С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    постановени съдебни актове по граждански дела 01-03.2009  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за периода Януари - Март 2009 година


РЕШЕНИЕ № 1 том 1 стр. 1 от 06.01.2009 г. по гр. дело № 678 по описа за 2008 г. на Районен съд гр. Севлиево
Искът е с правно основание чл.59 и чл. 86 ЗЗД с цена 840 лв.+60 лв. лихва или общо от 900лв.
Ищецът твърди в исковата си молба, че с ответницата са бивши съпрузи. С решението, с което е прекратен бракът им, упражняването на родителските права върху двете им деца е предоставено на майката. С горното решение съдът е определил, че от определената издръжка за детето П., ищецът ще следва да заплаща по 50 лв., а майката 30 лв., за детето Х., задължението ми е от 40 лв., майката 30 лв. От м. март 2007 г., децата живеят при него, като до 15 май 2008г., майката не е плащала нищо за децата. За този период, ответницата не е заплатила общо издръжка в размер на сумата от 840лв. и лихва за забава от 60 лв. Моли съда да осъди ответницата да заплати сумата и да уважи иска със законните последици.
Ответницата оспорва искът. Счита, че следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан, алтернативно застъпва становище, че следва да се уважи частично.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
По делото са безспорни следните обстоятелства:
С влязло в сила решение № ../...г.по гр. д.№ ../..г., арх.№ ../..г. по описа на СРС е прекратен бракът между страните. Упражняването на родителските права върху родените от брака деца П. и Х. е предоставено на майката. При определяне на издръжката в мотивите си, съдът е приел, че за детето П. следва да се определи обща издръжка от 80 лв., като майката ще заплаща 30 лв. и за детето Х. е определена обща издръжка от 70 лв. като майката отново ще заплаща 30 лв. Останалите средства се поемат от бащата.
С влязло в сила решение по гр. д. № ../.. г. по описа на СРС с правно основание чл. 106 ал. 5 СК между същите страни, съдът е приел в мотивите, установеното в които което е задължително, цитирам –“...., От м.март на 2007г. и понастоящем децата П. и Х. не са напускали жилището на своя баща....За това време и сега бащата е поел изцяло отговорността по тяхното изхранване, издръжка и възпитание...”
В подкрепа на горната фактическа обстановка са и обясненията на ответницата П. депозирани в о.с.з. от 11.12.2008г.
При това положение, съдът приема за безспорно установен, размерът на дължимата издръжка от майката 60 лв./общо за двете деца/ и претендираният период от време -м. март 2007 г. до 15 май 2008г. /когато е образувано гр.д. № ../.. г. Със съдебният акт е установено задължение за изпълнение за майката - заплащане на издръжка. Неизпълнението през този период довежда до неоснователно обогатяване за сметка на другиго - този който е изпълнявал задължението по заплащане на издръжка изцяло. Налице е интерес от завеждането на иска, като ответницата следва да върне на ищеца онова, с което се е обогатила до размер на обедняването - сумата от 840 лв.
Съдът не приема становището на ответната страна, че на няколко пъти е дала сумата общо от 410 лв., с което е изпълнила задължението си частично, но няма данни тези суми да са давани именно за погасяване на това задължение. Плащането на тези средства, съдът приема за доказано, но заплатени по установения от свидетелите начин, не съставляват изпълнение на задължението за заплащане на дължимата издръжка, която не се изплаща директно на децата.
Искът ще следва да се уважи, така както е предявен за сумата от 840лв.
Претендираната мораторна лихва за забава в размер на сумата от 60 лв. не е оспорена от ответницата, като искът и в тази му част следва да се уважи на основание чл. 86 ЗЗД
Ответницата следва да заплати на ищеца разноски по делото в размер на 155 лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                       Р Е Ш И :
ОСЪЖДА П.Х.П. от с. ..., Община ..., ЕГН... да заплати на П.Д.Д. от с. с., ЕГН ... сумата от 840(Осемстотин и четиридесет)лв.+ 60лв. мораторна лихва (за времето от 01.03.2007г-15 май 2008 г.) или общо сумата от 900(Деветстотин)лв., ведно с законната лихва върху главницата, начиная от 07.10.2008г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на сумата от 155 лв., на основание чл. 59 и чл. 86 ЗЗД.
Решението може да се обжалва пред Габровски окръжен съд, в двуседмичен срок от поучаването на съобщението до страните, че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 2 том 1 стр. 2 от 06.01.2009 г. по гр. дело № 152 по описа за 2008 г. на Районен съд гр. Севлиево:
Производството е по чл. 55 ЗЗД с цена на иска 5300 лв..
В исковата молба се твърди, че ищците са собственици на описан в същата земеделски имот. Ответното дружество му дължало процесната сума, представляваща обезщетение за ползуването му, считано от влизане в сила на решението за възстановяване на собствеността върху него - от 17.10.2003 г. до 17.03.08 г., в размер на средно-месечния наем за такъв имот - за 53 месеца, по 100 лв. месечно или общо за 5 300 лв., като съобразно правото на собственост на ищците - за първия 2 650 лв., а на останалите двама по 1 325 лв. Моли съда да осъди ответника да заплати процесната сума и да уважи иска със законните последици.
Ответникът оспорва иска, по съображения, подробно развити в писмен отговор, постъпил в срок. Моли съда да отхвърли иска, като неоснователен и недоказан.
По делото е представено удостоверение за актуално състояние за ответника, от което е видно, че е вписано в регистъра на ГОС и се представлява от соченото в исковата молба лице.
Според твърденията в исковата молба, ищците са наследници на П.Ц.Г., бивш жител на гр. С. С влязло в сила решение № ../ .. г. ОбСЗГ гр. С. били обезщетени чрез предоставяне в собственост на описан в молбата имот, представляващ: Поземлен имот от ОПФ № .. по плана за обезщетяване от 2, 066 дка, ІІІ категория, в местността ”..", при граници: ... Ищците се снабдили се с нотариален акт за собственост № .., т. .., рег. № .. от .. г., представен по делото като доказателство.
Според обстоятелствената част на исковата молба, след издаване на цитираното решение, дълго време, ищците не потърсили точното местонахождение на така получения имот. Едва през 2007 г., когато за първия от тях възникнала потребност от паркинг-гараж за камионите му, потърсили специализирана фирма да очертае границите. Оказало се, че ответното дружество навлязло в имота на около два метра успоредно на асфалтов път, че в имота имало асфалтова площадка, през която минават транспортни средства на ответника през портала на находящи се в близост негови обекти. Описват имота, като разположен в северната част, в края на гр. С., на разстояние от 500 м., в посока за кв.”..”, преди северен мост на р.”Р." и граничещ с бетонови възел на ответника и друга фирма за арматура, като едната му страна е на асфалтовия път.
 С нотариална покана от 29.11.2007 г. рег. № ... на Нотариус ..., представена по делото като доказателство, ищците поканили ответното дружество на среща, за уточняване на отношенията им. Не постигнали споразумение, което обуславяло правният интерес от настоящия иск.
 Ищците считат, че като ползва имотът, ответникът се обогатява неоснователно за тяхна сметка, поради което претендират   обезщетение за ползуването му, в размер на процесната сума, представляваща месечния наем за 53 месеца, по 100 лв. или общо за 5 300 лв., като съобразно правата на ищците - за първия 2 650 лв., а на останалите двама по 1325 лв. , начиная от влизане в сила на решението за възстановяване на собствеността върху него - от 17.10.2003 г. до 17.03.08 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до окончателното й изплащане.
   Ответникът оспорва иска изцяло по основание и размер. Счита, че искът е неоснователен и недоказан.
   Твърди, че не дължи претендираното обезщетение по няколко съображения: Излага съображения, че ищците не са собственици на ПИ ...   
   Оспорва представените доказателства за собственост Решение № ... г. на ОСГЗГ С. и нот. акт. № .., т. .., рег. № .., д. № .. от 13.09.2007г. на нот. .., както и скица № .. от ..г. на ОСЗГ С.   
Решение № ... от ... г. на ОСЗГ С. било нищожно и незаконосъобразно поради неспазване на материалноправни и процесуални разпоредби. Нищожността на решението на ОСЗГ С. обуславяла и нищожност на представения нот. акт. № .., т. .., рег. № .., д. № .. от ... г. на нот. .. И не пораждал правни последици.
Описаните граници с посочените в скица № ../.. г. на ОСЗГ С., точки , не били верни.
В скицата № ../.. на ОСЗГ С. било отбелязано, че недвижим имот № ... в землището на гр. С.., представлява “земеделска земя” с предназначение пасище, мера.
Горното не отговаряло на фактическото положение относно ПИ .., поради което, неправилно, този имот, бил възстановен като земеделска земя. Това противоречало на действителното състояние, тъй като от 1981 г., този имот бил асфалтиран от Община С., никога не бил ползван като земеделска земя, а на място представлявал единствен подход към обекти, собственост на ответното дружество. 
Не било категорично доказано, че ищците са наследници на П.Ц.Г., нито, че той е притежавал земи, които да останат в наследство на ищците за които да бъдат обезщетени по описания начин.
Освен това, ответникът счита, че е придобил право на преминаване по давност. Имот № ... представлявал  асфалтова площадка от 1981г. и се ползвал от ответното дружество “..” ЕООД, т.е. изтекли са 27 г., 
С Решение № ../.. година по фирмено дело № ../.. година ГОС е вписал еднолично дружество с ограничена отговорност ".." ЕООД, с общинско имущество, което поема правата и задълженията на Общинска Фирма "..." гр. С. вписана с решение по фирмено дело № ../... година по описа на ГОС. С Решение № .. от ... г. по фирмено дело № ../.. г. ГОС вписва прехвърляне на търговското предприятие на Едноличен търговец В.И.П. с наименование на фирмата ".." С., вписан въз основа на Решение № ... от .. година по фирмено дело № ../.. г. по описа на ГОС, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, на ".." ЕООД С., вписан въз основа на Решение № .. от .. година по фирмено дело № ../.. година по описа на ГОС. Поради следното, в настоящия момент, едноличен собственик на капитала на “..” ЕООД, Севлиево е В.И.П.
От създаването през 1989г., дружество “..” ЕООД, Севлиево било собственик на следният недвижим имот: № .., находящ се в землището на гр.С., ЕКАТТЕ ..., при граници: .. Същото описание било дадено и в АОС № .. от ... г. и № .. от .. г. на Община С. Имотът бил описан със същите граници и в Приложение № 1 на договори от 26.03.2003г. и договор от 30.06.2003г. за продажбата на дружествени дялове от капитала на “..” ЕООД, С. В този договор имотът бил описан по следният начин: Производствено площадка – .... – гр.С., с площ от 36 390 кв.м., разположен в дясно от пътя за с.К., при граници: .... Имотът е ограден с ограда, изградена по регулационната граница на имота. Навсякъде имотът бил посочен с площ от 36 390 кв.м. и като западна граница на имота се дава ул.”...”, старият път за с. К.
От удостоверение № ... от .. г. на Община С. било видно, че имотът е с площ от 36 390 кв.м. и е при границите описани в Приложение № 1 от Договор за покупко - продажба на дяловете на “..” ЕООД, Севлиево от 26.03.2003г. и 30.06.2003г.
От горното било видно, че никъде в описаните документи, като западна граница на имота не се сочи друг имот, в частност № ..  
От Удостоверение № ../.. г. на Община С., съгласно Решение № .. от .. г. на ГОС и Решение № .. от .. г. на Общ.НС С., се установявало, че фирма ".." поема пасивите и активите на СП "..." гр. С. и става правоприемник. От същото удостоверение било видно, че Поземлен имот № .. по КВС з-ще С., представлява асфалтова площадка - единствен подход /вход - изход/ към "..." на фирма "..". Същата площадка е из­градена и се ползва от 1981г. от бившето СП "...", съгласно Акт за държавна собственост № .. от .. г., по реда на чл. 77, ал. 5 от Наредбата за държавни имоти.
От гореизложеното следвал извода, че ПИ № .. не е земеделска земя с на­чин на трайно ползване пасище и с него неправомерно били обезщетени ищците, тъй като ПИ № .. бил обслужващ имот спрямо имот № .. собственост на “..” ЕООД, С.
Предвид изложеното, ответникът счита, че не се у неоснователно обогатил и не дължи обезщетение за ползването на процесния имот. 
Алтернативно, прави възражение относно размерът на претендираното обезщетение,  
В подкрепа на горните си твърдения, представя скица № ../.., АОС № .. от .. г. на Община С., № .. от ... г. на Община С., договор от 26.03.2003г. ,. договор от 30.06.2003г. за продажбата на дружествени дялове от капитала на “..” ЕООД, С., Удостоверение № ... от ...г. на Община С., Удостоверение № ЛП.../.. г. на Община С.
          Ищците оспорват така изложените възражения.
    На първо място - относно възражението, че не са собственици- видно било от представената преписка, № .. на ОбСЗГ, със заявител Х.П.Х., с приложено удостоверение за наследници на П.Ц.Г., че ищците са негови наследници. Решение № ../.. г. ОбСЗГ гр. С., с което били обезщетени чрез предоставяне в собственост на описан в молбата имот, било влязло в сила, породило е своето действие и на това основание придобили собствеността.  
      Относно второто възражение, че ответното дружество е придобило по давност вещно право на преминаване, считат, нямало данни, да е установявано някога върху имота такова право. До 2003г., ответното дружество било общинско, а от 03. 12.2003 г., когато е вписано прехвърляне на търговско предприятие не била изтекла дори кратката давност.
        По молба на ищците е допусната техническа експертиза, която, след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на място, да даде заключение относно местонахождението на процесния имот, каква част от него се заема от ответното дружество и по какъв начин става преминаването през него за входа на бетоновия възел, както и икономическа експертиза относно размерът на средно месечния наем за такъв имот и изчисли дължимия наем. 
На осн. Чл .193 ГПК, е открито производство ПО ОСПОРВАНЕ на нот.акт .. том .. рег.№ .. от .. г. на Нотариус .., скица ../.. г. на ОСЗГ и решение ../.. г.
По делото са изготвени исканите експертизи, които не се оспориха от страните и се приемат от съда, като правилни и мотивирани.
По първата експертиза, след оглед на място и справки в ОСЗГ и Община С., експертизата установява, че процесният имот никога не е бил в регулация и не е бил съответно заснет в кадастралните планове на града, дадено е като обезщетение на ищците срещу земеделска земя, но върху този имот имало извършено мероприятие на държавата. Експертизата е извършила справка и в Габровски териториален кадастър, където е изготвена картата на възстановената собственост на С. при което установила, че данните за процесния имот там са, че е пасище-мера, като данните са от преди 1989 г., но никога този имот не е бил отразяван в плановете на града - и в четирите предходни плана по които е извършена справка от експертизата. Процесният имот с който ищците били обезщетени към 2003 г. датата на обезщетяване, категорично е представлява асфалтиран път – подход към бетоновия възел и арматурния двор, и няма друга възможност за подход към тези обекти. По втората задача, експертизата, приема, че само около 970 кв.м. от имота е зает от описаните подходи, при което дава два варианта- обезщетение в размер на 5073.10 лв., представляващ средна пазарна цена за 1 кв.м., на имот като урбанизирана територия и 75.40 лв. - като земеделска земя.         
По делото са приложени и преписка № ... със заявител Х.П.Х. по описа на ОСЗГ С. и нотариално дело № ../.. г. на нотариус ...
 Съдът, като взе предвид подробно обсъдените писмени доказателства и становищата на страните, намира, че искът е неоснователен и недоказан.
Безспорно е, че по преписка № .. със заявител Х. П.Х, ищците, като наследници на П.Ц.Г., бивш жител на гр. Севлиево, били обезщетени чрез предоставяне в собственост на описан в молбата имот, с решение № ../.. г. ОбСЗГ гр. С.
Това решение е нищожно. Предпоставките за възстановяване собствеността на земеделските земи са следните: земята да е земеделска по смисъла на чл. 2 ЗСПЗЗ, респективно чл. 1 от ППЗСПЗЗ, върху нея да не са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността по чл. 10б от ЗСПЗЗ, земята да е притежавана от заявителя или от негов наследодател преди образуването на ТКЗС или ДЗС и да е включена в ТКЗС, ДЗС или други образувани въз основа на тях селскостопански организации.
От обилните писмени доказателства, подкрепени от неоспореното заключение на вещото лице инж. Р., е видно, имотът никога не е бил земеделска земя. Т.е. – не е налице първата от задължителните предпоставки за пораждане на правният ефект от такова решение. Не е налице и втората- върху имотът е проведено мероприятие, поради което не е настъпил ефекта на реституцията. В тази връзка най-съществен е извода, че възстановения имот не представлява земеделска земя по смисъла на чл. 2, т. 3 ЗСПЗЗ и не подлежи на реституиране в лицето на ищците, като наследници на бившия собственик, поради обстоятелството, че извършеното мероприятие прави невъзможна реституцията му. Установено е по безспорен начин, че при влизане в сила на ЗСПЗЗ , върху земеделската земя са били проведени вече комплексни мероприятия, непозволяващи възстановяването й.
Решението на поземлената комисия е административен акт, с който са обезщетени ищците, но върху този имот е проведено мероприятие. За да приеме, че не са настъпили последиците от решението на ОбСЗГ С., че то е нищожно и да не зачете последиците от него, съдът на първо място, съобразява заключението на техническата експертиза, а също и данните от становище 66 24. 01. 08 г. на Община Севлиево, в което категорично е отразено, че процесният имот представлява асфалтова площадка- единствен подход- вход изход, на варобетонов възел и арматурен двор на ответното дружество, която площадка се ползва от 1981 г., съгласно адс № .. от .. г. По реда на чл. 77 ал.5 от НДИ.
В този смисъл са и решения № ../.. г. На ВКС, Бюлетин на ВКС бр. 1/01 г., р. 44/04 г., Бюлетин 5-6/04 г. И др. 
От горното следва и извода, че оспорването на нот.акт .. том .. рег. № .. от .. г. на Нотариус ..., скица .../.. г. на ОСЗГ и решение ../.. г. по реда на чл. 193 ГПК е доказано.
Нищожността на решението води до извода и, че ответното дружество не дължи обезщетение на соченото основание.
В чл. 55, ал. 1 ЗЗД са уредени три фактически състава. Според първия подлежи на връщане полученото при начална липса на основание. Според втория подлежи на връщане даденото с оглед на бъдещо основание, което не е могло да бъде осъществено. Според третия подлежи на връщане даденото с основание, което е отпаднало с обратна сила. Когато не са налице елементите на някои от тези три фактически състава и когато въобще липсва друга възможност за правна защита, а е увеличено без основание имущество на едно лице за сметка на имуществото на друго лице, обеднелият разполага с иск по чл. 59, ал. 1 ЗЗД
Не е налице получаването на фактическа облага, наличие на определено имуществено разместване, при което ответното дружество да е получило имуществено благо – процесната сума, при една от сочените в текста, хипотези.  
С оглед на изложеното, ищците следва да заплатят на ответното дружество направените по делото разноски от 705   лв.
Водим от гореизложеното съдът      
                         Р      Е       Ш       И :   
ОТХВЪРЛЯ искът на С.С.Ц. от гр. С.,    ул. .. № .., ап. .., ЕГН .., П.Х.Т. от гр. С., ж.к. .., бл. .., вх. .., ап. .., ЕГН .. и Т.Х.Т. от с. гр. С., ул. .. № .., вх. .., ЕГН .., чрез пълномощник адв. .. от ГАК против „..”ЕООД - гр. С., адрес на управление С., ул. .. № ..,   представлявано от Б.И.П., Управител, ЕГН ... за сумата 5300 лв., представляваща обезщетение за ползуването на Поземлен имот от ОПФ № .. по плана за обезщетяване от 2, 066 дка, ІІІ категория, в местността ”..”, при граници: № .. -Др. сел. тер. на Община-гр. С.; № .. -Населено място на гр. С.; № ..-път ІV кл. на Община-С.; № ..-полски път на Община-С., считано от влизане в сила на решението 17.10.2003 г. до 17.03.08 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН., на осн. чл. 55 ЗЗД.
ПРИЗНАВА, че оспорването на н.а. .. том .. рег. № .. от .. г. на Нотариус .., скица ../.. г. на ОСЗГ и решение ../... г. е доказано, на осн. чл. 193 ГПК.
ОСЪЖДА С.С.Ц., П.Х.Т. и Т.Х.Т. да заплатят на    „..”ЕООД- гр. С., адрес на управление ..., представлявано от Б.И.П., Управител, ЕГН ... направените по делото разноски от 705   лв. 
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 3 том 1 стр. 6 от 07.01.2009 г. по гр. дело № 286 по описа за 2008 г. на Районен съд гр. Севлиево:
Производството е по чл. 27 ЗЗД.
В исковата молба се твърди, че ищецът е собственик на 1/8 идеална част от описан в исковата молба имот, който е придобит от първия ответник. Счита, че приобретателят не е собственик на притежаваните от ищеца идеални части. Моли съда да постанови решение, с което да бъде обявена за нищожна покупко-продажбата, извършена с нотариален акт № .., ном ..V, рег.№ .., дело № ../.. г. на нотариус .., с район на действие - Районен съд град С., вписан в Служба по вписванията Вх.рег.№ .. от .. г., акт № .., том .., дело № ../.. г., партиди .., .., .., относно същия имот, тъй като била извършена без представителна власт и не е санирана, което е нарушение на чл.27 от ЗЗД, както и да отмени цитирания нотариален акт и да уважи иска със законните последици. В молбата, с която са отстранени указани от съда нередовности, искането да му предаде владението върху съответната част от имота не се поддържа. В срока по чл. 129 ГПК, в рамките на който са отстранени указаните нередовности, прави искане за конституиране като ответници на Д.Й.Д., ЕГН .. и Ц.Н.П., ЕГН ...
Ответникът Л.Р. оспорва иска. Не била налице хипотезата на сделка, извършена без представителна власт. Имотът, бил собствен на продавачките Д.Й.Д., ЕГН ... и Ц.Н.П., ЕГН .., придобит е от тях по давностно владение и наследство. Не бил налице съвместен принос по смисъла на чл.19 СК. По отношение на продавачката Ц.Н.П. имотът имал изцяло наследствен характер. Ищецът не упражнявал фактическо владение върху имота. Сделката за продажба на имота била действителна. Не подлежали на отменяване или изменяване нотариални актове по договори за прехвърляне на вещни права.
Ответниците Д.Й.Д. и Ц.Н.П. оспорват иска.
Предявявт отрицателен инцидентен установителен иск на осн. чл.212 от ГПК, срещу ищеца Г.П., като молят съда да приеме за установено, че НЕ Е бил никога СОБСТВЕНИК, на недвижим имот представляващ урегулиран поземлен имот ... в кв. .. по плана на с. К., общ. С. с площ 758 кв.м. заедно с построените в имота двуетажна жилищтна сграда .едноетажна стопанска сграда -навес о от 57 кв.м.,находящ се в с. К., общ. С.   
По делото се събраха писмени и гласни доказателства. От съвкупната им преценка съдът намира за установено следното:
Не се спори, а е видно и от приложеното копие от решение, ищецът и отв. Ц.Д., са бивши съпрузи. Бракът им е сключен на ... г. и прекратен с решение по гр.д. № ../.. г. на СРС, по което е установено, че са били във фактическа раздяла от ... г.
Видно от нот. акт за собственост на недвижим имот по давностно владение и наследство № .., том .., рег.№ .., дело № .../... г., на нотариус ..., с район на действие - Районен съд - град С., вписан в Служба по вписванията Вх.рег.№ .. от .. г., акт № .., том .., дело № ../.. г., партиди .., .., Ц.Н.П. бившата   съпруга на ищеца и майка й Д.Й.Д., придобили следния недвижим имот: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ .. в кв. .. по плана на с. К., Община С. с площ от 758 кв.м., при граници: ..., заедно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 41 кв.м., състояща се от първи етаж от две мази и стая за живеене, втори етаж от четири стаи и коридор, ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА - НАВЕС със застроена площ от 57 кв.м. ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 25   кв.м.          Според твърдението на ищеца, част от този имот бил негова собственост. Счита, че така придобитият от Ц.Н.П. и майка й Д.Й.Д., имот, в частта му относно давностното владение на Ц.Н. представлявал съпружеска имуществена общност. След прекратяване на брака им, видно от решение по гр.дело № ../.. г. по описа на СРС, 86 състав, съшият имот останал в обикновена съсобственост между ищеца и Ц.П. и Д.й.Д. в части, а именно: 1/2 ид. ч., придобита по наследство от Д.Й.Д., ЕГН .. и Ц.Н.П., ЕГН .. и1/4 ид.ч., придобита по давностно владение от Д.Й.Д. и по 1/8 идеална част от ищеца и бившата му съпруга Ц.Д.
На 01.09.2006 г. Д.Й.Д., лично и в качеството си на пълномощник на Ц.Н.П.,продала описаният недвижим имот на Л.Г.Р., с н. А. № .., том .., рег.№ .., дело № ../.. г. на нотариус ..., с район на действие - Районен съд град С., вписан в Служба по вписванията Вх.рег.№ .. от .. г., акт № .., том .., дело № .. г., партиди .., .., .., без негово – на ищеца, участие. Ищецът твърди, че след като не е участвал в прехвърлителната сделка лично или чрез упълномощено от него лице, така извършената сделка не можела да породи транслантивен ефект върху притежаваната от него 1/8 ид. ч., поради което, приобретателят-първият ответник по делото не бил собственик на притежаваните от него- ищеца, идеални части. По негово искане е приложено нотариално дело № ../.. г. на Нотариус ... Представя копия от Н.а.т № .., том .., н.дело № ../.. г. и № .., том .., том .., дело № ../.. г. по описа на АВ – С.
С оглед изложеното, счита, че е налице правен интерес за него, да бъде осъден отв. Л.Г.Р., да му предаде владението върху собствените му идеални части от описания недвижим имот. Моли също, да бъде обявена за нищожна покупко-продажбата, извършена с нотариален акт № .., ном .., рег.№ .., дело № ../.. г. на нотариус .., с район на действие - Районен съд град С., вписан в Служба по вписванията Вх.рег.№ .. от .. г., акт № .., том .., дело № ../.. г., партиди .., .., .., относно описания имот, тъй като същата била извършена без представителна власт и не била санирана, което съставлявало нарушение на чл. 27 от ЗЗД, както и да бъде отменен цитираният нотариален акт.
Доказателства по така изложените твърдения, ищецът не представя.
Ответникът Л.Р. оспорва иска, като твърди, че не била налице хипотезата на сделка, извършена без представителна власт. Имотът, бил собствен на продавачките, придобит е от тях по давностно владение и наследство. Не бил налице съвместен принос по смисъла на чл.19 СК. По отношение на продавачката Ц.Н.П., излага аргументи, че имотът имал изцяло наследствен характер. Ищецът не упражнявал фактическо владение върху имота. Сделката за продажба на имота била действителна, а също, развива теза, че не подлежали на отменяване или изменяване нотариални актове по договори за прехвърляне на вещни права.  
Ответниците Д.Й.Д. и Ц.Н.П. също оспорват иска. Твърдят, че по силата на доброволна делба по време на брака на ищеца по делото с Ц.Н., през 1988 г., Д.Д. дарила собствени средства на дъщеря си Ц.Н., за заплащане дела на леля й И.Д. -1/ 4 ид. част от процесния имот. поради което не била налице хипотезата на чл. 19 от СК . Презумцията за съвмесетен принос била оборена, което било видно от нот.д. № ../.. г. на нотариус ... Ответницата Ц.Н.П., счита, че бившият й съпруг никога не бил собственик и по силата на давностно владение, тъй като по време на брака им не е владял имота и не била налице и хипотезата на чл. 19 от СК по отношение на 1/8 ид. ч. от процесния имот.
 Предявявят отрицателен инцидентен установителен иск на осн. чл.212 от ГПК, срещу ищеца Г.П., като молят съда да приеме за установено, че НЕ Е бил никога СОБСТВЕНИК , на недвижим имот представляващ урегулиран поземлен имот .. в кв. .. по плана на с. К., общ. С. с площ 758 кв.м. заедно с построените в имота двуетажна жилищна сграда .едноетажна стопанска сграда -навес о от 57 кв.м.,находящ се в с. К.,общ. С. 
Ищецът оспорва този иск.  
По делото са разпитани свидетели П.С. и В.Н., които установят категорично, че след смъртта на наследодателя, ответницата Д.Й. е изплатила на сестрата на съпруга си, наследствения й дял, със собствени средства. 
Горните показания, които съдът кредитира, като правдоподобни и базирани на непосредствени впечатления, преценени в съвкупност с останалите доказателства по делото, както и с обясненията на ищеца, дадени по реда на чл. 176 ГПК, дават на съда основание, да приеме, че тази част не е станала СИО, между него- ищеца и отв. Ц.П., с която е бил в брак в този момент. Уравнението на дела на сестрата на починалия съпруг на отв. Д., е заплатен изцяло с нейни средства- както установиха разпитаните свидетели, което изключва съвместен принос на ищеца и отв. Ц. П., т.е. оборва презумпцията на чл. 19 СК.
С оглед изложеното, съдът приема, чепредявеният главен иск следва да бъде отхвърлен изцяло като неоснователен и недоказан. Претендира се прогласяване нищожността на сделката, с която първият ответник – Л.Р., като добросъвестен приобретател, придобил собствеността върху процесния недвижим имот. 
Съдът не възприема твърдението, че сделката е извършена без представителна власт и, че не била потвърдена съгласно чл. 27 от ЗЗД, поради което се иска отмяна на нотариалния акт. Данните по делото сочат, че от фактически и правна страна, не се установи да е налице нищожност. Сделката е действителна, освен това, не подлежат на отмяна нотариални актове по договори за прехвърляне на вещни права. По делото се представиха доказателства , както във връзка с направените от ответниците възражения, така и по повод доказването на предявения инцидентен установителен иск, от които безспорно се установи, че процесният имот, придобит от първия ответник, е имал изцяло наследствен характер. Уравнението на дела на сестрата на починалия съпруг на отв. Д., е заплатен изцяло с нейни средства - както установиха разпитаните свидетели. Този аргумент, който съдът счита за доказан по несъмнен начин, води до извода, че не е възникнала съпружеска общност върху частта на продавачката Ц.Н.П., поради което искът е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен изцяло.
Като правно основание на главния иск се сочи чл. 27 пр. първо ЗЗД, съобразно текста на който, унищожаеми са договорите, сключени от недееспособни или сключени от техен представител без спазване изискванията. Практиката на ВКС, напр. Решение № 650 от 15.04.1999 г. на ВКС по гр. д. № 270/98 г., IV г. о., Съдебна практика - Бюлетин на ВКС на РБ, бр. 1-2/1999 г., стр. 32, претендиращият за собствеността на един имот, предмет на сделка между други лица, може да предяви установителен иск или осъдителен иск за собственост, но не иск за унищожаване на сделката.Ищецът не е страна по сделката, удостоверена с   нотариален акт № .., том .., рег.№ .., дело № ../.. г. на нотариус .., с район на действие - Районен съд град С., и не е легитимиран да иска нейното унищожаване, тъй като не може да   иска унищожаване на договор, сключен между други лица по чл. 27 и 28 ЗЗД, каквато е заявената от него претенция.
По отношение на предявения инцидентен отрицателен установителен иск, съдът намира, че същият е основателен и доказан. По изложените по-горе съображения, съдът намира,че следва да приеме за установено, че ищецът по делто и ответник по инцидентния иск, никога не е бил собственик на заявената от него част от процесния имот. Ищецът не представи доказателства, от които да е видно, че при извършената доброволна делба през 1988 г., за уравнение дела на друга съделителка, да са били вложени семейни средства, поради което приема, че презумпцията на чл. 19 СК е оборена. Свидетелите бяха единодушни и в твърдението си, че ищецът не е владял процесния имот, по отношение на продавачката Ц.Н.П. имотът има изцяло наследствен характер. Ищецът не е упражнявал фактическо владение върху имота. Сделката за продажба на имота е действителна. 
С оглед изложеното, ищецът следвада заплати на ответниците направените по делото разноски, както следва: 250 лв. на Л.Р. и    350 лв. и Д.Д. И 410 лв. на Ц.Д.
Водим от гореизложеното съдът
               Р             Е             Ш              И      :                            
ОТХВЪРЛЯ искът на Г.Д.П., ЕГН .., от град С., кв."..", ул."..", бл. .., вх. .., ет. .., ап. .. срещу: Л.Г.Р, ЕГН .., от град Г., общ.Г., бул.".." № .., ..т..., ап. .. Ц.Н.Д. ЕГН .. с настоящ адрес: гр. С.З. ул. .. № ..и Д.Й.Д. ЕГН .. с настоящ адрес: гр. Г.,. "..." ул. .. № .., с който претендира да бъде обявена за нищожна покупко-продажбата, извършена с нотариален акт № .., ном .., рег.№ .., дело № ../.. г. на нотариус .., с район на действие - Районен съд град С., вписан в Служба по вписванията Вх.рег.№ .. от .. г., акт № .., том ..I, дело № ../.. г., партиди .., .., .., относно УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ .. в кв. .. по плана на село К., общ. С.с площ от 758 кв.м. при граници: ..., заедно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 41 кв.м. състояща се от първи етаж от две мази и стая за живеене, втори етаж от четири стаи и коридор, ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА - НАВЕС със застроена площ от 57 кв.м. ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 25 кв.м., тъй като била извършена без представителна власт и не е санирана, и за отмяна на нотариален акт, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН, на осн. чл.27 от ЗЗД,  
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Г.Д.П. ЕГН ..., от град С., кв. "..", ул. "..", бл. .., вх. .., ет. .., ап. .. НЕ Е СОБСТВЕНИК, на 1/8 ид.ч. от недвижим имот представляващ урегулиран поземлен имот .. в кв. .. по плана на с. К, общ. С. с площ 758 кв.м., заедно с построените в имота двуетажна жилищна сграда .едноетажна стопанска сграда -навес от 57 кв.м.,находящ се в с. К., общ. С. 
ОСЪЖДА Г.Д.П.,ЕГН... да заплати на Л.Г.Р. направените по делото разноски от 250 лв.
ОСЪЖДА Г.Д.П., ЕГН ... да заплати на Ц.Н.Д. направените по делото разноски от 410 лв.
ОСЪЖДА Г.Д.П., ЕГН ... да заплати на Д.Й.Д. направените по делото разноски от 350 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните ,че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 4 том 1 стр. 9 от 07.01.2009 г. по гр. дело № 505 по описа за 2008 г. на Районен съд гр. Севлиево:
Производството е по чл.49 ЗЗД с цена на иска ...... лв./след изменение на размера му, на осн.чл.214 ал.1 изр.3 ГПК в о.с.з./
В исковата молба ищците твърдят, че са законни наследници на б.ж. на с......, ......община Т. П. В.. С решение № .... от ...... г. на ОбСЗГ Севлиево им е възстановена собствеността в стари реални граници на голям брой недвижими имоти по реда на ЗСПЗЗ. Част от ливадата по п.19 от решението се е самозалесила и граничи с горския фонд. През лятото на 2007 г. ищците са установили, че дърветата в ливадата са изсечени и че това е сторено от работници на ответната фирма, без тяхно съгласие и знание. Затова ищците молят съда да уважи иска със законните последици.
Ответникът оспорва иска като неоснователен и недоказан и моли съда да го отхвърли.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от удостоверение за наследници от ....... г. на кметство с.......,........община ищците по делото са законни наследници на б.ж. Т. П. В.. От решение№ ....от ..... г.по преписка № .... на ОбСЗГ Севлиево се установява, че на наследниците е възстановена собствеността в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на 22 бр.земеделски имоти по реда на ЗСПЗЗ. При този вид реституция границите на отделните имоти не се обозначават /трасират/ на терена. За да стане това собствениците или техните наследници следва да се обърнат към фирмата за поддържане на плана, която по съответни белези трасира терена и фактически се очертават границите на всеки отделен имот.
Безспорен факт е, че ищците не са знаели конкретно къде се намират имотите.От показанията на свидетелите Я. и Х., които са съответно син и съпруга на някои от ищците, се установи, че ливадата по п.19 от решението не е била оградена и въобще не е била ползвана. За тази ливада собствениците са се поинтересували едва след като в местността е започнала сеч на дървета и това е станало през лятото на 2007 г. Нещо повече, свид.Х. много категорично твърдеше, че имотите по п.п. 18 и 19 от решението са съседни и че дървета са изсечени и от имота по п.18 /за който в исковата молба няма подобно твърдение/. Тези нейни показания обаче са изцяло опровергани от приетата експертиза, според която “имотът по п.18 е на около 100 м северно от имот к.№ ....... / т.е. този по п.19/ и не граничи с имот к.№ ......, ДГФ, отдел 165 “к” / т.е. там където е била сечта/.” Това обстоятелство още веднъж потвърждава, че ищците в качеството си на собственици на имота по п.19 от решението, цитирано по-горе, всъщност изобщо не са знаели къде точно се намира и не са предприели действията, необходими за обозначаване на границите му на терена.
Не се спори между страните, че през пролетта и лятото на 2007 г. ответникът е възложил по реда на ЗОП и по силата на договор № .... от ...... г. на ЕТ “........” Габрово извършване на сеч и др.дейности на маркирана дървесина в отдел 165 подотдел “К”. Ответникът е държавно предприятие, което има основно задължение да се грижи за държавния горски фонд. Както изясни вещото лице, той работи по карта, на която са нанесени всички гори. След като е определен участъка, в който ще се извършва сеч, ответникът е отправил запитване до ......., която въз основа на плана за земеразделяне на съответния участък следва да уведоми има ли там частни имоти. От приложеното писмо от ....... г. от ..... до .........е видно, че “ в отдел 165 б.”к” и отдел 126 няма частни имоти”. При тези данни служители на ответника са извършили маркиране на дърветата, които е следвало да бъдат изсечени и работници на ЕТ са извършили самата сеч.
От лесотехническата експертиза, неоспорена от страните и приета от съда като пълна и мотивирана, е видно, че в имота по п.19 от решението на ОбСЗГ е извършена сеч на .... бр.дървета от бял бор на обща стойност ........ лв.
При тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: ищците са претърпели имуществена вреда, на стойност ...... лв. и тя се изразява в изсичане на ....бр. дървета от бял бор, намиращи се в техен наследствен имот, представляващ ливада от ..... дка, подробно описана в п.19 от решение № .... от ...... г. Безспорен факт е, че това изсичане е направено без тяхно знание и съгласие. Безспорен факт също е,че маркирането на техните дървета е извършено от служители на ответното държавно предприятие при изпълнение на техните служебни задължения, а конкретното изсичане е извършено от работници на ЕТ, с когото ответникът е сключил договор по реда на ЗОП.
Предявеният от ищците иск е с правно основание по чл.49 ЗЗД. Ответник по делото е юридическо лице и съгласно постоянната и трайна практика на ВКС юридическите лица отговарят за непозволено увреждане на осн.чл.49 и 50 ЗЗД , докато само физическите лица носят отговорност по чл.45 ЗЗД. Фактически отговорността на предприятието е за чужди противоправни действия и е различна от договорната и деликтната отговорност. За възникване на отговорността по чл.49 ЗЗД са необходими следните предпоставки: установена вреда на ищеца, вредата да е причинена от лице, на което ответникът да е възложил някаква работа, вредата да е причинена при или по повод изпълнение на работата, възложена от ответника и прекият причинител /работникът/ да има вина за причинената вреда. Т.е., виновното и противоправно действие следва да е извършено от служител и то в нарушение на задълженията му. Разпоредбата на чл.54 ЗЗД предпоставя, че у възложителя на работата няма вина и затова му се дава право на иск против натовареното лице за всичко, което той ще плати на пострадалите.
Доказателствата, преценени с оглед правната характеристика на предявения иск, водят до извода, че ищците не доказаха всички елементи от фактическия състав на иска по чл.49 ЗЗД. Извън наличието на имуществената вреда, настъпила след отсичане на дърветата в имота на ищците, останалите елементи трудно могат да бъдат установени. Практически изсичането на дърветата не е извършено от работници на ответното предприятие при изпълнение на работата им, а от други работници. Отношенията между ответника и фирмата, извършила сечта, е предмет на договор, а не отразява взаимоотношения между работодател и работник, както изисква чл.49 ЗЗД. Вярно е,че маркирането на дърветата, предхождащо изсичането, е извършено от работници на ответното предприятие, но самото маркиране като действие не може да донесе никакви имуществени вреди, ако не бъде извършена сечта. Съдът счита, че липсва виновно и противоправно действие от работници или служители на ответника, което да е в пряка причинна връзка с настъпилата щета.
Всъщност случилото се е резултат от пасивното поведение на ищците, които не са изпълнили свои задължения като собственици на имот. От 1998 г., когато е възстановен имота им, до лятото на 2007 г., когато са констатирали сечта, те въобще не са знаели кой е точно имота им и не са предприели действия за обозначаване на границите му. Такива действия те са предприели след това, както безспорно установи експертът, въпреки че отново не са спазени изискванията. Ищците са били длъжни по силата на чл.18 ал.2 от ЗВСВГЗГФ да регистрират в съответното държавно горско стопанство по реда на ал.1 самозалесили се земеделски земи, на които е възстановено правото на собственост и да ги стопанисват съгласно ЗГ. Видно е от решението, че една от границите на имота по п.19 е № ..... иглолистна гора на ........ Т.е. на ищците е било известно, че този имот граничи с ДГФ, но те не са положили никакви усилия, за да идентифицират своя имот. Ако това беше извършено и по картите имотът е отразен като собствен на ищците, едва ли би се стигнало до сечта, след като част от имота е горски фонд на място. А ако все пак сечта беше извършена, би било налице и виновното и противоправно поведение на работници на ответника, извършили маркировка в чужд имот, без знанието и съгласието на собствениците.
С оглед на гореизложеното съдът счита, че предявеният иск е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде изцяло отхвърлен.
Разноските остават в тежест на страните така, както са направени, тъй като ответникът, чрез своя процесуален представител, нито в писмените становища, нито в о.с.з. е направил искане за разноски, вкл. и юрисконсулско възнаграждение.
Водим от горното съдът
Р                  Е               Ш                И:
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от С. М. С. от с.....,Севл.община ЕГН ......., К. С. Х. от с......., ....община ЕГН ....., М. С. Н. от гр..... ул...... № ... вх...., Г. Т. Г. от с......., ......община ЕГН ......., П. Т. П. от гр.......... ул........ № .... ЕГН ......... и Д. Т. Р. от с........, общ....... ЕГН ...... иск по чл.49 ЗЗД против ................, общ.Севлиево за обезщетение за претърпени имуществени вреди през лятото на 2007 г.в имота по п.19 от решение№ ... от ....... г.по преписка № ..... на ОбСЗГ Севлиево, в размер на ....... лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Разноските остават в тежест на страните така, както са направени.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РЕШЕНИЕ № 5 том 1 стр. 11 от 08.01.2009 г. по гр. дело № 709 по описа за 2008 г. на Районен съд гр. Севлиево:
Производството е за делба и се намира в първата фаза.
В исковата молба се твърди, че страните са наследници са наследници на х.Д.Н. - б. ж.. на с. С., Община С., по. на .. г. С решение № ../.. г. и решение № ../.. г. на ОбСЗГ-гр. С. е възстановено правото на собственост върху гори, в землището на с. С., общ. С., описани подробно в исковата молба. Не могат доброволно да се поделят, като молят да се допусне делба, като бъдат образувани 24 равни дяла - по два за тримата ответница, по три дяла за първите двама ищци и по шест дяла за останалите двама ищци.
Ответниците не оспорват иска.   
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното:
Не се спори между страните, а е видно и от представеното удостоверение за наследници, страните са наследници на х.Д.ТН. - б. ж. на с. С., Община С., поч. На ... г. С решение № ../.. г. и решение № ../.. г. на ОбСЗГ-гр. С. е възстановено правото на собственост върху гори, в землището на с. С., общ. С., описани подробно в исковата молба.
С оглед неоспорените твърдения в исковата молба и данните на описаното удостоверение за смърт и наследници, следва да се допусне делба като бъдат образувани 24 равни дяла - по два за тримата ответница, по три дяла за първите двама ищци и по шест дяла за останалите двама ищци.
Страните не си оспорват участието в делбата и с оглед изложените по-горе аргументи, съдът намира, че следва да се допуснат до делба процесният недвижим имот, като се образуват описаните по-горе дялове.   
Водим от гореизложеното съдът
              Р             Е             Ш              И      :
ДОПУСКА съдебна делба между Ц.С.И. от с. С., Община С., ЕГН ..., Д.С.И. от гр. С., ул. .. № .., ЕГН ..., Д.М.Д. от гр. С., ул. ... № .., ЕГН ..., Н.И.Р. от гр. С.,   ул. ... № .., ЕГН ..., чрез пълномощник - адв. ...., М.Н.Т. от гр. С., ж.к.   ... № .., п.к. .., ЕГН ...., Ц.Н.Б. от гр. С.,   ул. ... № .., ЕГН ... и Д.Н.Д. от гр. С., ж.к. ..., бл. .., вх. .., ет. .., ап. .., ЕГН ..., върху следните имоти, находящи се в землището на с. С., Община С.:                             
1. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от ... дка в местността ”...”, имот № ... по картата на възстановената собственост на землището на с. С., общ. С., при граници: ...       2. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от ... дка в местността ”...”, имот № ... по картата на възстановената собственост на землището на с. С., при граници: ...
3. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от ... дка, местността ”...”, имот № ... по картата на възстановената собственост на землището на с. С., общ. С., при граници: ...
Делбата да се извърши, като се образуват ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ равни дяла, от които по ТРИ дяла за първите двама ищци, по ШЕСТ дяла за останалите двама ищци и по ДВА за тримата ответници.
Делбата да се извърши с помощта на техническа екпертиза, със задача да се произнесе за реалната поделяемост на имотите и средната пазарна цена, при депозит от 120 лв., внесени от ищците в петдневен срок от съобщението по депозитната сметка на РС - Севлиево.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 6 т.1 стр.12 от 14.01.2009 г. по гр. дело № 852/2008 г. по описа на РС Севлиево
Искът е с правно основание чл.86 СК.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
Видно от данните на приложеното като доказателство гр.д.№ ......г.по описа на съда,ответника е осъден да заплаща ежемесечна издръжка за детето М. в размер на 55 лв.
От данните по настоящето дело е видно,че ищцата М. действуваща със съгласието на майка си,понастоящем е на 15 години и девет месеца.Майката е трудоспособна и за четири месеца е получила средно месечно възнаграждение от..... лв.Бащата е работоспособен и обяснява че получава средно месечно възнаграждение от ..... лв.
Безспорно,от предходно определената издръжка в размер на 55 лв.са изминали близо пет години.Детето М. е пораснала,като нуждите по обучението и са завишени,инфлационните процеси в страната, възрастта и,дават основание на съдът да приеме,че са налице трайни по своя характер обстоятелства обуславящи интереса от завеждането на искът и от тук увеличение размера на издръжката.
За детето М. родена на ........г. с оглед задоволяването на нейните обикновени нужди от храна,облекло,ученически пособия и др.нужди според стандарта на живот ще следва да се определи обща ежемесечна издръжка от ..... лв.Бащата няма да бъде значително материално затруднена/ с оглед на становището му, ако заплаща издръжка с още 20 лв. или общо от 75 лв.,като останалите средства се поемат от майката която ще полага грижи по отглеждането и възпитанието на детето.В този смисъл съдът намира че искът е основателен и доказан и следва да се уважи,като до размер на сумата от 80 лв.се отхвърли,като неоснователен и недоказан.
Водим от горе изложеното съдът
                                        Р Е Ш И :
ИЗМЕНЯВА като УВЕЛИЧАВА размерът на присъдената издръжка с решение № ..........г.по гр.д.№........г.арх.№ .......г..по описа на съда,както следва :
ОСЪЖДА П. С. Б. от с........ община Перник ЕГН ......... да заплаща на М. П. Б. ЕГН ........ действуваща със съгласието на майка си В. Т. М. ЕГН ....... и двете от с......... Севлиевско ежемесечна издръжка с още 20 лв.или ОБЩО от 75 лв./седемдесет и пет лева/,ведно с лихвата върху просрочоие,начиная от влизането на решението в сила.до настъпването на законни причини за изменение или отпадане на така определената издръжка, д.т. по сметка на съда от 28.80 лв. и адвокатско възнаграждение за адвокат ........ от ...... в размер на 50 лв., на основание чл.86 СК.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 80 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в 14 дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 7, т. 1, стр. 13/14. 01. 2009 г. по Гр.д. № 570/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Производството е за делба и се намира в първата фаза. 
В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици на описани в същата имоти. Не могат доброволно да се поделят, като молят съда да допусне делба и уважи иска със законните последици.
Ответниците не оспорват иска.
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното:
Видно от представените по делото нотариален акт № .., том .., рег. № .., нот. д. № ../.. г. на нотариус ...., протокол за обявяване на саморъчно завещание от ... г. на нотариус ..., удостоверение за наследници на В.Р.Н. № ../....г. на кметско наместническо с. С., удостоверение за наследници на А.М.С. № ../.. г. на кметско наместничество с. С. и саморъчно завещание № .., том .., вх. .. № ../.. г. парт. кн.(том .., .. стр. .. на Съдия по вписвания, РС – С., наследодателят на ищеца А.М.С., поч. на ... г., е притежавал процесният   недвижим имот. По делото е представено обявеното на ... г. саморъчно завещание на наследодателя А.М.С., с което е завещал цялото си движимо и недвижимо имущество на Х.Д.Х.
Ответниците В.Д.К., Х.Р.Т. и П.М.П. са роднини по съребрена линия от трета степен, на наследодателя А.М.С., видно от удостоверение за наследници № ../... г. на кметско наместничество с. С., Община С. - наследяват общата си наследодателка – В.р.Н., майка на А.М.С. С нотариален акт № .. том .. рег. № .. по нотариално дело № ../.. г. на нотариус ... с рег. № ... при Нотариалната камара, с район на действие РС С., ответниците В. Д. К., Х.Р.Т. и П.М.П. са се снабдили с нотариален акт за собственост, като наследници на майката на наследодателя – В.Р.Н., за описания по-горе недвижим имот. С оглед горнот, ищецът моли да бъде постановена отмяна на нотариален акт № .. том .. рег. № .. по н. д. № ../.. г. на нотариус .., до размер на ¼ ид.ч.
Ответниците не оспорват твърденията в исковата молба. Не спорят, че този нотариален акт ще следва да бъде отменен до размера на ¼ идеална част, която е собственост на ищеца по делото. 
При това положение, съдът приема, че ще следва да се допусне е делба на процесния имот, като се образуват четири равни дяла – един за ищеца и по един за ответниците В.Д.К., Х.Р.Т. и П.М.П., както и да бъде обезсилен нотариален акт № .. том .. рег. № .. по нотариално дело № ../.. г. на нотариус ....., до размер на ¼ ид.ч.  
Страните не си оспорват частите, нито участието в делбата, Като същата ще следва да бъде допусната, така, както е поискана.               
 Водим от гореизложеното съдът
              Р             Е             Ш              И      :   
 ДОПУСКА съдебна делба   между Х.Д.Х. от с.С., общ.С., ЕГН ..., с адрес за призоваване: адвокатска кантора – адвокат Х.МХ., гр.С., ул. ”...” № ... ет. .., В.Д.К. от с. С., общ. С., ЕГН ..., Х.Р.Т. от гр. С. Ж.К. ”...” бл. .., вх. .., ет. .., ап. .., ЕГН ... и П.М.П. от с. С., общ. С., ул.”..” № .., ЕГН ..., върху следните недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ..., находящ се в с.С., землището на с.С., общ.С., с площ от ... кв.м., ведно с построените в този имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с дървен гредоред със застроена площ от .. кв.м., състояща се от: първи етаж - целият на мази и килер, а втория етаж- три стаи, ведно с ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА/ДАМ/ долепена до жилищната сграда със застроена площ от .. кв.м., ведно със СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА/НАВЕС/, долепен до жилищната сграда със застроена площ от ... кв.м., ведно с ДВУЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА/ПЛЕВНЯ/ със застроена площ от ... кв.м. , ведно със СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА/СУШИЛО/, със застроена площ от .. кв.м., подобрения и насаждения в имота, при граници: ....
Делбата да се извърши като се образуват ЧЕТИРИ РАВНИ ДЯЛА – от които ЕДИН РАВЕН ДЯЛ за ищеца и по ЕДИН РАВЕН ДЯЛ за ответниците В.Д.К., Х.Р.Т. и П.М.П.
Делбата да се извърши с помощта на икономическа експертиза, със задача да се произнесе за реалната поделяемост и средната   пазарна цена на имота, при депозит от 120 лв. , внесени от ищеца в петдневен срок от съобщението по депозитната сметка на РС С.
ОБЕЗСИЛВА нотариален акт № .. том . рег. № .. по нотариално дело № ../.. г. на нотариус ..., до размер на ¼ ид.ч.  
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 8, т. 1, стр. 14/14. 01. 2009 г. по Гр.д. № 962/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
....................................................................                  
 Водим от гореизложеното съдът
Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА брака с развод сключен на г. в гр.Севлиево между Ц.И.М. ЕГН ..... от с.К. Севлиевско съдебен адрес ул.”...” № .. Севлиево адвокат Г. и Т.И. М.ЕГН .. от гр.С. ул.”....” № . вх”.” ет . ап .. с адрес за призоваване гр.Г. ул.”....” № . ет... ,като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН на основание чл.99 ал.1 СК.
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА.
За в бъдеще жената да носи брачното си име К.
Разноските остават в тежест на ищеца така както са направени.
ОСЪЖДА Т.М. да заплати окончателна д.т. по сметка на съда от ....лв.    
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 6 т.1 стр.12 от 14.01.2009 г. по гр. дело № 852/2008 г. по описа на РС Севлиево
Искът е с правно основание чл.86 СК.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
Видно от данните на приложеното като доказателство гр.д.№ ......г.по описа на съда,ответника е осъден да заплаща ежемесечна издръжка за детето М. в размер на 55 лв.
От данните по настоящето дело е видно,че ищцата М. действуваща със съгласието на майка си,понастоящем е на 15 години и девет месеца.Майката е трудоспособна и за четири месеца е получила средно месечно възнаграждение от..... лв.Бащата е работоспособен и обяснява че получава средно месечно възнаграждение от ..... лв.
Безспорно,от предходно определената издръжка в размер на 55 лв.са изминали близо пет години. Детето М. е пораснала, като нуждите по обучението и са завишени, инфлационните процеси в страната, възрастта и, дават основание на съдът да приеме, че са налице трайни по своя характер обстоятелства обуславящи интереса от завеждането на искът и от тук увеличение размера на издръжката.
За детето М. родена на .... г. с оглед задоволяването на нейните обикновени нужди от храна, облекло, ученически пособия и др. нужди според стандарта на живот ще следва да се определи обща ежемесечна издръжка от ... лв. Бащата няма да бъде значително материално затруднена/ с оглед на становището му, ако заплаща издръжка с още 20 лв. или общо от 75 лв., като останалите средства се поемат от майката която ще полага грижи по отглеждането и възпитанието на детето. В този смисъл съдът намира че искът е основателен и доказан и следва да се уважи, като до размер на сумата от 80 лв. се отхвърли, като неоснователен и недоказан.
Водим от горе изложеното съдът
                                        Р Е Ш И :
ИЗМЕНЯВА като УВЕЛИЧАВА размерът на присъдената издръжка с решение № ..........г.по гр.д.№........г.арх.№ .......г..по описа на съда, както следва :
ОСЪЖДА П. С. Б. от с. .... община П. ЕГН ..... да заплаща на М. П. Б. ЕГН ..... действуваща със съгласието на майка си В. Т. М. ЕГН ..... и двете от с. ..... ежемесечна издръжка с още 20 лв.или ОБЩО от 75(Седемдесет и пет)лв., ведно с лихвата върху просрочоие, начиная от влизането на решението в сила до настъпването на законни причини за изменение или отпадане на така определената издръжка, д.т. по сметка на съда от 28.80 лв. и адвокатско възнаграждение за адвокат .... от ... в размер на 50 лв., на основание чл. 86 СК.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 80 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ. окръжен съд, като въззивна инстанция в 14 дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 7, т. 1, стр. 13/14. 01. 2009 г. по Гр.д. № 570/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Производството е за делба и се намира в първата фаза. 
В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици на описани в същата имоти. Не могат доброволно да се поделят, като молят съда да допусне делба и уважи иска със законните последици.
Ответниците не оспорват иска.
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното:
Видно от представените по делото нотариален акт № .., том .., рег. № .., нот. д. № ../.. г. на нотариус ...., протокол за обявяване на саморъчно завещание от ... г. на нотариус ..., удостоверение за наследници на В.Р.Н. № ../....г. на кметско наместническо с. С., удостоверение за наследници на А.М.С. № ../.. г. на кметско наместничество с. С. и саморъчно завещание № .., том .., вх. .. № ../.. г. парт. кн.(том .., .. стр. .. на Съдия по вписвания, РС – С., наследодателят на ищеца А.М.С., поч. на ... г., е притежавал процесният   недвижим имот. По делото е представено обявеното на ... г. саморъчно завещание на наследодателя А.М.С., с което е завещал цялото си движимо и недвижимо имущество на Х.Д.Х.
Ответниците В.Д.К., Х.Р.Т. и П.М.П. са роднини по съребрена линия от трета степен, на наследодателя А.М.С., видно от удостоверение за наследници № ../... г. на кметско наместничество с. С., Община С. - наследяват общата си наследодателка – В.р.Н., майка на А.М.С. С нотариален акт № .. том .. рег. № .. по нотариално дело № ../.. г. на нотариус ... с рег. № ... при Нотариалната камара, с район на действие РС С., ответниците В. Д. К., Х.Р.Т. и П.М.П. са се снабдили с нотариален акт за собственост, като наследници на майката на наследодателя – В.Р.Н., за описания по-горе недвижим имот. С оглед горнот, ищецът моли да бъде постановена отмяна на нотариален акт № .. том .. рег. № .. по н. д. № ../.. г. на нотариус .., до размер на ¼ ид.ч.
Ответниците не оспорват твърденията в исковата молба. Не спорят, че този нотариален акт ще следва да бъде отменен до размера на ¼ идеална част, която е собственост на ищеца по делото. 
При това положение, съдът приема, че ще следва да се допусне е делба на процесния имот, като се образуват четири равни дяла – един за ищеца и по един за ответниците В.Д.К., Х.Р.Т. и П.М.П., както и да бъде обезсилен нотариален акт № .. том .. рег. № .. по нотариално дело № ../.. г. на нотариус ....., до размер на ¼ ид.ч.  
Страните не си оспорват частите, нито участието в делбата, Като същата ще следва да бъде допусната, така, както е поискана.               
 Водим от гореизложеното съдът
              Р             Е             Ш              И      :   
 ДОПУСКА съдебна делба   между Х.Д.Х. от с.С., общ.С., ЕГН ..., с адрес за призоваване: адвокатска кантора – адвокат Х.МХ., гр.С., ул. ”...” № ... ет. .., В.Д.К. от с. С., общ. С., ЕГН ..., Х.Р.Т. от гр. С. Ж.К. ”...” бл. .., вх. .., ет. .., ап. .., ЕГН ... и П.М.П. от с. С., общ. С., ул.”..” № .., ЕГН ..., върху следните недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ..., находящ се в с.С., землището на с.С., общ.С., с площ от ... кв.м., ведно с построените в този имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с дървен гредоред със застроена площ от .. кв.м., състояща се от: първи етаж - целият на мази и килер, а втория етаж- три стаи, ведно с ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА/ДАМ/ долепена до жилищната сграда със застроена площ от .. кв.м., ведно със СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА/НАВЕС/, долепен до жилищната сграда със застроена площ от ... кв.м., ведно с ДВУЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА/ПЛЕВНЯ/ със застроена площ от ... кв.м. , ведно със СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА/СУШИЛО/, със застроена площ от .. кв.м., подобрения и насаждения в имота, при граници: ....
Делбата да се извърши като се образуват ЧЕТИРИ РАВНИ ДЯЛА – от които ЕДИН РАВЕН ДЯЛ за ищеца и по ЕДИН РАВЕН ДЯЛ за ответниците В.Д.К., Х.Р.Т. и П.М.П.
Делбата да се извърши с помощта на икономическа експертиза, със задача да се произнесе за реалната поделяемост и средната   пазарна цена на имота, при депозит от 120 лв. , внесени от ищеца в петдневен срок от съобщението по депозитната сметка на РС С.
ОБЕЗСИЛВА нотариален акт № .. том . рег. № .. по нотариално дело № ../.. г. на нотариус ..., до размер на ¼ ид.ч.  
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 8, т. 1, стр. 14/14. 01. 2009 г. по Гр.д. № 962/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
              
Водим от гореизложеното съдът
Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА брака с развод сключен на г. в гр. С. между Ц.И.М. ЕГН ..... от с.К., съдебен адрес ул. ”...” № .. С. адвокат Г. и Т.И.М. ЕГН .. от гр. С. ул. ”....” № . вх ”.” ет. ап .. с адрес за призоваване гр. Г.  ул. ”...” № . ет.., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН на основание чл. 99 ал. 1 СК.
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА.
За в бъдеще жената да носи брачното си име К.
Разноските остават в тежест на ищеца така както са направени.
ОСЪЖДА Т.М. да заплати окончателна д.т. по сметка на съда от .. лв.
Решението може да се обжалва пред Габ. окръжен съд, като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщението до страните, че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 10, том 1, стр. 16 от 20.01.2009 г. по Гр.д. № 597/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Производството е за допускане съдебна делба на съсобствен недвижим имот.
В исковата молба ищецът твърди, че с първите двама ответници са съсобственици на описания недвижим имот. Той е бил СИО на отв. Н. Д. и починалата майка на ищеца и отв. С. Х. – С. Д. Отв. И. П. е втора съпруга на отв. Н. Д. и по време на брака им той й е продал притежаваната от него една втора ид. ч. от имота, след прекратяване на СИО със смъртта на първата му съпруга. С оглед разпоредбата на чл. 19 ал. 1 и 3 СК тази една втора ид.ч. принадлежи общо на двамата съпрузи или всеки от тях притежава по ¼ ид.ч. Отв. С. Х. се е отказала от наследството на майка си. Ищецът моли съда да допусне делбата на имота при следните квоти: ½ за него и по ¼ за първите двама ответници, като отв. С. Х. бъде изключена от делбата.
Ответницата И. П. оспорва иска за делба и го счита за неоснователен. Твърди, че само тя е собственик на прехвърлената й ½ ид.ч. от имота, а другата ½ ид.ч. е придобила заедно с отв. Н. Д. – неин съпруг в резултат на изтекла придобивна давност.
Отв. Н. Д. не взема конкретно становище, като предоставя на съда с оглед законните разпоредби. Обяснява обаче, че е дал на съпругата си половината от имота,  а ”тя иска да вземе всичко”.
Отв.С. Х. е на становище, че не следва да участва в делбата, тъй като е извършила отказ от наследството на майка си. Твърди, че няма никакви претенции към имота и нейната част следва да бъде за брат й – ищеца по делото.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от нотариален акт № …. том …д.№ ….. г.на ….. РС отв. Н. К. Д. е собственик на процесния недвижим имот, закупен от баща му К.Д.В.. По време на сделката купувачът Н. Д. е бил в брак със С. К. Д., видно от удостоверение за наследници № .. от … г. на Община .. Следователно имотът е станал СИО, която е била прекратена със смъртта на съпругата на ….. г. Нейни законни наследници са останали ищецът и отв. С. Х. – деца и отв. Н. Д. – съпруг.
Отношенията между наследниците, с оглед датата на откриване на наследството, следва да се уредят съгласно разпоредбите на ЗН и действащия тогава СК от 1968 г., отменен с влезлия в сила на 01.07.1985 г. СК, действащ и сега. Съгласно чл. 14 ал. 7 от СК от 1968 г. /отм./ при прекратяване на СИО поради смърт на един от съпрузите и когато преживелият съпруг наследява заедно с деца на починалия съпруг, той не получава дял от частта на починалия. Поради това отв. Н. Д. е бил собственик на една втора ид.ч. от имота, а останалата една втора е наследствена в равни ид.ч. /по една четвърт/ за децата на починалата съпруга – ищецът и отв.С. Х..
Отв. С. Х. се е отказала от наследството на майка си, видно от представеното удостоверение от ….. РС и отказът е вписан в специалния регистър на 15.05.1986 г. В първото с.з. отв. С. Х. потвърди отказа и обясни, че нейната част следва да се получи от ищеца по делото. Тъй като никоя от страните не е оспорила отказа от наследство, отв. С. Х. следва да бъде изключена от делбата. Това е така, защото действителният отказ от наследство уголемява частта на другите наследници. В случая това е само ищецът, тъй като преживелият съпруг не наследява от частта на починалата си съпруга. По този начин ищецът по делото е станал съсобственик на една втора ид.ч. от имота, като останалата една втора е била на баща му – отв. Н. Д..
С нотариален акт № … том … д. № ... от … г. на .. РС отв. Н. Д. е продал на втората си съпруга – отв. И. П. своята една втора ид.ч. от процесния недвижим имот за сумата 872 лв. Въпреки че по делото не е представено удостоверението за граждански брак, между страните не съществува спор, че към тази дата двамата ответници са били съпрузи, което е отразено и в самия нот. акт.
Спорът между ищеца и отв. И. П. касае обстоятелството – кой е собственик на прехвърлената една втора ид.ч. – само отв. И. П. или и двамата съпрузи.
Казусът касае продажба по време на брака, като продадената част е била индивидуална собственост на единия от съпрузите. Последиците от прехвърлителна сделка по време на брака са различни в зависимост от вида на сделката. Поначало дарствените разпореждания с индивидуални имоти между съпрузите не будят съмнение в тяхната допустимост и за обстоятелството, че приобретателят съпруг става изключителен собственик на подарения от другия съпруг имот.
Проблеми и различни тълкувания в съдебната практика обаче създават другите два вида прехвърлителни сделки - продажба и продажба срещу задължение за гледане и издръжка. Различна бе и практиката на ВС във връзка с допустимостта на договорите за гледане и издръжка между съпрузи. Но в крайна сметка отдавна се прие, че те са допустими. Същото се отнася и до сделката продажба.
Основният въпрос обаче е чия собственост става имотът, предмет на такава прехвърлителна сделка. И тук съществуваха колебания и различни тълкувания, но съдебната практика се обедини около становището, че възмездното прехвърляне на индивидуално имущество може да има различни последици във връзка с това, дали придобиването от другия съпруг е с лични средства или със средства, за които прехвърлителят съпруг има принос. Т.е. изхожда се от разпоредбите на чл. 19 СК и от презумпцията , че “съвместният принос се предполага до доказване на противното”. Точно затова ВКС на РБ прие, че “лична на съпруга е вещта, която другият съпруг му е прехвърлил в течение на брака срещу гледане и издръжка” - реш. № … от … г. на І г.о. - Бюлетина бр. ../89 г. Според това решение прехвърлителят няма принос за това, което получава по договора, а даването от приобретателя е само негов принос. Затова и презумпцията на чл. 19 ал. 3 СК се явява оборена.
По-различно е обаче при продажбата. Когато при тази възмездна сделка съпругът плаща със свои средства, имащи извънбрачен произход, то полученото от него не се включва в СИО и остава негово лично притежание. Ако обаче той заплати със суми, за които има принос и прехвърлителят, то вещта от негова индивидуална ще се превърне в обща.
Имайки предвид тези правни обосновки съдът следва да прецени квотите на страните по конкретния казус.
Установено е, че прехвърлянето е извършено чрез сделка продажба. Не бяха представени доказателства, че посочената в акта продажна цена е изплатена от ответницата И. П. със средства, имащи извънбрачен произход. Следва да се прецени и обстоятелството, че бракът е бил сключен през … г., както заяви свид. Д., а сделката е осъществена през 1992 г. Този факт сам по себе си води до извода, че е налице съвместен принос и от прехвърлителя за продажната сума. При действието на СК от 1985 г. отв. И. П. не обори презумпцията за съвместния принос по чл. 19 ал. 1 СК, поради което и на осн. чл. 19 ал. 3 СК съвместният принос се предполага до доказване на противното.
Следователно прехвърлената една втора ид.ч. от процесния имот е била включена в СИО и фактически ответницата е придобила ЕДНА ЧЕТВЪРТ ид.ч. от имота. Останалата една четвърт е собственост на отв. Н. Д..
Второто възражение на отв. И. П. е твърдението й, че с отв. Н. Д. са придобили по давностно владение останалата една втора ид.ч. от имота. Отв. Н. Д. обаче не прави от свое име подобно възражение, а отв. И. П. не разполага с правна възможност да предявява от свое име чужди права, както правилно е посочено в писмената защита на повереника на ищеца.
Съдът следва да посочи, че отв. И. П. не представи никакви доказателства по твърдението си за придобивна давност за частта на ищеца, по чл. 79 ал. 1 ЗС. Гласни доказателства представи ищецът и както от тях, така и от обясненията на двамата ответници се стига до извода, че отношенията между страните са били напълно нормални и добри до преди около две години. Ищецът и семейството му редовно са посещавали бащиния дом, гледали са заедно животни, подпомагали са възрастните хора.
За да се приеме, че отв. П. е владяла част от имота само за себе си е необходимо да бъде установено, като елемент от придобивната давност, че владението е било явно и несъмнено, т.е. владелецът да манифестира поведение, което да не оставя никакво съмнение, че той упражнява фактическата власт за себе си. Същественото обаче при изменение основанието на владението е, че то следва да достигне до знанието на останалите съсобственици. Този съсобственик трябва да покаже открито владението на чуждите части така, че неговата воля да не остане скрита от другите съсобственици. Всяко негово пасивно поведение или скрита дейност създава съмнение и неопределеност. Липсата на конкретни факти за изменение основанието на владеене на имота, както и наличието на доказателства, установяващи, че другите съсобственици не са разбрали за промененото отношение на владеещия да упражнява фактическата власт само за себе си, безусловно води до извода, че не са налице предпоставките на уредения от чл.79 ал.1 ЗС фактически състав. Нещо повече, в решение № …/96 г. на І г.о. - Бюлетина бр…./96 г. стр. 13 дори е застъпено становището, че обработването на земята и плащането на данъците за имота са обикновени действия, които в никакъв случай не сочат, че претендиращият за пълен собственик на имота е отблъснал владението на останалите. В този смисъл са и решение № .. от 1997 г. на І г.о. – бр. ../97 г. на Информационен бюлетин, издание на ВАдвС, решение № …. от 2000 г. на І г.о. - Бюлетина на ВКС бр…./2000 г. стр…. и мн.др.
Съдът е на категоричното становище, че отв. И. П. не доказа изтекла придобивна давност за частта на ищеца от процесния недвижим имот. Обстоятелствата, изложени от нея, само като твърдение, че “този имот от 20 години е собственост на мен и К.- мъжа ми, защото ние плащаме всичко и ние живеем там. Те ни идват на гости. Никога не са споменавали за дял. Не сме имали дума за това”, не покриват състава на придобивната давност. Ищецът е наследник на част от този имот по майчина линия и през всичките години след смъртта й той е бил свързан с имота като такъв.
Извън правната обосновка за липсата на придобивна давност, съдът счита, че е длъжен да отбележи дълбоко неморалното поведение на отв. П., претендираща за целия имот, без да отчита правата на законните наследници на една от собственичките на този имот.
Въз основа на изложеното и след като не е доказана придобивна давност в полза на отв. П. за частта на децата на починалата собственичка на имота, делбата му следва да се допусне при четири равни дяла, от които два дяла за ищеца и по един равен дял за отв. Н. Д. и И. П..
Водим от гореизложеното съдът
                          Р                 Е                 Ш                    И:
ДОПУСКА съдебна делба между Н. Н. Д. от гр. Г. ул. .. № .. ет… ап. .. ЕГН .., И. Г. П. от с. .. ЕГН .. Н. К. Д. от с. .. ЕГН .. за следния недвижим имот: УПИ ХІ – …. в кв. .. по плана на с. .., С. община с площ от …. кв.м при граници и съседи: от две страни – улица, Д. Х. Д. и И. Ц. Д. заедно с построените в него едноетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от … кв.м, плевня със застроена площ от … кв.м и навес със застроена площ от … кв.м, подобрения и насаждения.
Делбата да се извърши, като от имота се образуват четири равни дяла, от които два дяла за ищеца Н. Н. Д. и по един равен дял за отв. Н. К. Д. и отв. И. Г. П..
ИЗКЛЮЧВА от участие в делбата С. Н. Х. от гр. .. ул. .. № .. вх. .. ап. .. ЕГН ..
Делбата да се извърши с помощта на техническа експертиза, със задача: реалната поделяемост на недвижимия имот и средната му пазарна оценка. Експертът да се определи и призове, ако ищецът внесе в 5-дневен срок от съобщението, след влизане в сила на решението, депозит в размер на 150 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РЕШЕНИЕ № 11, том 1, стр. 19/21.01.2009 г. по Гр.д. № 990/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Производството е по чл. 99 ал. 1 от СК.
Водим от гореизложеното съдът
Р       Е        Ш        И    :
ПРЕКРАТЯВА бракът между от Д.К.А. ЕГН ... от гр. С., ул. .... .. вх. .., ет. .. ап. .., съдебен адрес адв. П.Д., С. и Х.Й.А. ЕГН ... от с.гр., с.а. като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 99 ал. 1 СК.
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА .
В бъдеще жената да носи брачата си фамилия А. 
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. С., ул. ... .. вх. .., ет. .. ап. .., на Х.Й.А. ЕГН ...
ОСЪЖДА Х.Й.А. ЕГН ... да заплати по сметка на РС – С. 25 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 12, том 1, стр. 21/21.01.2009 г. по Гр.д. № 961/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Производството е по чл. 79 от СК.
В исковата молба се твърди, че страните са живяли на съпружески начала. От съжителството им е родено едно дете С., ЕГН ... За детето се грижи само ищцата, като моли съда да определи издръжка в размер на 70 лв., начиная от 01.07.2008 г. и да уважи предявения иск, ведно със законните последици.
Ответникът, оспорва иска по размер.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установено следното:
Видно от удостоверение за раждане № ../ . г. страните са родители на детето. Според твърдението на ищцата, с ответника са живяли на съпружески начала и от края на 2006 г. са разделени, а грижите по отглеждането, възпитанието и издръжката за детето са поети от майката. Твърди, че има друго дете, като издръжката и на двете съставлява затруднение за нея. Представя и служебна бележка от 07.11.2008 г., приходна квитанция от ОДЗ “...” от 19.11.2008 г., служебна бележка изх. № ../23.10.2008 г. от “..” АД гр. С., служебна бележка от 22.10.2008 г. от “..” АД гр. С., два броя приходни квитанции от 15.01.2008 г. и от 16.10.2008 г., удостоверение за раждане на С.С.С. и удостоверение за раждане на И.Ц.Б.
Ответникът оспорва иска по размер, като твърди, че е давал средства за заплащане такса за детска градина, системно закупувал дрехи за детето. Представя служебна бележка от 05.01.2009 г. от “..” АД гр. С.
По делото са разпитани свидетелите Т.Х.Н. и Н.И.С., чиито показания установяват единодушно твърдението на ответника относно горните обстоятелства. Първата свидетелка - майка на ищцата, не отрича, че бащата е участвал в покриване разходите за детето по описания начин.
Данните за доходите на родителите сочат, че майката получава средномесечно по 526 лв., а бащата - 580 лв.
За задоволяване нуждите на детето С., сега на 4 г. от храна, облекло, отопление и др., според стандарта на живот, следва да се определи обща месечна издръжка от 100 лв., от които бащата няма да бъде значително материално затруднен, ако заплаща по 60 лв., а останалата част сее поеме от майката, която освен това се грижи за отглеждането и възпитанието му.
Така определената издръжка се дължи от 12.12.08 г. датата на предявяване на иска, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законни основания за изменението или отпадането й.  
В този смисъл искът се явява основателен и доказан до този размер, като в останалата част - до размер на 80 лв. и относно началната дата - 01.07.2008 г. - следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан. Основание за първия извод - относно размерът на издръжката, е възрастта на детето, която не предполага постановяване на максималния размер на издръжка, а относно началната дата - тъй като се събраха безспорни доказателства, че бащата е участвал в издръжката на детето, заплащайки такса за детската градина и системно закупуване на дрехи - по указания на майката на ищцата, която е преценявала какви са потребностите на детето. Установеното по делото обстоятелство, че   ищцата има и друго дете, не може да бъде обсъждано като аргумент в полза на завишения размер на претендираната издръжка за детето на страните, тъй като то е ирелевантно .
Ответникът следва да заплати д. т. - 86. 40 лв. по сметка на Районен съд- гр. С. 
Водим от гореизложеното съдът 
                      Р       Е       Ш       И       :
ОСЪЖДА С.К.С. от с. Б., Община С., ЕГН ... да заплаща за малолетното си дете С.С.С. ЕГН ..., чрез нейната майка и законна представителка Ц.И.Б., ЕГН ..., и двете от гр. С., ж.к.. ”...” бл. .., ет. .. ап. ..     ежемесечна издръжка по 60–шестдесет лв. ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, начиная от 12.12.2008 г. до настъпване на законни основания за изменението или отпадането й, на осн.чл. 79 СК.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на 80 лв. и относно начлана дата - 01.07.2008 г. като НЕОСНОВЕТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. 
ОСЪЖДА С.К.С. от с. Б., Община С., ЕГН ... да заплати д. т. от 86.40 лв. по сметка на Районен съд - гр.С. 
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 13, том 1, стр. 22/22.01.2009 г. по Гр.д. № 872/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Производството е по чл.542 и сл.ГПК .
Ищеца твърди в исковата си молба, че през учебната 93/94 г. е завършил основното си образование в Начално училище ”...” с. ... Издадено му е свидетелство за завършено основно образование. Същото го е загубил. Училището в с. .. е закрито и за негов правоприемник е обявено ІІ ОУ ”...” С. Там е установено, че за тази учебна година Главната книга не е предадена, откъдето да се нанесат оценките по съответните дисциплини, поради което не може да се издаде дубликат от дипломата. Има интерес от установяването на тези факти, поради което моли да се уважи молбата.
Заинтересовано лице ... редовно призовано не се явява, не се представлява и не взема становище по молбата.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
Безспорни са следните факти:
1/ Ищеца Н.В.В. от с. ... е завършил основното си образование през учебната 1993/1994 г. в Начално училище ”...” в същото село. Издадено му е свидетелство за завършено основно образование, като е вписан под № ../... г. в Главната книга с успех мн.добър 4.50.
Тези обстоятелства се потвърждават от показанията на разпитаните свидетели В.К. и И.Р. преподаватели на ищеца който обясняват, че същият е бил ученик и е завършил основното си образование през 1994 г. в ОУ ”...”с. ...
2/ С Заповед № .../... г. на ...., публикувана в ДВ бр. ../.. г. ОУ “...” с. ... е закрито, като училищната документация се съхранява във ІІ ОУ “...” гр. С.
3/ Видно от удостоверение изх. № .../... г. от ... се посочва, че не е предадена Главната книга за учебната година 1993/1994г.
Ищеца Н. В. е завършил основното си образование в НУ ”...” с. ..., което е неоспоримо, издадено му е съответно свидетелство удостоверяващо този факт.
Понастоящем същият не притежава такова свидетелство за завършено образование, твърди че го е загубил и му се налага издаване на дубликат от дипломата. Такъв не може да бъде издаден от ІІОУ “...” С. поради липсата на Главната книга в която са нанесени оценките от учебните дисциплини.
Съдът приема, че известен факт с правно значение удостоверен с документ /свидетелство за завършено основно образование/ съставен по надлежният ред и такъв документ е изгубен, без да има възможност да бъде възстановен, то съдът следва да се разпореди да бъде съставен съответният документ от ІІ ОУ ”...” гр. С.
Районен прокурор застъпва становище, че молбата следва да се уважи така както е предявена.
Разноските остават в тежест на молителя,така както са направени.
Водим от горе изложеното съдът
                                         Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕН ФАКТА по отношение на ... “...” гр. С. че молителя Н.В.В. от с.Г.Р.,С. ЕГН ... е завършил основно образование в НУ ”...” с.Г.Р., С. през учебната година 1993/1994г. с успех много добър 4.50 и му е издадено свидетелство за завършено основно образование под № ../... г., изгубено, като молителя черпи права от този факт и необходимо да се състави този документ, като съдът РАЗПОРЕЖДА на ІІОУ ”...” С. да се състави и издаде свидетелство за завършено основно образование на молителя В. на основание чл. 542 и сл. ГПК.
Препис от решението да се изпрати на ОУ “...“ С. за изпълнение.
Препис от решението да се изпрати на заинтересовано лице МОН.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд, като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 14, том 1, стр. 23/21.01.2009 г. по Гр.д. № 626/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Искът е с правно основание чл. 327 ТЗ във вр. с чл. 294 ТЗ във вр. с чл. 86 ЗЗД общо за сумата от 7 803.12 лв.
Ищеца твърди в исковата си молба, че е доставил на ответната страна иглолистен материал, като за целта е издадена фактура № ..../... г. на стойност от 5 899.50 лв. и начислено ДДС. На 14.07.2004г. по банков път му е приведена сумата от 1 179.90 лв. дължимо ДДС по горната фактура. След тази дата въпреки поканите не ответника не е издължил горната сума. Успоредно с това дължи и мораторна лихва в размер на сумата от 1 695.66 лв. с начална дата връчването на нот. покана 03.07.2008 г. до завеждането на искът. Налице е интерес от завеждането на искът и моли същият да се уважи с законните последици.
Ответника в писмен отговор е застъпил становище, че искът следва да се отхвърли, като неоснователен и недоказан и в тази насока развива съображенията си.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
По искът с правно основание чл. 327 ТЗ във вр. с чл. 79 ЗЗД за сумата от 5 899.50лв.
Видно от фактура № .../... г. /ксерокопие заверено по съответният ред/ на стойност от 5 899.50лв. и начислено ДДС от 1 179.90 лв. ищеца ЕТ ”...” е доставил на ответната страна ”...”АД С. в качеството си на получател иглолистен материал на стойност от 5 386.50лв. с превоз на стойност от 513 лв. или общо 5 899.50лв. Начислен е и ДДС на стойност от 1 179.90 лв.
Ответната страна е оспорила истинността на горната фактура, но не е изрично и по реда на чл. 193 и сл. ГПК, което е задължително условие съдът да извърши проверка и се произнесе по реда на чл. 194 ал. 2 ГПК. Това дава основание на съдът да приеме, че документа е истински и поражда желаните правни последици.
Съдът приема, че отношенията между страните са такива, като по договор за покупко-продажба.
Фактура № .../... г. е свидетелствуващ документ, но тя не е основание за заплащане на цената на стоката. В конкретният случай, цената на доставената стока се дължи, не защото е издадена фактура, а защото е извършена доставка и затова купувача-ответника дължи заплащането на цената при предадена стока. Неопровергано доказателство в тази връзка е заплащане на дължимо ДДС в размер на 1 179.09 лв. начислено върху дължимата сума от 5 899.50 лв. което е част от изпълнение на задължението.
Ответната страна навежда довода, че горната сума не се дължи, тъй като искът е погасен по давност - срокът за предявяване на този иск е изтекъл.
Ищцовата страна е направила възражение за прекъсване течението на давността, тъй като е налице плащане, от която дата тече нова пет годишна давност.
Съдът приема, че е налице обстоятелство което изключва прилагането на давността - плащането на сумата от 1 179.90 лв. на 14.07.2004 г. по горната фактура е юридически факт който прекъсва давността и от този момент тече нова давност.
При това положение с оглед на така събраните доказателства, преценени в съвкупност и по свое вътрешно убеждение съдът намира за установено и доказано по един безспорен начин, че искът в тази част е основателен и доказан и следва да се уважи.
По искът по чл. 294 ТЗ във вр. с чл. 86 ЗЗД за сумата от 1 695.66лв.
Претенцията е в размер на сумата от 1 695.66 лв. за времето от 31.08.2000 г. до връчване на нот. покана и за сумата от 207.96лв. за времето от 03.07.2008г. до завеждането на искът.
Съдът преценява, че искът за претендираната лихва в размер на 1 695.66 лв. е неоснователен и недоказан, тъй като не се представят доказателства в тази връзка и искът ще следва да се отхвърли. Съдът не може служебно да приложи чл. 111 б ”в” ЗЗД.
Претендираната лихва в размер на 207.96 лв. се дължи за посоченият период и в тази насока е налице писмено доказателство.
Съобразно уважената част на искът, ответната страна дължи и разноски по делото в размер на сумата от 380 лв. на основание чл. 78 ал. 1 ГПК.
Водим от горе изложеното съдът
                                     Р Е Ш И :
ОСЪЖДА ”...”АД С., ул. ”...” № .. със седалище и адрес на управление С. представлявано от М.В.М. да заплати на ЕТ ”...” със седалище и адрес на управление от гр. П., ул. ”...” № .. представлявана от К.Р.П. на същия адрес сумата от 5 899.50лв. главница и мораторна лихва за времето от 03.07.до 05.09.2008 г. в размер на сумата от 207.96лв., ведно с законната лихва върху главницата, считано от 05.09.2008 г. до окончателното изплащане на сумата и разноски в размер на 380 лв. на основание чл. 327 ал. 1 ТЗ във вр. с чл. 79 ЗЗД и по чл. 294 във вр. с чл. 86 ЗЗД .
ОТХВЪРЛЯ искът в размер на сумата от 1 695.66 лв. претендирана мораторна лихва за времето от 31.08.2000 г. до 03.07.2008 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд, като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.

РЕШЕНИЕ № 15, том 1, стр. 25/21.01.2009 г. по Гр.д. № 238/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Искът е с правно основание чл. 108 ЗС във вр. с чл. 124 ГПК. И по чл. 124 ГПК.
Ищците твърдят в исковата си молба, че са собственици на УПИ имот ... в кв. .. по плана на с. .., с площ от 720 кв.м. заедно с построените в него къща и плевня при граници описани в молбата. За имота притежават нот. акт за собственост № .. нот.д. № ../.. г. Този имот са наследили от майка си М.Г.Ц., която е притежавала имота след съдебна спогодба от ... г. с б.ж. П.Г.С. С нот.акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка № .. нот.д. № ../.. г. б.ж. П.Г.С. е продал на ответниците Г. собствения си съседен УПИ ... от 695 кв.м. по плана на с.Б. Поради грешка или друга причина в горният акт е посочено, че се продава и ½ ид.част от дворно място на поз. имот № ... от 720 кв.м. Продавача б.ж. П.С. не е собственик на този имот. Моли съдът да приеме за установено спрямо ответниците, че ищците са собственици на УПИ .. в кв. .. по плана на с. Б. с площ от 720 кв. м. заедно с къща и плевня и се уважи искът ведно с законните последици.
Ответниците В. и Г. Г. оспорват искът, излагат съображения в тази насока, като моля искът да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.
Ответницата Ц.Д.Ц., счита, че искът е основателен и доказан, като не възразява той да бъде уважен.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
В хронологичен порядък фактите са следните:
В исковата молба ищците заявяват, че с нот.акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка № .. том .. нот.д. № ../..г. на Нотариус Н.К. рег. № ... С. ответника/ в последствие починал на .../ б.ж. П.Г.С. продава на В.А.Г. собствен недвижим имот: дворно място УПИ ... от 695 кв. м. по плана на с. Б., жилищна сграда от 60 кв. м. при граници:...., както и ½ ид.част от дворно място УПИ ... от 720 кв.м. по плана на селото при граници: ...
Ищците С.Ц.П. и Ц.Ц.К. видно от нот. акт по документи № .. том .. рег. № ... нот.д. № ../..г. на Нотариус И.П. с рег.№ .. гр. С. са собственици в равни ид. части по документи и наследство на - УПИ ... в кв. .. по плана на с.Б. с площ от 720 кв.м. заедно с построена в него къща и плевня при граници: ...
В хода на производството ответника П.Г.С. почива ... г. и оставя наследници ищците по делото, дъщери и ответницата Ц.Д.Ц. -дъщеря.
Съдът преценява, че по делото са депозирани два алтернативно съединени иска - по чл.124 ГПК и по чл. 108 във вр. с чл. 124 ГПК, като следва да се произнесе по всеки един от тях.

За да стигне до този извод съдът има в предвид изложените в исковата молба основания, както и от становището на ищцовата страна в изпълнение разпоредбата 145 ал.2 ГПК в о.с.з. от 25.09.2008г.стр.3/4.
ПО ИСКЪТ С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл. 124 ГПК.
При формулиране петитума на исковата молба, ищците считат, че поради грешка или друга причина в нот.акт № ../..г. е посочено, че се “продава” и ½ ид.част част от дворно място от УПИ .. от 720 кв.м., като продавача б.ж. П.Г.С. не е собственик на този имот към момента на извършване на сделката и по тази причина прехвърлителният ефект на нот. акт за тази сделка следва да отпадне.
В последствие ищците чрез процесуален представител/в частната си жалба до Габ.окръжен съд при обжалване на определение на съдът от 25.09.2008г. с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на искът/ и в писмената си защита/ посочва и поддържа нови обстоятелства в процеса, различни от тези в исковата молба, а именно - че се касае до продажба на чужда вещ, което не води до недействителност на сделката и действителните собственици - ищците имат интерес да установят това обстоятелство.
Съдържанието на спорното право се посочва в петитума на исковата молба заедно с вида на търсената защита, която определя границите на решаващата дейност на съдът. Основанието на иска обхваща посочените факти, на който се основава искът, а именно тези, че се касае, цитирам - “до грешка или друга причина” поради което ответниците са станали собственици на процесният имот.
Съдът преценява, че служебно следва да се занимае с допустимостта на установителният иск за признаване/установяване/, че ищците са собственици на спорният имот.
Безспорно е, че установителен иск е допустим, само когато с установителното решение ще се постигне целеният резултат и не ще се наложи да се води след това друг иск за постановяване на друго решение за постигане на целеният резултат.
Грешката в мотивите/както се посочва в отговор от ответника б.ж. П.Г./ е съществена и основание за унищожаване на сделката/Вж.нот.акт № .../.. г.за прехвърляне на недвижим имот, срещу гледане и издръжка/, щом последната е сключена въз основа на неверни представи за действителността/. Ако не беше несъотвестстващата на действителността представа, волеизявление нямаше да има.
Заинтересованите /ищците по делото/ имат възможност да предявят иск за унищожаване на сделката поради наличие на горният порок. Такъв не е предявен и не искано - да се обяви за недействителен като сключен при грешка договор за гледане и издръжка на процесният имот, което изключва наличието на правен интерес като положителна процесуална предпоставка за воденето му.
С оглед на тези съображения съдът преценява, че на това основание този иск е неоснователен и следва да се отхвърли, като такъв.
ПО ИСКЪТ С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл.108 ЗС във вр. с чл. 124 ГПК.
В конкретният случай е поставен за разрешаване спор за собственост. Ищците П. и К. твърдят, че не ответниците Г., а те са собственици на спорният имот и са поискали да им бъде установено това право.
Съдът приема за безспорно установено че процесният имот се владее и ползва от ответниците Г. В тази насока са обясненията на ответницата Г. в о.с.з. от 25.09.2008 г. Изготвеният доклад по реда на чл. 146 ГПК от съдът в тази насока подкрепя тези обяснения, като тези констатации не са оспорени. От показанията на разпитаните свидетели Р.Г. - кмет на с. Б., Д.Б., В.О., А.А. и Г.Г. не може с категоричност да се установи, че страните по делото са ползвали, владели части от имота, на който са собственици. Между двата имота не е имало ограда или други знаци, който да ги индивидуализират.
Защита на правото на собственост се осъществява с ревандикационен иск по чл. 108 ЗС, негаторен иск по чл. 109 ЗС и установителен иск по чл. 124 ГПК. Съдът квалифицира правният спор, като изхожда от обстоятелствата в исковата молба, на който се основава искът. В тази насока е становището на ищцовата страна отразено в о.с.з. от 25.09.2008г.
В горната връзка съдът приема, че не може да се предяви от невладеещия собственик /ищците/ установителен иск за собственост срещу владеещия собственик/ответниците Г./ защото първите разполагат с осъдителен иск по чл.108 ЗС .
И на това основание съдът приема, че искът е неоснователен и като такъв следва да се отхвърли.
Съдът не обсъжда позициите на страните по делото свързани с доказаността на искът или отхвърлянето му като недоказан, тъй като следва по друг ред и начин - преюдициално да се установяват факти и обстоятелства имащи значение за разрешаване на настоящият правен спор и по този начин не прегражда пътя за защита на спорното право на страните.
Разноските остават в тежест на ищцовата страна, така както са направени.
Списък за разноските от страна на ответната страна не е представен, макар че се твърди в писмената защита че е налице такъв.
Ищците следва да заплатят на ответниците Г. разноски по делото в размер на сумата от 300 лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                      Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ искът от С.Ц.П. ЕГН ... и Ц.Ц.К. ЕГН ... и двете със съдебен адрес гр.Г.О. ул. ”...” № .. действуващи чрез повереник адвокат С.К. от гр. С. против В.А.Г. ЕГН ... и Г.М.Г. ЕГН ... и двамата от гр. Г., ул.”..” № .. и Ц.Д.Ц. ЕГН ... от гр. Г. ул. ”...” № .. ет. .. ап. .. за ПРИЗНАВАНЕ НА УСТАНОВЕНО спрямо ответниците В. и Г. Г., че са собственици на УПИ ... в кв. .. по плана на с. Б., с площ от 720 кв.м. заедно с построени в него къща и плевня при граници на целия имот: ...., воден на основание чл. 124 ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОТХВЪРЛЯ искът от С.Ц.П. И Ц.Ц.К. действуващи чрез повереник адвокат С.К. от гр.С. против В.А.Г., Г.М.Г. и Ц.Д.Ц. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА УСТАНОВЕНО спрямо ответниците Г., че са собственици на УПИ ... в кв. .. по плана на с. Б. с площ от 720 кв.м. заедно с построена в него къща и плевня при граници на целия имот: ... улица, воден на основание чл. 108 ЗС във вр. с чл. 124 ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА С.П. и Ц.К. да заплатят на В. и Г.Г. разноски по делото в размер на 300 лв.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд, като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.

Решение №17 т.1 стр.28 от 26.01.2009 г. по гр.д. № 464/07 г. по описа на Районен съд Севлиево.
Производството е за делба и се намира във втората фаза.
С решение № …. от …… г. е допусната съдебна делба между страните досежно земеделските имоти и са определени квотите им.
В първото с.з. след допускане на делбата беше изслушана лицензирана експертиза по реалната поделяемост и средната пазарна оценка на имотите и на страните беше дадена възможност да направят исканията, които се преклудират в това съдебно заседание.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: предмет на делба са земеделски имоти, наследствени между страните по делото.
От заключението на експертизата, неоспорена от страните и приета от съда като пълна и мотивирана, се установява, че имотите са реално поделяеми на шест дяла, съответстващи на броя на съделителите. Експертът е описал имотите от всеки дял и е посочил техните средни пазарни оценки, като е имал предвид конкретната кнота на всеки съделител съобразно решението по допускане на делбата. Първи и втори дял се отнасят за съделителите, които имат по два дяла, а останалите четири дяла - за тези, които имат по един равен дял. По този начин ще се тегли и жребия, ако страните не сключат спогодба.
Страните са съгласни да се състави проект за разделителен протокол на имотите по заключението.
С оглед на гореизложеното съдът следва да състави проект за разделителен протокол на процесните имоти, който да се предяви на страните за изслушване на възраженията по него, след което да се състави окончателен разделителен протокол.
Делбата ще се извърши по реда на чл.291 ГПК /отм./ – чрез теглене на жребие, ако страните не постигнат спогодба за разпределение на наследствените имоти.
По уравнението на дяловете и определяне на дължимата от всеки д.т., съдът ще се произнесе със следващото си решение, тъй като е вероятно и сключване на спогодба.
Водим от гореизложеното съдът
 
                 Р               Е                Ш                  И:
 
СЪСТАВЯ следния ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ между съсобствениците М. А. Г. от ……………ЕГН…., И. Д. И. от …… ул…….. № …. ЕГН ……., И. И. Д. от с….,Севл.община ЕГН …., Д. Т.  Ц. от с….., Севл.община ЕГН ……, З. С. И. от ……..ул……….. № .. ЕГН …..и А. Б….. И….. от с……. ,Севл.община ЕГН ……., за земеделски имоти, намиращи се в землището на с……..,Севл.община:
ДЯЛ ПЪРВИ:
       Нива от 0,602 дка  пета категория,    в    местност   "…..",    имот №    …., при граници: № …. нива земи по чл.19 –Община Севлиево, № ….нива н-ци И. Х. К., № …. нива н-ци Д. Д. Д. и № …. нива н-ци Н. Н. Т., която има средна пазарна оценка от …лв.
Нива от 6,999 дка четвърта категория, в местност „…..", имот №…. при граници : № …. и № ….. – полски път на Община Севлиево – пътища и дерета, № … нива н-ци Ц. Х. Ц., № ….. нива на “…..” ЕООД и № ….нива н-ци Х. Б. Н., със средна пазарна оценка от …. лв.
Нива от 2,969 дка пета категория м.”…..” имот № ….., при граници: № …. нива на земи по чл.19 – Община Севлиево, № …. нива н-ци К. И. П., № ……. нива на земи по чл.19 – Община Севлиево, № ….. нива на И. Д. Д., № …… нива на Н. С. Н., № …… нива н-ци В. Б. И., № ….. – нива н-ци Д. С. Д., № ….. и ……– лозе на земи по чл.19 –Община Севлиево, № ….нива на земи по чл.19 – Община Севлиево, № ….. нива н-ци Х. М. М., № ….. нива на земи по чл.19 – Община Севлиево, № ….. нива на И.П. Б. и № …..нива н-ци Х. П. Б., със средна пазарна оценка от …. лв.
ДЯЛ ВТОРИ
     Ливада от 3.000 дка  четвърта категория, в местност „……… имот № …………. при граници: № ……. широколистна гора на Държавно лесничейство, № …… ливада н-ци Б. И. Ч., № ….. ливада н-ци Н. П. Н., № …… ливада н-ци Г. И. В. и № …… полски път на Община Габрово – пътища и дерета, със средна пазарна оценка от ……. лв.
       Нива от 3,499 дка четвърта кат.местността
„………..", имот № …… ,при граници: № ……– нива н-ци А. Т. С., № ….. и № ….. –полски път на Община Севлиево – пътища и дерета, № ….нива н-ци Х. Б. С., № …… изоставена нива на “………..” ООД и № ……. – изоставена нива на Община Севлиево Кметство с.Крушево, със средна пазарна оценка от ....... лв.
    Нива от 3,600 дка пета категория в местност “……..” имот № ….. при граници и съседи: № …… нива н-ци И.П. И., № ….. и № …….. – полски път на Община Севлиево-пътища и дерета и № …… ниво на ЗППК “……”, със средна пазарна оценка от ...... лв.
ДЯЛ ТРЕТИ:
      Нива от 4,500  дка, четвърта категория, в
местност „…….", имот № 059040 , при граници: № ..... нива н-ци И. Й. Г., № .... нива на Г. Б. Д., № .... нива н-ци Ю.Ю.С., № ... полски път на Община Севлиево –пътища и дерета и №..... нива на “Омега Агро” ЕООД, със средна пазарна оценка от ........ лв.
ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ:
       Нива от 4,700 дка четвърта категория, м.”....”, имот № ...., при граници: № .... и № ... полски път на Община Севлиево- пътища и дерета, № .... нива н-ци П.И.В., .№..... нива на И.Х.Д., № .... нива на “Омега Агро” ЕООД и № ..... нива на Д.Я.Н., със средна пазарна оценка от ......лв.
ДЯЛ ПЕТИ:
        Изостав.тр.нас. от 1,600 дка шеста категория,
в местност „.....", имот № .... при граници: № ..... – полски път на Община Севлиево- пътища и дерета, № .... изост.тр.нас.на н-ци А. И.К., № ..... изост.тр.нас.на “Бул-терра” ЕООД, № ... изост.тр.нас.н-ци И.С.Мичев, със средна пазарна оценка от ..... лв.
Нива от 5,201 дка пета категория м.”....” имот № ..  при граници: ... нива н-ци И.И.И., № ... нива н-ци И.П.Д., № . и № ... полски път на Община Севлиево-пътища и дерета и № .... нива на И.П.Б.в, със средна пазарна оценка от ...... лв.
ДЯЛ ШЕСТИ:
Изоставена нива от 4,699 дка пета категория, м.”.....”, имот № ....., при граници: № ...... широколистна гора на Държавно лесничейство, № ....... изоставена нива н-ци Й.Д.Г., № ...... изоставена нива н-ци Ц. Х.Ц., № .... полски път на Община Севлиево- пътища и дерета, № .... изоставена нива н-ци Т.Н.Ц. и № .... изоставена нива н-ци П. Н.П., със средна пазарна оценка от ..... лв.
      Ливада от 2,300 дка пета категория м.”....” имот № ...., при граници: № ..... ливада н-ци Б.С.К., № .... ливада н-ци Н. И.Т., № .... полски път на Община Севлиево- пътища и дерета и № .... ливада н-ци С.И.К., със средна пазарна оценка от .... лв.
НАСРОЧВА делото в о.с.з. на 19.02.2009 г. 9,30 ч. за предявяване на проекта за разделителен протокол и изслушване възраженията на страните по него.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд по реда на чл.290 ГПК /отм./ - в 14-дневния срок за обжалване на най-късното решение по чл.289 ГПК /отм./.
 
                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Решение № 18  т.1    стр. 30  от 26.01. 2009 г. по гр.д. №992    /08 г. по описа на Районен съд Севлиево.
Производството е по   трудови спорове с обща цена от .... лв./след разделяне на производството/.
В исковата молба ищецът твърди, че трудовото му правоотношение с ответника е прекратено със заповед № ... от ..... г. При освобождаването ответникът не му е изплатил трудови възнаграждения за периода от началото на 2008 г. до уволнението в размер от .... лв., поради което моли съда да уважи иска. Освен трудовото възнаграждение за посочения период ищецът претендира и обезщетение за забава по чл.245 ал.2 КТ в размер на ..... лв.ведно със законните последици.
 Ответникът не се явява и не е взел становище по исковете.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от заповед № .... от ..... г. трудовото правоотношение между страните е било прекратено, считано от ..... г.
От заключението на икономическата експертиза, неоспорено от страните и прието от съда като пълно и мотивирано, е безспорно установено, че за претендирания периода по ведомост на ищеца е начислено трудово възнаграждение и удръжки, но не са изплатени чистите месечни суми за получаване, както следва: м.март ... г.– .... лв. и м.април – ... лв. Общо дължими са останали .... лв. За м.януари и февруари трудовите възнаграждения са изплатени и получени от ищеца.
 Съдът е на становище, че предявеният иск за заплащане на трудови възнаграждения е основателен и доказан в размер на .... лв. Основното задължение на работодателя по едно трудово правоотношение е да изплаща в установените срокове трудовото възнаграждение за извършената от работника работа - чл.128 във вр. с чл.124 КТ. Като не е изпълнил това свое основно задължение, работодателят е нарушил трудовото законодателство, поради което следва да бъде осъден да заплати сумата , посочена по-горе, представляваща неизплатените трудови възнаграждения за м.март – април ......г.
Вторият предявен иск е с правно основание чл.245 ал.2 КТ с цена .... лв. С този иск се претендира обезщетение за забава, произтичащо от неизплатено трудово възнаграждение и размерът му е законово определен в размер на основния лихвен процент за съответния период.Уважаването на този иск е свързано с уважаване на иска за трудовите възнаграждения, тъй като обезвреда се дължи от работодателя-длъжник при забава, която произтича от неизплатени трудови възнаграждения. По-горе беше посочено, че е налице такава забава, което прави този иск основателен.
Размерът на обезщетението е определен от икономическата експертиза, неоспорена от страните и в тази част и е ...... лв.
Ответникът ще бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. в размер на ..... лв.и разноските по делото за експертизата в размер на .... лв. На ищеца ще бъдат изплатени разноските по делото в размер на ... лв., тъй като е направено искане за това.
Водим от гореизложеното съдът
 
                 Р               Е               Ш                И:
 
ОСЪЖДА “.... – ...” АД със седалище и адрес на управление гр.С. ул.Н. П. № .. ЕИК ....., представлявано от М.В.М. ЕГН .... да заплати на И. Х.Д. от гр.С. ул.М. П. № . ЕГН ..... сумата от ..... лв./, представляваща неизплатени възнаграждения по трудово правоотношение за м. март и април .... г. , на осн.чл.124 във вр.с чл.128 КТ, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от ..... г. до окончателното й изплащане, сумата от .... лв.   обезщетение за забава, произтичащо от неизплатените трудови възнаграждения ,на осн.чл.245 ал.2 КТ и направените по делото разноски в размер на .... лв. обезщетение за забава, произтичащо от неизплатените трудови възнаграждения ,на осн.чл.245 ал.2 КТ и направените по делото
ОСЪЖДА “Б... – ..” АД със седалище и адрес на управление гр.С. ул.Н.П. № ... ЕИК ....., представлявано от М.В.М. ЕГН ....... да заплати по сметка на Районен съд Севлиево сумата от .... лв. , от които д.т. в размер на ... лв. и за експертизата в размер на ... лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на осн.чл.242 ал.1 ГПК.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск за заплащане на трудово възнаграждение до размер на ..... лв. и за обезщетение по чл.245 ал.2 КТ до размер на ... лв., като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, начиная от 10.02.2009 г.
 
РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Решение № 19  т.1    стр. 32  от 26.01. 2009 г. по гр.д. №981    /08 г. по описа на Районен съд Севлиево.
 
Производството е по чл.100 СК.
Поради изложеното съдът
                    
                              Р                Е                Ш               И:
           
ПРЕКРАТЯВА брака между Р. С. И.  от гр. С.ул.С. Т. ... ет..ап... ЕГН . и И. А.И. от С. ул.С.. Т.. . ет... ап... ЕГН .., сключен на  ... г. в гр.С. с акт № .., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ и на осн.чл.100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите, както следва:
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия О.
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетното дете А. Р. И. ЕГН . се предоставят на майкатаИ. А. И. от С. ул.С. Т. .. ет... ап... ЕГН ., като бащата Р. С. И.  от гр. С. ул.С.Т. 2 ет... ап... ЕГН ..... ще има право на личен контакт с детето, като го взема при себе си  всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца от ... ч. в съботния ден с пренощуване при него до неделя вечер ...часа и един месец през календарната година, когато майката не ползва платен годишен отпуск.Извън посочените дни бащата ще има неограничени контакти с детето.
 Бащата   Р.С.И. от гр. С. ул.С.Т. .. ет.... ап....  ЕГН .... ще заплаща на малолетното си дете А.Р.И. ЕГН ..... чрез неговата майка и законна представителкаИ. А. И. от Севлиево ул.С.Т... ет.... ап.... ЕГН ..... ежемесечна издръжка по .. / ..... / лв., ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от .... г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й, на осн.чл.79 СК.
Съпрузите не претендират помежду си за издръжка.
Съпрузите са поделили извънсъдебно придобитото по време на брака движимо имущество.
Семейното жилище съпрузите нямат.
Съпрузите нямат взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговски дружества, които притежава всеки от тях.
Съпрузите нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.
Задълженията към трети лица остават в тежест на всеки от съпрузите така, както са направени.
ОСЪЖДА Р. С.И.  от гр. С.ул.С. Т.. ет.... ап... ЕГН ..... да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. върху издръжката в размер на ... лв. ...... /
Препис от решението да се изпрати на бюро “Съдимост” при Районен съд Севлиево.
Решението не подлежи на обжалване.
                                                    
                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Решение № 20  т.1    стр. 34  от 26.01. 2009 г. по гр.д. №521    /08 г. по описа на Районен съд Севлиево.
 
Производството е за допускане съдебна делба на наследствен земеделски имот.
В исковата молба ищцата твърди, че с ответниците са съсобственици на процесния земеделски имот. Моли съда да допусне делбата му при законните квоти, като съобрази и завещанието, представено от отв.Ю. Г..
Отв.Ю.Г. е съгласна да се допусне делба на имота, но при посочените от нея квоти, съобразно саморъчното завещание, представено от нея.
Ответникът Д.Л. К. не се явява и не е взел становище по иска за делба.
Ответницата В. Д. Х., чрез особения си представител адв.М., е съгласна да се допусне делба на имота при квоти, посочени от отв.Ю.Г. въз основа на приложеното от нея саморъчно завещание.
По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: Между страните няма спор, че собственици на процесния земеделски имот в равни идеални части са били наследодателите им И. Г. Д., М. Г. К.и Д. Х. Х..Това е видно от приложеното решение № .. от ... г. по преписка № ../... г. и скица от ... г. на ОбСЗГ Севлиево, които установяват по безспорен начин и завършената процедура по ЗСПЗЗ за реституция на земеделски имот.
Видно от удостоверение за наследници на Д. Х. Д. от 11.12.2007 г. на Община В.Търново тримата посочени по-горе съсобственици на имота И., Д.и М.са нейни деца.
 Единствен наследник на Д. Х. е отв.В. Д. – внучка, която наследява неговата 1/3 ид.ч. от имота.
Единствен наследник на И.Д. е отв.Ю. Г. – внучка, която наследява нейната 1/3 ид.ч. от имота.
Законни наследници на М. Г. са били Д. Д. Б. и Л. Д. К.– нейни деца, поради което всеки от тях получава по 1/6 ид.ч. И двамата са починали, като Д.Д. Б. не е имала деца и нейни законни наследници са децата на брат й Л. – ищцата и първия ответник.
Със саморъчно завещание от .. г. Д.Д. Б. завещава на отв.Ю. И. Г.имуществото си, като изрично са посочени и земеделските имоти, останали от майка й М. Г. К. / т.е. процесния/. Завещателката няма наследници с право на запазена част. Освен това никоя от страните не е оспорила саморъчното завещание. Напротив, след неговото представяне и приемане в първото заседание, страните промениха становището си по квотите, съобразно с това завещание. Следователно частта на Д. Д.Б. от 1/6 ид.ч. се получава по завещание от отв.Ю.И. Г..
Другата 1/6 ид.ч. на Л. Д. се разделя по равно между децата му М.и Д., за всеки по 1/12 ид.ч.
По този начин квотите на страните са, както следва: за ищцата и отв.Д. К. – по 1/12 ид.ч., за отв.В.Х. – 4/12 ид.ч. и за отв.Ю. И.Г. – 1/3 ид.ч. като наследник на И.Г. + 1/6 ид.ч. по завещанието = 6/12 ид.ч.
Водим от гореизложеното съдът
 
                 Р                 Е                 Ш                И:
 
ДОПУСКА съдебна делба между М. Л. К.-В. от гр.В.ул.П.В.№ ... ЕГН ...., Д. Л. К. от гр.В.Т. ул.Б. М. № ... ет.... ап.... ЕГН ....., В.Д.Х. от гр.С. ж.к.Д. бл.... вх.... ет.... ап.... ЕГН .... и Ю. И.Г. от гр.С. ул.Г.№ .. ЕГН ...... за следния земеделски имот: НИВА от ..... лв. /..... ....кв.м/, ІV кат.м.... .., имот ... по картата на землището в с.Д., Севл.община, при граници: № .... и № .... полски път на Община Севлиево – пътища и дерета, № ... дере на Община Севлиево- пътища и дерета, № .... – залесена терит. на МЗГ – Държавно лесничейство Севлиево землищна граница, възстановен на н-ци И., М.и Д. Г. с решение № ... от .... г.по преписка № ... и скица № ... от ..... г. на ОбСЗГ Севлиево.
Делбата да се извърши, като от имота се образуват 12 / дванадесет / равни дяла, от които шест равни дяла за Ю. И. Г., четири равни дяла за В.Д. Х. и по един равен дял за М.Л.К.-В. и Д. Л. К..
Делбата да се извърши с помощта на лицензирана експертиза, определена от съда , със задача: реалната поделяемост на имота и средната му пазарна оценка. Експертът да се определи и призове, ако в 5- дневен срок от съобщението, след влизане в сила на решението, ищцата внесе по сметка на Районен съд Севлиево депозит в размер на ... лв. /...... лв./
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
  
                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Решение № 21  т.1    стр. 36  от 27.01. 2009 г. по гр.д. №84    /09 г. по описа на Районен съд Севлиево.
Производството е по чл.100 СК.
Поради изложено съдът
                          
                            Р                Е                Ш               И:
           
ПРЕКРАТЯВА брака между Н. Н. Х. от гр…… ул.”…..” № .. ет… ап…. ЕГН ……… и И.В И. – Н. от гр…… ж.к…… бл……№ .. вх…ет… ап…ЕГН ……, сключен на ….. г. в гр. Севлиево с акт № …., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ и на осн.чл.100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите, както следва:
В бъдеще жената запазва брачната си фамилия И. – Н..
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху непълнолетното дете Т. Н. Х. ЕГН …….    се предоставят на майката И. В. И. – Н. от гр……. ж.к… бл……… № .. вх…. ет…. ап…. ЕГН ……., като бащата Н. Н. Х. от ….. ул.”…..” № ….ет…. ап…. ЕГН …….. ще има право на личен контакт с детето всяка втора и четвърта събота и неделя от 9 ч. с пренощуване, както и един месец през лятото във време, когато майката не е в платен годишен отпуск. Със съгласие на майката и детето, бащата ще има право на личен контакт с детето и в друго време извън определеното в споразумението.
Бащата Н. Н.Х. от гр….ул.”…….” № . ет… ап…. ЕГН …….. ще заплаща на непълнолетното си дете Т. Н. Х. ЕГН …… ,действаща със съгласие на  майка си И. В. И. – Н. от гр……. ж.к…….. бл….. № .. вх… ет… ап…..ЕГН …… ежемесечна издръжка в размер на   … / … / ЛЕВА, каквато е плащал и до сега, платима чрез майката ДО 15-ТО ЧИСЛО НА ТЕКУЩИЯ МЕСЕЦ, начиная от ……. г.
Съпрузите не претендират помежду си за издръжка.
Придобитите по време на брака недвижим имот и моторно превозно средство съпрузите поделят помежду си, както следва:
ДЯЛ ПЪРВИ :
СЪПРУГЪТ Н. Н. Х. от гр……. ул.”……” № … ет….. ап…. ЕГН ………….  получава в дял и става изключителен собственик на придобития по време на брака:
ЛЕК АВТОМОБИЛ " …………",с рег. № …….. АК, ……. цвят, № на шаси ……………, който автомобил има застрахователна стойност 300 /триста/ лева, съгласно удосто­верение № …….. от ……. год. издадено от застра­хователно дружество " …… " АД клон Севлиево, който автомобил придобива по застрахователната му стойност 300 / ТРИСТА / ЛЕВА.
Съпругата И. В. И. – Н.  не претендира той да й изплаща суми за уравнение на нейния дял.                                                                                                                                   
ДЯЛ ВТОРИ :
СЪПРУГАТА И. В. И.-Н. от гр…… ж.к………. бл…… № .. вх…. ет… ап…. ЕГН ………….получава в дял и става изключителен собственик на придобития по време на брака недвижим имот, а именно :                                                                                     
АПАРТАМЕНТ №.. на .. етаж в жил .бл . "…." ж.к. "…….." № …вх…. в гр. …… със застроена площ от ….. кв. м. състоящ се от: спалня, дневна, кухня, баня - тоалетна, входно антре и тераса при съседи: юг- двор; север-коридор; изток – В. С.; запад – П. М.; ЗАЕДНО с принадлежа­щото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №… с полезна площ  …. кв. м. при съседи: юг – В. С.; север- П. М.; изток - двор; запад -коридор; заедно с 0.869% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя; който имот има ДАНЪЧНА ОЦЕНКА 10 790.10 ЛВ. - съгласно удостоверение № …. от …… г. на Данъчна служба Севлиево.
Съпругът Н. Н. Х. не претендира тя да му изплаща суми за имота за уравнение на неговия дял,поради това,че са се споразумели със съпругата си ,след време тя да прехвърли на децата им собствеността на апартамента в равни части.
Съпрузите нямат задължения към финансово-кредитни учреждения за изтеглени по време на брака кредити.
ОСЪЖДА Н. Н. Х. от гр…… ул.”…..” № … ет….. ап….. ЕГН ………. да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. върху издръжката и делбата, в общ размер на 78 лв./седемдесет и осем/
ОСЪЖДА И. В. И.-Н. от гр…… ж.к…….. бл……№ …нх…. ет…. ап….. ЕГН ……..да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. в размер на 215,80 лв./двеста и петнадесет лв. 80 ст./ от гр…… ж.к…….. бл……№ …нх…. ет…. ап….. ЕГН ……..да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. в размер на 215,80 лв./двеста и петнадесет лв. 80 ст./
Решението не подлежи на обжалване.
                                            
                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Решение № 22  т.1    стр. 38  от 27.01. 2009 г. по гр.д. №959    /08 г. по описа на Районен съд Севлиево.
 
Производството е за допускане съдебна делба на наследствени земеделски имоти и гори.
В исковата молба ищцата твърди, че с ответницата са законни наследници на б.ж. на с.Шумата, Севл.община Х. И. Т., починал на …… г. В негово наследство са останали процесните земеделски имоти и гори и тя моли съда да допусне делбата им при посочените квоти.
Ответниците не се явяват и не са взели становище по предявения иск за делба.
По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от удостоверение за наследници № …от …….. г. на кметство с….. , страните по делото са единствените законни наследници на б.ж. на селото Х. И. Т. починал на ……….. г.
Ответниците не оспорват участието си в делбата и обстоятелството, че всички описани земеделски имоти и гори са били собственост на този наследодател.
Това основно обстоятелство – кой е бил собственик на процесните имоти, е установено по безспорен начин и от завършените процедури по ЗСПЗЗ и ЗВСВГЗГФ, видно от приложените от ищцата решения № ……. от ……… г.и № …. от ………. г. по преписка № ………, решение № ……. от ……… г.по преписка № ……… г., на ОбСЗГ …….. и приложените към всяко от тях скици за съответния имот.
Съдът счита, че предявеният иск е основателен и доказан и следва да се уважи, като се допусне делба на процесните имоти съгласно ЗН. Ищцата е пряк законен наследник на собственика – неин баща, поради което тя ще получи половината от тези имоти. Останалата половина ще се получи от ответниците, наследници на починалия син на наследодателя И. Х. И., в равни ид.ч.за всеки от тях.
Ето защо от имотите следва да се образуват четири равни дяла, два дяла – за ищцата и по един равен дял за всеки ответник.
Водим от гореизложеното съдът
 
                 Р                 Е                 Ш                И:
 
ДОПУСКА съдебна делба между И. Х.Н. от гр……… ул……..№ …ет…. ЕГН ……., Д. И.И. от гр…… ул…… № …ет….ЕГН …. и Х. И. Х. от гр….. ул……. № … ет… ЕГН ……….. за следните земеделски имоти и гори, намиращи се в землището на с…..,Севл.община, собственост на н-ци Х. И. Т.:
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, възстановени с решение № …от ….. г. и решение № …. от …… г. по преписка № ….. на ОбСЗГ Севлиево: 1. НИВА от 6,265 дка V кат. м……, имот № ….. по картата на землището, при граници: № …. нива на стопанисване от Общината, № ……. нива н-ци Х. С. К., № ……. нива н-ци Х. С. К., № ….. нива на стопанисване от Общината и № ….. полски път на Община …..; 2. НИВА от 3,000 дка., пета категория ,на м. " ……", представляваща имот№….., при граници : имот № …..- нива на н - ци на Й. М. Д., имот № ….. -нива на н - ци на П. А. Д., имот № …….-полски път на Община ……, имот № …..- полски път на Община ……, с посочени ограничения при ползването на този имот: " Археологически обект с режим В / Забраняват се изкопни работи,несвързани със селскостопански дейности, като се допускат всички селскостопански дейности при условията на чл. 18отЗПКМ; 3. НИВА от 14, 520 дка, пета категория, на м. " …..", представляваща имот № ….., при граници: имот № ….- нива на н - ци на И. Д. М., имот № …..- полски път на Община Севлиево, имот № …..- нива на н - ци на З. М. З., имот № ……- полски път на Община Севлиево; 4. НИВА от 3, 380 дка., пета категория, на м. " ……." представляваща имот № …… ,при граници: имот № ….. - пасище,мера на н - ци на ………, имот № …. - полски път на Община Севлиево, имот № …..- нива на н - ци на Свещенник С. Б., имот № …… - полски път на Община ……; 5. ПАСИЩЕ, МЕРА от 4, 000 дка , десета категория, на м. " ……" , представляващо имот № ….., при граници: имот № …. - пасище,мера на н - ци на И. К. Г., имот № …- полски път на Община Севлиево, имот № …. - водостоп.съор. на Община Севлиево, имот № ….-широколистна гора на МЗГ - ДЛ; 6. НИВА от 0, 900 дка, пета категория , на м. " ….." представляваща имот № …. , при граници: имот № ….. - нива на н - ци на Д. Д. Д., имот № …..- нива на н - ци на И. К. Г., имот № ….- полски път на Община Севлиево, имот № …..- полски път на Община Севлиево; 7. ИЗОСТАВЕНА НИВА от 3, 000 дка, пета категория, на м. " …….." представляваща имот № ….. , при граници : имот № …. - изоставена нива на т. р. И., имот № …..- дере на Община Севлиево, имот № …..- изоставена нива на н - ци на Д. К. К., имот № ……-полски път на Община Севлиево;
8. НИВА ОТ 2, 999 дка, пета категория, на м. " ……" представляваща имот № ….., при граници: имот № …..- нива на н - ци на Д. И. П., имот № ….. - нива на Н. С. Д., имот № ……- полски път на Община Севлиево, имот № ……- полски път на Община Севлиево, имот № …..- нива на н - ци на Н. К. И.; 9. НИВА от 8, 003 дка, пета категория, на м. "….." , представляваща имот № ….. ,при граници: имот № ….. - овощна градина на н - ци на Г. С. И., имот № …..- широколистна гора на МЗГ - ДЛ, имот № ….- нива на н - ци на М. П. Ф., имот № ….. полски път на Община Севлиево, имот № ……- нива на н - ци на Х. Р. Т. с ограничения върху този имот , изразяващи се в : " електропровод 20 КУ " - т.е. на 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостъблена разтителност;
 
ГОРИ, възстановени в землището на с……, Севл.община, с решение № …. от …… г. по преписка № …… г. на ОбСЗГ: 1.ИМОТ № …..с площ от 13, 019 дка., представляващ ШИРОКОЛИСТНА ГОРА , находящ се в м. " ……", при граници: имот № …. -широколистна гора на н - ци на Д. А. Д., имот № ……-използв. ливада на н - ци на М. И. М., имот № …… -
широколистна горана н - ци на М. т. С., имот № …..-широколистна гора на МЗГ - ДЛ, имот № ….. - дере на Община Севлиево, имот № ….. - широколистна гора на МЗГ - ДЛ, имот № …..- дере на Община Севлиево, имот № ….. - широколистна гора на МЗГ - ДЛ; 2. ИМОТ № ….. с площ от 5, 700 дка., представляващ ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, находящ се на м. " ……" ,при граници: имот № ….. -широколистна гора на н - ци на И. И. Г., имот № …….-иглолистна гора на МЗГ- ДЛ, имот № ….. - иглолистна гора на МЗГ-ДЛ, имот № ….. - иглолистна гора на н - ци на Х. Г. Д., имот № …..-иглолистна гора на н - ци на П. П. Г., имот № ……- широколистна гора на МЗГ-ДЛ,имот № ……- широколистна гора на н - ци на Д. С. Б..
Делбата да се извърши, като от имотите се образуват четири равни дяла, от които два дяла за И. Х. Н. и по един дял за Д. И. И. и Х. И. Х..
Делбата да се извърши с помощта на лицензирана експертиза, определена от съда , със задача: реалната поделяемост на имотите и средната им пазарна оценка. Експертът да се определи и призове, ако в 5- дневен срок от съобщението, след влизане в сила на решението, ищцата внесе по сметка на Районен съд Севлиево депозит в размер на 150 /сто и петдесет/ лв..
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 
                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Решение №23 т.1 стр.40 от 27.01.2009 г. по гр.д. № 983/08 г. по описа на Районен съд Севлиево.
 
Производството е по чл.100 от СК.
Водим от горе изложеното съдът
                                         Р Е Ш И   :
ДОПУСКА прекратяване на брака с развод сключен на ....г. в гр.Севлиево между С.Н.И. от с.С. С. с адрес за призоваване С. ул.”.....” № ... ЕГН .... и В. Х.И. от гр.С. ж.к.”.....” бл... вх”...”ап .... живущ в с .С. С. ЕГН ......,като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН без да издирва мотивите за прекратяването на брака,на основание чл.100 от СК.
УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО НА СЪПРУЗИТЕ ,както следва :
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Христо на майката С. Н. И.,като бащата В.Х.И. ще има право да взема детето при себе си всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца,като ще може да взема детето още от събота сутринта в ... часа с нощуване в неговият дом до неделя вечерта в ..... часа,както и по един месец през календарната година,когато майката не е в платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА В.Х.И. да заплаща чрез С. Н.И. действуваща като майка и законна представителка на детето Х. роден на ...г.ежемесечна издръжка в размер на сумата от ..... лв.ведно с лихвата върху просрочие,считано от .....г. до настъпването на законни причини за отпадане на така определената издръжка,както и д.т.по сметка на съда от ... лв.
Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.
След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си име С.
Семейното жилище представляващо апартамент № .... в гр.С. ж.к.”....” бл.... вх”...” ет. ... е собственост на родителите на ответника и е напуснато от съпругата.
Съпрузите нямат взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговски дружества,които притежава всеки от тях.
Съпрузите нямат претенции взаимни към притежаваните от тях банкови сметки.
Придобитият по време на брака лек автомобил ФОРД”ЕКСКОРТ” ЕВ ..... комби светло червен на цвят,дизел,се поставя в дял на С.Н.И..Застрахователната стойност на автомобила възлиза на сумата от ....лв.
ОСЪЖДА С. И. да заплати д.т. по сметка на съда от .... лв.
Лек автомобил марка РОВЕР “416” ЕВ .....,зелен металик на цвят,бензин се поставя в дял на В.Х. И..Зстрахователната стойност на автомобила е от ....лв.
ОСЪЖДА В. И. да заплати д.т. по сметка на съда от .... лв.
Съпрузите заявяват,че не претендират за парично уравнение на дяловете си.
Разноските остават в тежест на съпрузите така както са направени.
Останалото движимо имущество съпрузите са си поделили извън-съдебно помежду си и няматвзаимни претенции от имуществен характер.
Задълженията към трети лица остават в тежест на всеки един от съпрузите ,така както са направени.
С настоящето споразумение съпрузите слагат окончателен край на всички лични и имуществени отношения породени от съвместният им брачен живот.
ОСЪЖДА всеки един от молителите д.т. по сметка на съда от по .... лв.
Решението не подлежи на обжалване.

Решение №24 т.1 стр.40 от 27.01.2009 г. по гр.д. № 993/08 г. по описа на Районен съд Севлиево
Искът е с правно основание чл.221,242 и 224 КТ за сумата от .... лв.+.... лв.главница или общо за сумата от ...... лв.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
С Заповед № .../.....г. на основание чл.327 т.2 КТ е прекратено трудовото правоотношение между страните по делото.
Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца не е изплатено трудово възнаграждение в размер на сумата от .... лв.,обезщетение за не ползуван платен годишен отпуск за 2007 г и 2008г. в размер на .... лв.,както и обезщетение за не спазено предизвестие в размер на .... лв.,както и лихва за забава от в размер на сумата от .... лв.
Ответната страна редовно призована в заседанието не се явява,не се представлява,не представя доказателства и не взема становище по искът.
Съдът преценява,че е налице интерес от завеждането на искът,като за да провери основателността на претенцията назначи счетоводно икономическа експертиза.
От заключението на вещото лице В.Г.,което се приема от съдът,като правилно и мотивирано,не се оспорва от страните по делото,базирано на данни по делото и на справка в канцеларията на ответната страна съдът приема за установено :1/на ищеца не е изплатено начислено трудово възнаграждение за времето от м..... 2008г. до ........г.. в размер на сумата от ..... лв., 2/Не е изплатено начислено обезщетение по чл.221 КТ в размер на ......лв. и мораторна лихва за забава за времето от времето на възникване на всяко вземане до завеждането на искът в размер на ......лв.или общо искът ще следва да се уважи в размер на сумата от .......1лв.
Съобразно уважената част се дължат и разноски по делото в размер на ....... лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                           Р Е Ш И :
ОСЪЖДА”Б.-С-АД” С. ул.”....” № .... представлявано от М.В.М.-Управител ЕГН .....1 да заплати на М. Х. Х. от гр.С. ул.”.....” № .... ЕГН ..... чрез адвокат П.Д. от С. неизплатено трудово възнаграждение .... лв. и обезщетение за не ползван отпуск от .....лв.+ мораторна лихва в размер на ..... лв.или ОБЩО СУМАТА ОТ .... лв.,ведно с законната лихва върху главницата считано от ....г.до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от ....лв.и разноски за адвокат съобразно уважената част от искът в размер на ...... лв.
ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението на основание чл.242 ГПК.
ОТЪХВРЛЯ искът до размер на сумата от ..... ЛВ. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
  
                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/

Решение № 25 т.1 стр. 43 от 29.01.2009 г. по гр.д. № 991/08 г. по описа на Районен съд Севлиево:
Производството е по трудов спор.
Ищецът твърди в исковата си молба, че с ответното учреждение бил в трудово правоотношение, което е прекратено със заповед № ../.. г., считано от 06.08.2008 г. Не му е изплатено трудово възнаграждение в размер на 1000 лв., за периода от началото на 2008 г. до м. август с.г.   Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати процесната сума, както и лихва за забава от 200 лв. и да уважи иска със законните последици.
Ответникът, в срока за отговор не е представи такъв и не е взел становище.  
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното:
Не се спори между страните, че ищецът е бил в трудови правоотношения с дружество, като със заповед № ../.. г. трудовият договор е прекратен, считано от 06.08.2008 г. Не му е изплатено трудово възнаграждение в размер на 1000 лв., за периода от началото на 2008 г. до м. август с.г. Представя удостоверение за актуално състояние за ответното дружество и заповед № ../.. г.
За установяване размерът на претенцията е назначена и изслушана счетоводна експертиза. От заключението на вещото лице, което не се оспори от страните и се приема от съда, като правилно и мотивирано се установява, че размерът на задължението е 573.46 лв., от които лихва за забава в размер на 33.38 лв.
Горните изводи са неоспорени, поради което, съдът приема, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен.
Ответникът следва да изплати на ищеца тази сума, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - от 22.12.08 г.
Ответникът следва да заплати и д. т. по сметка на съда от 22.93лв.,   за експертиза 30 лв., както и на ищеца 50 лв. разноски.
Водим от гореизложеното, съдът
Р    Е    Ш    И :
ОСЪЖДА “...” АД, С., ул. ..., представлявано от М. В. М., управител, ЕГН ... да заплати на С.Х.Б. от гр. С., ул. ..., ЕГН ... ЧРЕЗ АДВ. ... сумата от 573.46 –петстотин седемдесет и три лв. 46 лв., от които главница - 540.08 лв. стойност на трудово възнаграждение от м. 01. 2008 г. до м. август с.г. ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - от 22.12.08г. както и лихва за забава в размер на 33.38 лв., както и 50 лв. разноски по делото, на осн. чл. 242 КТ.
ОСЪЖДА “...” АД, С., ул. ... представлявано от М.В.М., управител, ЕГН ... да заплати по сметка на Районен съд гр. С. д.т. от 22.93 лв., за експертиза 30 лв.  
Решението подлежи на обжалване пред  Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от получаването на съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 26 т.1 стр. 44 от 29.01.2009 г. по гр.д. № 991/08 г. по описа на Районен съд Севлиево:
Производството е по трудов спор.
Ищецът твърди в исковата си молба, че с ответното дружество бил в трудово правоотношение, което е прекратено със заповед № ../..г., считано от 15.04.2008 г. Не му е изплатено трудово възнаграждение в размер на 500 лв., за периода от началото на 2008 г. до м. август с.г., както и 500 лв. обезщетение по чл. 224 КТ. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати процесната сума, както и лихва за забава от 200 лв. и да уважи иска със законните последици.
Ответникът, в срока за отговор не е представи такъв и не е взел становище. 
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното:
Не се спори между страните, че ищецът е бил в трудови правоотношения с ответника, като със заповед № ../.. г. са прекратени трудовите правоотношения, считано от 15.04.2008 г. Не му е изплатено трудово възнаграждение в размер на на 500 лв., за периода от началото на 2008 г. до м. август с.г., както и 500 лв. обезщетение по чл. 224 КТ. Представя удостоверение за актуално състояние за ответното дружество и заповед № ../.. г.
За установяване размер на претенцията е назначена и изслушана счетоводна експертиза. От заключението на вещото лице, което не се оспори от страните и се приема от съда, като правилно и мотивирано се установява, че размерът на задължението е 181.11 лв., от които лихва за забава в размер на 15.05 лв.
Горните изводи са неоспорени, поради което, съдът приема, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен.
Ответникът следва да изплати на ищеца тази сума, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - от 22.12. 08г.
Ответникът следва да заплати и д. т. по сметка на съда от 15 лв., за експертиза 30 лв., както и на ищеца 50 лв. разноски.
Водим от гореизложеното съдът
Р    Е    Ш    И :
ОСЪЖДА “...” АД, С., ул. ..., представлявано от М.В.М., управител, ЕГН ... да заплати на Г.В.П. от гр. С., ж.к. ... бл. .., ет. .., вх. .., ап. .., ЕГН .. ЧРЕЗ АДВ. ... сумата от 181.11-сто осемдесет и един лв. 11 ст. лв., от които главница - 166.06 лв. стойност на трудово възнаграждение от м. 01.2008 г. до м. август с.г. ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - от 22.12. 08г. както и лихва за забава в размер на 15.05 лв., както и 50 лв. разноски по делото, на осн. чл. 242 КТ.
ОСЪЖДА “...” АД, С., ул. ..., представлявано от М.В.М., управител, ЕГН ... да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево д. т. от 15 лв., за експертиза 30 лв.  
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от получаването на съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 27 т.1 стр. 45 от 30.01.2009 г. по гр.д. № 1003/08 г. по описа на Районен съд Севлиево:
Производството е по чл.100 СК.
            Поради изложеното съдът
 
                    Р                Е                Ш               И:
 
            ПРЕКРАТЯВА брака между М. Й. Г. от Севлиево ж.к……… 8 вх…. ет…. ап….. ЕГН ……. и Н. И. Г. от Севлиево ж.к……… 8 вх… ет…. ап… ЕГН ……., сключен на ….. г. в гр.Севлиево с акт № …, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ и на осн.чл.100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите, както следва:
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия Н..
Съпрузите не претендират помежду си за издръжка.
М.Й. Г. от Севлиево ж.к…… .. вх…. ет…. ап….ЕГН ……получава в дял и става изключителен собственик на придобития по време на брака с договор от …….. г.да продажба на държавен недвижим имот по реда на НДИ недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 7 в ж.бл.”….” вх… ет. в гр.Севлиево ж.к…….. …., състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня-тоалетна, входно антре и две тераси с площ от 57,88 кв.м; ИЗБА № 7, от 3,3 кв.м ЗАЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж.
Данъчната оценка на имота е ……. лв.
Съпругът не претендира парично уравнение на дела си.
Н. И. Г. от Севлиево ж.к…….. вх… ет… ап…. ЕГН ……. получава в дял и става изключителен собственик на придобития по време на брака ЛЕК АВТОМОБИЛ “……..”, хетчбек, червен цвят, с № на двигателя ……., № на рамата ……., ДК№ …. …… със застрахователна стойност ….. лв.
Съпругата не претендира парично уравнение на дела си.
Съпрузите нямат взаимни претенции по отношение лични вложове и застраховки.
Общи влогове и застраховки не съществуват.
Съпрузите нямат участие в търговски дружества.
Поети задължения към трети лица и/или кредитни институции – частично или изцяло непогасени, остават за съпруга – титуляр по задължението.
Придобитото по време на брака движимо имущество съпрузите са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер.
ОСЪЖДА М. Й. Г. от Севлиево ж.к………….. вх…. ет.. ап.. ЕГН …………… да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. за делбата в размер на …… лв. /…………../.
ОСЪЖДА Н.. И.. Г.. от Севлиево ж.к…… вх…ет… ап… ЕГН ……. да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. в за делбата размер на …. лв. / …./
Препис-извлечение от решението да се изпрати на бюро “Съдимост” при Районен съд ……
Решението не подлежи на обжалване.
                                                   
                                  
РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Решение № 28 т.1 стр. 47 от 02.02.2009 г. по гр.д. № 1005/08 г. по описа на Районен съд Севлиево:
Производството е за допускане съдебна делба на наследствени недвижими имоти - гори.
В исковата молба ищцата твърди, че с ответниците са единствени законни наследници на б.ж. на с………, Севл.община Д. И. Т. и И. М. Т.. В наследство са останали процесните три гори и тя моли съда да допусне делбата му при посочените квоти.
Ответниците не оспорват участието на страните в делбата и наследствения характер на горите. Твърдят обаче, че преди години е имало уговорка горите да се разделят между ищцата и техния пряк наследодател.
По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от удостоверения за наследници № …. и ….. от …… г. на Кметство с……,Севл.община страните по делото са единствените законни наследници на б.ж. на с………, Севл.община Д. И. Т. и И. М. Т..Ищцата е тяхна дъщеря, а ответниците са наследници на починалия след тях син С. М..
От решение № … от …….. г. по преписка № ……… г. и решение № … от ……. г. по преписка № ……. г. на ОбСЗГ Севлиево се установява, че наследодателите са били собственици на процесните гори. Реституцията им е окончателно приключила съгласно ЗВСВГЗГФ, видно и от приложените скици и протокол за въвод във владение.
Между страните няма спор досежно участието им в делбата и квотите.
Ответниците в с.з. възразиха, че е имало уговорка гората по п.1 от исковата молба да остане в дял на ищцата, а останалите две гори – в дял на техния наследодател. Устните уговорки обаче нямат релевантна стойност. Освен това във втората фаза на делбата е възможна и спогодба съгласно уговорката, ако е имало такава и ако е налице съгласие на всички съделители.
Съдът счита, че предявеният иск е основателен и доказан и следва да се уважи, като се допусне делба на процесния имот съгласно ЗН. Решенията на ПК / ОбСЗГ/ имат конститутивно гражданско правно действие и пораждат правни последици за правото на собственост. Законните наследници са две колена, поради което квотите им са равни. Делбата следва да се допусне при шест равни дяла, от които три дяла за ищцата и по един равен дял за всяка ответница.
Водим от гореизложеното съдът
 
                 Р                 Е                 Ш                И:
 
ДОПУСКА съдебна делба между Ц. И. М. от с. Богатово, Севл.община ЕГН ……., В. П. М. от с. ….., Севл.община ЕГН …… Д. С. Л. от с. ……., Севл.община ЕГН …………. и И. С. М. от гр.Севлиево ж.с………. бл.№ … вх…. ап….ЕГН ……. за следните недвижими имоти:
ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от …. дка по картата на възстановената собственост на землището в с……,Севл.община, м.”…..”, имот № ……, при граници: № ….. зал.терит.н-ци Ц. П. Ц., землищна граница, № …. и ….. – залесена територия на Държавно лесничейство;
ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от …. дка по картата на възстановената собственост на землището в с………Севл.община, м.”………”, имот № ……., при граници: № ……. зал.терит.н-ци Н. Х. Н., № …… залесена територия на н-ци Ц. И. Р., № ….. зал.терит.н-ци М. К. Т., № ……. зал.терит.н-ци П. Л. К. и № ……дере на Кметство СТ ОБЩ;
ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от ……. дка по картата на възстановената собственост на землището в с…..Севл.община, м.”…….”, имот № …….., при граници: № ….. зал.терит.н-ци А. С. А., № ……. залесена територия на н-ци Х. К. О., № ….. зал.терит.н-ци И. А. С., № …….зал.терит.н-ци П. И. М. и № …… зал.терито. н-ци Г. К. Г..
Делбата да се извърши, като от имота се образуват шест равни дяла, от които три равни дяла за Ц. И. М. и по един равен дял за В. П. М., Д. С. Л. и И. С. М..
Делбата да се извърши с помощта на лицензирана експертиза, със задача: реалната поделяемост и средната пазарна оценка на имотите. Експертът да се определи и призове, ако в 5-дневен срок от съобщението, след влизане в сила на решението по допускане на делбата, ищцата внесе по сметка на Районен съд Севлиево депозит в размер на 100 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 
                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Решение № 29 т.1 стр. 49 от 02.02.2009 г. по гр.д. № 1005/08 г. по описа на Районен съд Севлиево:
Производството е по чл.99 ал.1 СК.
Водим от гореизложеното съдът
                         
                                  Р                   Е                  Ш                     И:
           
ПРЕКРАТЯВА брака между Х. М. Г. от гр.Севлиево ул….. № .. ЕГН ….. и Х. Г. гражданин на Република Турция, роден на ….. г., сключен на …….. г. в гр.Севлиево с акт № ….., поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО и на осн.чл.99 ал.1 СК.
ВИНОВНИ за дълбокото и непоправимо разстройство са ДВАМАТА СЪПРУЗИ.
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия М..
Разноските остават в тежест на страните така,както са направени.
Препис-извлечение от решението да се изпрати на бюро “Съдимост” при Районен съд Разград.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                                 
РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Решение № 30 т.1 стр. 50от 02.02.2009 г. по гр.д. № 926/08 г. по описа на Районен съд Севлиево:
Производството е по чл.99 ал.1 СК.
Водим от гореизложеното съдът
                         
                                  Р                   Е                  Ш                     И:
           
ПРЕКРАТЯВА брака между Т. Н. Н. от с………,Севл.община ул…… 3А ЕГН ……. и Д. К. Н. от с……Севл.община ЕГН ………, сключен на ………. г. в с…….Севл.община с акт № …, поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО и на осн.чл.99 ал.1 СК.
ВИНОВНИ за дълбокото и непоправимо разстройство са ДВАМАТА СЪПРУЗИ.
В бъдеще жената ще носи  предбрачната си фамилия А..
Разноски по делото остават в тежест на страните така, както са направени.
Препис от решението да се изпрати на бюро “Съдимост” при Районен съд гр.Севлиево.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                                 
РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Решение № 31 т. 1 стр. 51/02.02.2009 г. по Гр. д. № 805/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл. 86 от СК.
В исковата молба се твърди, че ответникът е осъден да заплаща на непълнолетното си дете Ф.О.А., ежемесечна издръжка по 576 лв., преди деноминацията, по гр.д. № ../... г. Ищцата моли съда да увеличи издръжката на 80 лв. начиная от датата завеждане на иска, както и да уважи иска със законните последици.
Ответникът призован по реда на чл. 47 ГПК, не се явява. Назначен му е особен представител, който се явява и оспорва иска по размер.
По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установено следното:
Видно от удостоверение за раждане на Ф.О.А, страните са родители на детето. С решение по гр. д. № .../.. г. е определена издръжка от 576 лв., преди деноминацията.
Според твърденията в исковата молба, от определяне на издръжката са изминали четиринадесет години, през които са настълили промени в условията, обусловили този размер - детето е израснало, изменени са икономическите условия, размерът на минималната работна заплата, установена за страната. 
Според удостоверение от “...” ЕООД, майката не получава възнаграждение.
Ответникът, чрез особен представител оспорва иска по размер.
Съдът намира, че издръжката следва да бъде увеличена, с оглед настъпването на изменение на обстоятелствата по смисъла на закона - изминали са четиринадесет години от определяне на последната издръжка, детето е израснало, изменени са икономическите условия.
За задоволяване нуждите на детето, сега на 15 г., от храна, облекло, ученически пособия и др. според стандарта на живот следва да бъде определена обща месечна издръжка от 150 лв., от които бащата няма да бъде значително затруднен, ако заплаща по 80 лв., или едно увеличение от 80 лв., като останалата част се поеме от майката, която освен това се грижи за отглеждането и възпитанието му.
В този смисъл искът се явява основателен и доказан до този размер и следва да бъде уважен, а в останалата част да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.
Основание за това съдът намира, както в изложеното по-горе, свързано с описаните промени, така и с оглед обстятелството, че, видно от представените доказателства за бащата има добри доходи. Съдът не възприема изложените възражения, в смисъл, че има разходи свързани с болната му майка, тъй като той е длъжен да се грижи за детето си.
Издръжката се дължи в увеличения размер от датата на завеждане на иска - 28.10.2008 г. ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за изменението или отпадането й.
Ответникът следва да заплати д.т. 112 лв. по сметка на Районен съд-гр. Севлиево.
Водим от гореизложеното съдът 
 
                          Р      Е       Ш       И       :
 
ИЗМЕНЯВА размерът на присъдената с решение по гр. д. № ../.. г. на СРС, като вместо това постанови:
ОСЪЖДА О.А.О. ЕГН ... от гр. С., ул. ... .. да заплаща на непълнолетното си дете Ф.О.А. ЕГН ... , със съгласие на нейната на майка и законна представителка Р.И.Д. ЕГН ... от гр. С., ул. ... .. ет. .. ап. ..   ежемесечна издръжка от 80-осемдесет лв., или увеличение от 80 лв., начиная от 28.10.2008 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка. 
ОСЪЖДА О.А.О. ЕГН ... да заплати д.т. от 112 лв. по сметка на Районен съд - гр. Севлиево.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 32 т. 1 стр. 52/05.02.2009 г. по Гр. д. № 20/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Искът е с правно основание чл.99 ал.1 от СК
Водим от горе изложеното съдът
                                           Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА брака с развод сключен на ....г. в гр.Севлиево между И.Д. И.от гр.С. ул.”....” № ... ЕГН .... и М.П. И. от с.С. ЕГН ...,като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН на основание чл.99 ал.1 от СК.
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА МЪЖА.
За в бъдеще жената да носи предбрачното си име М.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете П. родена на ....г.на майката И.,като бащата М. И. ще има право на свиждане с него всяка първа и трета неделя от месеца от 9 до 18 часа и да го взема при себе си по един месец през лятото когато майката не е в платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА М. П.И.да заплаща чрез И. Д. И. действуваща като майка и законна представителка на малолетното дете П. родена на ...г.ежемесечна издръжка в размер на сумата от ... лв.ведно с законната лихва върху просрочие,начиная от влизането на решението в сила,до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка,д.т. по сметка на съда в размер на ..... лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка.
ПРЕДОСТАВЯ ползуването на семейното жилище находящо се в гр.С. ул.”...” № .. на И.И. и детето П.,като ОСЪЖДА М. И. да го освободи.
ОСЪЖДА М. И.да заплати на И. И. разноски по делото от ... лв. и окончателна д.т. по сметка на съда от ... лв.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в 14 дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/ не се чете

Решение № 33 т. 1 стр. 54/05.02.2009 г. по Гр. д. № 927/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл. 99 ал.1 СК
   Водим от гореизложеното съдът
                                  
                                                    Р              Е               Ш                 И:
 
ПРЕКРАТЯВА брака между М. А. Г. от гр. Севлиево ул……… № …. вх… ап… ЕГН …… и Т. В. Г. от гр….. обл.Ловеч ул…… № …. ЕГН …….., сключен на …… г. в гр. ……, обл.Ловеч с акт № 3, поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО и на осн.чл.99 ал.1 СК.
ВИНОВНИ за дълбокото и непоправимо разстройство са ДВАМАТА СЪПРУЗИ.
 Съпругата ще носи предбрачната си фамилия Ч..
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху детето К. Т. Г. ЕГН ……… на майката М. А. Г. от гр. …… ул……… № …… вх…… ап….. ЕГН …….. , като бащата Т. В. Г. от гр…… обл.Ловеч ул…… № 6 ЕГН ……. ще има право на личен контакт с детето всяка първа и трета неделя от месеца от 9 до 17 часа, както и да го взема при себе си един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА Т. В. Г. от гр…… обл.Ловеч ул…… № 6 ЕГН …… да заплаща на малолетното си дете К. Т. Г. ЕГН ……. чрез неговата майка и законна представителка М. А. Г. от гр. ….. ул…….. № …… вх….. ап…… ЕГН ………ежемесечна издръжка в размер на … /…./ лв. ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от …… г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й, на осн.чл.79 и 87 СК.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за издръжката, на осн.чл.242 ал.1 ГПК.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в гр……, обл.Ловеч на МЪЖА.
ОСЪЖДА Т. В. Г. от гр….. обл.Ловеч ул…… № 6 ЕГН …..да заплати   да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. общо в размер на ….. лв. /………../ от които допълнителна д.т. в размер на … лв. и върху издръжката в размер на …… лв.
Препис-извлечение от решението / в частта за предбрачната фамилия/ да се изпрати на бюро “Съдимост” при РС Ловеч.
Разноските остават в тежест на страните така, както са направени, на осн.чл.329 ал.1 изр.2 ГПК.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 
                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ не се чете

Решение № 34 т. 1 стр. 56/05.02.2009 г. по Гр. д. № 58/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл. 100 СК
Поради изложеното съдът
 
                    Р                Е                Ш               И:
 
            ПРЕКРАТЯВА брака между П. И.П. от ….. ж.к…… бл.№ .. вх….ЕГН …… и В. Т. Н.-П. от ….. ул…….. № … ет…. ап…. ЕГН ……, сключен на …… г. в гр.Севлиево с акт № …., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ и на осн.чл.100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите, както следва:
В бъдеще жената запазва брачната си фамилия Н.-П..
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетното дете Т. П. П. ЕГН ………. се предоставят на майката В. Т. Н.-П. от ……ул…….. № … ет….ап…. ЕГН ………, като бащата П. И. П. от ….. ж.к……. бл.№.. вх…. ЕГН ………. ще има право на личен контакт с детето, като го взема при себе си всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца от събота сутрин в 08 ч. до неделя вечер до 19 ч. с пренощуване в неговия дом, както и по един месец през лятото, когато майката не е в годишен отпуск, както и в друго време извън определеното, при конкретна взаимна уговорка на родителите.
 П. И. П. от ….. ж.к…….. бл.№ … вх…. ЕГН …… ще заплаща на малолетното си дете Т. П. П. ЕГН …….. чрез нейната майка и законна представителка В. Т. Н.-П. от ……. ул…….. № …. ет…. ап…. ЕГН ………. ежемесечна издръжка по …./ ……../ лв., начиная от …… г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й .
Съпрузите не претендират помежду си за издръжка.
П. И. П. от…….. ж.к…… бл.№ .. вх… ЕГН ……….. получава в дял и става изключителен собственик на придобития по време на брака ЛЕК АВТОМОБИЛ марка ………., модел …., тип …., с рег.№ ….., с № на рамата …………., без № на двигателя, цвят ……, който има застрахователна стойност от …. лв./……../
Съпругата не претендира парично уравнение на дела си.
Съпрузите нямат придобито по време на брака недвижимо имущество, открити банкови сметки и влогови спестявания.
Придобитото по време на брака движимо имущество съпрузите са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер.
ОСЪЖДА П. И. П. от …… ж.к……… бл.№ … вх…. ЕГН ……. да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. в размер на … лв. / ……./, от които ….. лв.върху издръжката и …. лв. за делбата на МПС.
Решението не подлежи на обжалване.
                                                     
                                  
РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ не се чете

РЕШЕНИЕ № 36, т.1, стр.59 от 09.02.2009 г. по гр.д. № 817/2008 г. по описа на Районен съд гр. Севлиево
 
Искът е с правно основание чл.258 във вр. с чл.266 във вр. с чл.79 ЗЗД и е за сумата от ….. лв.
Ищеца твърди в исковата си молба,че в началото на м.юни с ответниците е сключил устен договор по силата на който се е задължил да построи гараж в дворното им място,като ориентировъчната стойност е от ….. лв.В процеса на строителството ответниците са поискали извършването на допълнителни работи,като ремонт на навес,подготовка и изливане на бетонова площадка пред гаража и направа на две огради.Изпълнили са работата,както е договорено,но е получил само сумата от ….. лв. като остава да му се дължи исковата сумаq,равняваща се на стойността на извършените строителни работи..Ответниците отказват да я заплатят.Моли да се уважи искът ведно с законните последици.
Ответните оспорват искът,излагат съображения и молят да се отхвърли,като неоснователен и недоказан.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
Безспорни са следните обстоятелства :
1/Страните по делото са постигнали съгласие по ориентировъчна цена от ….. лв. на договор за строителство с изпълнител ищеца и възложител ответниците за изработка на гараж в дворното им място в гр.Севлиево.В последствие страните по делото са постигнали съгласие и за извършването и на други строителни работи,като –а/ремонт на навес,б/направа на бетонова площадка пред гаража,в/направа на две огради от източната и западната страна на имота.
2/Изпълнението на възложените с договора работи е започнало ……..г.  и е приключило на …….г./вж.твърдяното в исковата молба и нот.покана от ЕТ”………”/ищеца/ до ответниците К.,както и становището на последните в писмен отговор от ……..г.до съда.
3/В процеса на строителството ответниците за извършените строителни работи са заплати на ищеца сумата от …….. лв.
От тези приети безспорни обстоятелства от съдът се налага извода-касае се за договор за строителство,който е вид договор за изработка-чл.258 ЗЗД,който е неформален,консесуален,двустранен и възмезден.
При формиране петитума на исковата молба ищеца счита,че за извършените строително-монтажни работи следва да получи възнаграждение в размер на исковата сума,която не му е заплатена от ответниците,което поражда и интереса от завеждането на искът.
В горната връзка първоначално предмет на правоотношението възникнало от сключеният между страните договор е строителство на гараж в дворното място на ответниците в гр.Севлиево ул.”а стойност от около ….. лв.
В последствие видно от съдържанието на исковата молба   спорното право е с друг предмет-заплащане на извършени,но не заплатени строителни работи,като-ремонт на навес,изливане на бетонова площадка и др.описани по горе.
Тази втора част на исковата молба не е индивидуализирана ,не са посочени конкретно определени видове строителни работи, фактически извършени от ищеца по действителни цени и техният размер,като се твърди в исковата молба ,че общата стойност на извършените работи е от …….лв.,без да е посочен начина по който е формирана сумата.
Съдът не може да приеме в цялост за достоверни и приложените ксерокопия от фактури/не всичките не са заверени поотделно,а общо/ изходящи от ищцовата страна с предмет-доставка на строителни материали,след като договора за изработка е реализиран вече.Няма категорични доказателства,че именно тези строителни материали са вложени в обектите на ответниците..Например-фактура №….. /……г. за закупуване на дъски ,фактура №......./….г.за закупуване на бетон.Вярно ,е че ксерокопията от фактурите и приложените справки/за отработени дни,заплатени суми/ тяхната неистинност не са оспорени по реда на / чл.193 и сл.ГПК/ от ответниците,то същите не спомагат в цялост за изясняване обективната истина по делото.
С оглед същността на сключеният договор между страните,принципът на еквивалентност на престациите е напълно относим в случая.В тази връзка е и становището на ответниците.
Поръчващият-ответниците по делото, без противопоставяне от ищеца в качеството му на изпълнител за реализиране на възложените с договора работи са участвували с труд и материали в извършването на строителни работи.Отново на същите не е посочена стойността им по действителните цени.
По делото са разпитани свидетели М. Х. Г.,Ц. Х. Н. ,М. И. Е.,който обясняват за вида на извършените строителни работи в който са участвували,за начина на заплащане от изпълнител и поръчващ.Съдът кредитира в цялост показанията на разпитаните свидетели,те кореспондират с останалият доказателствен материал и служат за база при изготвяне заключението на вещото лице.
Делото с оглед на така представените доказателства от страните е неизяснено от фактическа страна.
За целта съдът е допуснал и назначил техническа експертиза,която въз основа на доказателствата по делото да установи реално изпълнение на строителни работи извършени от страните по делото и тяхната стойност по действителни цени към момента на извършването им.
От заключенията на вещото лице инж.Н. Щ.,който се приемат от съда,като правилни, мотивирани,подробни и законосъобразни,съобразени с доказателствата по делото се установява следното : 1/Общата стойност на извършените строително-монтажни работи от извършителят са в размер на сумата от ….. лв.,2/стойността на метериалите,закупени от ответниците и вложени в строителството е в размер на ….. лв.,3/стойността на извършени от извършителят работи,не заплатени са в размер на …. лв. и 4/сумата от ….. лв.стойност на ремонтни работи извършени,но не от ищеца в размер на сумата от …. лв. или в крайна сметка –стойността на извършените строително-монтажни работи на всички обекти в процесният имот е в размер на сумата от …… лв.
Прието е за безспорно от съдът,че ответниците са заплати на ищеца сумата от …… лв.за изпълнение на възложените с договора работи,тоест те са заплатили в повече от действително извършеното.
В заключението си 23.01.2009г.вещото лице Щ. върху стойността на извършените строително-монтажни работи от ….. лв.е предвидила 15% печалба в размер на …. лв.и 20% ДДС в размер на ….. лв.
Вярно е,че съгласно Закон за данък върху добавената стойност ищцовата страна” ЕТ” ……..” Севлиево е данъчно задължено лице,лице-платец на данъка които е изискуем.
По отношение на тези суми включени в цената на искът съдът преценява,че няма правна възможност да се произнесе по тях,тъй като липсват искови претенции за присъждането им,основанието на което се дължат и по тази причина съдът не обсъжда тяхната основателност.
С оглед на тези съображения и въз основа на така събраните доказателства съдът преценява,че искът е неоснователен и недоказан и следва да се отхвърли.
Разноските направени от ищеца остават в негова тежест.
Ищеца дължи на ответниците разноски по делото в размер на сумата от …..лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                        Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ искът от ЕТ” ………….” Севлиево адрес на управление –ж.к.” …..” бл… вх.”..” ет. ..ап. .. представлявана от Й. П. И. на същия адрес ЕГН ………-чрез пълномощник адвокат …… от гр.Севлиево против К. П. К. ЕГН…….. и Н. П. К. ЕГН ……… и двамата на адрес гр.Севлиево ул.”…….” № 4 за заплащане стойността на извършени строително-монтажни работи в дворно място на ул.”…….” № ..,като направа на гараж,ремонт на навес и др. в размер на сумата от ….. лв.воден на основание чл.258 във вр. с чл.266 във вр. с чл.79 ЗЗД,като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА ЕТ”…….” представлявана от Й. И. гр.Севлиево да заплати на К. и Н. К. разноски по делото в размер на ….. лв.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.
  
                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :

РЕШЕНИЕ № 37, т.1, стр.61 от 09.02.2009 г. по гр.д. № 1004/2008 г. по описа на Районен съд гр. Севлиево
 
Производството е по чл.100 СК.
Поради изложеното съдът
                    
                              Р                Е                Ш               И:
           
ПРЕКРАТЯВА брака между С. М. С. от с……, общ.Сухиндол, обл.Велико Търново ЕГН …… и А. М. С. от с……., Севл.община ул……. № … ЕГН ………., сключен на …….. г. в с.Добромирка, Севл.община с акт № ……, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ и на осн.чл.100 СК.
УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите, както следва:
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия А.
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху децата Ф. А. М. ЕГН…….., А. А. М. ЕГН ……. и М. А. М. ЕГН ……. се предоставят на бащата А. М. С. от с……., Севл.община ул…….. № … ЕГН …… , като майката С. М. С. от с……., общ.Сухиндол, обл.Велико Търново ЕГН …… ще има право на личен контакт с децата всеки ПЪРВИ И ТРЕТИ НЕДЕЛЕН ДЕН от месеца от 08 до 19 часа, по един месец през лятото във време, когато бащата не е в платен годишен отпуск, както и в други дни при конкретна взаимна уговорка.
С. М. С. от с……, общ.Сухиндол, обл.Велико Търново ЕГН …… ще заплаща на децата Ф. А. М. ЕГН ……….., А. А. М. ЕГН …… и М. А. М. ЕГН ………. чрез техния баща и законен представител А. М. С. от с……, Севл.община ул……. № … ЕГН …… ежемесечни издръжки съответно по .. /…./ лв. за Ф., по .. лв. /…../ за А. и по .. лв. /…../ лв. за М., ведно със законните лихви при всяка забавена вноска, начиная от ……..2009 г. до изменение или отпадане основанията за изплащането им.
 Съпрузите не претендират помежду си за издръжка.
Придобито по време на брака недвижимо имущество съпрузите нямат, а движимите вещи са поделени извънсъдебно.
Семейното жилище на съпрузите в с……..,Севл.община, собственост на родителите на мъжа, се предоставя за ползване на А. М. С..
Съпрузите нямат банкови сметки и влогови спестявания.
Разноските остават в тежест на страните, така както са направени.
ОСЪЖДА С. М. С. от с…….., общ.Сухиндол, обл.Велико Търново ЕГН …….. да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. върху издръжките в размер на …… лв./ ………./
Препис-извлечение от решението да се изпрати на бюро “Съдимост” при Районен съд Павликени.
Решението не подлежи на обжалване.
                                                                                 
                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Решение № 38, т. 1, стр. 62 от 09.02.2009г. по Гр. д. № 1000 по описа за 2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Производството е по чл.79 от СК.
В исковата молба се твърди, че непълнолетният ищец е роден от съвместното съжителство на майка му и ответникът на страните са живели на съпружески начала, от съвместното им съжителство е роден той, живее при майката, като тя е поела изцяло издържката му. Моли съда да определи издръжка в размер на ...... лв., начиная от ........ г. и да уважи предявения иск, ведно със законните последици.
Ответникът не се явява, не представя становище, с което оспорва искът по размер.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното: Видно от удостоверение за раждане № ../.. г. на Община С., детето Х.Р.И ЕГН ... е роден на ... г. с родители страните по делото. Според твърдението в исковата молба, от раждането му, ответникът не участва в издръжката на сина си. Грижите по отглеждането, възпитанието и издръжката на детето са поети изцяло от майката.
От показанията на разпитаните свидетелки М. и Т. се установяват твърденията в исковата молба, не познават ответника, никога не са чували да е изпращал средства за издръжка на детето, всички разходи са поети от майката, която има и друго дете, за което се грижи .
С оглед тези данни, съдът намира, че искът за заплащане на издръжка за минало време е основателен, тъй като няма данни бащата да е внасял средства за издръжка.
Издръжката следва да бъде определена съобразно нуждите на детето и възможностите на родителите. Ответникът, редовно призован не се е явил и не е взел становище, но, в срока за произнасяне, представя служебна бележка за доходите си. Този документ не е представен в срока за отговор, поради което не следва да бъде приобщаван към доказателствата по делото, тъй като възможността за това е преклудирана.
Видно от служебна бележка от ...., ищецът е редовен ученик в същото училище.
 За задоволяване на нуждите на детето ..., сега на ... г. от храна, облекло, отопление, учебни пособия и др. според стандарта на живот, следва да бъде определена обща месечна издръжка в размер на ..... лв., от която бащата да заплаща по ...... лв., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, начиная от ....... г. до настъпване на законни основания за изменението или отпадането й. Останалата част от така определената обща издръжка следва да се поеме от майката, която освен това се грижи за отглеждането и възпитанието на детето. 
Майката представя декларация за доходи, като заявява, че получава средномесечно около ...... лв.
 Участието на бащата следва да бъде определено на база минималната работна заплата, установена за страната, която от 01.01.2009 г., е ...... лв. и тъй като той е в трудоспособна възраст и следва да се грижи за издръжката на детето.  
Съдът приема, че искът е основателен и доказан, вкл. И относно претенцията за присъждане на издръжка от ...... г. 
Ответникът следва да заплати д. т. – 115.20 лв. по сметка на Районен съд-гр. Севлиево.
Водим от гореизложеното съдът 
                          Р      Е       Ш       И       :
ОСЪЖДА Р.И.Р. от гр. С., ул. ... .., ЕГН ... да заплаща на   непълнолетния си син Х.Р.И. ЕГН ..., действащ със съгласието на майка си И.Х.Х. ЕГН ..., и двамата от гр. С., ул. ..., вх. .., ет. .., ап. .. ежемесечна издръжка в размер на ........ лв., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, начиная от 23.12.2007 г. до настъпване на законни основания за изменението или отпадането й,. на осн. чл. 79 СК.
ОСЪЖДА Р.И.Р. от гр. С. ул. ... .., ЕГН ... да заплати по сметка на Районен съд-гр. Севлиево, д.т. от 115.20 лв.  
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено. 
  
                              РАЙОНЕН   СЪДИЯ: (п) не се чете

Решение № 40, т. 1, стр. 64 от 09.02.2009 г. по Гр.д. № 821/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Искът е по чл. 280 ЗЗД и е за сумата ......... лв.
В исковата молба се твърди, че ответникът дължи процесната сума, произходяща от неизпълнено задължение по фактури, подробно описани в същата. Моли съда да осъди ответника да заплати процесната сума и да уважи иска със законните последици.
Ответникът не оспорва искът в частта над сумата ..... лв., по фактура № ../.. г., за която твърди, че е изплатена на 13.11.2008 г. Представя копие от банков превод. В срока за отговор прави възражение за прихващане до размер на сумата от ....... лв., по договор за заем от м. февруари 2008 г. 
По делото се събраха писмени доказателства, извлечение от търговски регистър за “..” ЕООД гр. С., копия от: УАС по ф.д. № ../.. г. на ОС – Г. от 10.05.2008 г., товарителница за извършени превози на “..” ЕООД от 16.05 до 31.05.2008 г., фактура № ../... г., товарителница за извършени превози на “...” ЕООД от 01.07 до 15.07.2008 г., фактура № ../... г., товарителница за извършени превози на “...” ЕООД от 16.07 до 31.07.08 г., фактура № ../.. г.
Според твърденията в исковата молба, ответникът дължи процесната сума по договор за поръчка. По силата на чл. 280 ЗЗД, с договор за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последния действия.
Ответникът не оспорва изложеното в обстоятелствената част на исковата молба, но заявява, че е заплатил сумата от ...... лв., по фактура № .../.. г., на 13.11.2008 г. Прави възражение за прихващане до размер на сумата от ..... лв., по договор за заем от м. февруари 2008 г. Доказателства, във връзка с доказването на възражението за прихващане, не представя, освен искане по чл. 176 ГПК.
Ищецът оспорва твърдението, че дължи сумата по възражението за прихващане. Изслушан по реда на чл.176 ГПК, отрича да е получавал от ответника, посочената сума в заем. Относно доказателствата, представени от ответника за заплащане на сумата ..... лв., по фактура № ../.. г.,   изплатена на 13.11.2008 г., заявява, че  тъй като е заплатена след завеждането на иска - 06.11.08 г., счита, че искът следва да бъде уважен изяло и да се присъдят разноски.
С оглед така обсъдените доказателства, твърдения и възражения, съдът намира, че искът е основателен и доказан до размер на ...... лв., която се дължи ведно със законната лихва от 06.11.08 г. до окончателното й изплащане, като в останалата част следва да се отхвърли, като неоснователен, поради доказано плащане на остатъка от ..... лв., по фактура № ../... г.
По отношение на възражението за прихващане, съдът намира, че същото е недоказано и следва да бъде отхвърлено. Право на страната е да избере начина на защита по делото - дали чрез насрещен иск или чрез възражение за прихващане, в който случай ще получи правна защита, изразяваща се в намаляване сумите по първоначално предявеният иск до размера, до който се яви основателно възражението му за прихващане. Под формата на възражение с оглед на компенсация може да се предяви насрещно вземане само ако то е изискуемо и ликвидно, т.е. да не е оспорено по основание и размер. Ако то не е ликвидно, необходимо е да се предяви насрещен иск. По силата на чл. 104 ал. 2 ЗЗД прихващане е способ за погасяване на две насрещни задължения до размера на по-малкото от тях. Една от предпоставките на прихващането е ликвидността - съществуването на задълженията да е безспорно по основание и размер. В случая това условие не е налице. Ищецът оспори възражението на ответника. Последният е следвало да предяви насрещен иск. Такъв не е необходим само ако претенцията се признае.  
Ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски от ....... лв.
Водим от гореизложеното съдът  
                              Р    Е   Ш   И:
ОСЪЖДА “...” ЕООД със седалище гр. С. и адрес на управление ж.к. ... бл. .. ет. .. ап. .. ЕИК ..., представлявано от собственика и управител К.П.Г. да заплати на “..” ЕООД със седалище гр. С. адрес на управление ул. .. № .. ет. .. ап. .., вписано в Регистъра за търговски дружества под партида № .. том .. стр. .. по ф.д. № ../... г. на ГОС, ЕИК ..., представлявано от П. Б. Н. ЕГН ... сумата от ....... лв. 20 ст., по фактури № ../... г. и № ../... г., която се дължи ведно със законната лихва от 06.11.08 г. до окончателното й изплащане, на осн. чл. 280 ЗЗД.     
ОТХВЪРЛЯ искът на “...” ЕООД със седалище гр. С. адрес на управление ул. ... № .. ет. .. ап. .., вписано в Регистъра за търговски дружества под партида № .. том .. стр. .. по ф.д. № ../... г. на ГОС, ЕИК ..., представлявано от П.Б.Н. ЕГН ... против “...” ЕООД със седалище гр. С. и адрес на управление ж.к. ... бл. .. ет. .. ап. .. ЕИК ..., представлявано от собственика и управител К.П.Г. до размер на ...... лв. като неоснователен. 
Оставя без уважение ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ на “...” ЕООД със седалище гр. С. и адрес на управление ж.к. ... бл. .. ет. .. ап. .. ЕИК ..., представлявано от собственика и управител К.П.Г. против “...” ЕООД със седалище гр. С. адрес на управление ул. ... № .. ет. .. ап. .., вписано в Регистъра за търговски дружества под партида № .. том .. стр. .. по ф.д.№ ../.. г. на ГОС, ЕИК ..., представлявано от П.Б.Н. ЕГН ..., до размер на сумата ...... лв. като недоказано.
ОСЪЖДА “...” ЕООД със седалище гр. С. и адрес на управление ж.к. ... бл. .. ет. .. ап. .. ЕИК ..., представлявано от собственика и управител К.П.Г. да заплати на “..” ЕООД със седалище гр. С. адрес на управление ул. ... № .. ет. .. ап. .., вписано в Регистъра за търговски дружества под партида № .. том .. стр. .. по ф.д. № ../... г. на ГОС, ЕИК ..., представлявано от П.Б.Н. ЕГН ... разноски по делото от ....... лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 41, т. 1, стр. 66 от 09.02.2009 г. по Гр.д. № 14/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Искът е с правно основание чл.221 и чл.128 КТ общо за сумата от 662.04лв.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
С Заповед ………г. на основание чл.327 т.2 КТ е прекратено трудовото правоотношение между страните по делото.
Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца не е изплатено трудово възнаграждение в размер на сумата от ..... лв..,както и обезщетение за не спазено предизвестие в размер на ..........лв.
Ответната страна редовно призована в заседанието не се явява,не се представлява,не представя доказателства и не взема становище по искът.
Съдът преценява,че е налице интерес от завеждането на искът,като за да провери основателността на претенцията назначи счетоводно икономическа експертиза.
От заключението на вещото лице В.Г.,което се приема от съдът,като правилно и мотивирано,не се оспорва от страните по делото,базирано на данни по делото и на справка в канцеларията на ответната страна съдът приема за установено :1/на ищеца не е изплатено начислено трудово възнаграждение за времето от м…..г до ……г н размер на …..лв., 2/Не е изплатено начислено обезщетение по чл.221 КТ в размер на ……лв.или общо искът ще следва да се уважи в размер на сумата от……. лв.
Ответната страна дължи и адвокатско възнаграждение в размер на ….лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                           Р Е Ш И :
ОСЪЖДА”………” СЕВЛИЕВО ул.”….” № … представлявано от М. В. М.-Управител ЕГН ……. да заплати на Ю. Х. П. от с…….Севлиевско ЕГН…….. дължимо но неизплатено трудово възнаграждение в размер на сумата ….. лв. и обезщетение за не ползван отпуск от ……..лв. лв.или ОБЩО СУМАТА ОТ …… лв.,ведно с законната лихва върху главницата считано от …….г..до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от …. лв.и разноски за адвокат от … лв.
ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението на основание чл.242 ГПК.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
  
                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/ не се чете

Решение № 42, т. 1, стр. 67 от 12.02.2009 г. по Гр.д. № 778/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
    Производството е за делба и се намира във втората фаза.
С решение № … т… стр… от ….. г. е допусната съдебна делба между страните досежно земеделските имоти и са определени квотите им.
В първото с.з. след допускане на делбата беше изслушана лицензирана експертиза по реалната поделяемост и средната пазарна оценка на имотите.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: предмет на делба са земеделски имоти, наследствени между страните по делото.
От заключението на експертизата, неоспорена от страните и приета от съда като пълна и мотивирана, се установява, че имотите са реално поделяеми на четири дяла, съгласно решението за допускане на делбата. Експертът е описал имотите и е посочил техните средни пазарни оценки.
От четирите процесни земеделски имоти реално поделяема на два дяла е само нивата в м……. с площ от …. дка и обща стойност …. лв. Съдът счита, че тази нива следва да се разпредели в два дяла с оглед на обстоятелството, че овощната градина е на много ниска стойност … лв. Разпределението в дялове съдът   ще извърши така, че те да са на приблизителна стойност, за да се налага най-малко парично уравнение на дяловете.
Общата стойност на имотите е …. лв. , една квота е равна на …… лв.
Стойността на дял първи е …. лв., на дял втори – …. лв., на дял трети – …..лв. и на дял четвърти – ….. лв. Уравнението на дяловете ще се извърши по-късно, тъй като е възможна спогодба между страните. Тогава ще се определи и дължимата д.т..
Делбата следва да се извърши, като се състави проект за разделителен протокол съгласно заключението на вещото лице, на осн.чл.347 ГПК .
Същият ще се предяви на страните за изслушване на възраженията по него, след което ще се състави окончателен разделителен протокол.
Водим от гореизложеното съдът
 
                 Р               Е                Ш                  И:
 
СЪСТАВЯ ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, на осн.чл.347 ГПК, между Г. Й. Г. от с….., Севл.община ул…… № … ЕГН ……….., В. П. П.от с……., Севл.община ул…… № …ЕГН …… и М. П. В. от с….., Севл.община ул…. № .. ЕГН ….. за следните наследствени земеделски имоти, намиращи се в землището на с……, Севл.община:
ДЯЛ ПЪРВИ
НИВА от …. кв.м … кат. м……., представляваща половината от имот № ….. по плана за земеразделяне, при съседи: № …. нива н-ци Х. С. Й., № …….. нива н-ци Х. К. П., № ….. нива на Г. Г. К., № ….. нива на И. П. К. и № ……полски път на Община ….. – полски пътища, със средна пазарна оценка от …. лв., посочена в скицата към заключението на в.л., неразделна част от решението.
ДЯЛ ВТОРИ
НИВА от …дка …кат. м……, имот № ….. по плана за земеразделяне, при съседи: № ….. – нива н-ци И. С. и М. И., № …полски път на Община …. – полски пътища, № …. нива на Д. Х. Л., № ….нива н-ци Д. И. С., № …… нива н-ци Р. П. Х. и № …..нива н-ци С. П. Л., със средна пазарна оценка от ……..лв.
ДЯЛ ТРЕТИ
 ОВОЩНА ГРАДИНА от ….дка … кат. м……., имот № ….. по плана за земеразделяне , при съседи: № ….. овощна градина н-ци Ц. С. И., № …… полски път на Община Севлиево- полски пътища и № ….. овощна градина на В. С. И. и др.,със средна пазарна оценка от …. лв. и НИВА от ….. кв.м .. кат. м……., представляваща половината от имот № …. по плана за земеразделяне, при съседи: № ….. нива н-ци Х. С. Й., № ……нива н-ци Х. К. П., № ……. нива на Г. Г. К., № …… нива на И. П. К. и № ….. полски път на Община …. – полски пътища, със средна пазарна оценка от …. лв., посочена в скицата към заключението на в.л., неразделна част от решението.
Общата стойност на дял трети е ……. лв.
ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ
 НИВА от …. дка , от които …. дка … кат. и …. дка … кат., м……, имот № ….. по плана за земеразделяне, при съседи: №….. нива н-ци П. М. П., № …… нива на Г. П. П., № ….. нива н-ци И. С.; Б., № … нива н-ци Д. М. В. и № ….. полски път на Община …… – полски пътища, със средна пазарна оценка от ……. лв.
НАСРОЧВА делото в о.с.з. за предявяване проекта на страните и изслушване на възраженията по него за 23.02.2009 г. 10,30 ч., за която дата страните са уведомени в с.з.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в срока по чл.351 ГПК - с обща жалба в двуседмичния срок за обжалване на най-късното решение за обявяване на окончателния протокол.
 
                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ не се чете

Решение № 43, т. 1, стр. 69 от 12.02.2009 г. по Гр.д. № 711/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево                            
Производството е за делба и се намира във втората фаза.
С решение № ... т... стр.... от ...... г. е допусната съдебна делба на процесния недвижим имот и са определени квотите на страните.
В първото с.з. след допускане на делбата беше изслушана техническа експертиза по реалната поделяемост на имота и средната му пазарна оценка. На страните беше дадена възможност да направят исканията, които се преклудират в първото заседание след допускане на делбата.
 По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от техническата експертиза, която не беше оспорена от страните и съдът прие като пълна и мотивирана, че процесният недвижим имот е реално неподеляем и има средна пазарна оценка от ....... лв.
В първото с.з. след допускане на делбата никоя от страните не направи искане за възлагане на имота по чл.349 ГПК или искане по сметките по чл.346 ГПК. Страните желаят имотът да се изнесе на публична продан.
Съдът е на становище, че делбата следва да се извърши единствено и само по реда на чл.348 ГПК , като имотът се изнесе на публична продан чрез съдебен изпълнител.
 След извършване на продажбата продажната сума следва да се разпредели между съделителите, съобразно решението за допускане на делбата.
Всяка от страните ще следва да заплати по сметка на Районен съд Севлиево държавна такса върху дела си по ....... лв.
Други искания страните не са направили и съдът счита, че по този начин следва да се ликвидира съсобствеността им досежно процесния недвижим имот.
Водим от гореизложеното съдът
 
                          Р                 Е               Ш                    И:
 
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, чрез съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд Габрово, на осн.чл.348 ГПК ,следния недвижим имот, съсобственост между Д.К.С. от гр.С. ул..... № .... ЕГН ...., Н. К.Н. от В. ЕГН ..... и Х.К.Н. от с.Г., С.община ул..... № .... ЕГН ....:
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХ-.... в кв.... по плана на с.Х., С.община с площ от 1650 кв.м, при граници: улица, н-ци П. Х.П., т-.и П. Й.П. и детска площадка ЗАЕДНО с построените в него масивна едноетажна жилищна сграда с площ от 52 кв.м, паянтови стопански постройки – плевня и сушина, подобрения и насаждения, който имот има средна пазарна оценка от .... лв.
След извършване на продажбата продажната сума да се разпредели по равно между тримата съделители.
ОСЪЖДА Д.К.С. от гр.С. ул..... № .. ЕГН ..., Н.К.Н. от В.ЕГН .... и Х.К.Н. от с.Г., С.община ул..... № ... ЕГН .... да заплатят по сметка на Районен съд Севлиево държавна такса върху дела си всеки по ......лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                                  
                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/ не се чете

Решение № 44, т. 1, стр. 70 от 12.02.2009 г. по Гр.д. № 89/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл.75 ал.1 т. 2   от СК.
                       Р       Е       Ш       И       :
ЛИШАВА от родителски права П.И.Г. ЕГН ... от гр. С., ул. ... .. относно детето Д.П.Г. ЕГН ... на осн. чл. 75 ал. 1 т. 2 от СК.  
 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски Окръжен съд в двуседмичен срок от обявяването му за ищеца и РП Севлиево и в същия срок от съобщението до ответницата, че е изготвено.

Решение № 47, т. 1, стр. 75 от 13.02.2009 г. по Гр.д. № 10/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по трудов спор.
Ищцата твърди в исковата си молба, че с ответното дружество била в трудово правоотношение, което е прекратено със заповед № ../.. г., считано от 31.07.2008 г. Не й е изплатено обезщетение по чл. 222 КТ в размер на .... лв. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати процесната сума и да уважи иска със законните последици.
Ответникът, в срока за отговор не е представи такъв и не е взел становище.  
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното:
Не се спори между страните, че ищцата била в трудово правоотношение с дружество, което е прекратено със заповед № ../.. г., считано от 31.07.2008 г. Не й е изплатено обезщетение по чл. 222 КТ в размер на ..... лв. Представя удостоверение за актуално състояние за ответното дружество и заповед № ../.. г.
За установяване размер на претенцията е назначена и изслушана счетоводна експертиза. От заключението на вещото лице, което не се оспори от страните и се приема от съда, като правилно и мотивирано се установява, че размерът на задължението е ...... лв.
Горните изводи са неоспорени, поради което, съдът приема, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен.
Ответникът следва да изплати на ищеца тази сума, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата , начиная от датата на завеждане на иска- 08.01.09 г.
Ответникът следва да заплати и д. т. по сметка на съда от..... лв.,   за експертиза ..... лв. , както и на ищеца ..... лв. разноски.
Водим от гореизложеното съдът
                    Р    Е    Ш    И :
ОСЪЖДА “...” АД С., ул. ... .., представлявано от М.В.М., управител, ЕГН ... да заплати на Н.И.И. от гр. С., ул. ... .. ЕГН .. сумата от ........ лв. , стойност на обезщетение по чл. 222 КТ, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - 08.01.09 г., както и ....... лв. разноски по делото, на осн. чл. 222 КТ.
ОСЪЖДА “..” АД С., ул. ... .., представлявано от М.В.М., управител, ЕГН .... да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево д. т. от ... лв., за експертиза ...... лв.  
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от получаването на съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 48, т. 1, стр. 76 от 13.02.2009 г. по Гр.д. № 12/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по трудов спор. Ищцата твърди в исковата си молба, че с ответното дружество била в трудово правоотношение, което е прекратено със заповед № ../.. г., считано от 31.07.2008 г. Не й е изплатено обезщетение по чл. 222 КТ в размер на ........ лв. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати процесната сума и да уважи иска със законните последици.
Ответникът, в срока за отговор не е представи такъв и не е взел становище.
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното:
Не се спори между страните, че ищцата била в трудово правоотношение с дружество, което е прекратено със заповед № ../.. г., считано от 31.07.2008 г. Не й е изплатено обезщетение по чл. 222 КТ в размер на ..... лв. Представя удостоверение за актуално състояние за ответното дружество и заповед № ../.. г.
За установяване размер на претенцията е назначена и изслушана счетоводна експертиза. От заключението на вещото лице, което не се оспори от страните и се приема от съда, като правилно и мотивирано се установява, че размерът на задължението е ........... лв.
Горните изводи са неоспорени, поради което, съдът приема, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен.
Ответникът следва да изплати на ищеца тази сума, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - 08.01.09 г.
Ответникът следва да заплати и д. т. по сметка на съда от ..... лв., за експертиза .... лв., както и на ищеца ...... лв. разноски.
Водим от гореизложеното съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА        АД - С, ул , представлявано от М.В.М.,
управител, ЕГН ... да заплати на С.Х.Х. от гр. С, ул      ЕГН ... сумата от..... лв, стойност на обезщетение по чл. 222 КТ, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - 08.01.09 г. както и .... лв. разноски по делото, на осн. чл. 222 КТ.
ОСЪЖДА        АД - С, ул , представлявано от М.В.М.,
управител, ЕГН ... да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево д. т. по от .... лв., за експертиза ..... лв.
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от получаването на съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 49, т. 1, стр. 77 от 16.02.2009 г. по Гр.д. № 62/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е за   допускане на съдебна делба на недвижим имот, съпружеска имуществена общност, прекратена с развод.
В исковата молба ищецът твърди, че с ответницата са бивши съпрузи, като бракът им е прекратен с решение по гр.д.№ ….. г. по описа на Районен съд Севлиево.
По време на брака са придобили описания недвижим имот. Моли съда да допусне делбата му при равни квоти.
Ответницата не се явява и не е взела становище по предявения иск.
По делото се събраха писмени   доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от удостоверение за прекратен граждански брак, издадено въз основа на влязло в сила решение по гр.д.№ …. г. по описа на РС Севлиево страните по делото са бивши съпрузи. Бракът им е съществувал от ….. г. до ……. г.
По силата на нотариален акт № … том .. рег.№ …. от …. г. на Нотариус И. П. страните са закупили по време на брака си описания в исковата молба недвижим имот. Същият е бил включен в съпружеската имуществена общност, прекратена с развод.
Съдът счита, че предявеният иск следва да бъде уважен и делба на имота да се допусне при два равни дяла, по един за всеки съделител. Дяловете на бившите съпрузи са определени на осн.чл.27 СК.
Поради изложеното съдът
 
Р               Е              Ш                 И:
 
ДОПУСКА съдебна делба между М. Б. И. от гр….. ул.”…..” № …, ЕГН…………иВ.В. И. от гр…… ж.к.”……”бл…,вх…,ап.-- ЕГН ……..за следния недвижим имот:
                                         АПАРТАМЕНТ № .. ет… вх…. от жилищен блок, находящ се в гр.Севлиево ж.к.”…..” бл… с площ от …. кв.м, състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня, тоалетна, входно антре и две тераси, при граници: юг- двор, север- двор, изток- стълбищна клетка, запад – ап.от вх.”А”; ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 с площ от 6,60 кв.м, при граници: север- двор, юг- коридор, изток – стълбищна клетка, запад – избено помещение на А. Б., както и 3,272 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, който имот по сега действащата кадастрална карта на гр.Севлиево представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65927.501.4738.18, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.4738.
Делбата да се извърши, като от недвижимия имот се образуват два равни дяла, по един за всеки съделител.
Делбата да се извърши с помощта на съдебно-техническа експертиза, със задача: реалната     поделяемост на имота и средната му пазарна оценка. Вещото лице да се определи и призове, ако в 5-дневен срок от съобщението, след влизане в сила на решението, ищецът внесе по сметка на Районен съд Севлиево депозит в размер на 120 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                      
                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Решение № 50, т. 1, стр. 78 от 13.02.2009 г. по Гр.д. № 50/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по трудов спор.
Ищецът твърди в исковата си молба, че с ответното дружество бил в трудово правоотношение, което е прекратено със заповед № ../.. г., считано от 01.06.2008 г. Не му е изплатено трудово възнаграждение за м. март - м.май 2008 г. в размер на 403 лв. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати процесната сума и да уважи иска със законните последици.
Ответникът, в срока за отговор не е представи такъв и не е взел становище.   
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното:
Не се спори между страните, че ищецът бил в трудово правоотношение с дружество, което е прекратено със заповед № ../.. г., считано от 01.06.2008 г. Не му е изплатено трудово възнаграждение от 403 лв. Представя удостоверение за актуално състояние за ответното дружество и заповед № ../.. г.
За установяване размер на претенцията е назначена и изслушана счетоводна експертиза. От заключението на вещото лице, което не се оспори от страните и се приема от съда, като правилно и мотивирано се установява, че размерът на задължението е 358.61 лв.
Горните изводи са неоспорени, поради което, съдът приема, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен до този размер. На осн. чл. 214 ГПК е допуснато намаление на иска до установения от експертизата размер.
Ответникът следва да изплати на ищеца тази сума, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - 15.01.09 г.
Ответникът следва да заплати и д. т. по сметка на съда - 14.33 лв.,   за експертиза 30 лв., както и на ищеца 50 лв. разноски.
Водим от гореизложеното съдът
                    Р    Е    Ш    И :
ОСЪЖДА “...” АД - С., ул. ... .. , представлявано от М.В.М., управител, ЕГН .. да заплати на С.И.И. от с. Б., Община С. ЕГН ... сумата от 358.61 лв.-триста петдесет и осем лв. 61 ст., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - 15.01.09 г., както и 50 лв. разноски по делото, на осн. чл. 128 КТ.
ОСЪЖДА “..” АД – С., ул. ... .., представлявано от М.В.М., управител, ЕГН ... да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево д. т.   от 14.33 лв., за експертиза 30 лв.  
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от получаването на съобщението до страните, че е изготвено.

Решение № 51, т. 1, стр. 79 от 13.02.2009 г. по Гр.д. № 13/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по трудов спор.
Ищецът твърди в исковата си молба, че с ответното дружество бил в трудово правоотношение, което е прекратено със заповед № ../.. г., считано от 14.05.2008 г. Не му е трудово възнаграждение за м. март, април и май 2008 г. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати процесната сума и да уважи иска със законните последици.
Ответникът, в срока за отговор не е представи такъв и не е взел становище.  
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното:
Не се спори между страните, че ищцата била в трудово правоотношение с дружество, което е прекратено със заповед № ../.. г., считано от 14.05.2008 г. Не му е трудово възнаграждение за м. март, април и май 2008 г.           Представя удостоверение за актуално състояние за ответното дружество и заповед № ../.. г.
За установяване размер на претенцията е назначена и изслушана счетоводна експертиза. От заключението на вещото лице, което не се оспори от страните и се приема от съда, като правилно и мотивирано се установява, че    размерът на задължението е 467.87 лв.
Горните изводи са неоспорени, поради което, съдът приема, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен до този размер, като в останалата част се отхвърли като недоказан.
Ответникът следва да изплати на ищеца тази сума, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - 08.01.09 г.
Ответникът следва да заплати и д. т. по сметка на съда от 18.70 лв., за експертиза 40 лв., както и на ищеца 50 лв. разноски.
Водим от гореизложеното съдът
                    Р    Е    Ш    И :
ОСЪЖДА “...” АД –С., ул. ... .., представлявано от М.В.М., управител, ЕГН ... да заплати на И.А.М. от с. Р., Община С., ЕГН ... сумата от 467.87-четиристотин шестдесет и седем лв. 87 ст., стойност на неизплатено трудово възнаграждение, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - 08.01.09 г., както и 50 лв. разноски по делото, на осн. чл. 128 КТ.
ОСЪЖДА “...” АД – С., ул. ... .., представлявано от М.В.М., управител, ЕГН ... да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево д. т. от 18.70 лв., за експертиза 40 лв.  
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от получаването на съобщението до страните, че е изготвено.

С Решение № 54 т.1 стр. 82 от 19.02.2009 г. по гр.д. № 90/09 г. по описа на Районен съд Севлиево
 
Производството е по чл.99 ал.1 СК.
                          Р              Е               Ш                 И:
 
ПРЕКРАТЯВА брака между С. М.А. от с.К., общ.Д. – ЕГН ..... и В.Б.А. от с.К., С.община ЕГН ...., сключен на .... г. в с.К., С.община с акт № ..., поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО и на осн.чл.99 ал.1 СК.
ВИНОВНИ за дълбокото и непоправимо разстройство са двамата съпрузи.
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия О.
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху детето А.В.Б. ЕГН .... на майката С.М. А. от с.К., общ.Д. –ЕГН ....., като бащата В. Б.А. от с.К., С.община ЕГН ..... ще има право на личен контакт с детето всяка първа и трета неделя от месеца от 9 до 18 часа.
ОСЪЖДА В.Б.А. от с.К., С.община ЕГН ..... да заплаща на непълнолетното си дете А.В.Б. ЕГН ....., действаща със съгласие на майка си на С.М.А., двете от с.К., общ.Д. –ЕГН ......   ежемесечна издръжка по ....... лв., ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от влизане в сила на решението до изменение или отпадане основанията за изплащането й.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за издръжката, на осн.чл.242 ал.1 ГПК .
ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ в с.К., С.община на МЪЖА.
ОСЪЖДА В.Б.А. от с.К., С.община ЕГН .... да заплати по сметка на Районен съд   държавна такса в размер на ..... лв.
Разноските остават в тежест на страните така, както са направени .
Препис-извлечение от решението в частта за предбрачната фамилия на ищцата да се изпрати на бюро “Съдимост” при Районен съд гр.П.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

С Решение № 55 т.1 стр. 84 от 19.02.2009 г. по гр.д. № 464/07 г. по описа на Районен съд Севлиево:
 
Производството е за делба и се намира във втората фаза.
С решение № .. т.1 стр.28 от ... г. е съставен проект за разделителен протокол.
Същият беше предявен на страните и те не направиха възражения по него.
С оглед на гореизложеното съдът следва да обяви окончателния разделителен протокол на процесните имоти.
Делбата ще се извърши по реда на чл.291 ГПК /отм./ – чрез теглене на жребие, ако страните не постигнат спогодба за разпределение на наследствените имоти.
По уравнението на дяловете и определяне на дължимата от всеки д.т., съдът ще се произнесе със следващото си решение, тъй като е вероятно и сключване на спогодба.
Водим от гореизложеното съдът
 
                 Р               Е                Ш                  И:
 
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН следния РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ между съсобствениците М.А.Г. от С. ж.к...... бл.... вх.... ет..... ап..... ЕГН ...., И.Д.И. от С. ул..... № .. ЕГН ........., И.И. Д. от с.К.,С.община ЕГН ....., Д. Т. Ц. от с.Б., С.община ЕГН ....., З. С.И. от С. ул...... № ... ЕГН ...... и А. Б.ИЛ. от с.К. ,С.община ЕГН ......., за земеделски имоти, намиращи се в землището на с.К.......,С.община:
ДЯЛ ПЪРВИ:
       Нива от ...... дка  пета категория,    в    местност   "С...",    имот №    ....., при граници: № .... нива земи по чл.19 –Община Севлиево, № 106009 нива н-ци И.Х. К., № .... нива н-ци Д. Д. Д. и № .... нива н-ци Н.Н.Т., която има средна пазарна оценка от ..... лв.
Нива от ....,..... дка четвърта категория, в местност „...", имот №.... при граници : № ... и № ... – полски път на Община Севлиево – пътища и дерета, № ... нива н-ци Ц. Х.Ц., № ... нива на “...” ЕООД и № .... нива н-ци Х.Б. Н., със средна пазарна оценка от .... лв.
Нива от ... дка пета категория м.”...” имот № .... , при граници: № ... нива на земи по чл.19 – Община С., № ...... нива н-ци К.И. П.в, № ..... нива на земи по чл.19 – Община С., № ..... нива на И.Д. Д., № ... нива на Н.С.Н., № .... нива н-ци В. Б. И., № ..... – нива н-ци Д. С. Д., № ... и ... – лозе на земи по чл.19 –Община С., № ... нива на земи по чл.19 – Община С., № .... нива н-ци Х. М. М., № 109192 нива на земи по чл.19 – Община С., № ... нива на И. П. Б. и № ... нива н-ци Х. П.Б., със средна пазарна оценка от ..... лв.
ДЯЛ ВТОРИ
     Ливада от ..... дка  четвърта категория, в местност „..." имот № ...., при граници: № .... широколистна гора на Държавно лесничейство, № ... ливада н-ци Б.И.Ч., № ..... ливада н-ци Н. П. Н., № ..... ливада н-ци Г. И. В. и № .... полски път на Община Г.–пътища и дерета, със средна пазарна оценка от..лв.
       Нива от ... дка четвърта кат.местността
„...", имот № .... ,при граници: № ... – нива н-ци А. Т. С., № ... и № ... –полски път на Община С. – пътища и дерета, № .... нива н-ци Х. Б. С., № .... изоставена нива на “....” ООД и № .... – изоставена нива на Община С. Кметство с. К., със средна пазарна оценка от ... лв.
    Нива от .... дка пета категория в местност “...” имот № ... при граници и съседи: № .. нива н-ци И.П.И., № ... и № .... – полски път на Община С. -пътища и дерета и № .... ниво на ЗППК “.....а”, със средна пазарна оценка от ... лв.
ДЯЛ ТРЕТИ:
      Нива от ....  дка, четвърта категория, в
местност „...", имот № ... , при граници: № ... нива н-ци И. Й. Г., № .... нива на Г.Б.Д., № .... нива н-ци Ю.Ю.С., № ... полски път на Община С. –пътища и дерета и №..... нива на “....” ЕООД, със средна пазарна оценка от ..... лв.
ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ:
       Нива от .... дка четвърта категория, м.”...”, имот № ....., при граници: № ...... и № ..... полски път на Община С.- пътища и дерета, № .... нива н-ци П.И. В., № .... нива на И. Х. Д., № ..... нива на “....” ЕООД и № ...... нива на Д. Я.Н.в, със средна пазарна оценка от ...... лв.
ДЯЛ ПЕТИ:
        Изостав.тр.нас. от .... дка шеста категория,
в местност „...", имот № .....   при граници: № ..... – полски път на Община С.- пътища и дерета, № ..... изост.тр.нас.на н-ци А.И.К.в, № .... изост.тр.нас.на “....” ЕООД, № .... изост.тр.нас.н-ци И.С. М., със средна пазарна оценка от ...... лв.
Нива от ...... дка пета категория м.”..” имот № .....  при граници: ..... нива н-ци И.И.И., № ..... нива н-ци И. П.Д., № ..... и № ..... полски път на Община С.-пътища и дерета и № .... нива на И.П. Б., със средна пазарна оценка от ..... лв.
ДЯЛ ШЕСТИ:
Изоставена нива от .... дка пета категория, м.”...”, имот № ....., при граници: № ..... широколистна гора на Държавно лесничейство, № .... изоставена нива н-ци Й.Д.Г., № .... изоставена нива н-ци Ц. Х.Ц., № .... полски път на Община С.- пътища и дерета, № .... изоставена нива н-ци Т.Н.Ц. и № .... изоставена нива н-ци П.Н.П., със средна пазарна оценка от ... лв.
      Ливада от .... дка пета категория м.”Т.” имот № ...., при граници: № 116015 ливада н-ци Б.С. К., № ..... ливада н-ци Н.И.Т., № ..... полски път на Община С. - пътища и дерета и № .... ливада н-ци С. И.К., със средна пазарна оценка от ..... лв.
Решението, ведно с № 17 т.1 стр.28 от 26.01.2009 г., подлежат на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд с обща жалба, по реда на чл.290 ГПК /отм./ - в 14-дневния срок за обжалване на най-късното решение по чл.289 ГПК /отм./

С Решение № 56 т.1 стр. 86 от 19.02.2009 г. по гр.д. № 864/08 г. по описа на Районен съд Севлиево
Производството е по чл.71ал.2 СК.
                          Р                     Е                 Ш                 И:
ПОСТАНОВЯВА малолетното дете Е.С. С. ЕГН ..... да живее при баща си С.Е.С. от гр.С. ул.... № ... ЕГН ......, на осн.чл.71 ал.2 СК.
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на детето Е. С. С. ЕГН .... на бащата С. Е.С. от гр.С. ул..... № ... ЕГН ....., на осн.чл.71 ал.2 СК .
ОПРЕДЕЛЯ мерките относно личните отношения между детето Е.С. С. ЕГН .... и майката Н.М.М.А от с.О. ул.... № ..., общ.Л. ЕГН ...., както следва: майката ще има право на личен контакт с детето всеки първи и трети неделен ден от месеца от 09 до 17 часа в дома на бащата.
ОСЪЖДА Н. М. М. от с.О. ул..... № ..., общ.Л. ЕГН .... да заплаща на малолетното си дете Е.С.С. ЕГН .... чрез неговия баща и законен представител С.Е. С., двамата от гр.С. ул..... № ... ЕГН ..... ежемесечна издръжка по . ... лв. ведно със законната лихва при всяка забавена вноска, начиная от .... г. до изменение или отпадане основанията за изплащането й, на осн.чл.79 и чл.87 СК.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск за издръжка до размер на ..... лв. като неоснователен и недоказан.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за издръжката.
ОСЪЖДА Н.М.М. от с.О. ул.Р. № ..., общ.Л.. ЕГН ... да заплати на С. Е. С. от гр.С.ул... № ... ЕГН ..... направените от него разноски по делото в размер на ...... лв.
ОСЪЖДА Н. М.М.от с.О. ул.Р. № ..., общ.Л. ЕГН .... да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. в размер на ...... лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

С Решение № 57 т.1 стр. 88 от 20.02.2009 г. по гр.д. № 845/08 г. по описа на Районен съд Севлиево:
Производството е за сумата 589.12 лв. и с правно основание чл..79 ЗЗД.
В исковата молба се твърди, че ответникът дължи процесната сума, произходяща от договор № ..../... г. и протокола за възлагане на регулативни стандарти. Ищецът моли съда да осъди ответника да заплати сумата на осн. чл. 79 ЗЗД и да уважи иска със законните последици.
Ответникът оспорва иска.
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното:
Видно от удостоверение за актуално състояние № ../.. г. ДКЦ „..." ЕООД е записан в търговски регистър и се представлява от соченото в исковата молба лице.
Според твърденията в исковата молба и с оглед приложените към същата договор № .../... г., протокол за възлагане на регулативни стандарти от ... г., приложение № 1 и писмо изх. № .../... г., между   РЗОК – Г. и ответника е сключен договор № .../... г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ. По силата на чл. 42 от него ответникът, като изпълнител на специализирана медицинска помощ - ДКЦ, можел да назначава на пациентите си специализирани медицински дейности и медико-диагностични дейности по брой или стойност, определени с индивидуални регулативни стандарти.
По силата на протокол от ... г. ответникът получил за четвърто тримесечие на 2007 г. стойност на направления за медико-диагностична дейност в размер  на 7 841.30 лв. за тип 1, 2 и 6; 508 направления бланка МЗ-НЗОК № 3, чиято единична стойност е 12.50 лв.
съгласно точка 108.1. от Решение № .../... г. на УС на НЗОК, обн. Д.в. бр. 19/2007 г. за тип 1 и 2, 198 направления бланка МЗ-НЗОК № ЗА за типовете извън 4, стойност на направления бланка МЗ-НЗОК № 4 за тип 4, възлизаща на 1 299.27 лв.; 41 направления бланка МЗ-НЗОК № 3 за тип 4;19 направления бланка МЗ-НЗОК № ЗА за тип 4; стойност на направления бланка МЗ-НЗОК № 4 за тип 9, възлизаща на 1 275.00 лв. След изтичане на четвъртото тримесечие на 2007 г. от направената счетоводна справка в РЗОК - Г. по отчетени медицински направления било констатирано, че ДКЦ „..." чрез издаване на бланка МЗ-НЗОК № 4 „Направление за медико-диагностична дейност" превишил възложените му регулативни стандарти с 589.12 лв. над допустимото. Съгласно чл. 43 т. 3 от сключения между страните договор, изпълнителят по него бил длъжен да възстанови заплатените средства, извън разрешените по договора превишения и възможности за компенсации. На ответника била отправена покана за доброволно внасяне на сумата, с писмо   № .../...г., но това не било сторено, по съображения, подробно развити от ответника в приложено отговор от 21.07.2008 г.
Ищецът развива съображения, че текстовете за регулативните стандарти били включени в индивидуалните договори между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, поради което бил налице правен интерес от настоящият иск.
Ответникът оспорва иска.  
Счита, че и нормативната и договорна регламентация на регулативните стандарти противоречи на закона, поради което, като елемент на договор, била нищожна.
   Незаконосъобразността на регулативните стандарти, била  установена и практика на ВАС, съобразно която не следва да се налагат санкции на лечебните заведения за нарушаване на ограниченията на регулативните стандарти, тъй като тези ограничения са постановени в нарушение на чл. 4 и чл. 5 т. 5 и т. 10, чл. 35 т. 1 и 2, чл. 55 8 т. 2 и пар.1 т. 2,   330.
В същия смисъл бил и чл. 167 от НРД-2006 г. -отменен с решение № 12098/04.12.2006г. по адм. дело №3696/2006г. На ВАС –д.в.бр. 101/15.12.2006 г., с мотиви, че се нарушава чл. 15 ал. З от Закона за нормативните актове. Цитира и редица дела на ВАС, по които са постановени решения в този смисъл - № 7274/2007; 10156/2007; 6056/2007; 2322/2007; 4068/2008 г.. Практиката   на   ВАС   за незаконосъобразност на регулативните стандарти била категорична, а решението на УС НЗОК - взето един месец след цитираното решение.   
Видно било от писменото изявление на Директора на РЗОК Г., че индивидуалния договор между РЗОК и ДКЦ е сключен без възможност за реално да се договаряне на клаузите на договора, тъй като те били предварително определени от РЗОК. ДКЦ, при подписването на договора, е бил изправен пред избора или да приеме клаузите както са написани, или да не подпише договора, при което няма да получава плащания от РЗОК.
Договорът бил нищожен в клаузите, с които препраща към Решението на УС на НЗОК, поради нищожност на самото решение, по съображения развити по-горе.
По силата на чл. 55 от ЗЗО, представителите на НЗОК и на съсловните организации на лекарите всяка година изработват Националният рамков договор за следващата година. Ал. 3, на същия текст, е отменена - ДВ, бр. 102 от 2005 г., нова, бр. 105 от 2006 г., обявена за противоконституционна от КС на РБ - бр. 26 от 2007 г., нова, бр. 113 от 2007 г., в сила от 1.12.2007 г. Т.е., след като чл. 55 ал.3 ЗЗО е обявена за противоконституционна, то и § 11а.ПЗР на ЗЗО- ДВ, бр. 113 от 2007 г., по силата на който, в случай че НРД за 2008 г. не бъде сключен в срок до 15 декември 2007 г., считано от 1 януари 2008 г. се прилагат правилата по чл. 55, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6, не може да намери приложение.
Ищецът счита, че е налице основание за отговорност по чл. 79 ЗЗД , по силата на който, ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата, т.е., че при така описаните договорни отношения, за ответника е възникнало задължение да заплати процесната сума.
Съдът не споделя тази обосновка на исковата претенция!
Текстът на тази норма изисква длъжникът да не изпълни точно задължението си, за да има право кредиторът да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата.
Според трайната практика на ВКС, общите предпоставки за уважаване на иска по чл. 79 ЗЗД са следните: първо - наличието на облигационна връзка - двустранна правна сделка, валидно договорно задължение, от което да възниква задължение за изпълнение;         второ -виновно неизпълнение (пълно или частично) на договорното задължение; трето - вреди, настъпили от неизпълнението; четвърто - причинна връзка между неизпълнението и настъпилите вреди.      Тези елементи следва да са налице кумулативно.   
За наличието на първата предпоставка.
Първият спорен въпрос в процеса е дали между страните има облигационна връзка. Съдът приема, че такава връзка съществува, по силата на сключен между тях договор от 26.02.01 г.
Дали е налице неизпълнение по този договор не беше установено по един безспорен начин, тъй като доказателства в тази посока изобщо не се събраха. Но този факт би имал значение, ако беше установено на наличието на четвъртата предпоставка - да е налице причинна връзка между евентуално установеното неизпълнение и настъпилите вреди. Такава причинна връзка   не се установи, поради което съдът намира, че искът по чл. 79 ЗЗД е неоснователен и недоказан.   
Освен изложеното и с оглед наведените от ответника съображения, съдът е на становище, че договорът, по силата на чл 26 ал.1 ЗЗД, е нищожен, като противоречащ на закона. Между страните не се спори относно наличие на облигационен договор, като се позоваването на чл. 43 т.3 от същия е неоснователно, тъй като твърдяните надвишения на медикодиагностични дейности и специализирани медицински дейности не са установени по несъмнен начин, още по-вече, че е налице нищожност на основанието за установяването на регулативните стандарти.
С оглед горните изводи, съдът намира, че ищецът следва да заплати на ответника направените по делото разноски от 150 лв.
Водим от гореизложеното съдът
                  
                         Р      Е       Ш       И 
 
ОТХВЪРЛЯ иска на НЗОК, представлявана от Р. М. Т. чрез   процесуален   представител   - юрк. М.Н. против ДКЦ “…” ЕООД гр. С.,    ул. „..." № .., представляван от управителя си - Д-р Т.П.Х., ЕГН ... за сумата 589.12 лв. произходяща от договор № .../.. г. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН на осн. чл. 79 ЗЗД.
ОСЪЖДА НЗОК, представлявана от Р.М.Т. чрез процесуален   представител - юрк. М.Н. да заплати на ДКЦ „.." ЕООД гр. С., ул. „..."   № ..,   представляван от управителя си - Д-р Т.П.Х., ЕГН ... направените по делото разноски от 150 лв. 
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

С Решение № 58 т.1 стр. 90 от 23.02.2009 г. по гр.д. № 901/08 г. по описа на Районен съд Севлиево:
Искът е с правно основание чл.108 и чл.109 ЗС.
Ищците твърдят в исковата си молба,че са собственици на ПИ в гр.С. ул.”....” № .... с площ от 208 кв.м.при описани съседи,както и на самостоятелен обект-апартамент на първи етаж от построена двуетажна жилищна сграда с площ от 77 кв.м.,ведно с прилежащо избено помещение/източно/с площ от 35 кв.м.със съответните ид.части от сградата.Ответницата обитава вторият етаж от сградата и без основание ползува нерегламентирана стопанска постройка.Заетата от нея площ не е необходима за ползването на втори етаж,чийто собственик е по силата на отстъпено право на строеж.Има и направен вход от мазето на ответницата към двора ,които е незаконен.Въпреки отправена нот.покана,ответницата продължава без основание да държи западната част от двора,като незаконната стопанска постройка и входа към мазето им пречат да упражняват пълноценно ползуването на собственият им имот.Молят ответницата да бъде осъдена да отстъпи собствеността и предаде владението върху процесното дворно място и премахне стопанска постройка,насаждения и изход със стълбище от мазето си към двора и в този смисъл се уважи искът ведно с законните последици.
Ответницата оспорва искът,излага съображения и моли да се отхвърли,като неоснователен и недоказан с законните последици.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
Безспорни са следните обстоятелства в хронологичен порядък:
1/Видно от нот.акт за учредяване на суперфиция № .... том .... нот.дело № ..../1960г.по описа на нотариална служба при съда,А. Ц. Л. и С. Ц. М. и двамата от Севлиево са сключили договор за суперфиция по силата на който отстъпват на И. М. Р. правото да построи горният етаж на бъдеща двуетажна,жилищна сграда,на която първият етаж,ще бъде построен от А.Ц. Л.,като стане собственик на целият горен етаж,половината от мазето и съответно ползуване от мястото за обслужване на жилището върху 100 кв.м.от собствените им дворни места,при описани граници на имота.
2/През периода от време 1960-1961г./Вж.показанията на свид.Н.Н. и становището на ответната страна/ страните по делото са започнали и са изградили двуетажна масивна жилищна сграда.Видно от становище на арх. От .....г.Й Х.-главен архитект на община Севлиево и удостоверение от същата дата издадено по искане на И.М. Р. от Севлиево, е прието за установено,че двуетажна масивна жилищна сграда построена в упи ... ..... в кв..... по плана на града с обособени две самостоятелни жилища,всяко едно на етаж със самостоятелни входове е търпим строеж по смисъла на пар.16 ал.1 от ПР на ЗУТ и не подлежи на премахване.
3/В последствие без да е уточнено по време, ответната страна на южната фасада на жилищната сграда е изградила изход към дворното място чрез четири бр.бетонови стъпала и бетонова пътека необходима за ползването на паянтова стопанска постройка.
4/ С нот.акт за продажба № ... т..... рег.№ ..... нот.д.№..../26.09.2008г.на нотариус И.П. гр.Севлиево ищците са собственици на процесният поземлен имот с иден№ ........ в С.ул.” Ул.”....” № .... с площ от 208 кв.м.при съседи:второстепенна улица № ..., № .... на С. Ц. М., № .... на Община Севлиево №... на Р.И. Й. и Й.И.Й. ,както и на самостоятелен обект,апартамент на първият етаж от построената в имота двуетажна жилищна сграда с площ от 77 кв.м.ведно с прилежащо избено помещение/източното/ с площ от 35 кв.м. и съответните ид.части от общите части на сградата.
Налице са два обективно съединени иска,който следва да бъдат разгледани поотделно.
ПО ИСКЪТ С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл.108 ЗС.
В конкретният случай е поставен за разрешаване спор за собственост.
В писмен отговор на исковата молба от .....г.по делото по реда на чл.131 ГПК,ответницата Р. застъпва становище,цитирам:”....не оспорвам правото на собственост върху дворното място.....100 кв.м.ищците са носители на правото на собственост,но ползването на имота по отношение на посочените 100 кв.м. може да се извършва от носителя на ограниченото вещно право,тоест от мен”.
Съдържанието на спорното право е посочено в петитума на исковата молба,заедно с вида на търсената защита,която определя и границите на решаващата дейност на съдът.Процесното дворно място е индивидуализирано от ищцовата страна по реда на чл.145 ал.2 ГПК в протокол от 02.02.2009г.а именно:западната част от дворно място с площ от 41 кв.м. при граници от север-двуетажна жилищна сграда върху поземлен имот № .....,юг-община Севлиево,от изток собствено дворно място на ищците и запад имот №....... или имота оцветен с жълт цвят по скица № 1 на вещо лице П.В.,която е неразделна част от настоящето решение.
Този имот се ползува от ответницата и в него се намират стопанска постройка,изход със стълбище и насаждения,който са предмет на искът по чл.109 ЗС,който ще бъде разгледан в последствие.
Защитата на правото на собственост се реализира с ревандикационен иск по чл.108 ЗС,негаторен иск по чл.109 ЗС и установителен иск.Съдът квалифицира правният спор,като изхожда от обстоятелствата от обстоятелствата в исковата молба,на които се основават двата иска.
Съдът приема за безспорно установено,че процесният имот/описан по горе/ се владее и ползува от ответницата.
В изготвеният от съда доклад по реда на чл.146 ГПК в о.с.з.02.02.2009г. съдът е указал на ответницата,че следва да представи доказателства,че върху дворното място предмет на делото е учредено вещно право на строеж.
В тази насока от ответната страна не са предприети съответни процесуални действия.
В конкретният случай правото на строеж е трансформирано в право на собственост върху конкретен обект- да се построи жилищна сграда,като ответницата е собственик на втори етаж от нея.Не е учредено право да се ползува чуждото дворно място,доколкото това е необходимо с оглед упражняване правото на строеж. След извършване на строежа на сградата в чуждият имот,то учреденото право на строеж изчерпва своите функции трайно и постоянно.
Писменият отговор от ответницата Р. до съда/цитиран по- горе/ по своята същност подчертава   ползване,което засяга правата на собствениците/ищците/ и е превърнало фактическият суперфициарния собственик на етаж от жилищната сграда в собственик и на мястото,което изключва приложението на чл.64 ЗС.Това поражда и интереса от завеждането на искът.
Доказателства опровергаващи правото на собственост върху процесното дворно място не се представят,като съдът няма основание да не уважи така предявеният иск по чл.108 ЗС.като основателен и доказан.
ПО ИСКЪТ С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл.109 ЗС.
Искът основан на чл.109 ЗС предоставя правна защита на правото на собственост и то при положение ,че ищците са собственици на процесният имот,какъвто е и настоящият случай.
Този иск може да бъде уважен,когато на правото на собственост се пречи с неоснователни,противоправни и неправомерни действия.
За да може ответницата да придобие правото на собственост по отношение на построената стопанска постройка,изход със стълбище и насаждение в чужд имот,собственика на дворното място/ ищците/следва да отстъпят това свое право на ответницата чрез учредяване на суперфиция/чл.63 ЗС/.Такова не е отстъпено и действува принципа на чл.92 ЗС,което не е предмет на настоящето дело.
В тази връзка ответната счита,че направената постройка и входа от мазето отговарят на изискванията на пар.16 от ЗУТ,тоест те са в статут на търпимост и не следва да бъдат премахвани.
По делото е приложено удостоверение ,посочено като безспорно обстоятелство по-горе ,че съгласно пар.16 ал.1 от ПР на ЗУТ даден строеж-двуетажна масивна жилищна сграда,обособени с две самостоятелни жилища,всяко едно на етаж със самостоятелни входове е определен като търпим,който не подлежи на премахване и забрана за ползване по силата на закона.
Очевидно е,че стопанската постройка,изхода към стълбището, са строежи които не са обявени според ПР на ЗУТ за търпими и подлежат за премахване и забрана за ползване.Липсва удостоверение по пар.16 ал.1 от ПР на ЗУ за удостоверяване на фактите,характеризиращи тези строежи като търпими .
Следва да се изтъкне и правилото,че придобиването на собственост върху постройката,върху стълбището отделно от собствеността на земята по някои от способите по чл.63 ЗС или по силата на други актове,създаващи отделна собственост,става въз основа на правни актове,извършени в определена от закона форма.Без наличието на такъв акт,както е и в конкретният случай,не може да възникне собственост върху стопанската постройка и т.н.
За да се уважи искът по чл.109 ЗС,не е достатъчно само да се установи,че стопанската постройка е незаконна,стълбището изградено в отклонение от архитектурен проект , насаждението,като ищците носят доказателствена тежест и следва да докажат,че постройката им пречи да упражняват в пълен обем правото си на собственост.
По делото е установено с оглед на всички събрани доказателства,че ищците са лишени от достъп до дворното място и такъв не им се разрешава в което е построена стопанската постройка поради наличие на ограда. В тази връзка са показанията на свид.Д. С.-майка на ищцата и констатациите на вещото лице в заключението относно този факт.Други доказателства в тази връзка не се представиха,като съдът няма основание да не кредитира показанията на свидетелката като достоверни.
Всяка незаконна постройка и то в чуждо място,която пречи за упражняване правото на собственост подлежи на събаряне по реда на чл.109 ЗС.Касае се до неоснователни действия от страна на ответницата,които довеждат до накърняване,засягане и застрашаване упражняването на правото на собственост от ищците.
Тези правни доводи на съдът са достатъчни за да се приеме,че и този иск е основателен и доказан и следва да се уважи.
Съдът има в предвид заключението на вещото лице П.В. и го приема като правилно и законосъобразно,неоспорено от страните относно изготвените скици които са неразделна част от настоящето решение .
Ответницата ще следва да заплати на ищците разноски по делото в размер на сумата от .... лв.
Разноските направени от ответницата остават в нейна тежест.
Водим от горе изложеното съдът
                                          Р Е Ш И :
ОСЪЖДА Е.П. Р. от гр.С. ул.”...” № ... ЕГН .... да отстъпи собствеността и предаде владението на Д. Р. Д. ЕГН .... и М.И. Д. ЕГН .... и двамата на адрес С. ул.”....” № ... върху следният недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО от 41 кв.м.при граници:север-двуетажна жилищна сграда върху поземлен имот № ...,юг община Севлиево,изток-собствено дворно място и от запад имот № ... находящо се на ул.....” Севлиево,обозначено с жълт цвят на скица № 1 от заключението на вещото лице П.В.,която е неразделна част от решението на основание чл.108 ЗС.
ОСЪЖДА Е.П. Р. да премахне стопанска постройка,насаждение-1 бр.праскова и изход със стълбище от мазето към двора,изградени незаконно в описаното по горе дворно място на основание чл.109 ЗС.
ОСЪЖДА Е.Р.да заплати на Д. и М.Д. разноски по делото в размер на сумата от ... лв.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.

С Решение № 60 т.1 стр. 94 от 23.02.2009 г. по гр.д. № 74/09 г. по описа на Районен съд Севлиево
Производството е по трудов спор.
Ищецът твърди в исковата си молба, че с ответното дружество бил в трудово правоотношение, което е прекратено със заповед № ../.. г., считано от 08.07.2008 г. Не му е изплатено трудово възнаграждение в размер на 645 лв., за периода от м. март до м. юли на 2008 г. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати процесната сума, както и лихва за забава от 50 лв. и да уважи иска със законните последици.
Ответникът, в срока за отговор не е представи такъв и не е взел становище.   
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното:
Не се спори между страните, че ищецът е бил в трудови правоотношения с дружество, като със заповед ../.. г., трудовият договор е прекратен считано от 08.07.2008 г. Не му е изплатено трудово възнаграждение в размер на 645 лв., за периода от м. март до м. юли на 2008 г. Представя удостоверение за актуално състояние за ответното дружество и заповед № ../.. г.
За установяване размер на претенцията е назначена и изслушана счетоводна експертиза. От заключението на вещото лице, което не се оспори от страните и се приема от съда, като правилно и мотивирано се установява, че размерът на задължението е 683.12 лв., от които лихва за забава в размер на 64.55 лв.
С оглед така изготвеното заключение и на осн. чл. 214 ал. 1 ГПК е допуснато изменение на иска, като същият е увеличен с 37.45 лв., в частта за главницата и с 14.55 лв. - в частта относно лихва за забава.
Горните изводи са неоспорени, поради което, съдът приема, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен.
Ответникът следва да изплати на ищеца тази сума, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - от 20.01.09 г.
Ответникът следва да заплати и 27.32 лв. д. т. по сметка на съда от   лв., за експертиза 30 лв., както и на ищеца 50 лв. разноски.
Водим от гореизложеното съдът
                    Р    Е    Ш    И :
ОСЪЖДА “...” АД – с., ул. ... .., представлявано от М. В. М., управител, ЕГН ... да заплати на С.К.Ю. от гр. С., ж.к. ... бл. .., вх. .., ет. .., ап. .., ЕГН ... сумата от 683.12–шестстотин осемдесет и три лв. 12 ст., стойност на трудово възнаграждение от м. 03 до м. 07.2008 г. ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от датата на завеждане на иска - от 20.01.09 г. и лихва за забава в размер на 64.55 лв., както и 50 лв. разноски по делото, на осн. чл. 242 КТ.
ОСЪЖДА “...” АД – С., ул. ... .., представлявано от М.В.М., управител, ЕГН ... да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево д. т. от 27.32 лв., за експертиза 30 лв.  
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от получаването на съобщението до страните, че е изготвено.

С Решение № 61 т.1 стр. 95 от 23.02.2009 г. по гр.д. № 843/08 г. по описа на Районен съд Севлиево
Производството е по чл. 99 ал. 1 от СК.
Водим от гореизложеното съдът
            Р       Е        Ш        И    :
ПРЕКРАТЯВА бракът между С.Д.С. ЕГН ... от гр. С., ул. ”...” .. ет. .. вх. .., ап. .. и М.Т., род. на ... г., ФРГ, гр. Б. ул. ... № .., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, сключен граждански брак № .../.. г. страните са съпрузи от ... г., сключен в гр. Б., ФРГ на основание чл. 99 ал. 1 СК.             
Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ.
ОСЪЖДА М.Т., род. на ... г., ФРГ, гр. Б., ул. ... № .. да заплати по сметка на РС Севлиево 25 лв.
 Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

С Решение № 63 т. 1 стр. 99 от 25.02.2009 г. по гр.д. № 61/09 г. по описа на Районен съд Севлиево
Предявеният иск е с правно основание чл. 100 СК.
Водим от гореизложеното съдът
 
                    Р           Е         Ш           И :
 
ПРЕКРАТЯВА бракът между Д.Г.А. ЕГН ... от гр. С., ж.к. ”...” бл. .., вх. .., ет. .., ап. .. и М.П.А. ЕГН ... с.гр., с.а. сключен на ... г. в гр. С. за граждански брак № ../.. г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, на осн. чл. 100 СК.
ОДОБРЯВА споразумението между съпрузите както следва:
В бъдеще жената ще носи предбрачната си фамилия - Д.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете М.М.А. ЕГН ... на майката Д.Г.А ЕГН ..., като бащата М.П.А. ЕГН ... ще има право на свиждане с детето всяка първа и трета неделя на всеки месец от 08 до 18 ч., както и в други дни, при уговорка между родителите, както и да взема детето по един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА М.П.А. ЕГН ... да заплаща на малолетното си дете М.М.А. ЕГН ... чрез негова майка и законен представител Д.Г.А ЕГН ..., ежемесечна издръжка по 80-осемдесет лв., начиная от 25.02.2009 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за изменението или отпадането й.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. С., ж.к. ”...” бл. .., вх. .., ет. .., ап. .. на М.П.А.
ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, придобити по време на брака, страните са поделил извънсъдебно и нямат претенции по отношение на тях.      
По време на брака не са придобити недвижими имоти, общи влогове, фирми, дялове в търговски дружества и недвижими имоти. 
Съпрузите не претендират за издръжка помежду си. 
ОСЪЖДА М.П.А ЕГН ... да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево д. т. в размер на 62.60 лв.
ОСЪЖДА Д.Г.А ЕГН ... да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево д.т. от 5 лв.
Решението не подлежи на обжалване.

С Решение № 64 т. 1 стр. 100 от 24.02.2009 г. по гр.д. № 19/09 г. по описа на Районен съд Севлиево
Производството е по чл. 99 ал. 1 от СК.
Водим от гореизложеното съдът
            Р       Е        Ш        И    :
ПРЕКРАТЯВА бракът между Р.А.Л. ЕГН ... от гр. С., ж.к. “...” бл. .., вх. .. ет. .., ап. .. и Г.Д.Л. от с.г., ул. ... .., ЕГН ..., сключен с акт № ../.. г. гр. С. като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 99 ал. 1 СК.
ДЪЛБОКОТО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО на брака е настъпило по ВИНА НА МЪЖА.
В бъдеще жената да носи брачната си фамилия Л. 
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в гр. С., ж.к. “..” бл. .., вх. .. ет. .., ап. .. НА Р.А.Л. ЕГН ...
ОСЪЖДА Г.Д.Л. от с.г., ул. ... .. да заплати по сметка на РС Севлиево 25 лв.
ОСЪЖДА Г.Д.Л. от с.г., ул. ... .. да заплати Р.А.Л. ЕГН ... направените по делото разноски от 325 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в ДВУСЕДМИЧЕН срок от съобщението до страните, че е изготвено.

С Решение № 65 т.1 стр. 101 от 26.02.2009 г. по гр.д. № 909/08 г. по описа на Районен съд Севлиево
Производството е по чл.79 ЗЗД с цена на иска ..... лв.
В исковата молба ищецът твърди, че е изплатил на ответника сумата от .... лв. авансово по устен договор за доставка на янове.Ответникът обаче не е изпълнил задължението си, нито е върнал сумата на ищеца. Ищецът е предоставил на ответника един банциг на стойност .... лв.и точило на стойност ... лв., но и те също не са му върнати от ответника. Затова той моли съда да уважи иска със законните последици.
Ответникът не оспорва иска.
По делото се събраха писмени доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: от обясненията на страните, дадени подробно в с.з. се установи, че между тях от години съществуват производствени отношения, като договорите винаги са били устно сключени.
Така на 25.07.2006 г. ищецът е изплатил на ответника сумата от ... лв. авансово по устен договор за доставка на янове – дървени дъски. Това не се спори от ответника, а е установено и от представения от ищеца разходен касов ордер. През изминалите от тогава години ответникът не е изпълнил задължението си за доставка на яновете, нито е върнал на ищеца сумата от ... лв.
Безспорно е, че ответникът не е изпълнил задължението си по договора между страните, като не е извършил доставка на вещите, поради което дължи връщане на авансово получената сума по този договор.
Няма спор между страните, че ищецът е предоставил на ответника един банциг и едно точило, за да го ползва временно и без заплащане на наем. И двете вещи до сега не са върнати. В с.з. страните уточниха, че са съгласни банцигът да не се връща, а ответникът да заплати стойността му, в размер на .... лв. и по този начин вещта да премине в собственост на ответника. По отношение на точилото се установи от обясненията на ответника, че то е било предмет на кражба от работилницата му, но той не оспорва да заплати стойността му на ищеца. Същата беше определена на ..... лв.
Фактически между страните по делото нямаше противоречия както за вещите, така и за обстоятелството, че са били собственост на ищеца, че са предадени на ответника и не са върнати от него и основно – и по тяхната стойност. Имаше възможност за сключване на спогодба, но желанието на ищеца е съдът да се произнесе с решение.
Водим от гореизложеното съдът
 
                 Р                    Е                   Ш                   И:
 
ОСЪЖДА   А.Й. Й. от гр.П. ул..... № ... ЕГН ..... да заплати на С. Д. “......” със седалище и адрес на управление гр.С.ул..... №..., вписано в Регистъра за търговските дружества при Габровски окръжен съд под партида №.... том .... стр..... по ф.д.№ .../... г. ЕФН ....., представлявано от съдружника С.В.Б. ЕГН ... сумата от .. лв. , представляваща стойността на един банциг .... лв., стойността на точило ... лв. и авансово получени ... лв. по разходен касов ордер от .... г., на осн.чл.79 ЗЗД , ведно със законната лихва върху сумата, начиная от предявяване на иска .... г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на ... лв.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск до размер на .... лв. като неоснователен и недоказан.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

С Решение № 66 т.1 стр. 102 от 26.02.2009 г. по гр.д. № 909/08 г. по описа на Районен съд Севлиево
Производството е по   трудов спор с цена ..... лв. /след разделяне на производството/.
В исковата молба ищецът твърди, че трудовото му правоотношение с ответника е прекратено със заповед № ... от ..... г. При освобождаването ответникът не му е изплатил обезщетението за неизползуван платен годишен отпуск за 2007 и 2008 г., поради което моли съда да уважи иска.
 Ответникът не се явява и не е взел становище по исковете.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от заповед № .... от ...... г. трудовото правоотношение между страните е било прекратено, считано от ...... г.
От заключението на икономическата експертиза, неоспорено от страните и прието от съда като пълно и мотивирано, е безспорно установено, че на ищеца е начислено, но не е изплатено обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск за 2008 г. - 5 работни дни, на стойност ..... лв. Същото е записано и в цитираната по-горе заповед.
Съдът е на становище, че предявеният иск за заплащане на обезщетение по чл.224 ал.1 КТ е основателен и доказан до този размер.
Работодателят не е изпълнил задължението си да заплати обезщетението при прекратяване на трудовия договор, което създава у ищеца правният интерес от предявяване на иска.
Ответникът ще бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд Севлиево д.т. в размер на .... лв.и разноските по делото за експертизата в размер на ..... лв.
Ищецът не претендира разноски по делото /адвокатското възнаграждение/, тъй като те са присъдени по гр.д.№ 992/08 г.
Водим от гореизложеното съдът
 
                 Р               Е               Ш                И:
 
ОСЪЖДА “......” АД със седалище и адрес на управление гр.С. ул..... № ... ЕИК ......, представлявано от М.В. М. ЕГН .... да заплати на И.Х.Д. от гр.С. ул.... № .. ЕГН .... сумата от .... лв представляваща обезщетение по чл.224 ал.1 КТ за неизползуван платен годишен отпуск за 2008 г. в размер на 5 работни дни, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от ...... г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА “....” АД със седалище и адрес на управление гр.С. ул.Н. П. № ... ЕИК ....., представлявано от М.В.М. ЕГН .... да заплати по сметка на Районен съд Севлиево сумата от ... лв. от които д.т. в размер на ..... лв. и за експертизата в размер на ..... лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на осн.чл.242 ал.1 ГПК.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск до размер на .......лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Решение № 67т.1 стр. 103 от 27.02.2009 г. по гр. д . № 386/2008 г. по описа на РС Севлиево
Производството е по чл.124 ал.1 ГПК с цена на иска 11 000 лв.
В исковата молба ищецът твърди, че с определение по ч.гр.д.№ ….. г. по описа на РС Севлиево срещу него е издаден изпълнителен лист, съгласно който е осъден да заплати на ответника сумата от 11 000 лв., дължими по запис на заповед от 05.06.2003 г. ведно със законните последици. Въз основа на този изпълнителен лист е образувано изп.д.№ ….. г. по описа на ЧСИ с рег.№ …. с район на действие Окръжен съд Габрово и са предприети действия по принудителното събиране на сумата. Ищецът твърди, че не е поемал парични задължения към ответника и оспорва съществуването на паричното задължение. Между страните не е възниквало облигационно отношение. Твърди също, че записът на заповед е неистински документ, тъй като не е писан и подписан от него. Поради тези съображения е налице правен интерес от предявяване на отрицателно установителен иск, чрез който ищецът моли съда да признае за установено по отношение на ответника, че не му дължи исковата сума и да обезсили изпълнителен лист от ….. г., издаден по ч.гр.д.№ …. г. на Севл.РС. Претендира и разноските по делото.
Ответникът оспорва изцяло иска като неоснователен и недоказан. Възразява срещу твърденията , че записът на заповед е неистински документ. Счита, че записът е едностранна абстрактна сделка и чрез него издателят поема парично задължение към друго лице, което задължение не е обвързано с определена кауза, поради което е правно ирелевантно дали между страните съществува или не облигационно отношение, по повод на което е издаден записът на заповед. Моли съда да отхвърли иска и претендира разноските по делото.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от приложеното гр.д.№ 732/06 г. по описа на РС Севлиево по молба на отв.О. В. Г. е издадено определение № …. от …… г. по представен запис на заповед от ….. г. и ищецът Д. М. Г. е осъден да заплати сумата от 11 000 лв. със законните последици – лихва и разноски. По частна жалба на ищеца срещу определението на съда и по реда на чл.244 ГПК /отм./ ГОС с определение от 12.03.2007 г. я е оставил без уважение. Ищецът е подал до РС Севлиево и възражение по чл.250 ГПК /отм./ с молба за спиране на изпълнението по образуваното изп.д.№ …. г. по описа на ЧСИ с рег.№ … с район на действие Окръжен съд Габрово. С определение № 68 от 05.03.2007 г. съдът е оставил без уважение това искане и определението на първоинстанционния съд е потвърдено с определение № 172 от 24.04.2007 г. на ГОС, видно от приложеното гр.д.№ 68/07 г. на РС Севлиево.
По този начин ищецът е изчерпил правните възможности за атакуване на издадения изпълнителен лист.
Единствената правна възможност за установяване, че не дължи процесната сума, е отрицателно установителният иск, който е предявен и е предмет на разглеждане по настоящето дело.
Съдът следва да отбележи, че записът на заповед и каузалната сделка са самостоятелни правни актове, отделени един от друг. Породените от тях правоотношения съществуват отделно и самостоятелно. Записът на заповед може да бъде издаден и за обезпечаване /гаранция/ на едно възникнало или бъдещо задължение по каузалната сделка между издателя и поемателя. Не е ли установена такава връзка, записът на заповед остава едностранно поето задължение на издателя към кредитора да плати определената сума. Затова съдът не приема становището на ответника в писмения му отговор, че е “ирелевантно дали между страните съществува или не облигационно отношение, по повод на което е издаден записът на заповед.”
Именно затова е предявен и искът и ищецът има задължението да докаже фактическите отношения между страните, довели до издаване на документа.
Той предявява две отделни самостоятелни основания, че не дължи исковата сума. Първото касае издаването на записа на заповед с твърдението, че той е неистински документ, защото не е писан и подписан от него.
За установяване на това твърдение, бяха допуснати и изслушани единична и тройна графически експертизи. Както единичната, така и тройната са категорични, че подписът, положен след думите “подпис на издателя” е на ищеца Д. М. Г.. От второто заключение на тройната експертиза е установено, че ръкописния текст, положен на записа на заповед, е написан от отв.О. В. Г..
Тези безспорни факти водят до правния извод, че записът на заповед не е неистински документ, тъй като е подписан от издателя – ищеца по делото.За действителността на запис на заповед е достатъчно полагането на подпис от издателя, както и други законови изисквания по документа, които не са предмет на делото и са преценявани при издаване на изпълнителния лист. Обстоятелството, че ръкописният текст, съдържащ конкретната сума по записа, е изписан от ответника, е ирелевантно за истинността на документа. По делото няма твърдения, че ищецът е подписал празна бланка на запис на заповед и по този начин е дал възможност на ответника сам да попълни сумата. Но дори и да е било така, с лично положения подпис издателят е поел този риск и е приел, че ще плаща сумата, посочена в документа.
Следователно първото основание по предявения иск е неоснователно и недоказано.
Второто касае твърдението, че въобще не съществува и не е възниквало облигационно отношение между страните, от което да произтича задължението на ищеца да заплати посочената сума. Все пак обаче в с.з. от 02.10.2008 г. – л.37, по реда на чл.145 ал.1 ГПК съдът установи, чрез въпроси към повереника на ищеца, че е имало предхождащи издаването на записа фактически обстоятелства – ищецът е бил в трудовоправни отношения с ответника и са имали спор относно последиците от катастрофирал камион, шофиран от ищеца. За установяване на тези обстоятелства съдът допусна при довеждане свидетел на ищеца, но тъй като същият не се яви в с.з. и не бяха представени доказателства за препятствие пред него, съдът не уважи искането за призоваването му и го заличи от списъка на лицата за призоваване. Съдът и сега счита, че поредно отлагане на делото по такава причина е правно недопустимо и че ищецът не е положил достатъчните и необходими усилия, за да се изслуша този или друг свидетел.
Очевидно записът на заповед е издаден поради съществуването на някакви облигационни отношения между страните, тъй като липсват твърдения за издаването на документа при заплаха или под натиск.Това сочи и приложената преписка вх.№ ….. г. по описа на РПУ Севлиево – л.43 - 48, която е прекратена.
Мотивиран от горното съдът счита, че предявеният иск е неоснователен и недоказан и следва да се отхвърли. Ищецът не доказа, че не дължи процесната сума, поради което записът на заповед, като действителен документ, остава едностранно поето задължение на ищеца към ответника за заплащане на посочената в него сума. Затова не следва да бъде уважено и искането за обезсилване на издадения изпълнителен лист.
В заключение съдът следва да отбележи, че и двете страни по делото до произнасяне на съда не представиха въобще писмени защити, въпреки дадената им възможност по чл.149 ал.3 ГПК и определения срок.
С оглед изхода на делото и направеното от ответника искане за заплащане на разноски, ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника сумата от 550 лв., представляваща адвокатското възнаграждение.
Водим от горното съдът
 
                 Р                 Е                 Ш                 И:
 ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от Д.М. Г. от гр.Севлиево ж.к.Юг бл… вх…ап…. ЕГН ….. чрез пълн.адв……… от АК Ловеч против О. В. Г. от гр.Севлиево ул.Христо Ботев № .. вх… ет…. ап… ЕГН ……. отрицателно установителен иск по чл.124 ал.1 ГПК с цена 11 000 лв. и за обезсилване на изпълнителен лист от ….. г., издаден по ч.гр.д.№ …. г. по описа на РС Севлиево, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
 ОСЪЖДА Д. М. Г. от гр.Севлиево ж.к.Юг бл… вх… ап…. ЕГН …… да заплати на О. В. Г. от гр.Севлиево ул.Христо Ботев № .. вх….ет… ап… ЕГН ……… направените от него разноски по делото в размер на 550 лв. /петстотин и петдесет/.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Решение № 69 т.1 стр. 106 от 27.02.2009 г. по гр. д . № 960/2008 г. по описа на РС Севлиево
Производството е за делба и се намира в първата фаза.
В исковата молба се твърди, че страните са наследници на Б. Й. К. б.ж. на с. А., Община Севлиево, поч. На ....г. Оставил в наследство недвижими имоти, земеделски земи и гори, описани в същата. Не могат добровлно да се поделят, поради което молят съда да допусне делба  при   части, описани в същата   и да се уважи иска със законните последици..
Ответникът не оспорва иска, но оспорва    квотите на съделителите.
 От съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:              Видно от представените   Удостоверение за наследници № ...../.... г.; н.а. № .., том ....., дело № ../... г., скица № .../..... г., у-ние от .... г.   от Община Севлиево, решения № .... /..... г. на ПК-Севлиево, № .../....9 г. на ПК-Севлиево, № .../... г. на ПК-Севлиево, № .../..... г., г., скици № .../.... г., ..../...... г., № ..../..... г. № ..../...... г.,   ...../..... г, № ..../........ г., № ...../..... г.,   ...../..... г., № ..../..... г., № ..../..... г., ..../..... г., № ..../.......г., № ..../....... г., ..../...... г., № ..../..... г., № ...../..... г., ..../..... г., № ....../..... г., № ..../..... г ...../..... г., № ...../..... г., № .../..... г.,   .../.... г., № .../.... г., № .../......,   н.а. № ..., том .., дело № ..../... г. и у-ние за сключен граждански брак,  страните са наследници на Б. Й. К. б.ж. на с. А., Община Севлиево, поч. На .... г., както следва-  Н. Р.      Н. , внучка-дъщеря починалия през 1981 г. негова дъщеря Й. Б. Ц., Ц. Р. Н. –син, П. Ц. П.-         Й.-съпруга на починалия през 1999 г. син на наследодателя Н. Б. Й. и Б. Н. Й., внук- син на Н.Б. .
В с.з., след представяне на   удостоверение за гражданския брак на съделителката П. П. и починалия син на Б. К.– Н.Б. Йорданов и баща на ответника, ищците уточняват, че част от имотите са закупени   от тях по време на брака и представляват СИО, с оглед на което, делбата следва да се допусне, като се образуват осем равни дяла- от които четири- за П.Памукчиева, два- за ответника Б.в, и по един равен дял - за останалите съделители.
При това положение , съдът намира, че делбата следва да се допусне, като от урегулираните имоти по - пунктове 1 и 2, от исковата молба- се образуват осем равни дяла- от които четири- за П.П., два- за ответника Б. Й., и по един равен дял - за останалите съделители , по изложените съображения , а относно земеделските земи и гори- да се образуват четири равни дяла- по един за всеки съделител. .имоти обаче частите на всички съделители са равни - по ¼.          
 Страните не си оспорват участието в делбата и   с оглед изложените по-горе аргументи,    съдът намира, че следва да се допуснат до делба процеснияте   имоти, като се образуват описаните по-горе дялове.   
 Водим от гореизложеното съдът
 
              Р             Е             Ш              И      : 
 
 
 ДОПУСКА съдебна делба Н.Р.          Н. от гр. Ш., ул.  “......” № 14, вх. ...,        т. ...., ап. ...., ЕГН ......, Ц.       Р. Н. т гр. Ш..., ул. “......” № ...., вх. ...,      ет. ..., ап. ..., ЕГН .... и П.         Ц.      ПАМУКЧИЕВА-Й. от гр. С., ул. “.....” № ...., ет. ...., ап. ..., ЕГН     .... чрез адв. З.Г. от гр.С., ул. “......” № ..., ЕГН ....,       пълномощник и         Б. Н. Й.      от гр. ...., ул. “.....” №          ...., вх. ..., ет. ..., ЕГН ..... , върху следните недвижими имоти:
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ... . в кв. .... /.по плана на с. А., общ. С. с площ от ...... кв. м. при съседи: улица от две страни; УПИ ....; УПИ ......, заедно с построените в него: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА масивна със застроена площ от 63 кв. м. /шестдесет и три кв.м./, от която първи етаж две стаи и маза, втори етаж от три стаи и коридор; ЛЯТНА КУХНЯ на един етаж със застроена площ от 14 кв. м. /четиринадесет кв.м./; ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 55 кв. м. /петдесет и пет кв.м./; ПОДОБРЕНИЯ и НАСАЖДЕНИЯ.
2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ .... . в кв. .. . по плана на с. А., общ. С. с площ от ..... кв. м. ., при съседи: улица; УПИ ....; УПИ ....; УПИ ....., заедно с построените в него: ДВУЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 90 кв. м. /деветдесет кв.м./; ПОДОБРЕНИЯ и НАСАЖДЕНИЯ.
3. ПАСИЩЕ, МЕРА от .... дка /. четвърта категория, в местност РОДИНАТА, имот № .... . в землището на с. А., общ. С., при граници: № ..... – залесена терит.на Държавно Лесничейство; № .... – нива, стопанисвана от Общината; № .... – полски път, стопанисван от Общината; № .... – пасище, мера насл. на Н. Й.С.
 4. НИВА от ... дка, четвърта категория, в местност ШИШКО ПОТОК, имот № .... в землището на с. А., общ. С., при граници: № .... – полски път, стопанисван от Общината; № ... – нива насл. на И. В. Б.; № ..... – нива насл. на Й.Х. Д.; № .... – нива насл. на М. И. С. № .... – нива насл. на Й. Х..П.
5. НИВА от .... дка, четвърта категория, в местност НАД КАЛТИН, имот № .... в землището на с. А., общ. С., при граници: № .... – полски път, стопанисван от Общината; № ... – нива насл. на П.И.М., Й. Р.; № ... – нива насл. на Г. Д. Т.; № .... – нива насл. на К. П. П.; № . – нива насл. на Б. Й. П.; № ... – нива насл. на В. И. И.; № .... – нива насл. на Н. Й. С.
6. НИВА от ..... дка ., втора категория, в местност ВИТАНИЦА, имот № ... в землището на с. А., общ. С., при граници: № .... – полски път на Общината; № ... – нива насл. на Й. И. Д.; № ... – полски път, стопанисван от Общината; № ... – нива насл. на Г. П. М.; № ... – нива насл. на И. П.М. и Ц.И.; № ... – нива насл. на Й. К.С..Ограничения при ползване на имота, основания: санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс “Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища.
7. ОВОЩНА ГРАДИНА от .... дка осма категория, в местност РОШИТО, имот № ... в землището на с. А. общ. С., при граници: № ... – овощна градина на основно училище Отец Паисий; № .... – използв. ливада насл. на К. М.П.; № ... – овощна градина на Х. А.А.; № ... – полски път на Общината.Ограничения при ползване на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
8. НИВА от ... дка четвърта категория, в местност ТЪРНИЦАТА, имот № ... в землището на с. А., общ. С., при граници: № ... – нива насл. на Б.Й. К.; № .. – полски път, стопанисван от Общината; № ... – нива насл. на Н. Й. С.; № ... – полски път на Общината.
9. НИВА от .. дка, четвърта категория, в местност ТЪРНИЦАТА, имот № ... в землището на с. А., общ. С., при граници: № ... – местен път на Общината; № .... – полски път, стопанисван от Общината; № ... – нива насл. на Б. Й. К.; № ... – полски път на Общината.
10. НИВА от ... дка пета категория, в местност ДИМ. ВОДЕНИЦА, имот № ... в землището на с. А., общ. Севлиево, при граници: № ... – полски път на Общината; № ... – нива насл. на Н. Й. С.; № .... – пасище, мера на общински земи; № ... – дере на общината.
11. НИВА от ....дка , четвърта категория, в местност ЕЛЕНЧА, имот № ... в землището на с. А., общ. Се., при граници: № .... – нива насл. на Й. К. С.; № ... – нива насл. на М. Р. А.; № ... – нива насл. на К. Г. Д.; № .... – полски път, стопанисван от Общината; № ... – нива насл. на В.В. Д.
12. НИВА от ... дка четвърта категория, в местност ГАЛЧИНА ПОЛЯНА, имот № ...   в землището на с. А., общ. С., при граници: № ... – нива насл. на Б.Й. К.; № .... – напоител. канал на Общината; № ... – полски път, стопанисван от Общината.
13. НИВА от .... дка четвърта категория, в местност ГАЛЧИНА ПОЛЯНА, имот № ... в землището на с. А., общ. С. при граници: № ..... – нива насл. на Б. Й. К.; № ... – напоител. канал на Общината; № .... – нива насл. на Б. Й. К.; № ..... – полски път, стопанисван от Общината.
14. НИВА от ...... дка четвърта категория, в местност ГАЛЧИНА ПОЛЯНА, имот № .... в землището на с. А, общ. С., при граници: № .... – нива насл. на Н. Й.С. № ... – напоител. канал на Общината; № ... – Б. Й. К.; № .... – полски път, стопанисван от Общината.
15. НИВА от ..... дка пета категория, в местност ТУРСКИ ЛОЗЯ, имот № ..... в землището на с. А., общ. С., при граници: № ..... – нива насл. на Х. А. С.; № ... – нива насл. на Д. В. К.; № ... – нива насл. на Х.С. Б.; № .... – полски път, стопанисван от Общината; № .... – нива насл. на Н. Й. С..
Данъчната оценка на имота възлиза на 119.60 лв. /сто и деветнадесет лева и шестдесет стотинки/.
16. ИЗПОЛЗВ. ЛИВАДА от....... дка, втора категория, в местност БУКЪТ, имот № .... в землището на с. А., общ. Севлиево, при граници: № .... – дере на Общината; № ... – животнов. Ферма, стопанисвана от Общината; № .... – полски път, стопанисван от Общината; № .... – използв. ливада насл. на А. Х. Д.
17. НИВА от .... дка пета категория, в местност МОСТИЩЕ, имот № ..... в землището на с. А., общ. С., при граници: № ..... – нива насл.на Г. И. Д.; № ... – напоител. канал на Общината; № ..... – нива насл. на В. С. Д.; № .... – полски път на Общината.
18. ЛИВАДА от .... дка втора категория, в местност ГЕЧИТЯ, имот № .... в землището на с. А., общ. С., при граници: № ..... – нива, стопанисвана от Общината; № .... – ливада насл. на М. Д. Т.; № .... – дере на Общината; № ... – ливада насл. на К. М. П..Ограничения при ползване на имота, основания: Електропровод 20 кV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
19. НИВА от ..... дка , пета категория, в местност ТЪРНИЦАТА, имот № .... в землището на с. А., общ. С., при граници: № .... – нива насл. на Й. К.С.; № .... – нива насл. на К. М. П.; № ... – нива насл. на Н.К. С.в; № ... – нива на В. П. П.; № ... – нива насл. на Д. Г. Т.; № ... – нива насл. на Н. Й. С.; № .... – местен път на Общината.
20. НИВА от ..... дка /, пета категория, в местност ТЪРНИЦАТА, имот № ... в землището на с. А., общ. С., при граници: № .... – нива насл. на Н. Й. С.; № ..... – дере на Общината; № .... – нива насл. на Й. К.С.; № ... – нива на В. П. П.
21. НИВА от .... дка , пета категория, в местност ТЪРНИЦАТА, имот № ......в землището на с. А., общ. С., при граници: № ... – нива, стопанисвана от Общината; № ... – нива насл. на К.Х. К.; № ..... – полски път, стопанисван от Общината; № ... – нива, стопанисвана от Общината; № ... – нива насл. на И. И. Т.; № ... – нива, стопанисвана от Общината; № ... – нива насл. на К. М.П.
22. НИВА от .... дка , четвърта категория, в местност ЧЕРНИЦИТЕ, имот № .... в землището на с. А., общ. С., при граници: № .... – нива насл. на Н. Й. С.; № ..... – полски път на Общината; № .... – нива насл. На И. М. Ф.; № .... – нива насл. на К. Митев Т.
 23. ЛОЗЕ от .... дка, десета категория, в местност ЗАД КРЪСТА, имот № .... в землището на с. А., общ. С., при граници: № .... – лозе насл. на Х. Х. П.; № ..... – лозе насл. на Н. Й. С.; № .... – полски път на Общината; № ... – лозе насл. на Т. Т. Т..Ограничения при ползване на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
24. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от ... дка в местност ШИШКО ПОТОК, имот № .... в землището на с. А., общ. С., при граници: № ...... – широколистна гора на насл. на Н. Й. С.; № ... - широколистна гора на насл. на В.М. Р.; № .... - широколистна гора на насл. на Й.К. С.; Землищна граница; № .... - широколистна гора на насл. на Т.Г. Р.; № ... – залесена нива, стопанисвана от Общината; № ... - широколистна гора на насл. на Х. Х. П..
25. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от ... дка , в местност РЕКИТЕ, имот № ..в землището на с. А., общ. С., при граници: № .... - полски път на Общината; № .... - широколистна гора на насл. на Н. Й. С.; № ... – полски път, стопанисван от Общината; № ... - широколистна гора на насл. на И. В. В.; № ... - широколистна гора на насл. на Т. П.С.; № ... - широколистна гора на насл. на Б. В. Д.; № ... - широколистна гора на насл. на И.П. М.; № .... - широколистна гора на насл. на Х.Х. Д.;
26. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от ... дка в местност ГЪРЛИЧЕН ДОЛ, имот № ... в землището на с. А., общ. С., при граници: № ... - широколистна гора на насл. на Й. К. С.; № ... – пасище, мера, стопанисване от Общината; № .... - широколистна гора на насл. на В. Х. Т.; № .... - широколистна гора на МЗГ – Държавно Лесничейство гр. Севлиево; № ... – горски път на МЗГ – Държавно Лесничейство гр. Севлиево.
27. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от ... дка в местност МОТИШЕВОТО, имот № ... в землището на с. А., общ. Севлиево, при граници: № .... - горски път на МЗГ – Държавно Лесничейство гр. Севлиево; № ... - широколистна гора на насл. на Й.К. С.; № .... - горски път на МЗГ – Държавно Лесничейство гр. Севлиево; № .... - широколистна гора на насл. на И.И.Г..
28. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от . дка в местност БАИРА, имот № .....в землището на с. А., общ. С., при граници: № .... – широколистна гора на насл. на Н. Й. С.; № .... – иглолистна гора на насл. на Н.П. П.; № ..... - широколистна гора на насл. на Т.П.Г.; № .... - широколистна гора на насл. на Т. П. А.; № ... - широколистна гора на насл. на А.К. П.; № .... - широколистна гора на насл. на И. М.Т..
Делбата да се извърши , като от имотите по п.1 и 2 от се образуват ОСЕМ   равни дяла, от които от които ЧЕТИРИ равни дяла- за П. П., ДВА равни дяла за ответника Б.Й., и по ЕДИН равен дял - за Н. Р.     Н. и Ц.       Р. Н. , а относно земеделските земи и гори- като се образуват ЧЕТИРИ равни дяла- по един за всеки съделител.  
Делбата да се извърши с помощта на ТРИ   екпертизи,   със задача да се произнесат за реалната поделяемост на недвижимите имоти    и средната пазарна цена , при депозит от по .... лв. за всяка експертиза, внесени от ищците в петдневен срок от съобщението по депозитната сметка на Р С Севлиево.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 14 дневен срок от съобщението до страните ,че е изготвено.

Решение № 70 т.1 стр.109 от 04.03.2009 г. по гр. дело № 980/2008 г. по описа на РС Севлиево
Производството е за делба и се намира в първата фаза.
 В исковата молба се твърди, че страните са наследници на Х. К. Х., поч. На 07. 10. 1937 г.. В наследство останал       недвижим   , който не могат доброволно да си поделят, като моли съда да допусне делба , и да се уважи иска със законните последици.
Ответниците не оспорват иска.
 По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното. В с.з. и въз основа на у-ние на Органът по настойничество при Община Севлиево - № …… г., е допусната поправка на адресната част на исковата молба, за ответника Х. Т. Х., поставен под пълно запрещение, да бъде представляван от Н. Т. Х.- настойник.  
   Не се спори, че   страните са наследници на Х. К. Х., поч. На ….. г. Видно от удостоверение за наследници ищците са негови внуци- деца на починалия негов син- Г. Х., първите трима ищци- съответно съпруга и деца на вторият му син Т. Х., поч. На ….. г., С. К. И.- негова внучка, дъщеря на    И. Х. и Н. Д. К.- внук на последната.Не се спори също, а е видно и от  представените скица на поземлен имот № …… г.; от СГКК Габрово, заверен препис от емлячен регистър, наследодателят е притежавал описаният в молбата имот.
В първото по делото заседание, процесуалният представител на ищците е представил   преписи от публично завещание№ …. и договор , и двата акта от …… г., по силата на които ,наследодателят Х. К. Х., приживе е извършил делба на   имотите си , като на дъщеря си И. Х. И., наследодател на ответниците С. К. И. и Н. Д. К. и в които И. Х. е заявила, че напълно удовлетворена     и останалите му имоти   ще следва да бъдат разделени между останалите му наследници-в настоящият момент- ищците и първите трима ответници. С оглед изложеното, ищците намират, че делбата следва да се допусне само между тези лица, а ответниците С. К. И. и Н. Д. К., да бъдат изключени от делбата.
Представените писмени доказателства не са оспорени от страните по делото. Не вземат и становище.
С оглед разпоредбата на чл. 90 ал.1 ЗНасл., завещанията, направени до влизането на този закон в сила във формите, предвидени в досега действуващия Закон за наследството, запазват силата си, съдът приема, че това завещание следва да бъде прието като такова. Налице е хипотезата на цитираната норма, поради което наследниците на И. Х. И. - ответниците С. К. И. и Н. Д. К., следва да бъдат изключени от делбата.
При това положение съдът намира, че делба следва да бъде допусната между ищците-наследници на единия син и първите трима ответници- наследници на втория син,, като се образуват дванадесет равни дяла- от които по 3 дяла за Х. Г. Х. и Н. Г. Х. и по 2 дяла за П. К., Н. Х. и Х. Т. Х..  
 От представеното завещание и договор, съдът приема за установено доказано по един безспорен начин, че наследодателят е имал   други имоти, с които приживе се е разпоредил в полза на дъщеря си И. Х. Последвало споразумение, при което, И. Х. си задържала завещания имот, с което тя е удовлетворена. Неподеленият имот, предмет на настоящото дело, следва да бъде поделен между наследниците на двамата й братя по описания начин.      
Водим от гореизложеното съдът
 
              Р             Е             Ш              И      :
 
    ДОПУСКА съдебна делба   между Х. Г. Х. ЕГН …… от гр. Севлиево, ул. ….. , ет…, Н. Г. Х. ЕГН …… от с.гр., ж.к. …. бл. ….., вх. …, ет…., ап…., П. М. К. ЕГН ……. , Н. Т. Х. ЕГН ….., Х. Т. Х. ЕГН …… и тримата от  гр. Севлиево, ул. …… ……   върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №…… по кадастралната карта на с. Стоките, Община Севлиево, махала ДОЛНО СЕЛИЩЕ, с площ ….. кв.м., при граници на имота:имот ….-ливада на н-ци П. Д. Керин, имот № …..- ливада на н-ци Г. Х. К., имот № …..-ливада на н-ци К. Х. К., имот № ……- ливада на н-ци Б. Х. К., заедно с построените в този имот ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА-двуетажна, паянтова, със застроена площ от 55 кв.м., състояща се от първи етаж от три стаи и втори етаж от четири стаи и тераса, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, двуетажна паянтова, със застроена площ от 45 кв.м., състояща се от първи етаж от две стаи и втори етаж от две стаи и тераса, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА- ДАМ, със застроена площ от 24 кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ПЛЕВНЯ, със застроена площ от 81 кв.м.
Делбата ДА СЕ ИЗВЪРШИ, КАТО СЕ ОБРАЗУВАТ дванадесет равни дяла, от които по ТРИ равни дяла за ищците и по ДВА равни дяла за ответниците П. М. К. ЕГН …… , Н. Т. Х. ЕГН ….., Х. Т. Х. ЕГН ……...
ИЗКЛЮЧВА от делбата С. К. И. и Н. Д. К. двамата от с. Селище, Община Севлиево.
Делбата да се извърши с помощта на икономическа експертиза, със задача да се произнесе за реалната поделяемост на имота    и средната   пазарна цена , при депозит от 120 лв. , внесени от ищците в петдневен срок от съобщението по депозитната сметка на Р С Севлиево.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 14 дневен срок от съобщението до страните , че е изготвено.

Решение № 71 т.1 стр.111 от 05.03.2009 г. по гр. дело № 984/2008 г. по описа на РС Севлиево
Производството е по чл.327 ал.1 във вр. с чл.318 и чл.288 от ТЗ във вр.с чл.79 ЗЗД с цена на иска 3675,82 лв.и по чл.294 ТЗ във вр. с чл.86 ЗЗД с цена на иска …. лв.
В исковата молба ищецът твърди, че осъществява търговска дейност, включваща продажба на течни горива. На ответната фирма е продадено гориво по описаните фактури на обща стойност ….лв. Към деня на предявяване на иска ответникът дължи като купувач на ищеца продавач за продадена стока процесната сума.Въпреки поканите ответникът не се е издължил, поради което ищецът моли съда да уважи иска със законните последици.Претендира и заплащане на мораторна лихва в размер на …. лв., както и разноските по делото.
Ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се яви в открито съдебно заседание.
С мотивирано протоколно определение от 05.03.2009 г. е уважено искането на ищеца за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 ГПК.
Неприсъственото решение се основава на наличието на предпоставките за постановяването му – формални или процесуални, по чл.238 ал.1 ГПК, и изискване по същество – по чл.239 ал.1 ГПК.
Съдът приема предявеният иск по чл.327 ТЗ за вероятно основателен с оглед фактическите твърдения на ищеца и представените към исковата молба писмени доказателства. Тези твърдения оправдават заявения с исковата молба петитум.Вероятно основателен е и искът за заплащане на лихва, която се дължи от падежа до предявяване на иска като обезщетение за забавеното парично плащане.
На осн.чл.239 ал.2 изр.1 ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.
Ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и направените по делото разноски в размер на 427 лв.
Водим от гореизложеното съдът
 
                 Р               Е              Ш                И:
 
ОСЪЖДА   “…….” ООД със седалище гр. Севлиево и адрес на управление ул.Уилиам Гладстон № … вписан в Регистъра за търговски дружества с решение № ……… г. под партида № …. том ….стр….. по ф.д.№ ….. г. на Габровския окръжен съд, ЕФН ……, ЕОК ……., представлявано от управителите М. И. Б. ЕГН ……. и С. Д. С. ЕГН ……. заедно и поотделно да заплати на “ …..” ЕООД със седалище гр. Габрово и адрес на управление ул. Любен Каравелов № …, ЕИК ……, представлявано от собственика и управител К. К. К. ЕГН …… сумата от …… лв./ ……./, на осн.чл. 327 ал.1 във вр. с чл.318 и чл.288 от ТЗ във вр. с чл.79 ЗЗД,   ведно със законната лихва върху сумата, начиная от предявяване на иска ….. г. до окончателното й изплащане; сумата от …… лв. /……../, представляваща лихва за забавено парично плащане, на осн.чл.294 ТЗ във вр. с чл.86 ЗЗД, както и направените по делото разноски в размер на …. лв. / ….../
Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
На осн.чл.240 ал.1 ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на ответника, който има право на защита срещу неприсъственото решение по чл.240 ал.1 и 2 ГПК.

Решение № 73 т. 1 стр. 114 от 10.03.2009 г. по гр. дело № 977/2007 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е за делба и се намира във втората фаза.      
С решение № 56/20.03.08 г. делба между страните е допусната, като са образувани два равни дяла - по един равен дяла за всяка от страните.
В първото по делото заседание, след допускане на делбата, са изслушани две технически експертизи за реалната поделяемост на имотите и средната им пазарна цена.
Заключенията не са оспорени от страните и се приемат от съда, като правилни и мотивирани.
С оглед разпоредбата на чл.. 347 ГПК, съдът съставя разделителния протокол въз основа на заключението на вещо лице при спазване правилата на Закона за наследството.
На осн. чл. 350 ГПК, след като състави проекта за разделителния протокол, съдът призовава страните, за да им го предяви и да изслуша възраженията им по него. След това той съставя и обявява окончателния разделителен протокол.
Решенията по чл. 346, 348, 349 и 350 подлежат на обжалване с обща жалба в срока за обжалване на най-късното решение, по чл. 351 ГПК.
След като решението по разделителния протокол влезе в сила, съдът призовава страните за теглене на жребий, на осн. чл. 352 ГПК.
Водим от гореизложеното съдът
              Р             Е             Ш              И      :
СЪСТАВЯ ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ между И.Х.Х. ЕГН ... от с. Л., Община С., чрез адв. П.К.К., гр. С., ул. ... .., ет. .. и С.Ц.Б., ЕГН ... от с. Л., общ. С., върху земеделски земи и гори в землището на с.с., на осн. чл. 350 ГПК както следва:  
І. Възстановени с Решение 335/ 17. 02. 1999 г. на ПК С.: Скици Ф00922/13.08.2007 г., Ф00923/13.08.2007 г., Ф00924/13.08.2007 г., Ф00925/13.08. 2007 г., Ф00928/ 13.08.2007 г . и Ф00929/13.08.2007 г. 
1. ИМОТ (НИВА) - ... в землището на с. Л. с ЕКАТТЕ ..., общ. С., с площ от 16.788дка., находящ се в местността “...” при граници (съседи): .... - 16.788дка х 340 лв. - 5708 лв.
2. ИМОТ (НИВА) - ... в землището на с. Л. с ЕКАТТЕ ..., общ. С., с площ от 10.996 дка., находящ се в местността “...” при граници (съседи): ... -10.996 дка х 340 лв. - 3739 лв.
3. ИМОТ (НИВА) ном. ... в землището на с. Л. с ЕКАТТЕ ..., общ. С., с площ от 5.781 дка. находящ се в местността “...” при граници (съседи): ... - 5.781 дка х 250 лв. -1445 лв.
4. ИМОТ (ПАСИЩЕ, МЕРА) - ... в землището на с. Л. с ЕКАТТЕ ..., общ. С., с площ от 3.001 дка., находящ се в местността “...” при граници (съседи): ..... - 3.001 дка х 160 лв. - 480 лв.
5. ИМОТ (НИВА) - ... в землището на с. Л. с ЕКАТТЕ ..., общ. С., с площ от 18.002 дка., находящ се в местността “...” при граници (съседи): .... -18.002 дка-3586 лв.
 9. ИМОТ (ИЗПОЛЗВ. ЛИВАДА) - ... в землището на с. Л. с ЕКАТТЕ ..., общ. С., с площ от 3.594 дка., находящ се в местността “...” при граници (съседи): ... 3.594 дка - 898 лв.
ІІ. Възстановени с Решение 253/01.10.1997 г. на ПК С.: Скици Ф00926/13.08.2007, Ф00850/08.06.2007 г. и Ф00927/13.08.2007 г.; 
10. ИМОТ (НИВА) - ... в землището на с. Л. с ЕКАТТЕ ..., общ. С., с площ от 0.763 дка., находящ се в местността “...” при граници (съседи): ... - 0.763 дка - 259 лв.
11. ИМОТ (НИВА) - ... в землището на с. Л. с ЕКАТТЕ ..., общ. С., с площ от 0.432 дка., находящ се в местността “...” при граници (съседи): ... - 0.432 дка - 147 лв. 
12. ИМОТ (НИВА) - ... в землището на с. Л. с ЕКАТТЕ ..., общ. С., с площ от 2.078 дка., находящ се в местността “...” при граници (съседи): ... - 2.078 дка - 706 лв.
ДЯЛ ПЪРВИ - 1. ИМОТ (НИВА) – 104030 - І, 2. ИМОТ (НИВА) – 107011- І,4. ИМОТ (ПАСИЩЕ, МЕРА) – 174002,5. ИМОТ (НИВА) – 196008 И 11. ИМОТ (НИВА) - 182054 
ОБЩО ЗА 8079 ЛВ.
ДЯЛ ВТОРИ: 1. ИМОТ (НИВА) – 104030- ІІ, 2. ИМОТ (НИВА) – 107011- ІІ, 3. ИМОТ (НИВА) ном.119022, 9.ИМОТ (ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА) – 209025, 11. ИМОТ (НИВА) – 182054,12. ИМОТ (НИВА) – 185069
ОБЩО ЗА 8079 ЛВ.
ІІІ. Възстановени с Решение 48/30.06.2000 г. на ПК С.: Скици - 333010/06.07.2000 и Ф00930/13.08.2007 г.; 
13. ИМОТ (ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ) - ... в землището на с. Л. с ЕКАТТЕ ..., общ. С., с площ от 1.500 дка., находящ се в местността “...” при граници (съседи): .... .- 8050 ЛВ.
ДЯЛ ПЪРВИ: 13. ИМОТ (ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ) - 333010 И 14. ИМОТ (ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ) - 343005 –І- ОБЩО ЗА 4287 ЛВ.
ДЯЛ ВТОРИ: 14. ИМОТ (ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ) - 343005 –ІІ- ОБЩО ЗА 4287 ЛВ.
Насрочва делото за 12 май 2009 г.- 8.45 ч.
Да се призоват страните, за   предявяване на проекта и изслушване възраженията им по него
  Решенията по чл. 346, 348, 349 и 350 подлежат на обжалване с обща жалба в срока за обжалване на най-късното решение.

Решение № 74 т. 1 стр. 116 от 10.03.2009 г. по гр. дело № 88/2009г. по описа на Районен съд – Севлиево
Искът е с правно основание чл.86 СК.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
Видно от данните на приложеното като доказателство гр.д.№ 260/04г.по описа на съда,ответника е осъден да заплаща ежемесечна издръжка за детето Ц. в размер на ..... лв.
От данните по настоящето дело е видно,че детето родено на ......г.е на ... години и шест месеца .Майката е трудоспособна и за една година е получила средно месечно възнаграждение от .....лв.Бащата не е представил доказате3лства за доходите си,като съдът приема,че същият е работоспособен и следва да участвува в плащането на издръжка съобразно нуждите на детето.
Безспорно,от предходно определената издръжка в размер на 40 лв.са изминали близо пет години.Детето Ц. е пораснал,като нуждите по обучението   са му завишени,инфлационните процеси в страната, възрастта дават основание на съдът да приеме,че са налице трайни по своя характер обстоятелства обуславящи интереса от завеждането на искът и от тук увеличение размера на издръжката.
Ответника чрез процесуален представител оспорва размера на искът,като счита че е завишен с оглед нуждите на детето.
За детето Ц. роден на .......г. с оглед задоволяването на неговите обикновени нужди от храна,облекло,ученически пособия и др.нужди според стандарта на живот ще следва да се определи обща ежемесечна издръжка от .... лв.Бащата няма да бъде значително материално затруднен ако заплаща издръжка с още .... лв. или общо от ..... лв.,като останалите средства се поемат от майката която ще полага грижи по отглеждането и възпитанието на детето.В този смисъл съдът намира че искът е основателен и доказан и следва да се уважи,като до размер на сумата от ... лв.се отхвърли,като неоснователен и недоказан.
Водим от горе изложеното съдът
                                        Р Е Ш И :
ИЗМЕНЯВА като УВЕЛИЧАВА размерът на присъдената издръжка с решение № ..../.....г. по гр.д.№ .../04г.по описа на съда,както следва :
ОСЪЖДА Н.А.Н. от с.М. Севлиевско понастоящем с неизвестен адрес ЕГН ..... да заплаща чрез Р. Ц.Р. ЕГН ..... действуваща като майка и законна представителка на малолетното си дете Ц. ЕГН ...... и двамата на адрес С. ж.к.”....” ..... вх”...” ет .... ежемесечна издръжка с ОЩЕ .... лв.или ОБЩО от ... лв.,ведно с лихвата върху просрочие ,начиная от 21.01.2009г..до настъпването на законни причини за изменение или отпадане на така определената издръжка, д.т. по сметка на съда от 57.60 лв. и сумата от .... лв. внесена за адвокатско възнаграждение за адвокат Геневска от Севлиево в размер на .... лв., на основание чл.86 СК.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от ... лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаването на
съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 75 т. 1 стр. 117 от 11.03.2009 г. по гр. дело № 9/2009г. по описа на Районен съд – Севлиево
Искът е с правно основание чл.222 КТ и е за сумата от ......лв.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
С Заповед № ../..г. издадена на основание чл.328 ал.1 т.3 във вр. с чл.326 ал.2 КТ е прекратено трудовото правоотношение между страните по делото.
Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца не е изплатено обезщетение в размер .......лв.
Ответната страна редовно призована в заседанието не се явява,не се представлява,не представя доказателства и не взема становище по искът.
Съдът преценява,че е налице интерес от завеждането на искът,като за да провери основателността на претенцията назначи счетоводно икономическа експертиза.
От заключението на вещото лице В.Г.,което се приема от съдът,като правилно и мотивирано,не се оспорва от страните по делото,базирано на данни по делото и на справка в канцеларията на ответната страна съдът приема за установено,че на ищеца не е изплатено начислено обезщетение по чл.222 КТ в размер на .......лв.
Ответната страна дължи и адвокатско възнаграждение в размер на ......лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                           Р Е Ш И :
ОСЪЖДА”.......” С. ул.”.....” № ... представлявано от М.В. М.-Управител ЕГН ..... да заплати на Д. Д. Г. от гр.С. ул.”......”№15 ЕГН .... обезщетение в размер на сумата от ... лв. ведно с лихвата начиная от 08.01.2009г.до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от ... лв. и разноски за адвокат от ... лв.и ... лв. и по сметка на съда възнаграждение за вещо лице от 30 лв.
ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението на основание чл.242 ГПК.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 76 т. 1 стр. 118 от 11.03.2009 г. по гр. дело № 11/2009г. по описа на Районен съд – Севлиево
Искът е с правно основание чл.222 КТ и е за сумата от ......лв.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
С Заповед № ../..г. издадена на основание чл.328 ал.1 т.3 във вр. с чл.326 ал.2 КТ е прекратено трудовото правоотношение между страните по делото.
Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца не е изплатено обезщетение в размер .......лв.
Ответната страна редовно призована в заседанието не се явява,не се представлява,не представя доказателства и не взема становище по искът.
Съдът преценява,че е налице интерес от завеждането на искът,като за да провери основателността на претенцията назначи счетоводно икономическа експертиза.
От заключението на вещото лице В.Г.,което се приема от съдът,като правилно и мотивирано,не се оспорва от страните по делото,базирано на данни по делото и на справка в канцеларията на ответната страна съдът приема за установено,че на ищеца не е изплатено начислено обезщетение по чл.222 КТ в размер на .......лв.
Ответната страна дължи и адвокатско възнаграждение в размер на ......лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                           Р Е Ш И :
ОСЪЖДА”.......” С. ул.”.....” № ... представлявано от М.В. М.-Управител ЕГН ..... да заплати на Д. Д. Г. от гр.С. ул.”......”№15 ЕГН .... обезщетение в размер на сумата от ... лв. ведно с лихвата начиная от 08.01.2009г.до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от ... лв. и разноски за адвокат от ... лв.и ... лв. и по сметка на съда възнаграждение за вещо лице от 30 лв.
ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението на основание чл.242 ГПК.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 77 т. 1 стр. 119 от 11.03.2009 г. по гр. дело № 51/2009г. по описа на Районен съд – Севлиево
Искът е с правно основание чл.221 и е за сумата от ..... лв.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
С Заповед № ..../.....г. на основание чл.327 т.2 КТ е прекратено трудовото правоотношение между страните по делото.
Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца не е изплатено трудово възнаграждение в размер на сумата от ..... лв.
Ответната страна редовно призована в заседанието не се явява,не се представлява,не представя доказателства и не взема становище по искът.
Съдът преценява,че е налице интерес от завеждането на искът,като за да провери основателността на претенцията назначи счетоводно икономическа експертиза.
От заключението на вещото лице В.Г.в,което се приема от съдът,като правилно и мотивирано,не се оспорва от страните по делото,базирано на данни по делото и на справка в канцеларията на ответната страна съдът приема за установено : на ищеца не е изплатено начислено трудово възнаграждение в размер на исковата сума.
Ответната страна дължи и адвокатско възнаграждение в размер на ....лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                           Р Е Ш И :
ОСЪЖДА”....” С.. ул.”....” № ... представлявано от М.В.М.-Управител ЕГН .... да заплати на С.И.И. от с.Б.Севвлиевско ЕГН .... дължимо но неизплатено трудово възнаграждение в размер на сумата ... лв.,ведно с лихвата до окончателбното изплащане на сумата считано от 15.01.2009г..до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от .. лв.и разноски за адвокат от .. лв.
ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението на основание чл.242 ГПК.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 78 т. 1 стр. 120 от 11.03.2009 г. по гр. дело № 243/2009г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл.100 от СК.
Водим от горе изложеното съдът
                                         Р Е Ш И   :
ДОПУСКА прекратяване на брака с развод сключен на ..... г. в гр.С. между В. Л. С. от гр.С.ул.”.......” № .. вх.”...”,ет..... ап ... ЕГН .... и Б. Д.С. от гр.С. ул.”.......” № ... ет ... ап ... ЕГН ....,като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН без да издирва мотивите за прекратяването на брака,на основание чл.100 от СК.
УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО НА СЪПРУЗИТЕ ,както следва :
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Д. ЕГН ... на майката В. Л.С.,като бащата Б. С. ще има право на свиждане с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09ч на съботният ден до 18 часа на неделният ,както и винаги,когато родителите се договорят за това.
ОСЪЖДА Б. Д. С. да заплаща чрез В.Л.С.,действуваща като майка и законна представителка на детето Д. родена на ....г.издръжка в размер на ... лв.ежемесечно ,считано от ......г.ведно с лихвата върху просрочие,до настъпването на законни причини за отпадането или изменение на така определената издръжка , д.т. по сметка на съда от .....лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта досежно определената издръжка.
Семейното жилище находящо се в гр.С.ул.”.....” № ... ет... ап ...за в бъдеще ще се ползува от мъжа,като жената няма претенции върху него.
За в бъдеще жената ще продължава да носи брачната си фамилия С.
Издръжка помежду си съпрузите не си дължат.
Б. Д.С. придобива в дял и става изключителен собственик на на лек автомобил “Фиат Уно” с ДК № .....с № на рама ......и № на двигател ....... и застрахователна стойност от .... лв.
ОКЪЖДА Б. С.да заплати д.т.върху стойността на вещта от 15 лв.
Съпрузите нямат влогове,дялове в търговски дружества и застраховки.
Сключените договори за заем с търговски банки ,ще се изплащат за в бъдеще от съпруга-длъжник по договора.
С настоящето споразумение съпрузите слагат окончателен край на всички лични и имуществени отношения породени от съвместният им брачен живот.
ОСЪЖДА всеки един от молителите д.т. по сметка на съда от по 15 лв.
Решението не подлежи на обжалване.

Решение № 79 т. 1 стр. 121 от 11.03.2009 г. по гр. дело № 808/2008г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по   чл.226 ал.1 т.1 от КТ с цена на иска 4147 лв..
В исковата и в уточняващата молба ищцата твърди, че с допълнително споразумение от …… г. към трудов договор № … от ….. г. е била преназначена на длъжността “домакин” в ответната кооперация с трудово възнаграждение в размер на …. лв. След сериозен инцидент от м.април 2005 г. тя не е била допускана до работното си място, но трудовото й правоотношение не е било прекратено. Въпреки многократните настоявания да й бъдат издадени всички необходими документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение – заповед за назначаване на комисия за извършване на ревизия за проверка и издаване на материалните и касови наличности, заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и справка за доходите за регистриране в Бюрото по труда, това не било сторено от отговорните длъжностни лица, влизащи тогава в състава на избрания Ликвидационен съвет – последните двама ответници. С неизпълнение на задължението си по чл.349 ал.2 КТ ответниците са нанесли на ищцата материални щети в размер на … лв. за периода м.октомври 2005 г. – м.октомври 2008 г. Затова тя моли съда да осъди солидарно кооперацията и виновните длъжностни лица – ответници да й заплатят исковата сума със законните последици.
Ответниците оспорват предявения иск и молят съда да го отхвърли.Твърдят, че ищцата никога не е подавала писмено искане за издаване на какъвто и да е документ. Твърдят също, че архивата на кооперацията за периода от 2003 г. до 2005 г. не е в наличност, в т.ч. лични досиета и разплащателни ведомости. Претендират разноските по делото.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка: видно от протокол на Общото събрание на ППК “Шумата” с.Шумата,Севл.община на …. г. е взето решение да се прекрати кооперацията чрез ликвидация и е избрана Ликвидационна комисия в състав от трима души – М. М. Т.- председател и отв.Д. Т. М. и М. С. Д. – членове. Към този момент председател на кооперацията е била свид.Н. Д.. С решение № …. от …… г. ГОС е вписал прекратяване и обявяване в ликвидация на ответната кооперация и ЛК в посочения по-горе състав. Неин председател е бил М. М. Т., който е починал, но не бяха представени доказателства кога е станало това. И тъй като на осн.чл.42 ал.2 ЗК обявяването в ликвидация има действие от вписване на решението, то следва да се счита, че от тази дата е започнала работата на ЛК. Представляващ кооперацията е бил М. М. Т., видно от решението на ГОС. Остава неизяснено обстоятелството откога за ликвидатор е определен Р. П. Г., тъй като от представените от ищцата решения на ГОС този факт не може да бъде точно установен. В удостоверения от …… г. и ….. г. на Агенция по вписванията са посочени като ликвидатори четири лица – членовете на ЛК, избрана от Общото събрание и Р. П. Г..
От представения оригинал на трудов договор № … от …… г. е видно, че ищцата е била назначена на длъжността “дневен пазач” в ППК “…..” от свид.Д. – тогава Председател на кооперацията. Но очевидно тя е работила там по трудов договор и преди това, тъй като в трудовата й книжка е отразено, че е назначена в кооперацията от ….. г. на длъжност “портиер” От допълнително споразумение към трудов договор № … от ….. г. свид.Д. я е преназначила от длъжност “касиер-домакин” на длъжност “домакин”. От тази заповед може да се направи извод, че е имало и друга заповед за преназначаване от дневен пазач на касиер-домакин, но такава не е представена и открита от в.л.
От допуснатата съдебно-икономическа експертиза е установено, че тези два трудови договора са регистрирани в ТП на НОИ Габрово, но няма регистриран трудов договор за преназначаване от дневен пазач на касиер-домакин. Не е регистрирано и прекратяване на трудовия договор между ищцата и кооперацията, поради което следва да се приеме, че същият не е бил прекратен.Освен това експертът е установил, че в кооперацията не се съхраняват трудовото досие на ищцата и ведомостите за начислени и изплатени заплати от 01.01.2001 г. до м.октомври 2008 г.
От обясненията на ответниците и показанията на свид.Д. може да се направи извод, че към момента на провеждане на ОС през м.май 2005 г. в кооперацията по трудов договор единствено е била ищцата. Другите работници – трактористи и дневни пазачи са били съкратени от свид.Д. предишната зима.
От постановление за отказ да се образува предварително производство на РП Севлиево от ….. г. е видно, че на …. г. е било отворено помещението, в което се е съхранявала архивата на кооперацията и в присъствието на Кмета на с.Шумата – свид.М., служител на РПУ Севлиево и други лица архивата е била иззета в РПУ Севлиево, но документацията не е била описана. Документацията е върната от РПУ Севлиево на ….. г., видно от приложения протокол и едва тогава е бил направен пълен опис на върнатите документи, като са описани и липсващите такива.
Страните насочиха своите усилия да доказват кога и по чия вина са изчезнали голям брой от документите, предадени на РПУ Севлиево. Съдът обаче е на становище, че по предявения иск не следва да обсъжда тези доказателства. Очевидно е обаче, че свид.Д., която към този момент е била Председател на кооперацията /тъй като решението за ликвидация и ЛК все още не е било вписано/ носи определена вина, тъй като тя е притежавала ключ от канцеларията и въпреки многократните покани да предаде архива не се е явила. Дори е получила и нотариална покана, по нейно признание. Сериозен пропуск на разследващите органи е обстоятелството, че не са описали документите, които приемат. По този начин става почти невъзможно да се установи от кой момент са изчезнали ведомостите и много други документи от архива на кооперацията. Следва да се отбележи обаче, че ведомостите са съществували, тъй като през м.февруари 2005 г. експертът В.Г. ги е виждал по повод изпълнение на задача като вещо лице по гр.д.№ …. г. на Севл.РС.
От обясненията на ищцата и ответниците е установено безспорно, че тя никога не е подавала писмена молба с искане да бъде прекратен трудовия й договор и да получи документи, необходими за регистрация в Бюрото по труда. Два пъти ищцата е говорила с ответниците, за да й се изплати заплатата, но те й отговорили, че това могат да сторят след връщане на документацията от полицията.
Пак от обясненията на страните може да се направи извод, че след провеждане на ОС ищцата повече не е работила в кооперацията. Причина за това е обстоятелството, че кооперацията не е имала никаква дейност, а освен това голяма част от имуществото й /вкл. и сградите/ е било продадено на търг от АДВ.
Претенцията на ищцата за имуществено обезщетяване обхваща периода м.октомври 2005 г. –м.октомври 2008 г. Въпреки че не е посочено защо точно този период, може да се направи извод, че той е свързан с назначаването на ЛК до предявяване на иска. Обезщетението е изчислено на база последното трудово възнаграждение на ищцата.
На базата на тези писмени и гласни доказателства, обсъдени по-горе, съдът следва да се произнесе по основателността на предявения иск по чл.226 ал.1 т.1 пр.1 КТ. Разпоредбата на този законов текст е предназначена да гарантира възмездяването на вредите, които работникът търпи от ненадлежното упражняване на удостоверителната функция на работодателя – т.е. даване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение. Т.е. претендиращият ищец трябва да е в трудовоправни отношения с ответника. По делото е установено, че страните /ищцата и кооперацията/ са били в такива отношения и няма данни те да са прекратени по надлежния ред – със заповед за прекратяване на трудов договор.
Съдът обаче е на становище, че предявеният иск би бил основателен, ако ищцата е отправила писмено искане до работодателя си, в което да посочи какъв документ иска да й бъде издаден, за къде е необходим този документ и евентуално в какъв срок следва да се издаде /с оглед необходимостта от представянето му пред другия орган/. Само тогава би бил налице отказ на работодателя и виновните длъжностни лица от тяхната удостоверителна функция, при което, ако за работника са настъпили вреди, те подлежат на доказване и възмездяване. Трудовото законодателство не търпи устни искания и такива са правно недопустими.
Всъщност ищцата твърди, че ответниците не са й издали заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и справка за доходите й, с цел да се регистрира в Бюрото по труда.
Безспорно е, че заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е необходим документ за регистрация в Бюрото по труда като безработен, но според съда издаването на такава заповед не може да се претендира чрез писмено искане по реда на чл.226 ал.1 КТ и след това да се търсят щети от неиздаването й.
В КТ са уредени възможностите за прекратяване на трудовия договор. Ищцата е следвало да подаде молба за едностранно прекратяване на трудовия й договор и то както с предизвестие по чл.326 ал.1 КТ, така и без предизвестие – по чл.327 т.2 КТ. Фактически с предявения от нея иск ищцата претендира заплащане на трудовото й възнаграждение за период, през който въобще не е полагала труд и не е изпълнявала задълженията си по трудовия договор. 
Съдът отчита, че неуреденото трудовоправно положение на ищцата е изключително сложно от правна страна, поради липсата на нужната документация, но следва да се потърси възможност, тъй като евентуално уважаване на иска не решава този неин проблем. Съдът не е компетентен да прекратява трудов договор и отношенията следва да се уредят между страните.
Мотивиран от горното съдът счита предявеният иск за неоснователен и недоказан изцяло и го отхвърля.
С оглед изхода на делото и направеното искане от отв.ППК “……” за заплащане на разноски, ищцата следва да бъде осъдена да заплати на този ответник направените от него разноски в размер на 150 лв.
Д.т. остава в тежест на държавата, тъй като ищцата е освободена от заплащането й, а искът е отвхърлен.
Водим от гореизложеното съдът
 
                                  Р               Е               Ш                И:
 
ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО предявения от М. Г. М. от с.Шумата,Севл.община ул…… № 1 ЕГН ……. иск солидарно против ППК”……” - В ЛИКВИДАЦИЯ със седалище и адрес на управление с……, Севл.община ЕИК ……. , представлявана от ликвидатора Р. П. Г. ЕГН …….., Д. Т. М. от с.Шумата м.Енев рът, Севл.община ЕГН ……. и М. С. Д. от с.Шумата м.Енев рът, Севл.община ЕГН …… по чл.226 ал.1 т.1 КТ , като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА М.Г.М. от с.Шумата,Севл.община ул….. № 1 ЕГН …… да заплати на ППК”……” - В ЛИКВИДАЦИЯ със седалище и адрес на управление с……., Севл.община ЕИК …… , представлявана от ликвидатора Р. П. Г. ЕГН …… направените разноски по делото в размер на … лв. /…./
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Решение № 80 т.1 стр. 124 от 12.03.2009 г. по гр. дело № 2/09 по описа на РС Севлиево
Искът е с правно основание чл.258 във вр. с чл.79 ЗЗД във вр. с чл.55 ЗЗД за сумата от ....... лв.
Ищеца твърди в исковата си молба ,че с ответника е сключил устен договор по силата на който се е задължил да изработи канал във вадата, която минава през имота му. За изработката е дал сумата от ..... лв. Ответника не е изпълнил задължението си да извърши строителната работа и не желае да върне сумата.Моли да се уважи искът с законните последици.
Ответника оспорва искът, излага съображения и моли да се отхвърли,като неоснователен и недоказан.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
Съдът приема за безспорно установено,че предмет на спорното право са-заплатени ,но не извършени строително монтажни работи,като направа на канал.
Касае се за договор за строителство,който е вид договор за изработка –чл.258 ЗЗД, който е неформален, консесуален, двустранен и възмезден.
Даването на сумата от ... лв. от ищеца на ответника за извършването на строителната работа се установява от следните обстоятелства : 1/Налице е ксерокопие на лист от тетрадка/приложен към делото като доказателство/ в която на фамилното име на ответника В. е записана сумата от ... лв. и канал. Неистинността на този документ не е оспорена по реда на чл. 193 и сл. ГПК, което дава основание на съдът да приеме че удостоверените в него факти отразяват действителното отношение между страните - даване на сума от ..... лв. за направа на канал, тоест документа е истински. 2 /В депозираните обяснения на ответника по реда на чл. 176 ГПК в о.с.з. от 09.03.2009 г. цитирам: - “ Тези ... лв. са ми дадени авансово за строително монтажни работи”. Съдът цени обясненията на ответника В. във връзка с посоченото по горе доказателство, което е неопровергано и на тази база приема обясненията за достоверни.
Относно извършването на строително–монтажни работи.
Ответника в писмено становище до съдът твърди, че е извършил такива на стойност от .... лв.
Исканията който е направил за допускане до разпит на свидетели, на вещо лице и представените писмени доказателства са отхвърлени от съдът, като направени несвоевременно/ чл. 159 ГПК/. Съдът няма законова възможност да допусне исканите доказателства от ответника.
В писменото становище до съдът, ответника В. обяснява за извършени от него строително-монтажни работи /описани са/ в изпълнение на т. 1 от сключеният между страните първоначално Договор за изработка, който не е предмет на настоящият иск. Ако има неуредени отношения между страните по този договор същите следва по друг ред и начин да реализират претенциите си.
В конкретният случай се касае за сключен устен договор - извършване на допълнително строително работа, която не е включена в горният договор за изработка.
Твърдените обстоятелства в исковата молба не са опровергани от ответника.
В о.с.з. от 09.03.2009г. ответника В. обяснява, цитирам - ” Нищо не съм извършил“ в смисъл, по направата на канал във вадата. Това дава основание на съдът да приеме, имайки в предвид и приетите за доказани по-горе обстоятелства, че твърдяната в исковата молба работа не е извършена след като ответника Венков е получил сумата от .... лв. за направата и.
Очевидно е, че ответника В. е получил от ищеца К. получил сумата от ...... лв. за определена работа, която не е извършил, като по този начин се е обогатил, а ищеца е обеднял, което поражда интереса от завеждането на искът. Само чрез такъв иск, ищеца може да защити правата си.
Искът ще следва да се уважи така както е предявен, като ответника заплати разноски по делото в размер на 170 лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                           Р Е Ш И :
ОСЪЖДА С.С.В. от гр. С. ул. ”.....” № ... ет. .. ЕГН .... да заплати на К.М.К. от гр. С. ул. ”....” № ... ЕГН ... сумата от ... лв., ведно с законната лихва до окончателното изплащане на сумата, начиная от 06.01.2009г., разноски по делото от ... лв. на основание чл. 258 във вр. с чл. 79 и чл. 55 ЗЗД.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд, като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщение до страните, че е изготвено.

Решение № 81 т.1 стр. 126 от 14.03.2009 г. по гр. дело № 874/03 по описа на РС Севлиево
Производството е по чл.108 ЗС.
В исковата молба ищецът твърди, че е собственик на недвижим имот – УПИ ХІІІ-111 в кв. 9 по плана на с. К.,С.община, по силата на две сделки – дарение от баща си и покупко-продажба от леля си. По РП, одобрен със заповед № … г. от неговия имот към имота на ответника са предадени 150 кв. м по регулация. Стойността на това място обаче не е изплатена, поради което е направено частично изменение на ЗРП и новата вътрешна регулационна линия между двата съседни имота минава по съществуващата кадастрална граница по скица № … от .. г., неразделна част от заповедта. От собствения на ищеца УПИ ХІІІ-111 ответникът държи 120 кв.м от северозападната му част и 220 кв.м от западната част без правно основание и против волята на ищеца. Затова той моли съда да уважи ревандикационния му иск и да му се присъдят направените по делото разноски.
Ответникът оспорва предявения иск и моли съда да го отхвърли със законните последици.
За съвместно разглеждане в гражданския процес е приет иск на главно встъпилото лице Н. А. К. срещу ищеца и ответника по първоначалния иск с правно основание чл. 97 ал. 1 ГПК, в който тя моли съда да приеме за установено, че тя е собственик по наследство на 220 кв.м от УПИ ХІІІ-111 в кв. 9 по плана на с.С.К., който имот е част от описан под № 3 имот в продавателен акт от … г. Претенцията й се отнася до тази част от имота, претендиран от ищеца по първоначалния иск. С писмена молба от л. 150 гл. вст. лице Н. К. уточнява, че тя е сънаследник и съсобственик на 1/3 ид.ч. от първоначално претендирания от нея имот и претендира за такава ид.ч. от имота. Въпреки че с определение от 18.03.2008 г. – л.156 е била задължена да уточни оттегля ли искането си за 2/3 от първоначално претендирания имот, тя не е взела становище.
Първоначалният ищец оспорва изцяло по основание и размер иска на главно встъпилото лице и моли съда да го отхвърли.
Ответникът по двата иска не оспорва иска на главно встъпилото лице. Счита, че както това лице, така и той са съсобственици на претендираната от първоначалния ищец част, равняваща се на 220 кв.м.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ИСК
Видно от нотариален акт № … том ..д.№ … от …. г. на РС Севлиево ищецът е собственик на дворно място в с. К., С. община, съставляващо тогава парцел ХІІІ – 111 в кв.9 по плана на селото, цялото от 920 кв.м.
Видно от нотариален акт № … том … д.№ …. от …. г. на РС Севлиево – л. 169 и удостоверение за смърт и наследници на Д.Д.Й. – л. 15 от приложеното гр.д. № … г. на СРС ответникът е собственик на съседния имот парцел … в кв….по плана на с. К. с площ от … кв.м.
Между собствениците на двата съседни имота е имало спор за материално право, разрешен с влязло в сила решение по приложеното гр.д.№ …. г. на СРС. С решение № … от .. г. на СРС, потвърдено с решение № …. от …. г. на ГОС и решение № … от ….. г. на ВКС на РБ е определено къде минава граничната линия между двата имота, на осн. чл. 43 ал. 3 от ЗКИР. След влизане в сила на това решение кадастралната граница е попълнена със заповед № .. от … г. на Кмета на Община С. На осн.§ 8 ал.1 от ПР на ЗУТ действащият регулационен план на селото служебно е изменен със заповед № … от …. г. на Кмета на Общината и скица № …. г., неразделна част от заповедта. Процедурата е приключила окончателно, което е констатирано и от в.л. инж. В. Р..
Всъщност спорът между страните по приложеното дело касае част от предявения иск по настоящето дело, а именно – 120 кв.м, за които ищецът претендира, че е собственик и които той лично посочи по скицата от л. 40.
Тъй като окончателното приключване на процедурата по ЗУТ за нанасяне на границата между двата имота е станало, след като в.л. инж. Р. представи писменото си заключение, съдът служебно я призова отново, за да конкретизира налага ли се промяна в заключението й. Безспорно е, че такава промяна се налага и тя е в смисъл, че частта от 120 кв. между двата имота, не е собственост на ищеца. С нанасяне на новата кадастрална граница и влязлото в сила изменение на регулационния план е безспорно установено, че тези 120 кв.м са собственост на ответника и за ищеца е изчерпана възможността да претендира за тях.
Спорът за материално право, разрешен по приложеното дело с влязло в сила решение, води до единствения законосъобразен извод – собственик на тези 120 кв.м е ответникът по делото.
Затова в тази част предявеният иск следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан.
С ревандикационният иск ищецът претендира, че е собственик и на 220 кв.м, намиращи се в западната част на имота му, посочени от него на скицата от л.40.
Ответникът оспори иска и в тази част, но нито той в първоначалното си писмено становище, нито повереникът му в хода на делото, конкретизираха на какво основание оспорват иска. Нещо повече, въпреки дадената от съда възможност, дори не беше представена писмена защита. Ответникът обаче не отрича, че той владее претендираната от ищеца част от имота.
Между страните няма спор, че дворните им места никога не са били оградени.
От заключението на съдебно-техническата експертиза, изготвена от в.л.инж.В, Р, – л.171-174, неоспорена от страните и приета от съда като пълна и мотивирана, е видно, че първият ЗРП на с.К. /С.К./ е одобрен със заповед № …. г. на Председателя на ОНС Г. Експертът е проследила подробно както първоначалния план, така и последващите две негови изменения, касаещи процесните два имота и в скицата-приложение ги е начертала. Следва обаче да се има предвид, че както в заключението, така и в скиците, тя не е имала предвид решението на съда по приложеното дело, тъй като към този момент изменението на плана все още не е било в сила. По този въпрос в.л. се произнесе в последното с.з.
Въз основа на тази експертиза съдът прави извод, че в площта на имота на ищеца влиза и процесната част от 220 кв.м, намиращи се в западната част.
Неясно по какви причини в писмената защита на повереника на ищеца – л. 264-265 е направено искане “от УПИ 110 – на ответника да се предадат 25 кв.м на УПИ 111 на ищеца и 125 кв.м да се придадат към УПИ 111 от поземлени имоти 112,123.” Това искане е коренно различно от предявения иск и основното – собственика или собствениците на УПИ ХІІІ-111,112 не са страни по делото и искането е недопустимо.
Съдът счита, че не следва да обсъжда представените от страните гласни доказателства, тъй като от тях е невъзможно да се установи нещо конкретно.
Въз основа на обсъдените по-горе доказателства съдът следва да направи правният извод основателен и доказан ли е искът за собственост. За уважаването му следва да са налице трите кумулативни предпоставки – ищецът да е собственик на имота, той да се владее или държи от ответника и това владение или държане да е без основание. Липсата на която и да е от трите предпоставки прави иска недоказан.
Съдът счита, че ревандикационният иск е частично основателен и доказан по отношение на претендираните 220 кв.м в западната част на имота на ищеца, по следните съображения: ищецът е собственик на процесния имот по силата на нот.акт № …. г.и ответникът не оспорва, че той владее тези 220 кв.м. Ответникът владее имота без основание, тъй като не е представил документ за собственост или други доказателства, от които да се направи извод, че той е собственик на процесните 220 кв.м. Поради това той следва да бъде осъден предаде собствеността и отстъпи владението на тази част от имота на ищеца.
В останалата част – по отношение на 120 кв.м, намиращи се в северозападната част на имота, искът е неоснователен и недоказан, по изложените по-горе съображения. Собственик на тези 120 кв.м, по силата на влязлото в сила решение по гр.д. № .. г. на СРС и изменение на ЗРП, е ответникът по делото.
ПО ИСКА НА ГЛАВНО ВСТЪПИЛОТО ЛИЦЕ
Ищцата по него Н. А. К. твърди, че е собственик на 220 кв.м от УПИ ХІІІ-111 в кв. 9 по плана на с.К. /м.С.К./, който имот е част от неин собствен имот с обща площ от 350 кв.м, придобит по наследство от баща й А. Б. А. с продавателен акт от …… г. – т.3, описан в документа като “една бахчия в м.”...”, състояща се от ¼ декар”. Моли съда да признае това за установено по отношение на ответниците. Твърди, че претендираната от нея част е идентична с първоначално предявения иск от ищеца М. М. досежно 220 кв.м от западната част на УПИ ХІІІ-111.
По нейно искане в с.з. от 24.04.2008 г. – л. 176 е открито производство по чл.154 ГПК /отм./ за оспорване истинността на нот. акт № … г. за собственост на ищеца по първоначалния иск относно площта на имота и западната му граница. Това искане касае твърденията на ищцата, че тя притежава част от имота на отв.М..
За доказване на твърденията си по иска е представила продавателен акт от … г. и копие от КВС, на която скица е нанесен претендирания от нея имот от фирма “...” ЕООД. По нейно искане беше допусната и лицензирана експертиза.
Видно от продавателния акт посочените три земеделски имота са закупени от две лица “А. и Н. Б.” в равни ид.ч. Всъщност това са двама братя, което се установява от представените 2 бр.удостоверения за наследници – л. 151 и 152. Т.е. твърдението на ищцата, че притежава този претендиран от нея имот по наследство от баща си А. Б. А. не отговаря на действителността. Фактически имотът е бил закупен от нейния дядо и неговия брат. В продавателния акт – л. 52 като площ на имота по т.3 е посочен “1/4 декар”, въпреки че ищцата твърди, че целият е с площ от 350 кв.м.
Съдът служебно изиска от ОбСЗГ преписки по заявленията на ищцата за възстановяване на земеделски имоти и от тях констатира, че е невъзможно да се установи дали имотът е бил заявен за възстановяване и съответно възстановен с решение на ОбСЗГ. Това е така, защото в приложеното решение № … от … г. по преписка № …… г. – л. 92 в т.т. 9 и 10 са признати за възстановяване две овощни градини в м. ... съответно с площ от 0,300 и 0,200 дка. Т.е. нито общата им площ, нито поотделно площта на всеки имот се покрива с площта от 0,250 дка по т. 3 от продавателния акт.
Твърдението на ищцата е, че се касае за имотът по т.9 от посоченото по-горе решение.
От заключението на експерта Д.Б., неоспорено от страните и прието от съда като пълно и мотивирано, може да се направи обоснован извод, че процедурата по ЗСПЗЗ за този имот не е окончателно приключила. Решение № … е първоначалното решение, но в него не са посочени границите и то не е отразено в плана, нито е издавана скица от ОбСЗГ. Всъщност ищцата твърди, че този имот сега се намира в регулация, но експертът е установил, че той не е нанесен по кадастралния и регулационен план на с. К. Представената от ищцата скица е изготвена от фирма “...” ЕООД, която поддържа картата на възстановената собственост – от свид.Н.Н.. Както този свидетел, така и експертът установиха, че заснемането се извършва, след като лицето посочи имота. Т.е. изготвящият скицата не ползва никакви други документи, от които да установи, че този имот в действителност е на претендиращото лице. След заснемането обаче следва да се изпълни процедура по нанасяне на имота в кадастралния план, която включва обявяване на съседите, съответно обжалване и заповед за нанасяне на имота на името на претендиращия. Тази процедура въобще не е изпълнена, поради което съдът счита, че представената от ищцата скица по КВС не е годно доказателствено средство за неин наследствен имот.
Поради изложеното съдът е на становище, че липсват каквито и да е доказателства, от които да се направи обоснован и категоричен извод, че ищцата е собственик на изцяло или отчасти претендирания от нея имот, който според нея е идентичен с имота по първоначалната искова молба. Това е така, защото от представените документи – продавателен акт, скица от КВС, решения на ОбСЗГ, не може да се обоснове извод, че този имот е част от имота на ищеца, още повече, че такъв имот не е нанесен по кадастралния и регулационен план на с. К. Във всички случаи следва да се имат предвид и противоречията в документите относно площта на имота, посочени по-горе, както и първоначалните собственици на имота по т.3 от продавателния акт. Представените гласни доказателства с нищо не променят изводите на съда.
Мотивиран от горното съдът следва да отхвърли изцяло предявения иск от главно встъпилото лице, като неоснователен и недоказан.
Оспорването на ищцата по чл.154 ГПК /отм./ съдът също отхвърля като недоказано с оглед отхвърляне изцяло на предявения от нея иск.
С оглед частичното уважаване на първоначалния иск и направеното искане ответникът ще бъде осъден да заплати на ищеца разноските по делото в размер на 466 лв. от всичко направените разноски в размер на 720 лв.
Останалите разноски остават в тежест на страните така, както са направени.
Водим от гореизложеното съдът
                 Р                  Е                       Ш                    И:
ОСЪЖДА Б. Д. Д. от с. К., С.община ЕГН … да отстъпи собствеността и предаде владението на … кв.м /…./, намиращи се в западната част от УПИ ... в кв. .. по плана на селото на собственика М. П. М. ЕГН ….. от гр.С., ул. ... № .. вх. .. ет. … ап. .., на осн.чл.108 ЗС.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М. П. М. ЕГН ….. от гр. С. ул. ... № .. вх. … ет. … ап. … иск по чл.108 ЗС срещу Б. Д. Д. от с. К., С.община ЕГН …..за … кв.м /…./, намиращи се в северозападната част от УПИ ХІІІ-111 в кв. 9 по плана на селото, КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Б. Д. Д. от с. К., С. община ЕГН … да заплати на М. П. М. ЕГН … от гр. С. ул. ... № .. вх. … ет. … ап. … направените от него разноски по делото съобразно уважената част на иска, в размер на … лв. /…… лв. /
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от Н. А. К. от гр. С. ул. .. № ..ЕГН …. като главно встъпило лице иск по чл. 97 ал. 1 във вр. с чл. 181 ГПК /отм./ срещу М. П. М. ЕГН ….. от гр. С. ул. ... № .. вх. … ет. … ап. … и Б. Д. Д. от с. К., С. община ЕГН … за … кв.м /…/, намиращи се в западната част от УПИ ... в кв. .. по плана на селото, КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ПРИЗНАВА, че оспорване истинността на нот.акт № … г. на РС Севлиево по реда на чл.154 ГПК /отм./ е недоказано.
Останалите разноски остават в тежест на страните така, както са направени.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено с мотивите.

Решение № 82 т.1 стр. 130 от 18.03.2009 г. по гр. дело № 853/08 по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е по чл. 86 от СК.
В исковата молба се твърди, че ответницата С.Ц.М. е осъдена да заплаща на децата Д.Г.И. и Т.Д.И. и двете непълнолетни, ежемесечна издръжка по 40 лв. за всяко дете, по гр. д. № 297/06 г. на СРС. Ищците молят съда да увеличи издръжката с по 40 лв. за всяко дете или общо по 80 лв.,    начиная от датата завеждане на иска, както и да уважи иска със законните последици.
Ответницата призована по реда на чл. 47 ал. 6 ГПК, поради което и на осн. с чл. 21 т. 3 от ЗПП й е назначен особен представител, който оспорва иска по размер.
По делото се събраха писмени доказателства. От съвкупната им преценка съдът намира за установено следното: Видно от удостоверение за раждане детето Д.Г.И. е род. на ... г., а Т.Д.И. – на ... г., страните са родители, чиито брак е прекратен - данните се съдържат в приложеното гр.д. № 297/06 г. СРС. По спогодба по същото дело е определена издръжка от по 40 лв. за   всяко дете. Според твърденията в исковата молба, от определяне на издръжката са изминали две години, през които са настълили промени в условията, обусловили този размер - децата са израстнали, изменени са икономическите условия, размерът на минималната работна заплата, установена за страната. 
Според удостоверение от ... ООД С., бащата получава средномесечно по 230 лв. Данни за възнаграждението на майката по делото не са представени.
Съдът намира, че издръжката следва да бъде увеличена, с оглед настъпването на изменение на обстоятелствата по смисъла на закона - изминали са две години от определяне на последната издръжка, децата са израстнали, изменени са икономическите условия. Представени са служебни бележки от ПГТ Г., от които е видно, че и двете деца са ученички.
За задоволяване нуждите на децата от храна, облекло, ученически пособия и др. според стандарта на живот следва да бъде определена обща месечна издръжка от по 150 лв., от които майката няма да бъде значително затруднена, ако заплаща по 80 лв., или едно увеличение от по 40 лв., като останалата част се поеме от бащата, който освен това се грижи за отглеждането и възпитанието им.
В този смисъл искът се явява основателен и доказан до този размер   и следва да бъде уважен.
Издръжката се дължи в увеличения размер от датата на завеждане на иска - 18.11.2008 г. г. ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за изменението или отпадането й.
Ответницата следва да заплати д.т. 115.20 лв. по сметка на Районен съд - гр. Севлиево, както и 100 лв. разноски за адвокат – на Д. Т. И.
Водим от гореизложеното съдът 
                          Р      Е       Ш       И       :
ИЗМЕНЯВА размерът на присъдената с решение по гр.д. № 297/06 г. на СРС, като вместо това постанови:
ОСЪЖДА С.Ц.М. ЕГН ... от гр. Л., ж.к. ... бл. .. вх. .., ап. .. да заплаща на непълнолетните си деца Д.Д.И. ЕГН ... и Т.Д.И. ЕГН ..., непълнолетни, действащи със съгласието на баща си Д.Т.И. ЕГН ... от гр. С., ул. ... № .., вх. .. ежемесечна издръжка от по 80-осемдесет лв., за всяко дете, или увеличение от по 40-четиридесет лв., начиная от 18.11.2008 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка, на осн. чл. 86 СК.  
ОСЪЖДА С.Ц.М. ЕГН ... от гр. .., ж.к. .. бл. .. вх. .., ап. .. да заплати д.т. от 115.20 лв. по сметка на Районен съд - гр. Севлиево.
ОСЪЖДА С.Ц.М. ЕГН ... от гр. Л., ж.к. ... бл. .. вх. .., ап. .. да заплати на Д.Т.И. ЕГН ... от гр. С., ул. ... № .., вх. .. 100-сто лв. разноски по делото.           
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 83 т.1 стр. 131 от 18.03.2009 г. по гр. дело № 76/08 по описа на Районен съд – Севлиево
Искът е с правно основание чл.79 СК.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:
Страните са родители на децата А. роден на .....г. и А.родена на .г.
Ответника не е давал издръжка за децата си от ... г. Това обстоятелство не се оспорва от ответника.
Майката работи,като получава средно месечно възнаграждение от ... лв. Бащата обяснява, че получава възнаграждение в минимален размер, като се намира в затруднено положение с оглед на заболяването си.
Съдът преценява, че бащата е длъжен да осигури необходимата издръжка за децата, независимо от затрудненията в който се намира, тъй като децата имат нужда от парични средства за своето развитие.
При определяне размера на издръжката на детето А. родена на ... г. и детето А. роден на .. г. и двамата ученици в с. К. с оглед задоволяване на обикновените им нужди от храна, облекло, ученически пособия и др. нужди според стандарта на живот ще следва да се определи за детето А. ще следва да се определи обща ежемесечна издръжка в размер на ... лв.,за детето А. ще следва да се определи обща ежемесечна издръжка от ... лв. Бащата няма да бъде значително материално затруднен,ако заплаща ежемесечна издръжка за детето А. от .. лв. и за детето А. от .. лв. или общо за двете деца от .. лв. като останалите средства се поемат от майката която ще полага грижи по отглеждането и възпитанието на детето.
В този размер искът е основателен и доказан, като до размер на претендираната издръжка от .. и .. лв. за децата искът ще следва да се отхвърли.
Водим от горе изложеното съдът
                                           Р Е Ш И :
ОСЪЖДА М. А. Х. от с. К. С. ЕГН .... да заплаша чрез П. Х. М. ЕГН .... действуваща като майка и законна представителка на детето А.ЕГН ... и на детето А. ЕГН ... действуващо със съгласието на майка си П. М. и тримата на адрес с. М. В. ежемесечна издръжка за детето А. от ... лв.и за детето А.. от .. лв.или общо за двете деца от .. лв. ведно с законната лихва върху просрочие, начиная от 17.08.2008 г. до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка, д.т. по сметка на съда от ... лв.и адвокатско възнаграждение за адвокат Ж.М. от С. в размер на .. лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от ....лв.и до размер на сумата от ... лв.претендирана издръжка,като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.

Решение № 84 т. 1 стр. 132/20.03.2009 г. по Гр.д. № 113/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево:
Производството е по чл. 99 ал. 1 от СК.
На осн. 321 ал.5 ГПК, производството е преминало от иск по чл. 99 СК, в иск по чл. 100 СК. Страните представят споразумение.
Водим от гореизложеното съдът
            Р       Е        Ш        И    :
ПРЕКРАТЯВА бракът между от М.И.М. ЕГН ... от гр. С., ж.к. “...” бл. .., вх. .. ет. .., ап. .. и И.С.М. от с.г., ул. ... .., вх. .., ап. .., ЕГН ..., сключен с акт № ../.. г. гр. С. като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 100 СК.
УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕ, както следва:
В бъдеще жената да носи предбрачната си фамилия К. 
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в гр. Севлиево, ж.к. “...” бл. .., вх. .. ет. .., ап. .. на М.И.М. ЕГН ...
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето М.М.И. ЕГН ... на майката И.С.И. ЕГН ... и двете от с.г., ул. ... .., вх. .., ап. .., като бащата М.И.М. ЕГН ..., ще има право на свиждане с детето всяка първа и трета събота и неделя от 09 ч. на съботния ден до 18 ч. на неделния ден, както и да взима детето по един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и винаги, когато родителите се договорят.
М.И.М. ЕГН ... ще заплаща на малолетното си дете М.М.И. ЕГН ... чрез И.С.М. ЕГН ... и двете от с.г., ул. ... .., вх. .., ап. .., като майка и законен представител ежемесечна издръжка по 80-осемдесет лв., начиная от ... г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка, на осн. чл. 79 СК.
М.И.М. ЕГН ... получава в дял и става собственик на лек автомобил ... с д.к. № ..., с № на рама ... и № на двигател ..., с оценка 1900 лв.
За уравнение на дела на И.С.М., М.И.М. ЕГН ... е заплатил сумата от 1000-хиляда лв., при подписване на споразумението.
Придобитите по време на брака движими вещи са поделени извънсъдебно.
Съпрузите не си дължат издръжка.
ОСЪЖДА М.И.М. ЕГН ... да заплати по сметка на РС Севлиево 80.60 лв.
ОСЪЖДА И.С.М. да заплати по сметка на РС Севлиево 28 лв.
Решението не подлежи на обжалване.

Решение № 85 т. 1 стр. 133/20.03.2009 г. по Гр.д. № 807/2008 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е за делба и се намира в първата фаза.
В исковата молба се твърди, че страните са наследници на В.С.Р. б.ж. с. Х., С., почина на ... г. В наследство останали недвижими имот, описани подробно в исковата молба. Не могат доброволно да се поделят, поради което молят съда да допусне делба при части, описани в същата и да се уважи иска със законните последици.
Ответниците не оспорват иска за делба.
По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното:
Според твърденията в исковата молба, допълнена с молба от 11.12.08 г., видно от представеното удостоверение за наследници № ../.. г. км. Х., Община С., В.С.Р. б. ж. на с. с., поч. на ... г. и оставил законни наследници синовете на брат си Х.С.Р. поч. на ... г., а именно: 1. С.Х.Р., поч. ... г. и оставил от своя страна като наследник дъщеря си отв. С.С.Г. и сина си В.С.Х., поч. ... г. и оставил като наследници съпругата си отв. В.Ц.Х. и сина си отв. С.В.С.; 2. С.Х.Р. поч. ... г. и оставил за наследник дъщеря си ищцата Х.С.Г.
С тайно завещание от ... г. наследодателят В.С. Р. завещал на   С.Х.С. /Р./ - син на брат му, една втора част от целия си недвижим имот.
С приложените по делото протокол за въвод във владение № ../... г. на ПК-С.; решение № ../.. г. на ПК-С.; скици №№ .../... г.; ../... г.; .../... г.; .../... ; ../... г.; ../... г.; ../... г.; .../... г.; .../... г.; .../... г.; ../... г.; .../... г.; .../... г.; .../.. г.; ../.. г.; решение № ../... г. на ПК-С.; протокол № .. за въвод във владение; скица №№ .../... г.; .../... г.; .../... г.; .../... г.; .../... г.; у-ние за наследници № .../... г.; решение № ../... г. на ПК-С.; скица № .../.. г., е възстановено правото на собственост на н-ци на В.С.Р. върху описаните в същото и исковата молба, имоти.
Ищцата счита, че следва да се извърши делба на процесните имоти, като се образуват ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ равни дяла, от които ШЕСТНАДЕСЕТ - за ищцата, по ДВА- за отв. С.С.Г. и Р.Т. Д., и по ЕДИН дял за отв. В.Ц.Х., С.В.С., М.В.В. и Т.В.Т.
Ответниците не оспорват иска, с изключение на отв. Г., Х. и С., които правят две възражения.   
В с.з. от 19.02.09 г., ответниците С.С.Г., В.Ц.Х. и С.В.С. оспорват представеното завещание, като считт, че е нищожно, поради опорочаване на формата му. Считат, че делбата следва да се допусне, като за наследниците на С.Х.Р. да остане 1/3 от цялото имущество, за наследниците на С. Х. Р. другата 1/3, а останалата 1/3 за наследниците на М.Х.П. Освен това, излага становище, че  бащата на Г. – С.С.Р., е бил осиновен от чичо си В. Р., но доказателства за това твърдение не са наведени.
Ищцата оспорва направеното възражение за нищожност на завещанието, като изразява становище, че същото е направено съобразно формата, предвидена в отменения Закон за наследството, действал до 1950 г.
Изискано е и приложено нот.дело № ../.. г. по описа на СРС.
При това положение, съдът намира за установено следното: Безспорно е, че страните са наследници на общия наследодател В.С.Р., което е видно от цитираното удостоверение за наследници. Възражението на отв. Г., за извършено осиновяване на баща й от този наследодател, съдът не възприема, тъй като не се представиха никакви доказателства в тази посока.
Представеното и приложено по делото тайно завещание от ... г., с което наследодателят В.С. завещава на С.Х., син на брат му и баща на ищцата, една втора ид. ч. от целия си недвижим имот, е действително и следва да произведе своето действие.
Направеното оспорване на това завещание е неоснователно и недоказано.
Касае за тайно завещание, уредено в чл. 66 и сл. от З Насл. от 1889 г., който е бил в сила до приемане на сега действащия ЗНасл. през 1949 г. С оглед разпоредбата на чл. 90, ал.1 ПЗР на ЗНасл. от 1949 г. завещанията, направени по формата на стария ЗНасл., запазват силата си. Валидността на завещанието се обуславя от факта, че формата, която е била предвидена за неговото съставяне към момента на изготвянето на завещанието, е спазена. В приложеното нот. дело № ../.. г., СРС, по което е обявено оспореното завещание, се съдържа оригиналът на завещанието, от което е видно, че са спазени изискванията относно формата на завещанието. В ЗНасл. от 1889 г. е било допустимо, завещанието да бъде написано от друго лице, както е в случая, като листът е подписан от завещателя и от лицето, което е написало завещанието. Пликът е запечатан с печати по начин, че завещанието да не може да се извади без повреда. Оформен е и плика, в съответствие с изискванията на закона към момента на извършването му. Ето защо, съдът приема, че оспореното завещание е валидно и следва да породи правните си последици.
При горните изводи, съдът не възприема становището на ответниците Г., В. и Ц., че делбата следва да бъде допусната при части: една трета за наследниците на С.Р., т.е.- о една шеста за С.С., общо една шеста - за С.В. и В.Ц., една трета за ищцата Х.С. и общо една трета за наследниците на М.П. – Р.Т., Т.В. и М.В., тъй като тези квоти не отчитат получаването на частта по завещание на наследодателя на ищцата.        
Страните не си оспорват участието в делбата и с оглед изложените по-горе аргументи, съдът намира, че следва да се допуснат до делба процесният недвижим имот, като се образуват описаните по-горе дялове.   
Водим от гореизложеното съдът
              Р             Е             Ш              И      :
ДОПУСКА съдебна делба между Х.С.Г., ЕГН ... с. Х., Община С., С.С.Г. ЕГН ... от гр. Т., Ул. ... № .., В.Ц.Х. ЕГН ... и
С.В.С. ЕГН ... – двамата от гр. Т., ул. ... № .., бл. ”...” вх. .. ет. .. ап. .., Р.Т.Д. ЕГН ... от с. Б., Община С., М.В.В. ЕГН ... от гр. ... , Ул. ... № .. и Т.В.Т. ЕГН  ... от гр. В. Т., Ул. ... № .., върху следните недвижими имоти, в землището на с. Х., Община С., както следва:
1/ Овощна градина от 0,985 дка, шеста категория, местност ... , имот № ..., при съседи: ...;
2/ Овощна градина от 0,801 дка, шеста кат., местност ... , имот № ..., при съседи: ...;
3/ Овощна градина от 1,501 дка, девета категория, местност ..., имот № ... по плана за земеразделяне, при граници: ...;
4/ Пасище, мера от 1,985 дка, шеста категория, местност ..., имот № ..., при граници: ...;
5/ Нива от 1,613 дка, четвърта категория, местност ..., имот № ... по плана за земеразделяне, при граници: ...;
6/ Овощна градина от 1,291 дка, четвърта категория, местност ..., имот № ... по плана за земеразделяне, при граници: ...;
7/ Нива от 6,260 дка, четвърта кат., местност ..., имот № ..., при граници: ...;
8/ Нива от 1,001 дка, четвърта котегория, местност ..., имот № ... по плана за земеразделяне, при граници: ...;
9/ Нива от 1,790 дка, четвърта кат., местност ..., имот № ..., при граници: ....;
10/ Нива от 0,796 дка, седма кат., местност ..., имот № ... при граници: ...;
11/ Пасище, мера от 3,001 дка, шеста кат., местност ..., имот № ..., при граници: ...;
12/ Нива от 0,799 дка, четвърта категория, местност ..., имот № ..., при граници: ...;
13/ Нива от 4,000 дка, седма категория, местност ..., имот № ... по плана за земеразделяне, при граници: ...;
С решение № ../... г. се възстановява правото на собственост на наследниците на В.С.Р. и върху следните имоти също в землището на с. Х., С.:
14/ Имот № ... по картата на възстановената собственост с площ 6,001 дка, представляващ ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ, в местността ..., при граници: ...;
15/ Имот № ... по картата на възстановената собственост, с площ 3,000 дка, представляващ ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ, в местността ..., при граници: ....:
16/ Нива от 1,230 дка, шеста кат., местност ..., имот № ... по картата на землището, при граници: ...; и
17/ Използв. Ливада от 0,603 дка, седма категория, местност ..., имот № ... по картата на землището, при граници: ...
Делбата да се извърши, като се образуват ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ равни дяла, от които ШЕСТНАДЕСЕТ - за ищцата Х.С.Г., по ДВА - за   С.С.Г. и Р.Т.Д., и по ЕДИН дял за В.Ц.Х., С.В.С., М.В.В. и Т.В.Т.
Делбата да се извърши с помощта на две технически екпертизи, със задача да се произнесат за реалната поделяемост на имотите и средната пазарна цена, при депозит от 140 лв. - за земеделските земи и 60 лв. – за горски площи, внесени от ищцата в тридневен срок от съобщението по депозитната сметка на РС Севлиево.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

С Решение № 86 т.1 стр. 135 от 23.03.2009 г. по гр.д. № 111/09 г. по описа на Районен съд - Севлиево
Искът е с правно основание чл.106 ал. 5 СК.
Водим от горе изложеното съдът
                                        Р ЕШ И :
ОТХВЪРЛЯ искът от П.И. Д. от гр.С. ж.к.” ........” ет .... ап. .... ЕГН .... против Д.С. К. от гр.С. ул.”........” № ... ет. ... ап. ... ЕГН ........ за изменение на постановените по-рано мерки с протоколно определение от 04.12.2008г. по в.гр.д. № .../... г. по описа на Габ. окръжен съд - действуващ като въззивна инстанция, като страните са постигнали спогодба - одобрена относно упражняването на родителските права и издръжка на детето И. ЕГН ..... и обезсилване в тази част на р. .../......г.по гр.д. № .../.. г. по описа на съда и определяне на нови, воден на основание чл. 106 ал.5 СК, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА П. Д. да заплати на Д. К. разноски по делото в размер на ... лв.
Решението може да се обжалва пред Габ. окръжен съд в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.

С Решение № 87 т.1 стр. 137 от 24.03.2009 г. по гр.д. № 97/09 г. по описа на Районен съд - Севлиево
Искът е с правно основание чл. 200 ЗЗД и е за сумата от … лв.главница … лв.мораторна лихва на основание чл. 86 ЗЗД.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
Видно от удостоверение № …/03.11.2008 г. изходящо от ищцовата страна, ответника за периода от време 01.03.2006 г. до 30.01.2007 г. дължи изразходвана вода в размер на … лв. и за времето от 01.02.2007 г. до 30.07.2007 г. сумата от … лв. За този период мораторната лихва е в размер на … лв.
Налице е годно писмено доказателства, което не е оспорено по съответният ред, като съдът приема горният документ като истински, пораждащ желаните правни последици за ищеца.
Уведомен доброволно да изпълни задължението ответника е отказал, което поражда интереса от завеждането на искът.
Ответника редовно призован, не се явява не се представлява не взема становище по искът.
Ищеца не е поискал приложение на чл.238 ГПК.
Искът ще следва да се уважи така както е предявен, като ответника заплати на ищеца разноски по делото в размер на …. лв.
Водим от горе изложеното съдът
РЕШИ :
ОСЪЖДА Т. И. К. от с.Д.о Севлиевско ЕГН …. да заплати на ….Д-С… с управител В.Й. Ю. със седалище и адрес на управление С.ул. "…" № … изразходена но неизплатена питейна вода в размер на сумата от … лв. + мораторна лихва от …. лв.,ведно с законната лихва върху главницата, начиная от 28.01.2009 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото от …. лв. на основание чл. 200 и чл. 86 ЗЗД.
Решението може да се обжалва пред Габ. окръжен съд като
въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните.

С Решение № 88 т.1 стр. 138 от 24.03.2009 г. по гр.д. № 105/09 г. по описа на Районен съд Севлиево
Искът е с правно основание чл. 200 ЗЗД и е за сумата от ..... лв. главница + .....лв.мораторна лихва на основание чл.86 ЗЗД.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства.
От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка :
Видно от удостоверение № .../25.11.2008г. изходящо от ищцовата страна, ответника за периода от време от 01.08.2007 г. до 29.02.2008 г. дължи изразходвана вода сума в размер на ... лв. За този период мораторната лихва е в размер на ... лв. до завеждането на искът.
Налице е годно писмено доказателства, което не е оспорено по съответният ред, като съдът приема горният документ като истински, пораждащ желаните правни последици за ищеца.
Уведомен доброволно да изпълни задължението си,ответника е отказал, което поражда интереса от завеждането на искът.
Ответника редовно призован, не се явява, не се представлява, не взема становище по искът. Не е подал отговор.
Ищеца не е поискал приложение на чл. 238 ГПК.
Искът ще следва да се уважи, така както е предявен, като ответника заплати на ищеца разноски по делото в размер на 150 лв.
Водим от горе изложеното съдът
                                       Р Е Ш И :
ОСЪЖДА А.А.О. от с. А. ЕГН ... да заплати на ...- .. с управител В. Й. Ю. със седалище и адрес на управление С. ул. ... № .... изразходена но неизплатена питейна вода в размер на сумата от ... лв. + мораторна лихва от ... лв., ведно с законната лихва върху главницата, начиная от 28.01.2009г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото от ... лв. на основание чл. 200 и чл.86 ЗЗД.
Решението може да се обжалва пред Габ. окръжен съд, като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните.

 С Решение № 89 т. 1 стр. 139 от 25.03.2009 г. по гр.д. № 103/09 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Искът е сумата 130 лв. и лихва от 2.36 лв., с правно основание чл. 200 от ЗЗД чл. 6 т. 2 във вр. с чл. 31 ал. 2 ОУПВиК УП.
В исковата молба се твърди, че ответницата дължи процесната сума, произходяща от неизпълнено задължение за консумирани количества питейна вода. Моли съда да осъди ответницата да заплати процесната сума и да уважи иска със законните последици.
Ответницата не се явява, редовно призовани. В срока по чл. 131 ГПК не е подала и отговор.
По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които, съдът намира за установено следното:
По делото е представено удостоверение за актуално състояние на   ... ЕООД № .../.. на АВ, от което е видно, че е вписано в регистъра и се представлява от соченото в нея лице.
Представени са удостоверение за дължимите суми от партидата на абоната и уведомление-покана № .. .... от ... г. за изплащане на дължимата сума с обратна разписка.
За периода от 01.04.2008 до 30.06.2008 г. има консумирани количества питейна вода на обща стойност 130 лв. и лихва от 2.36 лв. Видно от приложената покана, връчена с обратна разписка на ответницата, тя е поканени доброволно да издължи процесните суми. 
Направено е искане по чл. 238 ГПК и тъй като ответницата не е представила в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, ще следва да бъде постановено неприсъствено решение.
На страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. Искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства. 
Главницата се дължи ведно със законната лихва от 28.01.09 г. до окончателното й изплащане, като следва да заплати на ищеца и направените по делото разноски от 150 лв.             
Водим от гореизложеното съдът
                                       Р       Е       Ш       И : 
ОСЪЖДА Г.М.П. от гр. С., ж.к. ... .. ет. .., ап. .. ЕГН ... да заплати на ... ЕООД – С. с управител инж. В.Й.Ю., ЕГН ..., със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. ... № ..         Регистрирано с решение № .. от .. г. по ф.д. ../.. г. вписан под партида - .., том .., стр. .. в регистъра на т.д.БУЛСТАТ сумата 130-сто и тридесет лв., стойност на консумирани количества питейна вода, за периода от 01.04.2008 до 30.06.2008 г., ведно със законната лихва от 28.01.09 г. до окончателното й изплащане, лихва от 2.36 лв. и разноски от 150 лв. с правно основание чл. 200 от ЗЗД чл. 6 т. 2 във вр. с чл. 31 ал. 2 ОУПВиК УП.
Решението не подлежи на обжалване на осн. чл. 239 ГПК.

С Решение № 90 т. 1 стр. 140 от 25.03.2009 г. по гр.д. № 712/08 г. по описа на Районен съд – Севлиево
Производството е за делба и се намира в първата фаза.
В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици на нива, описана подробно в исковата молба, по силата на решение по гр.д. № ../.. г. СРС - поставена в общ дял. Не могат доброволно да се поделят, поради което молят съда да допусне делба, като се образуват три равни дяла, от които два за ответника Г.П.Г. и един ищцата и да се уважи иска със законните последици.
Ответникът Г.П.Г., призован по реда на чл. 48 ГПК, чрез пубикация в д.в., като е назначен адв. Х. Съгласен да се допусне делба при образуване на 3 равни дяла. 
По делото се събраха писмени доказателства. От съвкупната им преценка съдът намира за установено следното: 
Не се спори между страните, а е видно и от представеното копие от решение по гр.д. № ../.. г. СРС, процесният имот е поставен в общ дял на страните, като са определени квотите им - три равни дяла, от които два за ответника Г.П.Г. и един ищцата.
Страните не си оспорват участието в делбата, нито квотите, като делбата следва се допусне по описания начин.
Водим от гореизложеното съдът
              Р             Е             Ш              И      :
ДОПУСКА съдебна делба между Ц.С.Г. от гр. С., ул. “...” № .., ЕГН ... и Г.П.Г., живущ в Б., чрез адв. Х.Х. АК – Г., върху следния недвижим имот:
НИВА в землището на гр. С. от 8.302 дка, трета категория, в землището на гр. С., в м. “...”, съставляваща имот № ..., при граници: ...
Делбата да се извърши, като се образуват ТРИ РАВНИ ДЯЛА - от които ДВА РАВНИ ДЯЛА за Г.П.Г. и ЕДИН РАВЕН ДЯЛ за ищцата Ц.С.Г.
Делбата да се извърши с помощта на техническа експертиза, със задача да се произнесе за реалната поделяемост на имота и средната пазарна цена, при депозит от 70 лв., внесени от ищците в тридневен срок от съобщението по депозитна сметка на Районен съд гр. Севлиево.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР