С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Август 2009г.  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Август 2009г.

 
 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените граждански дела
за периода от 01.08.2009г. до 31.08.2009г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 ЧГД No 990/2009 Заявление по чл.417 от ГПК АГРО СЪН ЕООД М.Б.Й. Докладчик:
Светла Дойчева
С определение № 839/04.08.2009г.ПРЕКРАТЯВА производството по Ч. гр.д.№ 9909/09 г. по описа на РС Севлиево и изпраща делото по подсъдност на Монтански районен съд
2 Гражданско дело No 519/2009 Дела от и срещу търговци МОБИЛТЕЛ ЕАД З.К.А. Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 05.08.2009г.
С Решение 190, т. 2, стр. 153/05.08.09 г. осъжда ответницата да заплати на ищеца 233,28лв. с лихва от 08.04.09 г. и 90лв. разноски.
3 Гражданско дело No 580/2009 Дела от и срещу търговци ПАНАЦЕЯ ООД МЕЛИБОР - ТРАНС ООД Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 05.08.2009г.
С Решение 189, т. 2, стр. 152/05.08.09 г. осъжда ответника да заплати на ищеца 9144,22лв., ведно с лихва от 11.03.09 г. и 965,78лв. разноски.
4 Гражданско дело No 999/2009 Чл.19 ЗГР Д.Ц.П. ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
Светла Дойчева
С определение № 842 от 05.08.2009 г.-изпраща по подсъдност на осн.чл.531 ал.2 ГПК на РС-София
5 Гражданско дело No 914/2009 Облигационни искове Н.В.П. Ш.И.Р. Докладчик:
Светла Дойчева
С определение №844/07.08.2009 г. и на осн.чл.129 ал.3 ГПК връща исковата молба
6 Гражданско дело No 914/2009 Облигационни искове Н.В.П. Ш.И.Р. Докладчик:
Светла Дойчева
С определение №844/07.08.2009 г. и на осн.чл.129 ал.3 ГПК връща исковата молба
7 Гражданско дело No 848/2008 Облигационни искове П.М.В. А.И.А. Докладчик:
Валерия Аврамова
С определение № 852/11.08.2009г.ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 848/08 г. по описа на РС Севлиево.
8 Гражданско дело No 476/2009 Делби В.С.В. С.В.С.,
К.В.С.,
Х.П.Х.
Председател и докладчик:
Валерия Аврамова 
Определение от 13.08.2009г.
Одобрява постигнатата спогодба. Прекратява производството по гр.д. № 476/09г. на РС Севлиево. Делото ще се внесе в архива като свършено.
9 Гражданско дело No 338/2009 Вещни искове Н.А.Б. А.Т.А. Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 14.08.2009г.
Отхвърля предевения от Н.А.Б. *** иск по чл.108 ЗС против А.Т.А. *** като неоснователен и недоказан.
10 Гражданско дело No 557/2009 Изменение на издръжка-чл.86 от СК И.З.И.,
З.С.Н.
С.Т.Н. Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 17.08.2009г.
С Решение № 192 т.2 стр. 157 осъжда отв. да заплаща издръжка с 48 лв.повече, или по 80 лв.
11 Гражданско дело No 598/2009 Искове по СК И.Н.И. А.Р.Р. Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
Решение от 19.08.2009г.
С Решение № 194 т.2 стр. 160 от 19.08.09 г. предоставя род.права на майката, на осн. чл. 71 ал.2 СК.
12 Гражданско дело No 1037/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО А.В.К. Председател и докладчик:
Валерия Аврамова
С Решение № 193 т.2 стр. 159 от 19.08.09 г.настанява детето в семейството .... ...осн.чл.28 във вр. с чл.26 във вр. с чл. 27 ал.2 и чл.25 т.1 от Закона за закрила на детето.
13 Гражданско дело No 482/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане Р.Р.К. И.Х.Ц. Председател и докладчик:
Светла Дойчева
Решение от 27.08.2009г.
  Решение № 195 т.2 стр. 163 от 27.08.09 г. 
14 Гражданско дело No 744/2009 Издръжка-чл.82 от СК М.А.М. Г.Н.С. Председател и докладчик: Светла Дойчева Решение от 27.08.2009г.
С Решение № 196 т.2 стр. 165 предоставя упражняването на род.права на бащата на осн. чл. 72 СК. Осъжда отв. да заплаща издръжка в р-р на 60 лв. на осн. чл. 79 СК.


5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР