъдимия М.А.К. да заплати направените по делото разноски в размер на 40(Четиридесет)лева. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Присъда № 181/08.07.2008 г. по НОХД № 124/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.М. от гр. Севлиево, роден през 1987 г., за ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2006 г., около 23.30 часа, в гр. Севлиево, на пътното платно пред кафе “Европа” на улица Стефан Пешев, противозаконно унищожил чужди движими вещи- предно панорамно стъкло и странично стъкло зад задна дясна врата на лек автомобил “Фолксваген” с рег. № ЕВ 3420 АМ, собственост на З. Н. Т. от гр. Севлиево, и с това му причинил вреди на обща стойност 220 лв., като случаят е маловажен, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.216 ал.4 във вр. с ал.1 и чл.54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ГЛОБА в полза на държавата в размер на 300 (триста) лв.
ОСЪЖДА подсъдимия М. С. М. да заплати по сметка на Районен съд- Севлиево направените по делото разноски в размер на 45 (четиридесет и пет) лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С Присъда № 185/11.07.2008 г. по НОХД № 68/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимата А.С. Г. от гр.Севлиево, родена през1977г, за ВИНОВНА в това, че на 12.10.2005год. в гр.Севлиево, при условията на повторността - чл.28, ал.1 от НК, от дамска чанта, находяща се в питейно заведение „Червен лъв”, отнела чужди движими вещи – дамско портмоне, златен дамски пръстен с тегло 1гр., златен дамски пръстен с тегло 2,5гр., златен дамски пръстен с тегло 2,6гр., златен дамски пръстен с тегло 2,4гр., златен дамски пръстен с тегло 2,7гр., лична карта, свидетелство за управление на МПС, здравна книжка, карта за междуселищен автобусен транспорт и сумата от 40.00лв., всичко на обща стойност 417.60лева, собственост на Г. А.И. от гр.Севлиево, от владението на И., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършила престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата А.С.Г., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимата А. С. Г., със снета по-горе самоличност, да заплати на пострадалата Г. А. И. от гр.Севлиево сумата от ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ТРИ ЛЕВА И 60СТ., представляваща обезщетение за имуществени вреди, пряка и непосредствена последица от престъплението по чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на влизане в сила на присъдата до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск в частта му за претендираните имуществени вреди до размера на 417.60 /четиристотин и седемнадесет лева и 60ст./ лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА подсъдимата А.С. Г., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд гр.Севлиево държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50,00 /петдесет лв./лева, както и направените по делото разноски в размер на 75.00 /Седемдесет и пет лв./ лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С протоколно определение от 14.07.2008 г. по НОХД № 316/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура - Севлиево споразумение между районен прокурор ДИЯН АТАНАСОВ и защитника на подсъдимия В. Р. А. – адв. ПАВЛИН ДОНЧЕВ от ГАК, както следва:
Подсъдимият В.Р.А., роден през 1974 г., живущ в гр. Севлиево, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в средата на месец юни 2006 г. в гр. Севлиево, в склад на “Идеал Стандарт Видима” АД гр. Севлиево отнел от владението на същото дружество шест бали пресовани медни отпадъци с общо тегло 207 кг и една бала пресовани месингови отпадъци с тегло 17 кг, всичко на обща стойност 1484,10лв., собственост на дружеството без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 194 ал. 1 от НК във вр. с чл. 54 от НК му се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА изтърпяването на наказанието, като се ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.
Веществени доказателства: шест бала пресовани медни отпадъци с общо тегло 207 кг и една бала пресовани месингови отпадъци с тегло 17 кг СА ВЪРНАТИ на “ИДЕАЛ СТАНДАРТ ВИДИМА” АД гр. Севлиево.
ОСЪЖДА подсъдимият В.Р.А. да заплати направените по делото разноски в размер на 24(Двадесет и четири) лева. 
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подс. В.Р.А. – “ПОДПИСКА”.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 316/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

С протоколно определение от 17.07.2008 г. по НОХД № 317/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура - Севлиево споразумение между районен прокурор ДИЯН АТАНАСОВ и защитника на подсъдимия С. Р. С. – адв. МИХАЕЛА ГЕНЕВСКА от ГАК, както следва:
Подсъдимият С. Р. С. роден през 1956 г., живущ в гр. Севлиево, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2008г. около 19.45 часа в гр.Севлиево на кръстовище, образуващо се от ул. Опълченска и ул. Росица, в посока центъра на града управлявал МПС – мотопед “Линхай принс” с рег. № AZM 03 42 с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,26 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410/0018, посредством замерване на концентрацията на алкохол в издишания въздух, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343”б”, ал.1 от НК и чл. 54 от НК се осъжда на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнение на така наложеното наказание, като се определя ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подс. С. Р. С. – “ПОДПИСКА”.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 317/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

С Присъда № 190/17.07.2008 г. по НОХД № 279/2008 г- по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Б.К.Д. от с. Душево, община Севлиево, роден през 1989 г. за ВИНОВЕН в това, че на 9/10.02.2008 година в магазин за хранителни стоки в с. Шумата, община Севлиево, в немаловажен случай при условията на повторност по чл. 28, ал. 1 от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – взломявайки стъкло на питейно заведение и рамка на прозорец между заведението и магазин за хранителни стоки, отнел от владението на К.И.Н. от с.с. чужди движими вещи: телешки салам – 640 г., хамбургски салам – 700 г., луканков колбас – 270 г., пушено филе – 1 кг., кашкавал “Витоша” – 400 г., кашкавал “Ракос” – 400 г., шпек “Стефанов” – 450 г., телешки суджук – 3 парчета, саздърма – 300 г., 15 кутии цигари “Средец” – червен, 24 пакета цигари “Мелник”, 30 кутии цигари “Виктори” – синьо, 1 - кутии цигари “Слим” – черен, 20 парфюма “Евтерпа”, 3 бр. душ гел, 4 дезодоранта “Екзотик”, един дезодорант “Акс”, 1 дезодорант “Сан Диего”, 1 тоалетна вода, 16 опаковки дъвки “Орбит”, 11 броя сок малина, 4 пакета солети, 14 вафли “Троя”, 4 вафли “Болярка”, 1 вафла “Морена”, 11 вафли “Мура”, 10 вафли “Диди”, 20 вафли “Споко”, 14 вафли “Боровец”, 10 бр. пакетчета разтворима напитка “Степ”, 2 шоколада “Своге”, 6 чифта мъжки чорапи и 80(Осемдесет)лева пари в брой, всичко на обща стойност 474,64 лева, собственост на К.И.Н., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода на подсъдимия Б.К.Д., като му определя ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимия Б.К.Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 79(Седемдесет и девет)лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

С протоколно определение от 24.07.2008 г. по НОХД № 278/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура - Севлиево споразумение между прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ и защитника на подсъдимия М. Л. Д. – адв. ПАВЛИН ДОНЧЕВ от ГАК, както следва:
Подсъдимият М. Л. Д., роден през 1987 г., живущ в гр. Севлиево, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това че на неустановени дати в периода месец февруари – август на 2007 г. в гр. Севлиево, действайки при условията на повторността – чл. 28 ал. 1 от НК и на продължаваното престъпление, на 18 пъти от производствено помещение на фирма “EМКА” АД гр. Севлиево в същия град, отнел чужди движими вещи – 154, 30 кг меден отпадък ((проводник с различна дължина и сечение), на стойност 1265,26 лв. от владението на дружеството, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 195 ал. 1 т. 7 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66 ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода, като се ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.
ОСЪЖДА подс. М. Л. Д. да заплати направените по делото в размер на 15(Петнадесет)лева.  
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подс. М. Л. Д. – “ПОДПИСКА”.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 278/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

С присъда № 193 от 24.07.2008 г. по НОХД № 286/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВАподсъдимия В. Д. Х. от с. Горна Росица, община Севлиево, роден през 1976 година в гр. Габрово, за ВИНОВЕН в това, че на 10.04.2008 година, около 23:14 часа, в гр. Севлиево, на ул. Никола Генев до кафе “Ахат – 2”, управлявал МПС – л.а. “Митцубиши” с ДК № ЕВ 04 99 АВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /1,76 на хиляда/, установено по надлежния ред чрез химически анализ на проба от кръвта му с химическа експертиза № 134 от 15.05.2008 година на ОДП - Габрово, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343б, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 6 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. Горна Росица, община Севлиево за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК.
На основание чл. 343г от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия В.Д.Х. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА, начиная от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 59, ал. 3 от НК съдът приспада времето, през което подсъдимият Христов е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред от полицейските органи.
ОСЪЖДА подсъдимия В. Д. Х. да заплати направените по делото разноски в размер на 19,00 /Деветнадесет/ лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

С присъда № 194 от 24.07.2008 г. по НОХД № 299/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Г.К.М. от с. Батошево, община Севлиево, роден през 1952 година в с. Батошево, община Севлиево, за ВИНОВЕН в това, че на 30.12.2006 година в с. Кастел, община. Севлиево, при управление на лек автомобил “Москвич” без регистрационни номера, по непредпазливост противозаконно унищожил чужда вещ – стоманобетонен стълб от електропреносната система на селото на стойност 312,00 лева, собственост на “Е.ОН – България Мрежи” АД гр. Горна Оряховица, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 216, ал. 6 във връзка с ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. Батошево, община Севлиево за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК.
ОСЪЖДА подсъдимия Г.К.М. да заплати направените по делото разноски в размер на 85,00 /Осемдесет и пет/ лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

С присъда № 195 от 07.08.2008 г. по НОХД № 334/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Ф.А.Х. роден 1989г. за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2008 година в 23:55 часа по път в района на супермаркет “Запад” в Ж.К. Д-р Атанас Москов в гр. Севлиево, управлявал л.а. “Опел Астра” с рег. № ЕВ 01 90 АР – негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, в размер на 2,00 промила, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410 с фабр. № 0193, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 343б, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1 и т. 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. Ряховците, община Севлиево за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК.
На основание чл. 343г от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия Ф.А.Х. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, начиная от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 59, ал. 3 от НК съдът приспада времето, през което подсъдимият Ф.А.Х. е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред от полицейските органи.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 дневен срок от днес.

С присъда № 196 от 07.08.2008 г. по Б.П. НОХД № 327/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВАподсъдимия Я.Х.Б. от с. Крушево, роден 1968 год. за ВИНОВЕН в това, че в периода от 31.01.2008 г. до 25.03.2008 година, при условията на повторност- чл.28, ал.1 от НК и при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление - чл.26, ал.1 от НК, противозаконно отнел чужди движими вещи, собственост на следните граждани и на следните дати, както следва: - в периода от 20.00 ч. на 31.01.2008г. до 06.30 ч. на 01.02.2008 г. в гр. Севлиево на ул. "Канлъ дере" № 25, от питейно заведение собственост на Г.Л.Г., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взломяване стъкло на прозорец/ отнел чужди движими вещи - сумата от 10.00 лв. в монети, 1бутилка водка "Флирт"-0.700 л.,1 бутилка уиски "Блек рам" - 0.700 л. -имущество на обща стойност 24,80 лв., от владението на Г., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- на 04.02.2008 год. около 02.00ч. в с. Крушево, общ. Севлиево, от   Пенсионерски   клуб,   собственост   на   Кметство   село Крушево, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот   /взломяване   на   заключващо   устройство   на   входна   врата   за същият и взломяване стъкло на прозорец/ противозаконно отнел чужди движими вещи- 8 бр. пакетчета "Нес кафе 3 в 1", 7 бр. пакета царевични пръчки "Слънчо", 3 бутилки бира "Болярка" от 0.5 л. и 1 бр. пастет "Каро" - на обща стойност 6,20 лв. от владението на Кметството, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- през нощта на 14 срещу 15.03.2008 год. в гр. Севлиево, от питейно заведение, находящо се на ул „Канлъ Дере" № 25, собственост на Г.Л. ., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взломяване стъкло на прозорец/, отнел чужди движими вещи - сумата от 15.00 лева в монети, водка "Флирт" 1 л. - 3 бутилки, уиски "Черен овен"1 л. - 3 бутилки, мастика "Пещера" 0.750 л. - 2 бутилки и бира "Болярка" 0.500 л. – 10 бутилки - имущество на обща стойност 93.90 лева от владението на Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- в периода от 16.30 ч. на 16.03.2008г. до 17.00ч. на 17.03.2008г.   в с.   Крушево,   общ.   Севлиево от   къща   собственост на Е. П. К., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взломяване стъкло на прозорец на избено помещение/ отнел чужди движими вещи - 1 литър ракия /домашна/ и 8 литра вино /домашно/ - на обща стойност 33.00 лв., от владението на К. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- на неустановена дата в периода 16.03.2008г. до 22.03.2008г. в с. Крушево, общ. Севлиево от къща собственост на Д. Р. Г.чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взломяване стъкла на прозорци - на първия етаж на къща и на избеното помещение/ отнел чужди движими вещи - 14 бр. яйца, 0.5 кг. риба уклей, 1 бут. олио „Калиакра", 1 бут. оцет, 0.5 кг. сланина, 100 гр. нескафе, 20 кг. орехи, 200 гр. домашна гроздова ракия и електрическа тенджера - имуществото на стойност 61.86 лева, от владението на Г., без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и
- през нощта на 24 срещу 25.03.2008г. в с. Батошево, общ. Севлиево, от магазин за хранителни и промишлени стоки, собственост на ЕТ "Дефи" гр. Габрово, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взломяване стъкло на прозорец на входна врата/ отнел чужди движими вещи - сумата от 50.00 лева в монети, водка „Флирт" - 0.700л., мастика „Пещера" - 0.700 л., уиски „Black ram” - 0.700 л., ракия „Пещера" - 0.700 л., бяло вино „София", червено вино „Червена кръв", „Кока кола" - 0.250 л. - 2 бутилки, „Пепси"- 0.250 л., „Спрайт" - 0.250 л., бира „Загорка" - 0.500 л., бяло вино „Магарешко мляко" - 0.700 л., червено вино „Меча кръв" - 0.700 л., 2 парчета луканка, 2 парчета шпеков салам, 2 парчета „Сух шпек", парче пастърма - 400 гр., кашкавал „Габрово" тип „Витоша" - 400 гр., 2 бр. консерва риба, 1 бр. консерва филе риба, кофичка кисело мляко „На баба", кетчуп „Руби" - 0.500 кг., маслини - 0.300 кг., 1 бр. Краставица, 0.300 кг. смляно кафе „Нова Бразилия", 2 пакета солети с кашкавал „ЕТ СКАХ", 2 пакета тиквени семки, 2 кутии цигари "Victory” и 2 кутии цигари „GD" - имуществото на стойност 136.90 лева, от владението на едноличният търговец, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
или всичко на обща стойност 356.66 лева, собственост на Г., К., Га, ЕТ "Дефи" гр. Габрово и Кметство с Крушево, от владението им, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 195, ал. 1, т. З и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
ЗАЧИТА задържането на подсъдимия Я.Х.Б., считано от 28.03.2008 година
ОСЪЖДА подсъдимия Я.Х.Б. да заплати направените по делото разноски в размер на 327,04 /Триста двадесет и седем лева и четири стотинки/.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15  дневен срок от днес.

С протоколно определение от 29.08.2008 г. по НОХД № 355/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура - Севлиево споразумение между Районна прокуратура – Севлиево и защитника на подсъдимия ИВАН ТОДОРОВ КАРАТОДОРОВ – адв. ПАВЛИН ДОНЧЕВ от ГАК, както следва:
Подсъдимият ИВАН ТОДОРОВ КАРАТОДОРОВ от гр. Севлиево, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това че на 16.08.2008 г. около 04.10 часа в гр. Севлиево, на ул. Цар Симеон Велики, управлявал л.а. “Фолксваген Пасат” с рег. № 63-42 АД с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда (1,39 промила), установено по надлежния ред – чрез химически анализ на кръвта, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 343б ал. 1 от НК вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. “б”, вр. с чл. 54 от НК му се налага наказание “ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки по чл. 42а, т.т. 1 и 2 от НК:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в гр. Севлиево за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл. 343г го лишава от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 59 ал. 3 от НК приспада времето, през което е бил лишен по административен ред.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подс. ИВАН ТОДОРОВ КАРАТОДОРОВ – “ПОДПИСКА”.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 355/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

С Присъда № 203/29.08.2008 г. по НОХД № 353/2008 г. (Бързо производство) по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Г.М.Л. от гр.Севлиево, роден през 1943год., за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2008г. в гр.Севлиево, управлявал МПС – лек автомобил марка "Рено" с рег.№ ЕВ 83 28 АА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /1,75 на хиляда/, установено по надлежния ред, с което е извършил престъпление за което на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в гр.Севлиево за срок от шест месеца;
 - периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
На осн. чл.343г във вр. с чл.343б, ал.1 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК съдът ЛИШАВА Г.М.Л. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
На осн.чл.59, ал.3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият Г.М.Л. за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 7-дневен срок от днес.

С Присъда № 204/29.08.2008 г. по НОХД № 354/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия М.Д.Ч. от гр.Севлиево, роден през 1963 г., за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2008г. в гр.Севлиево, управлявал МПС – лек автомобил марка "Рено Еспейс" с рег.№ С 78 51 МХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /1,53 на хиляда/, установено по надлежния ред, с което е извършил престъпление за което на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в гр.Севлиево за срок от една година;
- периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.
На осн. чл.343г във вр. с чл.343б, ал.1 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК съдът ЛИШАВА М.Д.Ч. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.
На осн.чл.59, ал.3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият М.Д.Ч. за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Д.Ч. да заплати направените по делото разноски в размер на 19.00 /Деветнадесет лв./лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
С Присъда № 206/02.09.2008 г. по НОХД № 296/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Б.К.Д. от с.Душево, общ.Севлиево, роден през 1989г., за ВИНОВЕН в това, че в периода от 30.09.2007год. до неустановена дата в началото на месец април 2008год. в с.Душево, общ.Севлиево, в с.Сенник, общ.Севлиево и в гр.Севлиево, при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – взломяване на входна врата на лавка, находяща се в сградата на ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Душево и взломяване на предно ляво стъкло на паркиран на улица в с.Сенник лек автомобил ”Гранд Чероки” собственост на Б.П.Б. и намирал се във владение на М.С.В. и чрез използване на техническо средство – дебитна карта, собственост на М.С.В., на пет пъти, първият път от лек автомобил „Волво”, паркиран на улица в с.Душево, вторият път от лавка, находяща се в сградата на ОУ”Св.Св.Кирил и Методия” с.Душево и стопанисвана от Д.Н.Б. от с.Душево, общ.Севлиево, третият път от паркиран на улица в с.Сенник лек автомобил ”Гранд Чероки”, собственост на Б.П.Б. и намирал се във владение на М.С.В., четвъртият и петият път от банкомат в гр.Севлиево, отнел чужди движими вещи – СД-плеър „Блаупункт”, фенерче и компакт диск, на обща стойност 69.00лева, собственост на М.П.М.; 10вафли „Споко”, 8вафли „XXL”, 5кроасана и сумата от 5.00лева, на обща стойност 14.05лева, собственост на Д.Н.Б.; мобилен телефон „Нокиа 3310”, мобилен телефон „Нокиа”, чифт дънков панталон, фланелка, 2потника, кожено калъфче, дезодорант, 2бр. ключодържатели, връзка за Джи Ес Ем, 4бр. секретни ключове и сумата от 400.00лв., на обща стойност 612.00лева, собственост на М.С.В., всички вещи на обща стойност 695.05лв., от владението на М.П., Д.Б., М.В. и ЦКБ, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн.чл.195, ал.1, т.3, предл.първо и т.4, предл.второ във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.К.Д. от с.Душево, общ.Севлиево, роден през 1989г., за ВИНОВЕН в това, че в периода от 30.09.2007год. до неустановена дата в началото на месец април 2008год. в с.Душево, общ.Севлиево, в с.Сенник, общ.Севлиево и в гр.Севлиево, при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – взломяване на входна врата на лавка, находяща се в сградата на ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Душево и взломяване на предно ляво стъкло на паркиран на улица в с.Сенник лек автомобил ”Гранд Чероки” собственост на Б.П.Б. и намирал се във владение на М.С.В. и чрез използване на техническо средство – дебитна карта, собственост на М.С.В., на пет пъти, първият път от лек автомобил „Волво”, паркиран на улица в с.Душево, вторият път от лавка, находяща се в сградата на ОУ”Св.Св.Кирил и Методия” с.Душево и стопанисвана от Д.Н.Б. от с.Душево, общ.Севлиево, третият път от паркиран на улица в с.Сенник лек автомобил ”Гранд Чероки”, собственост на Б.П.Б. и намирал се във владение на М.С.В., четвъртият и петият път от банкомат в гр.Севлиево, отнел чужди движими вещи – СД-плеър „Блаупункт”, фенерче и компакт диск, на обща стойност 69.00лева, собственост на М.П.М.; 10вафли „Споко”, 8вафли „XXL”, 5кроасана и сумата от 5.00лева, на обща стойност 14.05лева, собственост на Д.Н.Б.; мобилен телефон „Нокиа 3310”, мобилен телефон „Нокиа”, чифт дънков панталон, фланелка, 2потника, кожено калъфче, дезодорант, 2бр. ключодържатели, връзка за Джи Ес Ем, 4бр. секретни ключове и сумата от 400.00лв., на обща стойност 612.00лева, собственост на М.С.В., всички вещи на обща стойност 695.05лв., от владението на М.П., Д.Б., М.В. и ЦКБ, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн.чл.195, ал.1, т.3, предл.първо и т.4, предл.второ във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Б.К.Д. ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимия Б.К.Д. да заплати на пострадалия М.С.В., сумата от ПЕСТСТОТИНДЕВЕТДЕСЕТ И ЕДИН ЛЕВА, представляваща обезщетение за имуществени вреди, пряка и непосредствена последица от престъплението по чл.195, ал.1, т.3, предл.първо и т.4, предл.второ във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.04.2008год. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск в частта му за претендираните имуществени вреди до размера на 612.00 /шестстотин и дванадесет лв./ лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА подсъдимия Б.К.Д. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд гр.Севлиево държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50,00 /петдесет лв./лева.
ОСЪЖДА подсъдимия Б.К.Д. да заплати на пострадалия М.С.В. направените от него разноски по делото в размер на 150.00 /сто и петдесет лв./ лева.
ОСЪЖДА подсъдимия Б.К.Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 133.82 /Стотридесет и три лв. и 82ст./ лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Присъда № 209/05.09.2008 г. по НОХД № 305/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Ф.Е.М.. от с. Ряховците, общ.Севлиево, роден през 1985г., за ВИНОВЕН в това, че в периода от началото на месец януари 2008год. до 03.02.2008год. в с. Ряховците, общ. Севлиево, от складови помещения и от къща собственост на Р.С.П. от гр.Севлиево, при условията на повторността - чл.28, ал.1 от НК и при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, в предварителен сговор с Р.Ф.М. и Н.Ф.К., на два пъти, първият път от складови помещения и от къща на горепосочения адрес, и вторият път от двора и складови помещения, собственост на Р.С.П., отнел чужди движими вещи – колянов вал за дизелов двигател „Перкинс”, компресор за въздух за автобус „Ман”, компресор за въздух за автобус „Кароса”, електромотор за автобус „Ман”, генератор за автобус „Ман”, ел.двигател – 1,6кв., ел.двигател – 1кв., алуминиеви лайсни за каросерия на автобус – 4/4м., 120кг. стоманен отпадък, медна пръскачка, медник, арания, 2 колянови вала за автобус „Авия 31” и 80м. рекордоман, на обща стойност 3 588.60лева, собственост на Р.С.П., от владението на Р.С.П., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.5 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ на основание чл.46, буква „б” от ЗИН.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Ф.М. от с.Ряховците, общ.Севлиево, роден през 1983г., за ВИНОВЕН в това, че в периода от началото на месец януари 2008год. до 03.02.2008год. в с.Ряховците, общ.Севлиево, от складови помещения и от къща собственост на Р.С.П., при условията на повторността - чл. 28, ал.1 от НК и при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, в предварителен сговор с Ф.Е.М.и Н.Ф.К. на два пъти, първият път от складови помещения и от къща на горепосочения адрес, собственост на Р.С.Р. и вторият път от двора и складови помещения, собственост на Р.С.П., отнел чужди движими вещи – колянов вал за дизелов двигател „Перкинс”, компресор за въздух за автобус „Ман”, компресор за въздух за автобус „Кароса”, електромотор за автобус „Ман”, генератор за автобус „Ман”, ел.двигател – 1,6кв., ел.двигател – 1кв., алуминиеви лайсни за каросерия на автобус – 4/4м., 120кг. стоманен отпадък, медна пръскачка, медник, арания, 2 колянови вала за автобус „Авия 31” и 80м. рекордоман, на обща стойност 3 588.60лева, собственост на Р.С.П., от владението на Р.С.П., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.5 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 28, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Р.Ф.М. ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимите Ф.Е.М. и Р.Ф.М. да заплатят направените по делото разноски в размер от по 23.37 /Двадесет и три лв. и 37ст./ лева за всеки един от двамата.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Присъда № 211/08.09.2008 г. по НОХД № 357/2008 г. (Бързо производство) по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Н.И.К с. Музга, общ. Габрово, роден през 1966 г., за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2008 г., около 00:10 часа, в местността “Чакала” в землището на гр. Севлиево, управлявал л.а. “Хонда Сивик” с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.82 на хиляда, установено по надлежен ред, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. Музга, общ. Габрово за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК.Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 7- дневен срок от днес.

С Присъда № 215/09.09.2008 г. по НОХД № 275/2008 г по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия С. И.С. от с. Градница, общ. Севлиево, роден през 1976 г. за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2007 г., около 17 часа, в село Градница, общ. Севлиево, при условията на опасен рецидив по чл.29 ал.1 б.”б” НК, в съучастие като извършител с Й. И. С. от с. Градница, общ. Севлиево, от мазе на къща, собственост на М. К. С. от същото село, отнел чужди движими вещи- 10 литра домашна ракия, дамаджана и осем буркана месо, всички отнети вещи на обща стойност 150 лв.- от владението на С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196 ал.1 т.1 във вр. с чл.29 ал.1 б.”б” във вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.С., със снета по-горе самоличност, за НЕВИНЕН в това да е извършил гореописаното деяние в предварителен сговор с Й. И.С., поради което го ОПРАВДАВА в тази част от повдигнатото му по-тежко престъпление за кражба по чл.196 ал.1 т.2 вр. с чл.195 ал.1 т.5 вр. с чл.194 ал.1 НК.
ОСЪЖДА подсъдимия С.И. С. да заплати направените по делото разноски в размер на 45 (четиридесет и пет) лв.
ЗАЧИТА задържането на подсъдимия С. И. С., считано от 23.07.2008 г.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С протоколно определение от 12.09.2008 г. по НОХД № 360/2008 г. по описа на РС Севлиево ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура Севлиево споразумение между прокурор Д. Х. и защитника на подсъдимия Н. Я. А., адв. С. К., съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ Н. Я. А., гр. С., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.08.2008 г. около 04.25 часа в гр. Севлиево на ул. „Тимок” управлявал лек автомобил, марка „Ауди”, модел „В 4” с ДК№ ЕВ 1589АН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 / 1,57/ на хиляда, установено по надлежния ред – чрез техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410 с № 0018, с което е извършил престъпление, за което и на основание чл. 343Б ал.1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2, б. “б” от НК МУ СЕ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ – „ПРОБАЦИЯ” по чл. 42”а”, ал. 1, т. т. 1 и 2 от НК, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в гр. Севлиево за срок от 9 /девет/ месеца и
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца;
На осн. чл. 343”г”във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Н. Я. А. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, начиная от влизане на споразумението в сила.
На основание чл. 59, ал. 3 от НК се зачита времето през което подсъдимият Н. Я. А. е бил лишен от това право по административен ред.
 ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подсъдимия Н. Я. А. - “Подписка”.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 360/2008г. по описа на Районен съд Севлиево.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.00 часа.

С Присъда № 218/16.09.2008 г. по НОХД № 276/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимата Г.Т.С. от с.Сенник, общ.Севлиево, родена през 1968год., за ВИНОВНА в това, че на 16.11.2007год. в с.Сенник, общ.Севлиево, от стопанска постройка, собственост на С.П.Л. от с.Сенник, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – взломяване на катинар на врата, отнела чужди движими вещи – казан за варене на ракия, медна пръскачка, 10компота, 2бр. буркани с белени домати, 10кг картофи, кабел СВТ 4х4 – 1,9м., кабел ПВВ-МБ1 2х4 – 14м., кабел ПВВ-МБ1 2х2,5 – 35м., кабел ПВВ-МБ1 2х1,5 – 19м., кабел СВ – 100м., кабел РД 300-12-101-50м. и 34м. кабел ПВНГ, на обща стойност 339.39лв., собственост на С.П.Л., от владението на С.П.Л., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие отнетите вещи били върнати на пострадалата, с което е извършила престъпление, за което на осн.чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл.първо във вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като й налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в с.Сенник, общ.Севлиево за срок от осем месеца;
- периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца. 
ОСЪЖДА подсъдимата Г.Т.С. да заплати направените по делото разноски в размер на 60.00 /Шестдесет лв./ лева.
С Решение № 221 от 25.09.2008 г. по НАХД № 302/2008 г. по описа на РС Севлиево ОСВОБОЖДАВА обвиняемата В. Е. К. от гр. Севлиево, родена през .1985 година в от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 200,00 /двеста/ лева за това, че на 29.12.2007 година, в гр. Севлиево, пред дискотека “Бобруйск”, намерила чужда движима вещ – мобилен телефон марка “Нокия” модел “6670” – имущество на стойност 160 лева, собственост на М. Т. Г. и в продължение на една седмица не съобщила за нея на собственика й Г. или на властта – престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК, на основание чл. 375 и сл. от НПК и чл. 78а, ал. 5 от НК.
            ОСЪЖДА обвиняемата В. Е. К. да заплати направените по делото разноски в размер на 40,00 /Четиридесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.
Със споразумение от 29.09.2008 г. по НОХД № 365/2008 г. по описа на Районен съд гр. Севлиево ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура Севлиево споразумение между прокурор В. В. и защитника на подсъдимия Н. М. К., адв. П. Д., съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ Н. М. К.: Роден 1973 г. в гр.Севлиево,  се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2008 г. около 01,50 часа управлявал личния си лек автомобил марка”Опел” модел “Вектра” с рег. № ЕВ 6280 АН по ул. Стефан Пешев в гр.Севлиево с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 3,04 промила, установено по надлежния ред чрез техническо средство “Алкотест Дрегер 7410”, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 343б ал.1 и чл. 54 от НК се ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се ОТЛАГА, като се определя ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.
 На осн. чл. 343”г”във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Н. М. К. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, начиная от влизане на споразумението в сила.
На основание чл. 59, ал. 3 от НК се зачита времето през което подсъдимият Н. М. К. е бил лишен от това право по административен ред.
 ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подсъдимия Н. М. К.- “Подписка.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 365/2008г. по описа на Районен съд Севлиево.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
   Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.00 часа.

Със споразумение от 29.09.2008 г. по НОХД № 375/2008 г. по описа на Районен съд гр. Севлиево ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура Севлиево споразумение между Районен прокурор Д. А. и защитника на подсъдимия П. В. Д., адв. П. Д., съгласно което:
          ПОДСЪДИМИЯТ П. В. Д.: Роден 1984 г. в гр.Севлиево, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2008 г. в гр. Севлиево, ж.к.Митко Палаузов управлявал МПС – л.а. “Ауди А 4” с рег. № ЕВ 7972 АН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,33 на хиляда, установено по надлежния ред, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК му се налага наказание “ПРОБАЦИЯ”, включващо пробационни мерки по чл. 42а т.т. 1 и 2 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в гр. Севлиево за срок от ШЕСТ месеца;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца.
На осн. чл. 343г от НК подсъдимият П. В. Д. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ месеца, начиная от влизане на споразумението в сила.
На основание чл. 59 ал. 3 от НК се ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият П. В. Д. е бил лишен от това право по административен ред.
На основание чл. 59, ал. 3 от НК се зачита времето през което подсъдимият П. В. Д. е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред.
ОСЪЖДА подсъдимия П. В. Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 19,00 /Деветнадесет/ лева.
 ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подсъдимия П. В. Д.- “Подписка.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 375/2008г. по описа на Районен съд Севлиево.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12.15 часа.

С Решение от 25.09.2008 г. по НАХД № 302/2008 г. по описа на РС Севлиево  ОСВОБОЖДАВА обвиняемата В. Е. К. от гр. Севлиево, родена през 1985 г., от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 200,00 /двеста/ лева за това, че на 29.12.2007 г. в гр. Севлиево, пред дискотека “Бобруйск”, намерила чужда движима вещ – мобилен телефон марка “Нокия” модел “6670” – имущество на стойност 160 лева, собственост на М. Т. Г. и в продължение на една седмица не съобщила за нея на собственика й Г. или на властта – престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК, на основание чл. 375 и сл. от НПК и чл. 78а, ал. 5 от НК.
            ОСЪЖДА обвиняемата В. Е. К. да заплати направените по делото разноски в размер на 40,00 /Четиридесет/ лева.

С Присъда от 29.09.2008 г. по НОХД № 313/2008 г. по описа на РС Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Ф.Е.М. от с. Ряховците, общ. Севлиево, роден през 1985 г., за ВИНОВЕН в това, че на три неустановени дати в периода 1 - 9.12.2007 г. в с. Дамяново, общ. Севлиево, в местността "Чернево", при условията на продължавано престъпление и на повторност по чл. 28 ал. 1 от НК в немаловажен случай, след предварителен сговор с подсъдимия Р. Ф. М. и Н. Ф. К. от с. Ряховците, общ.Севлиево, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 793,66 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:
Чрез счупване на катинар на входна врата, от вила на пострадалата Б. М. Б. от с. Дамяново, общ. Севлиево противозаконно отнел от владението на пострадалата касетофон "Панасоник", яке "Атаман", грейка с падащи ръкави, малък електромотор, 6 комплекта чаршафи, 2 бр. завеси, 20 бр. чаши, 3 литра ракия, 2 бутилки водка по 1 литър, 10 литра домашно вино, 1 пакет кафе, пластмасова кофа - 10 литрова, 2 бр. буркани с месо, 2 бр. буркани с кисели краставички, 1 бр. пастет, 1 бр. консерва - риба скумрия, 1 бр. леген, 2 бр. разклонители, 1 бр. подвижна лампа, макара с 200 м. кабел, 5 м. кабел от 2,5 квадрата и 3 бр. щепсели от електрическата инсталация, и 100 м. рекордоман, всичко на обща стойност 710,10 лева, собственост на Б., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
Чрез счупване на дъски, заковани на стена, от вила на пострадалия П. М. Б. от гр. Севлиево противозаконно отнел от владението на пострадалия 6 метра мостов кабел и 10 м. кабел от електрическата инсталация, всичко на обща стойност 18,56 лева, собственост на Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои;
Чрез разковаване дъски на стена, счупване стъкло и изкъртване решетки на прозорец, от вила на пострадалия И. В. С. от гр. Севлиево противозаконно отнел от владението на пострадалия касетофон "Саньо", прожектор с генератор /жабка/, 2 бр. тонколони от грамофон, макара с 30 м. кабел гумиран 2 по 1 кв.мм. и 2 чифта клещи, всичко на обща стойност 65 лева, собственост на С., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 195, ал. 1, т.т. 3 , 5 и 7 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р. Ф. М. от с. Ряховците, общ. Севлиево, роден през 1983 г., за ВИНОВЕН в това, че на три неустановени дати в периода 1 - 9.12.2007 г. в с. Дамяново, общ. Севлиево, в местността "Чернево", при условията на продължавано престъпление и на повторност по чл. 28 ал. 1 от НК в немаловажен случай, след предварителен сговор с подсъдимия Ф. Е. М. и Н. Ф. К. от с. Ряховците, общ.Севлиево, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 793,66 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:
Чрез счупване на катинар на входна врата, от вила на пострадалата Б. М. Б. от с. Дамяново, общ. Севлиево противозаконно отнел от владението на пострадалата касетофон "Панасоник", яке "Атаман", грейка с падащи ръкави, малък електромотор, 6 комплекта чаршафи, 2 бр. завеси, 20 бр. чаши, 3 литра ракия, 2 бутилки водка по 1 литър, 10 литра домашно вино, 1 пакет кафе, пластмасова кофа - 10 литрова, 2 бр. буркани с месо, 2 бр. буркани с кисели краставички, 1 бр. пастет, 1 бр. консерва - риба скумрия, 1 бр. леген, 2 бр. разклонители, 1 бр. подвижна лампа, макара с 200 м. кабел, 5 м. кабел от 2,5 квадрата и 3 бр. щепсели от електрическата инсталация, и 100 м. рекордоман, всичко на обща стойност 710,10 лева, собственост на Б., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
Чрез счупване на дъски, заковани на стена, от вила на пострадалия П. М. Б. от гр. Севлиево противозаконно отнел от владението на пострадалия 6 метра мостов кабел и 10 м. кабел от електрическата инсталация, всичко на обща стойност 18,56 лева, собственост на Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои;
Чрез разковаване дъски на стена, счупване стъкло и изкъртване решетки на прозорец, от вила на пострадалия И. В. С. от гр. Севлиево противозаконно отнел от владението на пострадалия касетофон "Саньо", прожектор с генератор /жабка/, 2 бр. тонколони от грамофон, макара с 30 м. кабел гумиран 2 по 1 кв.мм. и 2 чифта клещи, всичко на обща стойност 65 лева, собственост на С., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, с което е извършил престъпление, за което на основание чл.195 ал. 1 т.3, 5 и 7 вр. чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ.
ОСЪЖДА подсъдимите Ф. Е. М. и Р. Ф. М. да заплатят направените по делото разноски в размер на 30,00 /Тридесет/ лева за всеки един от тях.

Споразумение от 29.09.2008 г. по НОХД № 365/2008 г. по описа на Районен съд гр. Севлиево ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура Севлиево споразумение между прокурор В. В. и защитника на подсъдимия НЕДЖАТ МЕХМЕДОВ КАРАТЕКОВ, адв. П. Д., съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ НЕДЖАТ МЕХМЕДОВ КАРАТЕКОВ от гр. Севлиево, роден през 1973 г., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2008 г., около 01,50 часа, управлявал личния си лек автомобил марка”Опел” модел “Вектра” с рег. № ЕВ 6280 АН по ул. Стефан Пешев в гр. Севлиево с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 3,04 промила, установено по надлежния ред чрез техническо средство “Алкотест Дрегер 7410”, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 343б ал.1 и чл. 54 от НК се ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се ОТЛАГА, като се определя ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.
 На осн. чл. 343”г”във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Н. М. К. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, начиная от влизане на споразумението в сила.
На основание чл. 59, ал. 3 от НК се зачита времето през което подсъдимият Н. М. К. е бил лишен от това право по административен ред.
 Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Споразумение от 29.09.2008 г. по НОХД № 375/2008 г. по описа на Районен съд гр. Севлиево ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура Севлиево споразумение между Районен прокурор Д. А. и защитника на подсъдимия ПЛАМЕН ВЕСКОВ ДИМИТРОВ, адв. П. Д., съгласно което:
          ПОДСЪДИМИЯТ ПЛАМЕН ВЕСКОВ ДИМИТРОВ от гр. Севлиево, роден през 1984 г., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2008 г. в гр. Севлиево, ж.к. Митко Палаузов управлявал МПС – л.а. “Ауди А 4” с рег. № ЕВ 7972 АН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,33 на хиляда, установено по надлежния ред, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК му се налага наказание “ПРОБАЦИЯ”, включващо пробационни мерки по чл. 42а т.т. 1 и 2 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в гр. Севлиево за срок от ШЕСТ месеца;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца.
На осн. чл. 343г от НК подсъдимият П. В. Д. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ месеца, начиная от влизане на споразумението в сила.
На основание чл. 59 ал. 3 от НК се ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият П. В. Д. е бил лишен от това право по административен ред.
На основание чл. 59, ал. 3 от НК се зачита времето през което подсъдимият П. В. Д. е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред.
ОСЪЖДА подсъдимия П. В. Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 19,00 /Деветнадесет/ лева.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР