С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Юли 2009г.  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Юли 2009г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените граждански дела
за периода от 01.07.2009г. до 30.07.2009г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 673/2008 Вещни искове Х.С.Ц.,
Л.С.Н.
С.И.Д.,
Н.Ц.Д.
Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 01.07.2009г.
2 Гражданско дело No 561/2009 Издръжка-чл.82 от СК К.С.С. С.К.С. Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 01.07.2009г.
С Решение 161, т. 2, стр. 103/01.07.09 г. осъжда ответника да заплаща издръжка по 100лв. начиная от 22.04.09г.
3 Гражданско дело No 588/2008 Вещни искове Ц.И.М. Т.И.М.,
И.М.Г.
Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 02.07.2009г.
Признава за нишожен договор за покупко-продажба на недв.имот на осн. чл. 26 ал.2 изр.2-ро ЗЗД вр. чл. 22 ал. 2 СК. Отхвърля искът на ищеца за признаване на нищожността на с ключения договор на осн. чл. 26 ал.2 изр.2-ро ЗЗД и по чл. 108 ЗС.
4 Гражданско дело No 583/2009 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК Н.Д.С. В.С.С. Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 02.07.2009г.
5 Гражданско дело No 827/2009 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО Д.С.Д. Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Прекратява настаняването на детето
6 Гражданско дело No 358/2009 Издръжка-чл.82 от СК И.Н.И. А.Р.Р. Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 03.07.2009г.
7 Гражданско дело No 434/2009 Дела от и срещу търговци ГРЕСТОКОМЕРС ООД ЕТ ДИЛЯНА ТОДОРОВА Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 03.07.2009г.
С Решение № 167, т. 2, стр. 114/03.07.09 г. осъжда ответника да заплати на ищеца 6915,78лв., ведно с лихва от 19.02.09 г., лихва от 287,96лв. и 1027,50лв. разноски.
8 Гражданско дело No 545/2009 Дела от и срещу търговци ИННА ЕООД КРИС-74 ЕООД С.БУКОВ-
ЛЪК,
Х.П.Х.
Председател и докладчик:

Владимир Иванаков

Решение от 06.07.2009г.
С Решение № 168 т.2 стр. 115 от 06.07.2009 г. осъжда отв. да заплатят солидарно на ищеца сумата от 3976.42 лв. ведно със зак.лихва от 17.04.09 г. на осн. чл. 15 ал.3 във вр. с чл. 327 ТЗ.
9 Гражданско дело No 841/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
-СЕВЛИЕВО
М.А.М. Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение № 169 от 06.07.2009 г.
10 Гражданско дело No 722/2009 Дела от и срещу търговци КАБЕЛКОМЕРС
ООД
СКУТАРИОН ООД Докладчик:
Валерия Аврамова
Определение от 07.07.2009г.
с определение № 703/07.07.2009г.ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 722/09 г. по описа на РС Севлиево поради оттегляне на предявените искове.
11 Гражданско дело No 817/2009 Дела по 
Закона срещу домашното насилие
В.Д.С. Н.В.С. Докладчик:
Владимир Иванаков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 702/07.07.2009 Г. На осн.чл.129 ал.3 от ГПК, връща исковата молба с приложенията.Против връщането може да се подаде частва жалба в едноседмичен срок.
12 Гражданско дело No 337/2009 Други дела И.Д.Д. Х.Г.С. Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 08.07.2009г.
С решение № 170 т.2 стр. 117 от 08.07.2009 г. признава за установено, че ищецът е собственик на новообразуван имот № 564.107 по плана на м."Крушевски баир",на осн.чл. 124 ГПК.
13 Гражданско дело No 959/2008 Делби И.Х.Н. Д.И.И.,
Х.И.Х.
Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 13.07.2009г.
С Решение № 172 т.2 стр. 121 обявява за окончателен разделителен протокол на осн. чл. 350 ГПК.
14 Гражданско дело No 571/2009 Дела от и срещу 
търговци
РЕГИОНАЛНО
ДЕПО ЗА 
ОТПАДЪЦИ
СЕВЛИЕВО
ООД
ЕВРОМИГ ООД Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
С протоколно определение от 13.07.2009 г. одобрява постигнатата в с.з. спогодба между страните.
15 Гражданско дело No 834/2009 Развод по взаимно съгласие
-чл.100 от СК
Д.С.П.,
П.И.П.
  Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 13.07.2009г., в законна сила от 13.07.2009г.
С Решение № 173 т.2 стр. 123 прекратява брака и утвърждава писменото споразумение.
16 ЧГД No 870/2009 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК СЕВЛИЕВОГАЗ
-2000 АД
ЗАРА-
ВЕЛИЗАРА ПАМУК-
ЧИЕВА
Докладчик:
Валерия Аврамова
Определение от 13.07.2009г.
с определение № 739/13.07.2009г.- прекратява производството по ч.гр.д.№ 870/09 г. по описа на Районен съд Севлиево.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Габрово
17 Гражданско дело No 820/2009 Развод по взаимно съгласие
-чл.100 от СК
Й.М.Й.,
Д.С.Й.
  Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 16.07.2009г., в законна сила от 16.07.2009г.
С решение № 178 т. 2 стр. 135 допуска прекратяване на брака на осн.чл. 100 СК във вр. с чл. 330 ГПК и утвърждава споразумението.
18 Гражданско дело No 521/2008 Делби М.Л.К.В. Д.Л.К.,
В.Д.Х.,
Ю.И.Г.
Председател и докладчик:
Валерия Аврамова 
Решение от 15.07.2009г.
С решение № 177 т.2 стр. 132 съставя проект за разделителен протокол.
 
19 Гражданско дело No 778/2008 Делби Г.Й.Г. В.П.П.,
М.П.В.
Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 17.07.2009г.
С Решение № 180 т.2 стр. 138 осъжда страните за уравнение на дяловете и д.т.
 
20 Гражданско дело No 320/2009 Дела от и срещу търговци А.Б.М.,
М.М.К.,
П.М.П.,
М.И.П.,
И.Х.Г.,
М.И.Г.,
И.И.М.,
И.Р.М.,
П.В.Б.,
Н.Б.Б.,
А.К.Б.,
З.М.К.,
Т.С.М.,
Г.Р.Е.,
И.Р.М.
АГРОХОЛДИНГ ЛОВИКО АД Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 15.07.2009г.
С Решение № 174 т.2 стр. 125 от 15.07.2009 г. осъжда отв. да заплати на ищците суми с които се е обогатил без основание, ведно с лихва начияна от 09.02.09 г. на ос. чл. 59 ЗЗД. Отхвърля в останалата част предявените искове.
 
21 Гражданско дело No 419/2009 Дела от и срещу търговци БАЛДЖИЕВИ-91 ООД ДИ ЕС СТРОЙ ЕООД Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 20.07.2009г.
С Решение 181, т. 2, стр. 140/20.07.09 г. осъжда ответника да заплати на ищеца 3173,30лв. - главница с лихва от 14.03.09 г., лихва от 189,14 лв. и 535лв. разноски.
 
22 Гражданско дело No 538/2009 Искове по СК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО
П.М.П.,
С.И.И.
Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 21.07.2009г.
С Решение № 182, т. 2, стр. 141/21.07.09 г. лишава от род. права по отношение на децата
...... 
23 Гражданско дело No 585/2009 Дела от и срещу търговци ТРИСТРОЙ ООД ЛЕОМАТ ГЛАС ООД Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 17.07.2009г., в законна сила от 16.07.2009г.
С Решение № 179 т.2 стр. 137 осъжда отв.да заплати 4521.84 лв. по ф-ра 299/27.05.08 г. на осн. чл. 318 и 327 ТЗ.
24 Гражданско дело No 601/2009 Облигационни искове БЯЛА ЕООД-СЕВЛИЕВО ЕТ "ЕЛДОРОД-ЕВГЕНИ ДОБРЕВ" Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 21.07.2009г.
решение № 183 т.2 стр.183 Осъжда ответника да заплати сумата 996,35 лв. ведно с лихва и разноски
25 Гражданско дело No 653/2009 Облигационни искове И.И.С. С.Д.С. Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 15.07.2009г.
С Решение № 176 т.2 стр. 130 осъжда отв. да зплати на ищцата сумата от 8500 лв., 600 лв. мораторна лихва, ведно със зак.лихва начиная от 24.03.09 г. на осн. чл. 258 вр. чл. 266 вр. с чл.чл. 79 и 86 ЗЗД.
26 Гражданско дело No 697/2009 Дела от и срещу търговци ХОФМАН КОНСУЛТ ООД ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 23.07.2009г.
С Решение № 185, т. 2, стр. 145/23.07.09 г. осъжда ответника да заплати 14352лв. с лихва, сумата от 1669лв. лихва за забава и 1379лв. разноски.
27 Гражданско дело No 712/2009 Дела от и срещу търговци ЕТ КЕТИ КОМЕРС РУМЯН АЛЕКСАНДРОВ ТИ ЕС ТИ ООД Докладчик:
Владимир Иванаков
Определение № 804/22.07.2009 г. Прекратява производството и изпраща по подсъдност в Районен съд София.
28 Гражданско дело No 849/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО А.И.И. Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 10.07.2009г., в законна сила от 17.07.2009г.
С решение № 171 т.2 стр.120 от 10.07.2009 г. настанява детето А.И.И. в ДДЛРГ "Велика Ченчеви" гр. Севлиево.
29 Гражданско дело No 881/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО А.Н.А. Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 15.07.2009г., в законна сила от 21.07.2009г.
С Решене № 175 т.2 стр. 128 настанява детето в ДДЛРГ за една година или до промяна на обстоятелствата.
30 Гражданско дело No 950/2009 Дела от и срещу търговци КАБЕЛКОМЕРС ООД,
ТРИТЕКС-Д ООД
  Докладчик:
Валерия Аврамова
Определение от 20.07.2009г.
С определение №800/20.07.2009 г. прекратява производството и изпраща по подсъдност на ГОС
31 Гражданско дело No 956/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ,
С.М.И.
  Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 22.07.2009г.
С Решение № 184, т. 2, стр. 144/22.07.09 г. настанява детето С. за срок от 3 год. или до пром. в обстоятелствата.
32 Гражданско дело No 965/2009 Дела от и срещу търговци КАБЕЛКОМЕРС ООД ЕТ ЕЛКА-КРАСИМИР ДИМИТРОВ Докладчик:
Валерия Аврамова
Определение от 23.07.2009г.
С Определение №807/23.07.2009 г. прекратява производството и изпраща по подсъдност на ГОС
33 Гражданско дело No 521/2008 Делби М.Л.К.В. Д.Л.К.,
В.Д.Х.,
Ю.И.Г.
Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 24.07.2009г.
Решение № 186 т.2 стр.146 обявява окончателния разделителен протокол
34 Гражданско дело No 969/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие В.Х.Г. Г.Т.Г. Докладчик:
Владимир Иванаков
Определение от 24.07.2009г., в законна сила от 04.08.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 811/24.07.2009 Г.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО,ПОРАДИ НЕСПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.4 АЛ.2ЗЗСДМ ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР СЕВЛИЕВО.
35 Гражданско дело No 405/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане И.И.Д. Г.Т.Н. Докладчик:
Светла Дойчева
С Решение 814/27.07.09 г. от з.з. допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива, абзац първи, ред девети, след думите "или общо 2000лв." да се чете "ведно със законната лихва от датата на увреждането - 05.08.2007 г. до окончателното "изплащане, на осн. чл. 247 ГПК.
36 Гражданско дело No 842/2009 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК В.Ц.Х. Х.М.Х. Докладчик:
Светла Дойчева
Определение от 27.07.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 816/2009 Г. Връща исковата молба на В.Ц.Х., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ-ЧЛ.129 АЛ.3 ГПК.
37 Гражданско дело No 977/2007 Делби И.Х.Х. С.Ц.Б. Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Определение от 28.07.2009г., в законна сила от 28.07.2009г.
Изтеглен жребий: От зем. земи дял първи за ищцата, дял втори за отв.; От залес. територии: дял втори за ищцата, дял първи за ответника.
38 Гражданско дело No 516/2009 Вещни искове Б.М.Ц. Х.М.К.,
В.Д.Х.
Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 28.07.2009г.
решение № 187 т.2 стр.148 от 28.07.09 г. - осъжда ответниците да предадат владение на недв.имот
39 Гражданско дело No 952/2009 Вещни искове по ЗСПЗЗ В.С.С.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
  Докладчик:
Светла Дойчева
Определение от 28.07.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 818/27.07.2009 Г.Връща исковата молба, поради недопустимост на иска.
40 Гражданско дело No 978/2009 Облигационни искове ГАРАНЦИОНЕН ФОНД С.Р.Ш. Докладчик:
Владимир Иванаков
Определение № 819/28.07.2009 г.Прекратява производството и изпраща по подсъдност на РС Свиленград.
41 Гражданско дело No 979/2009 Облигационни искове ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Я.М.А. Докладчик:
Светла Дойчева
Определение № 820/27.07.2009 г.Прекратява производството и изпраща по подсъдност на РС Свиленград.
42 Гражданско дело No 843/2009 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК Е.И.Г. И.В.Г. Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 29.07.2009г.
решение № 188 т.2 стр.151 прекратява брака съгласно споразумение на осн.чл.99 ал.3 СК5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР