С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Юни 2009  
 


РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2009г. до 30.06.2009г.


по
ред
Вид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 917/2008 Облигацион
ни искове
М.А.М. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД,
А.С.С.
Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 01.06.2009г.
с решение № 138 т.2 стр.61 осъжда ответникът да заплати 5000 лв. + лихва и разноски
3 Гражданско дело No 778/2008 Делби Г.Й.Г. В.П.П.,
М.П.В.
Председател и докладчик: Валерия Аврамова Решение от 02.06.2009г.
С Решение № 139 т.2 стр.164 от 02.06.2009 г. обявява за окончателен разделителен протокол,на осн. чл.350 ГПК.
4 Гражданско дело No 688/2009 Дела от и срещу търговци СЛАВЯНА АД ГРИМИТ ЕООД Докладчик: Владимир Иванаков Определение от 02.06.2009г.
С определение №583/02.06.2009 г. прекратява производството и изпраща по подсъдност на ГОС.
5 ЧГД No 240/2009 Други ЧГД Ц.С.Х.,
С.С.С.
ЕТ ГАЛЯ - ГАЛИНА НЕДКОВА,
ЕООД БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ГАБРОВО
Председател и докладчик:

Светла Дойчева

Решение от 05.06.2009г.
решение 141 т.2 стр.67 от 03.06.2009 г. спира изпълнението по изп.д. 125/08 г.
6 Гражданско дело No 405/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане И.И.Д. Г.Т.Н. Председател и докладчик:

Светла Дойчева

Решение от 09.06.2009г.
решение № 143 т.2 стр.71 от 09.06.2009 г. Осъжда отв.да заплати 2000 лв. Отхвъля иска до 10000 лв.
7 Гражданско дело No 534/2009 Облигацион
ни искове
ХЕРОС ЕООД ЕТ ХРИСТИНА 97-ДИМИТЪР МАРЕВ Докладчик:

Владимир Иванаков

Определение от 09.06.2009г.
С №605/09.06.2009 г. прекратява производството, поради оттегляне на иска
8 Гражданско дело No 552/2009 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК Д.С.Д. И.Г.Д. Председател и докладчик:

Светла Дойчева

Решение от 09.06.2009г.
решение № 142 т.2 стр.69 от 09.06.2009 прекратява брака, одобрява споразумение
9 Гражданско дело No 599/2009 Развод по взаимно съгласие

чл.100 от СК

Я.Г.М.,
Я.М.
  Председател и докладчик:

Светла Дойчева

Решение от 10.06.2009г.
решение № 144 т.2 стр.74 от 09.06.2009 г. прекратява брака, одобрява споразумение
11 Гражданско дело No 726/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

-СЕВЛИЕВО

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:

Валерия Аврамова

Определение от 11.06.2009г., в законна сила от 11.06.2009г.
С прот. опр. прекратява производството по делото и го присъединява към гр. дело № 725/09 г., по реда на чл. 213 ГПК
12 Гражданско дело No 727/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

-СЕВЛИЕВО

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:

Валерия Аврамова

Определение от 11.06.2009г., в законна сила от 11.06.2009г.
С прот. опр. прекратява производството по делото и го присъединява към гр. дело № 725/09 г., по реда на чл. 213 ГПК
13 Гражданско дело No 728/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

-СЕВЛИЕВО

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО,
Б.Н.И.
Председател и докладчик:

Валерия Аврамова

Определение от 11.06.2009г., в законна сила от 11.06.2009г.
С прот. опр. прекратява производството по делото и го присъединява към гр. дело № 725/09 г., по реда на чл. 213 ГПК
14 Гражданско дело No 959/2008 Делби И.Х.Н. Д.И.И.,
Х.И.Х.
Председател и докладчик: 

Валерия Аврамова

Решение от 15.06.2009г.
С Решение № 147 т.2 стр.79 от 15.06.2009 г. съставя проект за разделителен протокол на земеделски имоти и гори.
15 Гражданско дело No 592/2009 Изменение на издръжка
-чл.86 от СК
А.Е.Р. Д.С.Р. Председател и докладчик:

Владимир Иванаков

Решение от 16.06.2009г.
С Решение № 148 т.2 стр. 82 от 16.06.2009 г. изменява, като увеличава размера на издр., като осъжда отв. да заплаща издр.в р-р от 75 лв. начиная от 15.05.2009 г.
16 Гражданско дело No 1005/2008 Делби Ц.И.М. В.П.М.,
Д.С.Л.,
И.С.М.
Председател и докладчик: 
Валерия Аврамова
Определение от 18.06.2009г.
С прот. определение от 18.06.2009 г. прекратява производството по делото, поради постигната спогодба между страните
17 Гражданско дело No 323/2009 Облигаци-
онни искове
ТОППЛАСТ ООД ХОТАЛИЧ ЕООД Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 18.06.2009г.
С Решение 150, т. 2, стр. 85/18.06.09 г. осъжда ответника да заплати на ищеца 4116,06 лв., 212,40лв. лихва за забава, разноски 495лв. и лихва от 19.02.09 г.
18 Гражданско дело No 327/2009 Делби М.Ц.В. Е.И.Я.,
В.И.Х.
Председател и докладчик:
Светла  Дойчева
Решение от 18.06.2009г.
С Решение № 152,т.2 стр.88/18.06.09 г. допуска делба на движими и недв. вещи при три равни дяла, по един за всяка от страните.
19 Гражданско дело No 597/2009 Дела по 
Закона срещу домашното насилие
С.Н.И. В.Х.И. Председател и докладчик:
Светла Дойчева 
Решение от 18.06.2009г.
с Решение № 149 т. 2 стр. 83/18.06.09 г. ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита срещу домашно насилие.
21 Гражданско дело No 611/2009 Развод по взаимно съгласие-
чл.100 от СК
М.В.М.,
Н.М.М.
  Председател и докладчик:
Светла Дойчева 
Решение от 18.06.2009г.
С Решение 151, т.2, стр. 86/18.06.09 г. прекратява брака и одобрява споразумението.
22 Гражданско дело No 464/2009 Вещни искове И.М.М. Й.З.Б. Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 22.06.2009г.
С Решение 154, т. 2, стр. 93/22.06.09 г. обявява за окончателен предварителен договор от 25.09.2005 г.
23 ЧГД No 777/2009 Заявление по чл.417 от ГПК АГРО СЪН ЕООД М.Б.Й. Докладчик:
Валерия Аврамова 
Определение от 22.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 777/09 г. по описа на Районен съд Севлиево.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Монтана  
24 ЧГД No 780/2009 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Д.И.Е. Докладчик:
Валерия Аврамова
Определение от 22.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 780/09 г. по описа на Районен съд Севлиево.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Габрово.
25 Гражданско дело No 537/2009 Искове по КТ П.Д.К. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 23.06.2009г.
С Решение 157, т. 2, стр. 96/23.06.09 г. осъжда ответника да заплати на ищеца 3669,85лв., лихва за забава 283,47лв., лихва от 15.04.09 г. и разноски 200 лв.
26 Гражданско дело No 654/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие Р.В.Д. А.Б.А. Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 23.06.2009г.
27 Гражданско дело No 715/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие А.И.Е. Ю.Х.Ю. Председател и докладчик:
Светла Дойчева 
Решение от 23.06.2009г.
29 ЧГД No 777/2009 Заявление по чл.417 от ГПК АГРО СЪН ЕООД М.Б.Й. Докладчик:
Валерия Аврамова
Определение от 22.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 777/09 г. по описа на Районен съд Севлиево.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Монтана
30 Гражданско дело No 464/2009 Вещни искове И.М.М. Й.З.Б. Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 22.06.2009г.
С Решение 154, т. 2, стр. 93/22.06.09 г. обявява за окончателен предварителен договор от 25.09.2005 г.
31 ЧГД No 780/2009 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 
БАНКА АД
Д.И.Е. Докладчик:
Валерия Аврамова
Определение от 22.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 780/09 г. по описа на Районен съд Севлиево.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Габрово.
32 Гражданско дело No 537/2009 Искове по КТ П.Д.К. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: 
Светла Дойчева
Решение от 23.06.2009г.
С Решение 157, т. 2, стр. 96/23.06.09 г. осъжда ответника да заплати на ищеца 3669,85лв., лихва за забава 283,47лв., лихва от 15.04.09 г. и разноски 200 лв.
33 Гражданско дело No 654/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие Р.В.Д. А.Б.А. Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 23.06.2009г.
34 Гражданско дело No 715/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие А.И.Е. Ю.Х.Ю. Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 23.06.2009г.
37 ЧГД No 778/2009 Заявление по чл.417 от ГПК ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА
БАНКА АД
А.Е.А. Докладчик:
Светла Дойчева
Определение от 23.06.2009г.
Определение № 662/23.06.2009 г.Прекратява производството, на осн.чл.411 ал.1 от ГПК и изпраща на РС гр.Павликени.
38 Гражданско дело No 554/2009 Делби Т.П.Т. Л.П.Т.,
Х.П.Ч.
Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 24.06.2009г.
Допуска съд. делба по три равни дяла, по един за всеки съделител.

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР