С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Декември 2009г.  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Декември 2009г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 01.12.2009г. до 30.12.2009г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 1195/2009 Дела от и срещу търговци ХОТАЛИЧ ЕООД ЕТ РУДО - 2000 РУМЕН КОЛЕВ Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 01.12.2009г.
С Решение № 268 том. 3 стр. 105 от 01.12.2009 г. осъжда ответника да заплати сумата от 15.267.61 лв. главница, ведно със зак. лихва, начиная от 16.09.2009 г., на осн. чл. 327 ТЗ вр. с чл. 79 ЗЗД и сумат от 5396.15 лв. мор. лихва, на осн. чл. 294 ТЗ вр. с чл. 86 ЗЗД, раз-носки поделото - 2134.82 лв.
2 Гражданско дело No 1212/2009 Други дела А.К.А. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО
Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 01.12.2009г.
С решение № 269 т.3 стр. 106 от 01.12.2009 г. ОТХВЪРЛЯ молбата на молителя,водена на осн. чл. 547ГПК, като неоснователна и недоказана.
3 Гражданско дело No 733/2009 Вещни искове Д.Д.Ф.,
С.Ф.Д.,
В.Ф.А.,
Н.Ф.Ф.
М.В.П. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 01.12.2009г.
С Решение № 270, т. 3, стр. 107/01.12.09 г. отхвърля иска, като неоснователен и недоказан и осъжда ищците да заплатят 300лв. разноски.
 
4 Гражданско дело No 1230/2009 Изменение на издръжка П.П.Д.,
Х.П.Д.
П.Х.П. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 02.12.2009г.
С Решение № 272 г.3 стр.110 от 02.12.2009 г. изменява размера на присъдената издр. по гр. д. № 314/08 г.,както следва: осъжда ответ. да заплаща на П. с още15 лв. или общо от 85 лв., за Х. с още15 лв. или общо от 75 лв. , действащи със съгл. на баща си П.Д., начиная от 29.09.09 г.
 
5 Гражданско дело No 1231/2009 Делби А.И.Б. Л.И.Б. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 02.12.2009г.
С Решение 271, т. 3, стр. 109/02.12.09 г. допуска делба на два недв. имота при два равни дяла, по един за всяка от страните.
6 Гражданско дело No 1200/2009 Облигационни искове Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД К.Х.Ч. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 04.12.2009г.
С Решение 273, т. 3, стр. 112/04.12.09 г. осъжда ответника да заплати 701,62 лв. и 150лв. разноски.
7 Гражданско дело No 1133/2009 Делби П.Д.Р. Б.Д.Н.,
Н.И.Н.,
К.Н.П.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 07.12.2009г.
С Решение 276, т. 3, стр. 116/07.12.09 г. допуска делба на недвижими имоти.
8 Гражданско дело No 1300/2009 Изменение на издръжка Р.Д.С. Д.С.Б. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 07.12.2009г.
С решение № 275 т.3 стр. 115 от 07.12.2009 г. ИЗМЕНЯВА р-ра на прис. издр. по гр.д. № 33/06 г., като осъжда отв. да заплаща с още 40 лв. или общо от 110 лв. със зак. лих., нач. от 14.10.2009 г.ОТХВЪРЛЯ искът до р-р на сумата от 200 лв., като неосн. и недоказан.
9 Гражданско дело No 327/2009 Делби М.Ц.В. Е.И.Я.,
В.И.Х.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 07.12.2009г.
С Решение 278, т. 3, стр. 120/07.12.09 г. съставя и обявява за окончателен разделителен протокол.
10 Гражданско дело No 903/2009 Други дела В.С.И.,
С.В.Н.
Д.И.Д. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 07.12.2009г.
С Решение 277, т. 3, стр. 118/07.12.09 г. признава за установено, че ищците не дължат сумите по изп. д.№ 153/09 г. на ответницата.
11 Гражданско дело No 1274/2009 Издръжка В.Е.И. Е.С.И. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 08.12.2009г.
С решение № 279 т.3 стр. 121 от 08.12.2009 г. осъжда отв. да заплаща ежем. издр. в р-р на 70 лв. със зак. лихва при просрочие, начиная от 15.09.2009 г. ОТХВЪРЛЯ искът до р-р на сумата от 100 лв..,като неосн. и недоказан.
12 Гражданско дело No 1288/2009 Изменение на издръжка С.А.Л. А.Г.Л. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 08.12.2009г.
Одобрява спогодба, съгл. която осъжда ответника да заплаща издръжка с 85лв. повече или общо по 100лв. начиная от 13.10.2009
13 Гражданско дело No 1224/2009 Дела от и срещу търговци НАДЕЖДА-М ООД ЕТ КОСИ-МИЛЕНА КОСЕВА Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 09.12.2009г.
С Решение 280, т. 3, стр. 122/09.12.09 г. признава за установено, че ответника дължи 24335,59лв., ведно с лихва от 30.07.09 г. и 3124,71лв. разноски
14 Гражданско дело No 1167/2009 Дела от и срещу търговци АКВА ПРОМ ООД ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ СЕВЛИЕВО ЕАД Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 11.12.2009г.
С Решение 286,т.3,стр.130/11.12.09 г. признава за установено, че ответникът дължи 4649,08лв. с лихва от 21.07.09 г. и 732,87 лв. разноски.
15 Гражданско дело No 1214/2009 Дела от и срещу търговци С.А.С.,
И.Ц.С.
ДОМО РИТЕЙЛ ООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 11.12.2009г.
С решение № 285 т.3 стр.128 от 11.12.2009 г. осъжда отв. да заплати сумата от 3846,29 лв. - непл. наем, на осн. чл.228 ЗЗД и сумата от 3854 лв. - обезщетение за прич. вреди, на осн. чл. 233 изр.2-ро ЗЗД или общо сумата от 7700.29 лв., с лих. от 18.09.09 г.
16 Гражданско дело No 1229/2009 Изменение на издръжка   Х.Г.Г.,
Г.Х.Г.,
К.Х.Г.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 11.12.2009г.
С Решение 287,т.3,стр.131/11.12.09 г. изменява издръжката за Г. по 90 лв. - увеличение от 60лв. и за К. - по 70лв. - увеличение от 30лв. начниая от 29.09.09 г.
17 Гражданско дело No 539/2009 Други дела Д.П.И. Р.БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА РЕГ.РАЗВ.И БЛАГОУСТР. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 14.12.2009г.
С решение № 288 т.3 стр.132 от 14.12.2009 г. признава за установено по отн. РБ предст. от МРРБ С-ия, че ищцата е придобила право на собств. по давност върху недв. имот : УПИ №ХІV-778 в кв.71 по устройствен план на с.Добромирка,на осн.чл.124 ал.1 ГПК
18 Гражданско дело No 1246/2009 Облигационни искове ГАРАНЦИОНЕН ФОНД И.П.Д. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 14.12.2009г.
С Решение № 289 т.3 стр.135 от 14.12.2009 г. осъжда отв. да заплати сумата от 1374,75 лв. - изпл. обезщ. за прич.имущ.вреди, с лихва от 05.10.2009 г., 55 лв. - разноски, на осн. чл. 45 ЗЗД вр. с чл.288 ал.12 от КЗ.
19 Гражданско дело No 1099/2009 Дела от и срещу търговци МАНТИ КО ООД ДИНАМО ООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 15.12.2009г.
С Решение 290, т. 3, стр. 136/15.12.09 г. допълва Решение 245, т. 3, стр. 72/03.11.09 г. в частта досежно искът по чл. 294 ТЗ вр. чл. 86 ЗЗД, като осдъжда ответника да заплати 146,65лв. - лихва за забавено плащане, на осн. цчл. 250 ГПК.
20 Гражданско дело No 1250/2009 Дела от и срещу търговци ИННА ЕООД МАЙК ООД Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 15.12.2009г.
С Решение 291,т.3,стр.137/15.12.09 г. признава за установено, че ответникът дължи 1250 лв. с лихва от 07.10.09 г. и 30лв. разноски.
21 Гражданско дело No 1250/2009 Дела от и срещу търговци ИННА ЕООД МАЙК ООД Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 15.12.2009г.
С Решение 291,т.3,стр.137/15.12.09 г. признава за установено, че ответникът дължи 1250 лв. с лихва от 07.10.09 г. и 30лв. разноски.
22 Гражданско дело No 1109/2009 Дела от и срещу търговци КАБЕЛКОМЕРС ООД ЕЛЕКСПРЕС ЕООД Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 17.12.2009г.
Прекратява производството на осн. чл. 232 ГПК.
23 Гражданско дело No 179/2007 Вещни искове по ЗСПЗЗ М.Ц.С.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
  Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 19.12.2009г.
С Решение 301, т. 4, стр. 1/19.12.09 г. допуска поправка на ЯФГ, като на ред 4-ти, абзац 2-ри
24 Гражданско дело No 696/2009 Дела от и срещу търговци ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 19.12.2009г.
С Решение 300, т. 3, стр. 148/19.12.09 г.о съжда ответника да заплати 17108,46лв. с липва от 04.06.09 г., лихва за забава от 2514,37 лв. и 1200лв. разноски. Отхвърля исковете до 19367,60лв. и за лихва до 3121лв.
25 Гражданско дело No 1579/2009 Дела от и срещу търговци ГРИМИТ ЕООД СЛАВЯНА АД Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 19.12.2009г.
С Определение № 1321/19.12.2009 г- прекратява производството и изпраща по подсъдност на Плевенски Окръжен съд на осн.чл.118 ал.2 ГПК
26 Гражданско дело No 421/2009 Делби В.И.Р. Д.И.Ч. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 22.12.2009г.
С Решение 305 т. 4 стр. 5/22.12.2009 г. поставя в дял на ответника ПИ 391 в кв. 39 в земл. на с. П. С, ведно с постр. жил. сграда. Осъжда ответника да заплати за уравнение 8150лв. Отхвърля исковете по чл. 346 ГПК. Изготвя разделителен протокол за зем. земи и гори.
27 Гражданско дело No 958/2009 Делби Н.И.Г. Р.Г.Г.,
И.Г.З.,
А.Д.Р.,
В.Г.П.,
К.Г.Ц.,
Г.Н.Я.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 22.12.2009г.
С Решение 306 т. 4 стр. 8/22.12.09 г. допуска делба върху недвижим имот в с. Батошево при 144 дяла, от които 100 за Г.Я., 14 за Н.И., 16 за А.Д. и по 7 за Р.Г. и И.З.. Изключва от делбата В.П. и К.Ц..
28 Гражданско дело No 1108/2009 Дела от и срещу търговци КАБЕЛКОМЕРС ООД РЕКСППОТ ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 22.12.2009г.
С Решение № 304 т.4 стр.4 от 22.12.2009 г. осъжда отв. да заплати мор. лих. в/у главница в р-р на 1233.53 лв. с лихва от 01.09.09 г.,на осн.чл.294 ТЗ във вр. с чл.86 ЗЗД и разноски по делото от 2000 лв. ОТХВЪРЛЯ искът за с-та от 21461.33 лв., поради извършено плащане.
29 Гражданско дело No 1287/2009 Искове по КТ за отмяна на уволнение Ц.М.К. БИОЛОГИКА ООД Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 22.12.2009г.
С Решение 308 т. 4 стр. 12/22.12.09 г. отхвърля исковете като неоснователни и недоказани.
30 Гражданско дело No 1347/2009 Облигационни искове ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Ц.М.Ц. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 22.12.2009г.
С Решение № 303 т.4 стр.3 от 22.12.2009 г. осъжда отв. да заплати с-та от 21000 лв. - изпл. обезщ. за неим.вреди по щети с № 1н/07.01.05 г. и № 74н/29.06.07 г. със зак. лихва от 09.10.09 г., разноски п о делото - 1040 лв.,на осн.чл.45 ЗЗД и чл.288 ал.12 от КЗ.
31 Гражданско дело No 1372/2009 Други дела К.М.Н. Н.В.Н. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 22.12.2009г.
С решение № 302 т.4 стр.2 от 22.12.2009 г. признава за установено, че вземането на ответника явяващо се обезщетение в р-р на 2000 лв., разноски 55 лв. по изп. д. № 057/09 г. по описа наДСИ при СРС НЕ СЕ ДЪЛЖИ,на осн.чл.439 ГПК и чл.110 ЗЗД. СПИРА изпъл. по изп. дело и ОБЕЗСИЛВА изп. л. от 12.10.09 г.
32 Гражданско дело No 1380/2009 Облигационни искове С.И.П. Г.И.М. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 22.12.2009г.
С Решение № 309 т.4 стр.14 от 22.12.2009 г. осъжда отв. да заплати сумата от 255 лв. - неплатен наем за м.м. април, май и юни на 09 г., ведно с лихва, начиная от 03.11.09 г., разноски - 50 лв.,на осн.чл.228 и чл. 232 от ЗЗД. ОТХВЪРЛЯ искът до р-р на с-та от 400 лв.,като неосн. и недоказан.
33 Гражданско дело No 1406/2009 Изменение на издръжка Д.П.Д.,
М.С.Р.
П.Д.М. Председател и докладчик: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ  Решение от 22.12.2009г.
С решение № 307 т.4 стр.10 от 22.12.2009 г.ИЗМЕНЯВА р-ра на издръжката
34 Гражданско дело No 1520/2009 Други дела М.С.К. З.М.К. Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  С определение № 1323/22.12.2009 г прекратява производството по гр.д. № 1520/09 г., по описа на СРС, поради оттегляне на иска.Определението може да се обжалва в ч.жалба в 7-дневен срок.
35 Гражданско дело No 1192/2009 Искове по СК В.В.Е. К.А. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 23.12.2009г.
С Решение № 310 т.4 стр.15 от 23.12.2009 г. ИЗМЕНЯВА постановените по-рано мерки относно упр. на род. права, като определя НОВИ на осн. чл. 106 ал.5 СК(отм.).ПРЕДОСТАВЯ ги на майката, като бащата ще има право на свиждане всяка първа и трета събота от 8 ч. и неделя до 19 ч. от месеца и по един месец през лятото, ежем. издръжка в р-р на 100 лв. нач. от 15.09.09 г.
36 ЧГД No 1583/2009 чл.130 ал.3 от СК М.Т.Ц.   Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  С определение № 1327/23.12.2009 г допуска издаване на удостоверение за теглене на сумчи, на осн.чл.130 ал.3 от ГПК.
37 Гражданско дело No 1588/2009 Други дела Н.Й.Н.,
С.Й.С.,
С.Н.И.
Ц.К.Ц. Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 23.12.2009г.
Прекратява и връща исковата молба ,на осн.чл.129 ал.4,вр.ал.3 ГПК поради невнесена д.такса
38 Гражданско дело No 1390/2009 Издръжка А.М.А.,
Д.М.А.
М.А.М. Председател и докладчик: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ  Решение от 28.12.2009г.
39 Гражданско дело No 1103/2009 Делби П.К.Х.,
В.П.Х.,
Х.Н.Х.,
С.Н.Е.
Т.Н.Х. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 29.12.2009г.
С Решение 312 т. 4 стр. 19/29.12.09 г. отхвърля иска за делба, като неоснователен и недоказан.
40 Гражданско дело No 312/2005 Делби С.П.С. М.П.П.,
М.Н.Н.,
Т.С.К.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 30.12.2009г.
С Решение 313 т. 4 стр. 21/30.12.09 г. изнася на публична продан л.а. "ВАЗ 2101". Изготвя разделителен протокол и насрочва о.с.з. за 23.02.2010 г. 08.45 ч.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР